Visualització de contingut web

C2—03

SEGURETAT AL DESMUNTAR


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obra

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Donar suport a la circularitat en el disseny dels edificis i en les tècniques de construcció perquè els edificis de nova construcció i els edificis existents siguen més eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i reciclatge.

En la norma ISO 20887 s'estableixen criteris per a avaluar la capacitat de desmuntatge o l'adaptabilitat dels edificis. La seguretat en desmuntar és un dels criteris que s'arrepleguen en la norma ISO 20887.

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Es disposarà d'un pla de desmuntatge o muntatge, prou detallat, de tots els elements, components, mòduls o sistemes que puguen desmuntar-se. El pla s'establirà des de l'etapa de disseny, per a assegurar l'efectivitat i seguretat del procés, i oferirà indicacions sobre la substitució dels elements independents i el desmuntatge complet del sistema.

Exemple: pla de muntatge i desmuntatge d'un sistema de façana ventilada.

Aquesta mesura està estretament relacionada amb la mesura A—17 "Facilitat de reemplaçament de sistemes/instal·lacions", ja que en aquesta es promou l'accessibilitat al sistema, peça o connexió i amb la mesura C1—14 Facilitat de desmuntatge.

 

Justificació de la mesura

En la documentació a lliurar es presentarà el pla de muntatge i desmuntatge de l'element, component, mòdul o sistema que puga desmuntar-se, redactat pel projectista, l'empresa constructora o la persona o empresa instal·ladora.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, revisarà que s'aporta el pla de muntatge i desmuntatge de tots els elements, components, mòduls o sistemes que puguen desmuntar-se.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que el projecte inclou el pla de muntatge i desmuntatge, prou detallat, de tots els elements, components, mòduls o sistemes que puguen desmuntar-se.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que l'edifici s'ha executat segons les especificacions establides en el projecte.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
  • Norma ISO 20887:2020 Sustainability in buildings and civil engineering works. Design for disassembly and adaptability. Principles, requirements and guidance.

Informació d'interés
  • Generalitat Valenciana, IVE. Eina d'anàlisi del desmuntatge i adaptabilitat en rehabilitació d'edificis residencials existents RE10. Versió V1.2 – Maig 2022. Consultar