Visualització de contingut web

C1—12

Productos prefabricados


Tipus de contracte*

Serveis 

Obres 

Concessió d'obres 

Subministraments 


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

Criteris d'adjudicació 

Condició especial d'execució 


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar la prefabricació, especialment en aquells elements de l'edifici que tradicionalment es realitzen amb productes in situ, per a reduir el temps d'execució i el cost, augmentar la durabilitat dels productes i sistemes, facilitar el seu desmantellament i amb això la seua reutilització, així com reduir residus i consum de material (en la construcció i en la planta de producció). A més, en el cas de productes prefabricats de formigó, promoure el reciclatge (incorporació d'àrid reciclatge, residus industrials), augmentar la durabilitat gràcies a la seua resistència (colps, perforacions, inclemències meteorològiques, atacs biològics, químics, etc.) i afavorir la versatilitat o capacitat d'adaptació a diverses funcions (aïllament acústic, inèrcia tèrmica, estanquitat, varietat de forma, grandària, acabats, etc.).

Tot això està orientat a aconseguir la transició cap a l'economia circular. En moltes ocasions s'utilitzen productes prefabricats per a la construcció d'habitatges i edificis passius, perquè permeten un disseny exacte de l'immoble i un control de qualitat exigent i exhaustiu.

Es consideren productes prefabricats aquells productes fabricats, si escau, d'acord amb una norma de producte específica, en un lloc diferent de la seua localització final d'ús i protegits de les condicions ambientals adverses durant la fabricació, que han sigut dissenyats de forma eficient per a obtenir millors prestacions amb un menor consum de materials, energia, etc. sent el resultat d'un procés industrial sota un sistema de control de producció en fàbrica, i que solen permetre reduir els terminis de lliurament.

En el cas de productes prefabricats de formigó, aquests poden ser prefabricats de formigó estructural o no estructural segons tinguen o no una funció crítica respecte a la resistència mecànica i/o l'estabilitat de la construcció en la qual s'incorporen.

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell (d'ara en avant, RPC). En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Descripció de la mesura C1│12.1

S'empraran productes prefabricats en un o diversos dels següents elements de l'edifici(1):

 • Estructura i/o fonamentació.
 • Tancaments verticals exteriors.
 • Particions verticals interiors.
 • Cobertes.
 • Paviments elevats interiors o exteriors.

En l'Annex V Productes i sistemes prefabricats i modulars de la present guia es poden consultar elements de l'edifici en els quals incloure productes prefabricats, classificats per materials (fusta, algeps laminat, metall, mixtos, etc.).

En la documentació a lliurar en la fase d'adjudicació s'aportarà una relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes prefabricats.

Així mateix s'especificarà la manera d'acreditar que el producte prefabricat reuneix les característiques i prestacions adequades per a l'ús o usos previstos, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, si escau, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control (2) (3).

En el projecte s'incorporarà la justificació de l'exposat en el paràgraf anterior i s'inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.

 

Descripció de la mesura C1│12.2

S'empraran productes prefabricats de formigó en un o diversos dels següents elements de l'edifici (4):

 • Estructura i/o fonamentació.
 • Tancaments verticals exteriors.
 • Particions verticals interiors.
 • Cobertes.
 • Paviments elevats exteriors.

En l'Annex V Productes i sistemes prefabricats i modulars de la present guia es poden consultar elements de l'edifici en els quals incloure productes prefabricats de formigó.

En la documentació a lliurar en la fase d'adjudicació s'aportarà una relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes prefabricats de formigó. En el cas que l'edifici es construïsca a partir d'elements prefabricats de formigó, s'especificarà que existeixen els documents necessaris per a la seua instal·lació, identificats i numerats, entenent com a instal·lació el conjunt d'activitats que constitueixen el muntatge en obra dels diferents elements per a configurar el subsistema i/o sistema industrialitzat corresponent, d'acord amb el que s'estableix en la norma UNEIX 127050:2021.

Així mateix s'especificarà la manera d'acreditar que el producte prefabricat de formigó reuneix les característiques i prestacions adequades per a l'ús previst, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, si escau, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control. Es verificaran les característiques reglamentàries així com, si escau, les establides en la mesura, per exemple: la classe de resbaladicidad, l'índex de reflectància solar, l'efecte fotocatalítico, les superfícies auto llavables, etc. (5) (6) (7)

En el cas d'incloure productes prefabricats de formigó amb material reciclatge s'aportarà l'indicat en la mesura C1│01 Formigó reciclat.

En el projecte s'incorporarà la justificació de l'exposat en el paràgraf anterior i s'inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.

 

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un major nivell d'exigència en la mesura C1│12.2, requerint a més el descrit a continuació.

Es compliran les següents condicions (8):

 • Els productes prefabricats de formigó inclosos en revestiments exteriors de façanes opaviments, tindran acabat de colors clars, amb un elevat índex de reflectància solar o albedo, de manera que emmagatzemen menys radiació solar. En el cas de façanes, es complirà aquesta condició en les orientacions de major assolellament (veure fitxa A│05 Protecció solar).
 • Els productes prefabricats de formigó inclosos en elements de l'edifici comptaran ambrecobriments que els conferisquen un efecte fotocatalítico, d'eliminació de contaminants.
 • Els productes prefabricats de formigó amb ciment blanc inclosos en elements exteriors de l'edifici contindran diòxid de titani per a ser acte llavables, atès que aquest compost químic captura les partícules de brutícia fins que l'aigua de pluja li les porta.
 • Els productes prefabricats de formigó inclosos en elements de l'edifici, contindran material reciclatge (9) segons el que s'estableix en la mesura C1│01 Productes amb materials reciclats.

(1) Els productes prefabricats podran constituir tot l'element o una part significativa d'aquest.

(2) Les prestacions específiques del producte es determinaran segons la seua funció final en l'edifici.

(3) En l'Annex I es detalla el procediment a seguir per a la recepció de productes.

(4) Els productes prefabricats de formigó podran constituir tot l'element o una part significativa d'aquest.

(5) La majoria de productes prefabricats de formigó queden recollits en l'abast de normes harmonitzades per a les quals s'exigeix el marcatge CE obligatori derivat del Reglament (UE) núm. 305/2011.

(6) Les prestacions específiques del producte es podran determinar segons la seua funció final en l'edifici.

(7) En l'Annex I es detalla el procediment a seguir per a la recepció de productes.

(8) Les condicions a complir es podran determinar segons el tipus d'edificació i la ubicació del producte en l'edifici.

(9) Vegen-se les limitacions pertinents en els elements de formigó armat (fins a un 20% màxim i resistència 40 MPa, però exclòs el seu ús en elements de formigó pretesat, segons la EHE-08).


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, es revisarà la relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes prefabricats i la manera d'acreditar les seues prestacions i característiques per a l'ús o usos previstos, així com, si escau, la classe de resbaladicidad, l'índex de reflectància solar, l'efecte fotocatalítit o les superfícies auto llavables.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte s'inclou una relació d'elements de l'edifici que es prescriu executar amb productes prefabricats.

Així mateix es comprovarà que en el projecte s'especifiquen les prestacions del producte i, si escau, els distintius de qualitat, etiquetatges ambientals que es consideren i/o assajos a realitzar.

En el cas que l'edifici es construïsca a partir d'elements prefabricats de formigó, es comprovarà l'existència dels documents necessaris per a la seua instal·lació, identificats i numerats, elaborats pel responsable encarregat del procés de muntatge, entenent com a instal·lació el conjunt d'activitats que constitueixen el muntatge en obra dels diferents elements per a configurar el subsistema i/o sistema industrialitzat corresponent, d'acord amb el que s'estableix en la norma UNEIX 127050: 2021.

Es comprovarà que els productes prefabricats i les seues característiques han sigut arreplegats en tots els documents del projecte que corresponga (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) i de forma coherent i coordinada entre ells.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

Es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades (veure apartat "Mesures relacionades").

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres controlaran que els elements de l'edifici especificats en projecte s'han executat amb productes prefabricats.

En el cas que l'edifici es construïsca a partir d'elements prefabricats de formigó, es verificarà que el control de recepció en obra, el muntatge dels elements prefabricats de formigó i la gestió dels possibles residus generats durant la fase d'instal·lació es realitza segons el que s'estableix en la norma UNEIX 127050: 2021. En particular es comprovarà que el muntatge es realitza segons els reglaments i les normes que siguen aplicable, complint amb el contingut dels documents necessaris per a la instal·lació d'acord amb el procediment intern implantat per cada empresa per al moviment, apilament i muntatge dels elements prefabricats de formigó.

Es verificarà que l'ús de productes prefabricats està arreplegat en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, en aquells casos en què estiguen disponibles, es comprovarà en els impresos del Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra pertinents relatius a:

 • control de recepció de productes (impresos 2, Revestiments per a façanes, Elements prefabricats (EHE-08);
 • control d'execució (impresos 14 Fonamentació superficial, 15 Fonamentació profunda, 16 Murs de soterrani, 18 Bigues i forjats, 19 Tancament exterior, 23 Teulades, 24 Cobertes planes, 25 Tabiquería, 27 Revestiments de paraments i sostres).

També es comprovarà en el Llibre de gestió de qualitat d'obra que els productes prefabricats s'han recepcionat segons el següent procediment (desenvolupat en l'Annex I):

 • Si el producte està afectat pel RPC haurà de portar el marcatge CE i la documentació amb la DdP on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació i el projecte, i si escau per la direcció facultativa.
 • Si no està afectat pel RPC o en la DdP del marcatge CE no consta la característica requerida, es disposarà de documentació dels subministraments, distintius de qualitat, etiquetatge ambiental, o certificats d'assajos on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides.

En el cas de productes prefabricats de formigó es complirà el que es disposa en la legislació vigent. Les fitxes de control documental de subministrament elaborades per ANDECE ofereixen un resum de les condicions aplicables:

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell. Consultar
 • Real decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció de formigó estructural (EHE-08) Consultar
 • UNE-EN 1168:2006+A3:2012. UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Productes prefabricats de formigó. Plaques alveolars.
 • UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009 Productes prefabricats de formigó. Pilotes de fonamentació.
 • UNE-EN 12843:2005. Productes prefabricats de formigó. Mastelers i pals.
 • UNE-EN 13225:2013. Productes prefabricats de formigó. Elements estructurals lineals.
 • UNE-EN 13693:2005+A1:2010. Productes prefabricats de formigó. Elements especials per a cobertes.
 • UNE-EN 13224:2012. Productes prefabricats de formigó. Elements per a forjats nervats.
 • UNE-EN 13747:2006+A2:2011. Productes prefabricats de formigó. Prelosas per a sistemes de forjats.
 • UNE-EN 13978-1.2006 Garatges prefabricats de formigó.
 • UNE-EN 14843. UNE-EN 14843:2008. Productes prefabricats de formigó. Escales.
 • UNE EN 14844:2007+A2:2012 Marcos.
 • UNE-EN 14991:2008. Productes prefabricats de formigó. Elements de fonamentació.
 • UNE-EN 15258:2009. UNE-EN 15258:2009. Productes prefabricats de formigó. Elements de murs de contenció.
 • UNE 127050:2020. Sistemes constructius industrialitzats per a edificis construïts a partir d'elements prefabricats de formigó. Requisits de comportament, fabricació, instal·lació i verificació.
 • UNE 127992-1.2019 Productes prefabricats de formigó. Elements per a murs. Part 1: Productes prefabricats de formigó armats amb fibres de vidre.
 • UNE 136001:1995 EX. Panells prefabricats de ceràmica i algeps.
 • UNE-EN 13915:2018 Panells transformats amb plaques d'algeps laminat amb ànima cel·lular de cartó.
 • UNE-EN 16351:2016 Estructures de fusta. Fusta contralaminada. Requisits.
 • UNE-EN 408:2011+A1:2012. Estructures de fusta. Fusta serrada i fusta laminada encolada per a ús estructural. Determinació d'algunes propietats físiques i mecàniques.
 • UNE-EN 13830:2016+A1:2021. Façanes lleugeres. Norma de producte.
 • UNE-EN 14509:2014. Emplafones sandvitx aïllants autoportantes de doble cara metàl·lica. Productes fets en fàbrica. Especificacions.
 • UNE-EN 12825:2002. Paviments elevats enregistrables.

Informació d'interés
 • ANDECE, Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó. Consultar
 • Guia tècnica "forjats prefabricats de formigó" (ANDECE). Consultar
 • Guia tècnica "estructures prefabricades de formigó" (ANDECE). Consultar
 • Guia tècnica "façanes prefabricades de formigó" (ANDECE). Consultar
 • Distintius de qualitat d'elements prefabricats de formigó. La EHE-08 estableix un conjunt d'especificacions tècniques que han de complir els productes i processos d'execució inclosos en el seu àmbit. Amb caràcter voluntari, aquests productes poden ostentar un Distintiu de qualitat oficialment reconegut que aporten valors afegits en la garantia per a l'usuari. Empreses amb distintiu de qualitat disponibles en: Consultar
 • AIDIMME, Institut Tecnològic Metalmecánico, Moble, Fusta, Embalatge i Afins. Consultar
 • AIDIMME, Institut Tecnològic Metalmecánico, Moble, Fusta, Embalatge i Afins. Noves exigències per a les propietats tèrmiques dels productes i materials de construcció. Consultar
 • Elige Madera. Beneficis de Construir en Fusta amb Elements Prefabricats. Consultar
 • Maderame. Construcció en Fusta: Tècniques, Avantatges i Desavantatges. Consultar
 • ATEDY, Associació Tècnica i Empresarial de l'Algeps. Consultar
 • ASEFAVE, Associació Espanyola de Fabricants de Façanes Lleugeres i Finestres. Consultar