Visualització de contingut web

A—15

VERSATILITAT I/O CONVERTIBILITAT DE L'ESPAI


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

Criteris d'adjudicació 


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Donar suport a la circularitat allargant la vida útil dels edificis de nova construcció i els edificis existents, mitjançant un disseny que permeta la seua adaptació a usos diferents. Amb aquesta mesura es contribueix a la reducció de les emissions de carboni, el cost i l'ús de recursos, generant menys residus. 

En la norma ISO 20887 s'estableixen criteris per a avaluar la capacitat de desmuntatge o l'adaptabilitat dels edificis. La versatilitat i la convertibilitat són els dos primers criteris que s'arrepleguen en aquesta norma. 

S'entén per "versatilitat" la capacitat d'un espai d'adaptar-se a diferents funcions amb el menor canvi del sistema, minimitzant la complexitat o esforç. 

S'entén per "convertibilitat" el possibilitar canvis substancials a través de xicotetes modificacions de l'edifici. Aquest criteri es relaciona amb el criteri de versatilitat però té una adaptació seqüencial, és a dir, difícilment reversible. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

Es podran adoptar els criteris establits a continuació: 

Versatilitat: es proporcionaran espais comuns polivalents, que oferisquen alternatives d'ús al llarg del temps. L'àrea de l'espai comú versàtil en proporció a l'àrea total de l'edifici, prenent com a dada la superfície construïda, serà igual almenys al 50%1

Exemples de versatilitat: 

  • Intervenció en un espai de planta baixa d'un edifici d'habitatges, a priori sense ús determinat, a fi de facilitar la seua utilització pel veïnatge segons necessitats puntuals. 

  • Condicionament de l'antic habitatge de porteria per a convertir-la en local polivalent per a la comunitat de propietaris. 

Convertibilitat: determinats elements de l'edifici es dissenyaran o modificaran per a permetre condicionar els espais a canvis d'ús futur. Elements que poden possibilitar la convertibilitat són: 

– l'estructura; 

– les particions verticals o horitzontals lleugeres; 

– i/o-les preinstal·lacions i en els mecanismes representatius. 

Exemples de convertibilitat: 

  • Modificació d'una estructura existent de murs portants a pòrtics per a generar espais més amplis i diversificar el programa. 

  • Implementació de particions verticals i horitzontals de sistemes lleugers (algeps laminats, mampares, etc.) per a facilitar la reconfiguració espacial del recinte, així com també el tipus de programa que puga allotjar. 

  • Implementació de preinstal·lacions i components representatius (sistema de climatització, sistema de lampisteria, cablejat que implica gran faena en murs i barandat, etc.) que faciliten modificacions en el condicionament o equipament de l'espai. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar hauran de figurar les dades de la superfície construïda total de l'edifici (en m2) i de la superfície de l'espai o conjunt d'espais versàtils i/o convertibles (en m2). En el cas d'haver adoptat el criteri de versatilitat, es descriuran les activitats o usos als quals la propietat destina aquest espai i, en el cas del criteri de convertibilitat, es descriuran les condicions que el fan convertible. Així mateix, si es tracta d'una rehabilitació, es justificarà que les solucions que compleixen amb aquests criteris són fruit de la intervenció projectada, és a dir, que no existien abans de la rehabilitació. 


1. Aquest valor és orientatiu, podent ser modificat. 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, revisarà que s'han adoptat els criteris de versatilitat i/o convertibilitat i comprovarà que figuren les dades de la superfície construïda total de l'edifici i de la superfície de l'espai o conjunt d'espais versàtils i/o convertibles. A més, en el cas d'haver-se adoptat el criteri de versatilitat, es comprovarà que es descriuen les activitats o usos als quals la propietat destina aquest espai i, en el cas del criteri de convertibilitat, que es descriuen les condicions que el fan convertible. Així mateix si es tracta d'una rehabilitació, es comprovarà que es justifica que les solucions que compleixen amb aquests criteris són fruit de la intervenció projectada.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que el projecte inclou la justificació de la versatilitat/convertibilitat dels espais i la superfície d'aquests espais en relació a la total construïda de l'edifici. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que l'edifici s'ha executat segons les especificacions establides en el projecte. 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 


Informació complementària

Normes de referència
  • Norma ISO 20887:2020 Sustainability in buildings and civil engineering works. Design for disassembly and adaptability. Principles, requirements and guidance.

Informació d'interés
  • Generalitat Valenciana, IVE. Eina d'anàlisi del desmuntatge i adaptabilitat en rehabilitació d'edificis residencials existents RE10. Consultar
  • Bentley, I. (2000). Entorns vitals: Feia un disseny urbà i arquitectònic més humà: Manual pràctic. Gustavo Gili.