Visualització de contingut web

A—12

SISTEMES DE DRENATGE SOSTENIBLE


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir el risc d'inundació, protegir i millorar la qualitat de l'aigua, permetre la recàrrega dels aqüífers, i, en el seu cas, reutilitzar l'aigua de pluja recollida en els edificis de nova construcció i els edificis existents (subjectes a reformes impor-tants) per a usos que no requerisquen una qualitat d'aigua potable. Així mateix, altres avantatges associats a aquests sistemes són la reducció de la demanda d'energia de refrigeració en períodes estivals i de l'efecte "illa de calor urbana (ICU)", i amb això la millora d'aspectes relacionats amb la salut de les persones, amb el consum energètic i el confort tèrmic de la ciutat. 

Els sistemes de drenatge sostenible (SuDS) són solucions de baix impacte ambiental que recullen, retenen i filtren al terreny l'aigua de "escolament", eliminant els seus contaminants i afavorint el "refredament evaporatiu". A través dels SuDS també es pot reutilitzar l'aigua de pluja.

S'entén per "illa de calor urbana (ICU)" el fenomen consistent en un augment de la temperatura de l'aire de les zones centrals de les ciutats per contrast amb la perifèria. Es deu a la transmissió a l'aire de la calor acumulada per les estructures i cossos que componen la ciutat, com ara els sòls exteriors, etc. S'entén per "escolament" l'aigua de pluja que circula sobre paviments impermeables i s'aboca a la xarxa de clavegueram. El "refredament evaporatiu" és la reducció de la temperatura superficial i aèria durant l'evaporació de l'aigua retinguda. S'entén per "evapotranspiració" el fenomen natural pel qual les plantes prenen aigua del sòl, l'eliminen al *transpirar per les fulles, i finalment s'evapora prenent calor de l'ambient.

El Reglament del Domini Públic Hidràulic del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, estableix l'obligatorietat d'utilitzar SuDS en els nous desenvolupaments urbanístics. La instal·lació d'evacuació d'aigües i la instal·lació de subministrament d'aigua en els edificis es regulen en la secció HS 5 Evacuació d'aigües i HS 4 Subministrament d'aigua del document bàsic Salubritat del CTE, respectivament.

La reutilització de les aigües depurades es regula en el Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. En el seu Annex I.A se estableixen els criteris de qualitat per a la reutilització de les aigües segons els seus usos, per a això es podran utilitzar diferents sistemes de recollida i desinfecció.

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA A-12.1 

Un alt percentatge de la superfície de sòls exteriors de l'edifici, almenys el 50%1, comptarà amb sistemes de drenatge sostenible (SuDS) que arrepleguen, retinguen temporalment i filtren al terreny l'aigua d'escolament. 

Es consideren entre altres els següents sistemes: 

– sistemes d'infiltració: pous de filtració, rases d'infiltració; 

– sistemes amb vegetació: àrees de biorretención, jardins de pluja; 

– sistemes filtrants-drenants: franges filtrants, rases drenants, cunetes vegetades; 

– depòsits d'aigua a la ciutat: àrees d'infiltració, zones de detenció, estanys de retenció, aiguamolls artificials; 

– paviments permeables. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'especificarà la superfície total (en m2) de sòls exteriors amb SuDS que es proposa incorporar, i la superfície en relació al total dels sòls exteriors (en %). Així mateix, s'especificarà la localització, el tipus i els elements de què constarà el SuD. 

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un major nivell d'exigència requerint com a mesura alternativa a la mesura A-13.1 segons el descrit a continuació. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA A-12.2 

Un alt percentatge de la superfície de sòls exteriors de l'edifici, almenys el 50%2, comptarà amb sistemes de drenatge sostenible (SuDS) que recullen, retinguen temporalment i emmagatzemen l'aigua d'escolament. L'aigua recollida s'utilitzarà per a la des-càrrega d'aparells sanitaris i, en el seu cas, per al reg del jardí privat. 

Es consideren, entre altres, els següents sistemes: 

– sistemes d'infiltració: sistemes geocelulares;  

– sistemes amb vegetació: sòls estructurals;  

– cobertes vegetals. 

Per a això l'aigua recollida serà filtrada i desinfectada mitjançant cloració, llum ultraviolada, etc., que elimine totalment el bacteri Escherichia coli i limite el contingut màxim de nematodes intestinals, sòlids en suspensió i terbolesa, segons el Reial decret 1620/2007. Posteriorment, l'aigua filtrada serà conduïda a un sistema d'emmagatzematge amb volum adequat a l'ús previst i les probabilitats de recollida de l'aigua de pluja. L'aigua emmagatzemada serà distribuïda a través d'una xarxa diferenciada de subministrament d'aigua fins als punts de consum mitjançant bombament directe i/o indirecte o per un sistema de gravetat. Les canonades, les aixetes i els altres punts terminals del sistema de subministrament d'aigües pluvials han d'estar adequadament assenyalats (punt 2.2 de la secció HE 4 del CTE). 

Així mateix, sempre que s'aboquen efluents al domini públic hidràulic, es comptarà amb una autorització d'abocament, i tractament, en el seu cas, segons la reglamentació vigent. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a entregar en la fase d'adjudicació s'especificarà la superfície total (en m2) de sòls exteriors amb SuDS que es proposa incorporar, i la superfície en relació al total dels sòls exteriors (en %). Així mateix s'especificarà la localització, el tipus i els elements de què constarà el SuD (amb especificació i localització del sistema d'emmagatzematge, filtració, tipus de sistema de desinfecció, xarxa de subministrament diferenciada de l'aigua emmagatzemada i senyalització dels elements integrants del sistema) així com els usos als quals es pretén destinar l'aigua depurada. 

En el projecte s'incorporarà la justificació de l'exposat en el paràgraf anterior i s'inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.


1 El percentatge indicat és orientatiu. Es podrà modificar a l'alça o a la baixa segons les característiques pròpies de l'edifici i, en el seu cas, el tipus d'intervenció. 

2. El percentatge indicat és orientatiu. Es podrà modificar a l'alça o a la baixa segons les característiques pròpies de l'edifici i, en el seu cas, el tipus d'intervenció. 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes comprovarà que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifica que els sòls exteriors previstos compten amb un sistema de drenatge sostenible (SuDS), quedant especificats la localització, el tipus i elements del SuDS, la superfície (en m2) i la superfície en relació a la superfície total dels sòls exteriors (en %). 

En el seu cas, es comprovarà que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifiquen els usos als quals es destinarà l'aigua de pluja arreplegada així com l'especificació i localització del sistema d'emmagatzematge, filtració, tipus de sistema de desinfecció (per a l'eliminació total del bacteri Escherichia coli i la limitació del contingut màxim de nematodes intestinals, sòlids en suspensió i terbolesa, segons el Reial decret 1620/2007), xar-xa de subministrament diferenciada de l'aigua emmagatzemada i senyalització dels elements integrants del sistema, així com els usos als quals es pretén destinar l'aigua depurada. 


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que el projecte inclou un apartat amb la justificació de les solucions de SuDs adoptades, fent referència a tots els detalls requerits en la descripció de la mesura i verificats en la fase d'adjudicació, quedant les solucions definides en el projecte amb el detall suficient per a la seua execució. 

Es comprovarà la justificació sobre el SuD en els diferents documents del projecte (memòria, plans, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es desenvolupen els sòls exteriors així com les instal·lacions d'evacuació d'aigües i subministrament d'aigua. 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que els SuDs s'han executat segons les especificacions establides en el projecte. 

Així mateix, es comprovarà que els SuDs executats es recullen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en els quals es descriguen els elements de sòls exteriors, instal·lacions d'evacuació d'aigües i instal·lació de subministrament d'aigua. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a: 

 • Control de recepció de productes (productes per a paviments interiors i exteriors, etc.). 

 • Control d'execució (revestiments de sòls, instal·lació de lampisteria, instal·lació de sanejament, etc.)

 • Proves de servei (xarxa interior de subministrament d'aigua, xarxes d'evacuació d'aigua, etc.) 

També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia. 

A més es comprovarà en la documentació final d'obra l'existència d'una acta de posada en servei que certifique que el sistema d'aprofitament d'aigües pluvials és correcte tècnicament i funcionalment. 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament del Domini Públic Hidràulic que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI, VII i VIII del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. Text consolidat. Consultar
 • Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seues modificaci-ons i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Document Bàsic HS Salubritat.
 • Document Bàsic HE Estalvi d'Energia. Consultar
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmo-nitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • UNE-EN 16941-1:2019 Sistemes in situ d'aigua no potable. Part 1: Sistemes per a la utilització d'aigua de pluja.

Informació d'interés
 • Ministeri per a la transició ecològica. Guies d'adaptació al risc d'inundació: sistemes urbans de drenatge sostenible. (2019). Consultar
 • Ajuntament de València. Cicle integral de l'Aigua. (2021). Guia Bàsica per al Disseny de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible a la Ciutat de València. Consultar
 • Institut Valencià de l'Edificació, IVE. Guia de disseny urbà en zones mediterrànies per a mitigar l'efecte illa de calor. Consultar
 • iagua. Valdivieso, A. ¿Què són els SUDS? Consultar
 • CIRIA Organisation. The SuDS manual. (2015). Consultar
 • CONAMA. Grup de treball ST-10. Aigua i ciutat. Sistemes urbans de drenatge sostenible. (2018). Consultar
 • Conama local València. Pedro Pablo Peris García. Adaptació al Canvi Climàtic des de les infraestructures urbanes. L'experiència de Benaguasil en relació al drenatge sostenible. (2017). Consultar