Visualització de contingut web

C1—11

SISTEMES DE BIOCONSTRUCCIÓ


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar, en els edificis de nova construcció i els edificis existents, l'ús de sistemes i materials que afavorisquen els principis de la bioconstrucció: la cultura regenerativa, la sostenibilitat de recursos i l'economia circular. 

Afavorir aquests principis implica el següent: respecte a la cultura regenerativa, crear sistemes constructius que, tant pels seus components com pel conjunt, ajuden a regenerar l'entorn natural o almenys no afecten el medi ambient, reduïsquen les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) i beneficien l'estructures socials i la salut de les persones; en relació a la sostenibilitat de recursos suposa donar prioritat als materials d'origen natural, renovables i biodegradables; per part seua, afavorir l'economia circular consisteix a utilitzar productes que provenen de residus o subproductes, permeten solucions constructives més flexibles, estan pensats des de la seua fase final d'ús i la seua reintegració en el cicle productiu, ajudant a una millor desconstrucció de l'edifici. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

S'empraran sistemes de bioconstrucció en algun dels elements o components de l'edifici següents: estructura, envolupant, compartimentació i acabats.1 Es podran utilitzar sistemes com els següents: prefabricats de palla, fusta massissa, fardells de palla comprimits mecànicament formant murs portants (sistema Nebraska), mescla de terra i arena amb poca aigua, estabilitzada amb calç i/o ciment, amb o sense fibres vegetals (sistema BTC: bloc de terra comprimida), sistema mixt de taulons de fusta i fardells de palla precomprimidos (sistema CUT), «wood frame» més aïllants naturals, etc. Es garantirà la traçabilitat de tots els productes emprats que s'incloguen en aquesta mesura almenys del bressol a la porta («cradle-to-gate»). 

En l'Annex IV "Productes naturals i sistemes comuns en bioconstrucció" de la present guia es poden consultar alguns sistemes ordenats per la seua valoració global segons els principis de la bioconstrucció, les condicions considerades per a la valoració d'aquests sistemes i exemples d'aplicació.  

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'aportarà una relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb sistemes de bioconstrucció. 

Així mateix s'especificarà la manera d'acreditar que els sistemes de bioconstrucció són adequats per a l'ús o usos previstos, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, en el seu cas, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control.2 


1. La quantitat d'elements de l'edifici es determinarà segons les particularitats d'aquest.

2. En l'Annex I es detalla el procediment a seguir per a la recepció de productes.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, es revisarà la relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb sistemes de bioconstrucció, i la manera d'acreditar les seues prestacions i característiques per a l'ús o usos previstos, així com la seua traçabilitat almenys del bressol a la porta («cradle-to-gate»). 


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte s'inclou una relació d'elements de l'edifici que es prescriu executar amb sistemes de bioconstrucció. 

Així mateix, es comprovarà que en el projecte s'especifiquen les prestacions del producte i, en el seu cas, els distintius de qualitat, etiquetatges ambientals que es consideren i/o assajos a realitzar. 

Es comprovarà que els sistemes de bioconstrucció i les seues característiques han sigut arreplegats en tots els documents del projecte que corresponga (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) i de manera coherent i coordinada entre ells. 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres controlaran que els elements de l'edifici especificats en projecte s'han executat amb sistemes de bioconstrucció. 

Es verificarà que l'ús de sistemes de bioconstrucció, està arreplegat en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra. 

També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els sistemes de bioconstrucció s'han recepcionat segons el següent procediment (desenvolupat en l'Annex I): 

 • Si el producte està afectat pel RPC haurà de portar el marcatge CE i la documentació amb la DdP on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació i el projecte, i en el seu cas per la direcció facultativa. 

 • Si no està afectat pel RPC o en la DdP del marcatge CE no consta la característica requerida, es disposarà de documentació dels subministraments, distintius de qualitat, etiquetatge ambiental, o certificats d'assajos on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides. 

A més es comprovarà que els productes utilitzats compten amb documentació sobre la seua traçabilitat almenys del bressol a la porta («cradle-to-gate»). 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, , i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetes i declaracions ambientals. Declaracions ambientals tipus III. Principis i procediments.
 • UNE-EN 15804:2012+A1:2014 Sostenibilitat en la construcció. Declaracions ambientals de producte. Regles de categoria de producte bàsiques per a productes de construcció.
 • UNE-EN 15804:2012+A2:2020 Sostenibilitat en la construcció. Declaracions ambientals de producte. Regles de categoria de producte bàsiques per a productes de construcció.
 • UNEIX 41410:2008 Blocs de terra comprimida per a murs i barandats. Definicions, especificacions i mètodes d'assaig.

Informació d'interés
 • Ecohabitar (revista). Consultar
 • Xarxa de Construcció amb Palla. Consultar
 • Xarxa Iberoamericana d'Arquitectura i Construcció amb Terra. Consultar
 • Construction Management. Building with hemp blocks: Q&A. (2021). Consultar

Assessorament
 • REFERÈNCIES Espinosa Rufat,C. (2020) Estudi sobre l'aplicació dels principis de la bioconstrucció en el sector de la construcció a la Comunitat Valenciana. Desembre 2020. (Estudi encarregat per la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció).