Visualització de contingut web

C1—12

PRODUCTES PREFABRICATS


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar la prefabricació, especialment en aquells elements dels edificis de nova construcció i els edificis existents que tradicionalment es realitzen amb productes in situ, per a reduir el temps d'execució i el cost, augmentar la durabilitat dels productes i sistemes, facilitar el seu desmantellament i amb això la seua reutilització, així com reduir residus i consum de material (en la construcció i en la planta de producció). 

A més, en el cas de productes prefabricats de formigó, promoure el recicleu, augmentar la durabilitat gràcies a la seua resistència i afavorir la versatilitat o capacitat d'adaptació a diverses funcions (aïllament acústic, inèrcia tèrmica, estanquitat, varietat de forma, grandària, acabats, etc.). 

Es consideren productes prefabricats aquells productes fabricats, si escau, d'acord amb una norma de producte específica, en un lloc diferent de la seua localització final d'ús i protegits de les condicions ambientals adverses durant la fabricació, que han sigut dissenyats de manera eficient per a obtenir millors prestacions amb un menor consum de materials, energia, etc. sent el resultat d'un procés industrial sota un sistema de control de producció en fàbrica, i que solen permetre acurtar els temps de lliurament. 

En el cas de productes prefabricats de formigó, aquests poden ser prefabricats de formigó estructural o no estructural. 

Així mateix, els productes prefabricats podran ser estandarditzats. En general, el disseny amb productes estandarditzats redunda en una major eficiència en la posada en obra, ja que la instal·lació es basa en un procés repetitiu, en relació als passos i l'ordre de muntatge, i s'utilitzen les mateixes eines o similars. 

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell (d'ara en avant, RPC). En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA C1—12.1

S'empraran productes prefabricats en un o diversos dels següents elements de l'edifici:1

 • Estructura i/o fonamentació. 

 • Tancaments verticals exteriors. 

 • Particions verticals interiors. 

 • Cobertes. 

 • Paviments elevats interiors o exteriors. 

 • Instal·lacions 

Per a facilitar el procés de muntatge i/o el reemplaçament de les peces, els productes prefabricats podran ser estandarditzats. Alguns exemples de productes prefabricats i, en el seu cas, estandarditzats són els següents: 

 • Estructura realitzada amb peces prefabricades d'acer/formigó/ fusta. 

 • Fulla principal de façana resolta amb un sistema prefabricat de plaques de formigó. 

 • Façana ventilada dissenyada amb un sistema prefabricat de perfilería i plaques. 

 • Coberta constituïda per un sistema de panell sàndwitx fixat mecànicament sobre un entramat estructural de fusta. 

 • Instal·lació de subministrament d'aigua a base d'un sistema compost per canonades de polietilè reticulat (PEX) i peces de connexió. 

En l'Annex V "Productes i sistemes prefabricats y modulars" de la present guia es poden consultar elements de l'edifici en els quals incloure productes prefabricats, classificats per materials (fusta, algeps laminat, metall, mixtos, etc.). 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'aportarà una relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes prefabricats. 

Així mateix, s'especificarà la manera d'acreditar que el producte prefabricat reuneix les característiques i prestacions adequades per a l'ús o usos previstos, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, en el seu cas, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control.2,3 

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un major nivell d'exigència en la mesura C1—12.1, requerint a més el descrit a continuació. 

S'instal·larà una fàbrica temporal dels productes prefabricats necessaris per als elements de l'edifici en el lloc on aquest s'execute. 

En la documentació a lliurar en la fase d'adjudicació s'aportarà justificació del compromís d'instal·lació de la fàbrica temporal, amb especificació del seu cost, localització i productes prefabricats a produir. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA C1—12.2

S'empraran productes prefabricats de formigó en un o diversos dels següents elements de l'edifici:4 

 • Estructura i/o fonamentació. 

 • Tancaments verticals exteriors. 

 • Particions verticals interiors. 

 • Cobertes. 

 • Paviments elevats exteriors. 

En l'Annex V "Productes i sistemes prefabricats y modulars" de la present guia es poden consultar elements de l'edifici en els quals incloure productes prefabricats de formigó. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'aportarà una relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes prefabricats de formigó. En el cas que l'edifici es construïsca a partir d'elements prefabricats de formigó, s'especificarà que existiran els documents necessaris per a la seua instal·lació, identificats i numerats, entenent com a instal·lació el conjunt d'activitats que constitueixen el muntatge en obra dels diferents elements per a configurar el subsistema i/o sistema industrialitzat corresponent, d'acord amb el que s'estableix en la norma UNEIX 127050:2021. 

Així mateix, s'especificarà la manera d'acreditar que el producte prefabricat de formigó reuneix les característiques i prestacions adequades per a l'ús previst, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, en el seu cas, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control. Es verificaran les característiques reglamentàries, així com, en el seu cas, les establides en la mesura, per exemple: la classe de resbaladicitat, l'índex de reflectància solar, l'efecte fotocatalític, les superfícies acte llavables, etc.5,6,7 

En el cas d'incloure productes prefabricats de formigó amb material reciclatge s'aportarà l'indicat en la mesura C1—01 Formigó reciclat. 

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un major nivell d'exigència en la mesura C1—12.2, requerint a més el descrit a continuació. 

Es compliran les següents condicions:8 

 • Els productes prefabricats de formigó inclosos en revestiments exteriors de façanes, cobertes o paviments, tindran acabat de colors clars, amb un elevat índex de reflectància solar o albedo, de manera que emmagatzemen menys radiació solar (veure fitxa A—13 Revestiments freds). En el cas de façanes, es complirà aquesta condició en les orientacions de major assolellament (veure fitxa A—05 Protecció solar). 

 • Els productes prefabricats de formigó inclosos en elements de l'edifici comptaran amb recobriments que els conferisquen un efecte fotocatalític, d'eliminació de contaminants. 

 • Els productes prefabricats de formigó amb ciment blanc inclosos en elements exteriors de l'edifici contindran diòxid de titani per a ser acte llavables, atès que aquest compost químic captura les partícules de brutícia fins que l'aigua de pluja se les emporta. 

 • Els productes prefabricats de formigó inclosos en elements de l'edifici, contindran material reciclats9 segons el que s'estableix en la mesura C1—01 Productes amb materials reciclats. 


1. Els productes prefabricats de formigó podran constituir tot l'element o una part significativa d'aquest.
2. La majoria de productes prefabricats de formigó queden arreplegats en l'abast de normes harmonitzades per a les quals s'exigeix el marcatge CE obligatori derivat del Reglament (UE) núm. 305/2011.
3. Les prestacions específiques del producte es podran determinar segons la seua funció final en l'edifici.
4. Els productes prefabricats de formigó podran constituir tot l'element o una part significativa d'aquest.
5. La majoria de productes prefabricats de formigó queden arreplegats en l'abast de normes harmonitzades per a les quals s'exigeix el marcatge CE obligatori derivat del Reglament (UE) núm. 305/2011.
6. Les prestacions específiques del producte es podran determinar segons la seua funció final en l'edifici.
7. En l'Annex I es detalla el procediment a seguir per a la recepció de productes.
8. Les condicions a complir es podran determinar segons la mena d'edificació i la ubicació
del producte en l'edifici.
9. Lligen-se les limitacions pertinents d'àrid gruix reciclat de residus de formigó en els elements de formigó armat (fins a un 20% màxim i resistència 40 MPa), però exclòs el seu ús en elements de formigó pretesat, segons el Codi Estructural).

Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, es revisarà la relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes prefabricats i, en el seu cas, estandarditzats, i la manera d'acreditar les seues prestacions i característiques per a l'ús o usos previstos, així com, en el seu cas, la classe de resbaladicitat, l'índex de reflectància solar, l'efecte fotocatalítico les superfícies acte llavables. 

Així mateix, en el seu cas, es comprovarà la justificació del compromís d'instal·lació d'una fàbrica temporal de productes prefabricats en el lloc on es vaja a executar l'edifici, amb indicació del seu cost, localització i una relació dels productes prefabricats a produir. 


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte s'inclou una relació d'elements de l'edifici que es prescriu executar amb productes prefabricats i, en el seu cas, estandarditzats. En el cas d'instal·lar una fàbrica temporal de productes prefabricats en el lloc on es vaja a executar l'edifici, es comprovarà l'existència de documentació relativa al seu cost, localització, relació de productes prefabricats a produir i contractació d'empresa fabricadora. 

Així mateix, es comprovarà que en el projecte s'especifiquen les prestacions del producte i, en el seu cas, els distintius de qualitat, etiquetatges ambientals que es consideren i/o assajos a realitzar. 

En el cas que l'edifici es construïsca a partir d'elements prefabricats de formigó, es comprovarà l'existència dels documents necessaris per a la seua instal·lació, identificats i numerats, elaborats pel responsable encarregat del procés de muntatge, entenent com a instal·lació el conjunt d'activitats que constitueixen el muntatge en obra dels diferents elements per a configurar el subsistema i/o sistema industrialitzat corresponent, d'acord amb el que s'estableix en la norma UNEIX 127050: 2021. 

Es comprovarà que els productes prefabricats i les seues característiques han sigut recollits en tots els documents del projecte que corresponga (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) i de manera coherent i coordinada entre ells. 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. 

Es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades (veure apartat «Mesures relacionades»). 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres controlaran que els elements de l'edifici especificats en projecte s'han executat amb productes prefabricats i, en el seu cas, estandarditzats. 

En el cas que s'instal·le una fàbrica temporal de productes prefabricats en el lloc on es vaja a executar l'edifici, es verificarà l'existència dels permisos pertinents i es constatarà que es fabriquen els productes prefabricats especificats en projecte. 

En el cas que l'edifici es construïsca a partir d'elements prefabricats de formigó, es verificarà que el control de recepció en obra, el muntatge dels elements prefabricats de formigó i la gestió dels possibles residus generats durant la fase d'instal·lació es realitza segons el que s'estableix en la norma UNEIX 127050: 2021. En particular es comprovarà que el muntatge es realitza segons els reglaments i les normes que siguen aplicable, complint amb el contingut dels documents necessaris per a la instal·lació d'acord amb el procediment intern implantat per cada empresa per al moviment, apilament i muntatge dels elements prefabricats de formigó. 

Es verificarà que l'ús de productes prefabricats està arreplegat en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a: 

 • Control de recepció de productes (productes per a revestiments per a façanes, productes per a l'execució de l'estructura de formigó); 

 • Control d'execució (fonamentació superficial, murs de soterrani, bigues i forjats, façanes, cobertes inclinades, barandats, revestiments de paraments i sostres). 

També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els productes prefabricats i, en el seu cas, estandarditzats, s'han recepcionat segons el següent procediment (desenvolupat en l'Annex I): 

 • Si el producte està afectat pel RPC haurà de portar el marcatge CE i la documentació amb la DdP on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació i el projecte, i en el seu cas per la direcció facultativa. 

 • Si no està afectat pel RPC o en la DdP del marcatge CE no consta la característica requerida, es disposarà de documentació dels subministraments, distintius de qualitat, etiquetatge ambiental, o certificats d'assajos on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides. 

En el cas de productes prefabricats de formigó es complirà el que es disposa en la legislació vigent. Les fitxes de control documental de subministrament elaborades per ANDECE ofereixen un resum de les condicions aplicables: 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural. Consultar
 • UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Productes prefabricats de formigó. Plaques alveolars.
 • UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009 Productes prefabricats de formigó. Pilotes de fonamentació.
 • UNE-EN 12843:2005. Productes prefabricats de formigó. Mastelers i pals.
 • UNE-EN 13225:2013. Productes prefabricats de formigó. Elements estructurals lineals.
 • UNE-EN 13693:2005+A1:2010. Productes prefabricats de formigó. Elements especials per a cobertes.
 • UNE-EN 13224:2012. Productes prefabricats de formigó. Elements per a forjats nervats.
 • UNE-EN 13747:2006+A2:2011. Productes prefabricats de formigó. prelloses per a sistemes de forjats.
 • UNEIX EN 13978-1:2006. Garatges prefabricats de formigó. Part 1: Requisits per a garatges reforçats d'una peça o formats per elements individuals amb dimensions d'una habitació.
 • UNE-EN 14843:2008. Productes prefabricats de formigó. Escales.
 • UNEIX EN 14844:2007+A2:2012. Productes prefabricats de formigó. Marcs.
 • UNE-EN 14991:2008. Productes prefabricats de formigó. Elements de fonamentació.
 • UNE-EN 15258:2009. Productes prefabricats de formigó. Elements de murs de contenció.
 • UNEIX 127050:2020. Sistemes constructius industrialitzats per a edificis construïts a partir d'elements prefabricats de formigó. Requisits de comportament, fabricació, instal·lació i verificació.
 • UNEIX 127992-1:2019. Productes prefabricats de formigó. Elements per a murs. Part 1: Productes prefabricats de formigó armats amb fibres de vidre. Complement nacional a la Norma UNE-EN 14992.
 • UNEIX 136001:1995 EX. Panells prefabricats de ceràmica i algeps. Definicions i especificacions.
 • UNE-EN 13915:2018. Panells transformats amb plaques d'algeps laminat amb ànima cel·lular de cartó. Definicions, especificacions i mètodes d'assaig.
 • UNE-EN 16351:2016 Estructures de fusta. Fusta contralaminada. Requisits.
 • UNE-EN 408:2011+A1:2012. Estructures de fusta. Fusta serrada i fusta laminada encolada per a ús estructural. Determinació d'algunes propietats físiques i mecàniques.
 • UNE-EN 13830:2016+A1:2021. Façanes lleugeres. Norma de producte.
 • UNE-EN 14509:2014. Emplafones sandvitx aïllants autoportantes de doble cara metàl·lica. Productes fets en fàbrica. Especificacions.
 • UNE-EN 12825:2002. Paviments elevats enregistrables.

Informació d'interés
 • Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó (ANDECE). Cercador de fabricants. Consultar
 • Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón (ANDECE). «Forjados prefabricados de hormigón» Guía técnica. (2019). Consultar
 • Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón (ANDECE). Guía técnica «estructuras prefabricadas de hormigón» (2019). Consultar
 • Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón (ANDECE). Guía técnica «fachadas prefabricadas de hormigón» (2019). Consultar
 • Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Distintivos de calidad de elementos prefabricados de hormigón. Empresas con distintivo de calidad: Consultar
 • AIDIMME, Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines. Consultar
 • Elige Madera. Beneficios de Construir en Madera con Elementos Prefabricados. Consultar
 • Maderame. Construcción en Madera: Técnicas, Ventajas y Desventajas. Consultar
 • Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco (2021). Guía de construcción industrializada sostenible del País Vasco. Consultar
 • Generalitat Valenciana, IVE. Herramienta de análisis del desmontaje y adaptabilidad en rehabilitación de edificios residenciales existentes RE10. Consultar
 • ATEDY, Asociación Técnica y Empresarial del Yeso. Consultar
 • ASEFAVE, Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas. Consultar

Assessorament
 • REFERÈNCIES Espinosa Rufat,C. (2020) Estudi sobre l'aplicació dels principis de la bioconstrucció en el sector de la construcció en la Comunidad Valenciana. Desembre 2020. (Estudi encarregat per la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció).