Visualització de contingut web

C1—16

SOSTENIBILITAT DE L'ESTRUCTURA


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Avaluar la contribució a la sostenibilitat de les estructures i elements estructurals de formigó, d'acer o mixtos de formigó-acer dels edificis de nova construcció, considerant les característiques prestacionals, ambientals, socials i econòmiques que aporten els agents que participen en el seu projecte i execució, per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030.

En el Codi Estructural es proporciona un mètode objectiu per a calcular el "índex de contribució de l'estructura a la sostenibilitat" (HISSES). Aquest mètode, definit en l'Annex 2, permet avaluar la contribució a la sostenibilitat dels diferents processos, productes i agents que intervenen en el projecte i execució de l'estructura, com el projectista, el constructor i els fabricants dels diferents productes.

Es defineix com a "índex de contribució de l'estructura a la sostenibilitat (HISSES)" a la suma de les contribucions de cadascun dels processos involucrats en el seu projecte i construcció, incloent els de fabricació i transformació dels materials que incorpora. En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Es realitzarà el càlcul del ICES de les estructures i elements estructurals de formigó, d'acer o mixtos de formigó-acer, conforme s'exposa en l'Annex 2 del Codi Estructural. El valor de l'índex HISSES no serà inferior a 701.

 

Justificació de la mesura

En la documentació a lliurar s'aportarà una estimació inicial de l'índex HISSES.

En el projecte, a partir de l'estimació inicial de l'índex HISSES, es definirà la corresponent estratègia per a la sostenibilitat.

Al final de l'obra, la direcció facultativa recalcularà l'HISSES i informarà la propietat del resultat del ICES per a valorar la sostenibilitat de l'estructura.


1. Com més gran siga el valor del ICES obtingut major serà la contribució de l'estructura a la sostenibilitat.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, revisarà que s'aporta el valor del ICES, conforme al mètode establit en l'Annex 2 del Codi Estructural.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que el projecte inclou el valor del ICES i el desenvolupament de les solucions concordes a l'especificat en aquest índex.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que l'edifici s'ha executat segons les especificacions establides en el projecte. Així mateix, la direcció facultativa recalcularà l'HISSES al final de l'obra i informarà la propietat del resultat.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària