Visualització de contingut web

A—13

REVESTIMENTS FREDS


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

Criteris d'adjudicació 


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir la demanda d'energia de refrigeració en els edificis de nova construcció i els edificis existents en períodes estivals i mitigar l'efecte "illa de calor urbana (ICU)", millorant aspectes relacionats amb la salut de les persones, així com el consum energètic i el confort tèrmic de la ciutat. 

Els revestiments freds de cobertes, façanes i sòls exteriors estan realitzats amb materials amb elevat "Índex de Reflectància Solar (SRI)" o alt "albedo o reflectància solar" i alta "emissivitat", amb la qual cosa eviten l'absorció d'energia i emeten ràpidament l'energia acumulada. En conseqüència, els revestiments freds es calfen menys i transfereixen menys calor a l'exterior i, en el cas de cobertes i façanes, també a l'interior de l'edifici. 

S'entén per "illa de calor urbana (ICU)" el fenomen consistent en un augment de la temperatura de l'aire de les zones centrals de les ciutats per contrast amb la perifèria. Es deu a la transmissió a l'aire de la calor acumulada per les estructures i cossos que componen la ciutat, com ara els sòls exteriors, etc. 

S'entén per "escolament" l'aigua de pluja que circula sobre paviments impermeables i s'aboca a la xarxa de clavegueram. El "refredament evaporatiu" és la reducció de la temperatura superficial i aèria durant l'evaporació de l'aigua retinguda. S'entén per "evapotranspiració" el fenomen natural pel qual les plantes prenen aigua del sòl, l'eliminen al transpirar per les fulles, i finalment s'evapora prenent calor de l'ambient. 

El Reglament del Domini Públic Hidràulic del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, estableix l'obligatorietat d'utilitzar SuDS en els nous desenvolupaments urbanístics. La instal·lació d'evacuació d'aigües i la instal·lació de subministrament d'aigua en els edificis es regulen en la secció HS 5 Evacuació d'aigües i HS 4 Subministrament d'aigua del document bàsic Salubritat del CTE, respectivament. 

La reutilització de les aigües depurades es regula en el Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. En el seu Annex I.A se estableixen els criteris de qualitat per a la reutilització de les aigües segons els seus usos, per a això es podran utilitzar diferents sistemes de recollida i desinfecció. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

Un alt percentatge de la superfície de cobertes, façanes i/o sòls exteriors de l'edifici, almenys el 50%1, comptarà amb revestiments freds, amb els següents valors mínims de SRI (%):  

– cobertes i/o sòls exteriors de pendent ≤ 15%, SRI  822

– cobertes i/o sòls exteriors de pendent >15%, i façanes orientades a Sud, Est i oest, SRI ≥ 40.2

(A títol informatiu, els valors requerits de SRI es podrien acon-seguir amb materials l'albedo o la reflectància dels quals solar i emissivitat siguen de: 

– SRI  82, amb albedo o reflectància  70 i emissivitat  85 

– SRI  40 amb albedo o reflectància solar  40 i emissivitat  85).  

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'especificarà la superfície total (en m2) de cobertes, façanes i/o sòls exteriors amb revestiments freds que es proposa incorporar, i la superfície en relació al total de les cobertes, façanes i/o sòls exteriors (en %). 

Així mateix, s'especificarà la manera d'acreditar que els revestiments previstos de cobertes, façanes i/o sòls exteriors reuneixen les característiques i prestacions exigides, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, en el seu cas, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control.3


1.El percentatge indicat és orientatiu. Es podrà modificar a l'alça o a la baixa segons les característiques pròpies de l'edifici i, en el seu cas, el tipus d'intervenció. 

2.Els valors de l'Índex de Reflectància Solar són orientatius, podent ser modificats.procedimiento a seguir para la recepción de productos. 

3. En l'Annex I es detalla el procediment a seguir per a la recepció de productes. 

 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes comprovarà que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifica que els revestiments de cobertes, façanes i/o sòls exteriors previstos són freds, quedant detallats el pendent de les cobertes i/o sòls exteriors, l'orientació de les façanes, el tipus de solució de revestiment fred i el valor d'Índex de Reflectància Solar (SRI) de la coberta, façana i/o sòl exterior, la superfície (en m2) i la superfície en relació a la superfície total de les cobertes, façanes i/o sòls exteriors (en %). A més, es revisarà la manera d'acreditar les seues prestacions i característiques.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que el projecte inclou un apartat amb la justificació de les solucions de revestiment fred de cobertes, façanes i/o sòls exteriors adoptades, fent referència a tots els detalls requerits en la descripció de la mesura i verificats en la fase d'adjudicació, quedant les solucions definides en el projecte amb el detall suficient per a la seua execució. En particular, s'indicarà el pendent de les cobertes i/o sòls exteriors, l'orientació de les façanes i el valor de l'Índex de Reflectància Solar (SRI) del material de revestiment. 

Es comprovarà que la definició de les solucions de revestiment fred de cobertes, façanes i/o sòls exteriors s'arreplega en els diferents documents del projecte (memòria, plans, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es descriguen els elements de cobertes, façanes i/o sòls exteriors. 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que els revestiments freds de cobertes, façanes i/o sòls exteriors s'han executat segons les especificacions establides en el projecte. 

Així mateix, es comprovarà que les solucions de revestiments freds de cobertes, façanes i/o sòls exteriors executades s'arrepleguen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en els quals es descriguen els elements de cobertes, façanes i/o sòls exteriors. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a: 

 • Control de recepció de productes (aïllants tèrmics i acústics, impermeabilizantes en l'envolupant de l'edifici, productes per a revestiments per a façanes, productes per a paviments interiors i exteriors, etc.). 

 • Control d'execució (façanes, fusteria exterior, cobertes inclinades, cobertes planes, revestiments de paraments i sostres, revestiments de sòls). 

 • Proves de servei (estanquitat de cobertes planes d'edificis, estanquitat de façanes d'edificis, xarxa interior de subministrament d'aigua, xarxes d'evacuació d'aigua). 

També es comprovarà en la documentació final d'obra que els revestiments freds compten amb marcatge CE i declaració de prestacions pertinents per a l'ús o usos declarats, així com declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes que acrediten les característiques exigides, en particular, l'albedo o reflectància solar i l'emissivitat, o bé, d'etiquetatge ambiental que reflectisca aquesta informació. 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 


Informació complementària

Normes de referència
 • Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Document Bàsic HE Estalvi d'Energia.
 • Document de Suport DONA DB-HE/1 Càlcul de paràmetres característics de l'envolupant. Consultar
 • American Society for Testing and Materials / ASTM International. ASTM E1980-11(2019). Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces. Consultar
 • UNE-EN ISO 22969:2021. Pintures i vernissos. Determinació de la reflectància solar. (ISO 22969: 2019).
 • UNE-EN 17190:2020. Làmines flexibles per a impermeabilització. Índex de reflectància solar.
 • UNE-EN 15976:2011. Làmines flexibles per a impermeabilització. Determinació de l'emissivitat.

Informació d'interés
 • Institut Valencià de l'Edificació, IVE. Guia de disseny urbà en zones mediterrànies per a mitigar l'efecte illa de calor. (Conté taules amb materials de cobertes i façanes i el seu valor d'albedo i emissivitat). Consultar
 • European Cool Roof Council. Consell per al desenvolupament de coneixement científic i la investigació en tecnologia de coberta freda a Europa. Consultar
 • Enviromental Protection Agency's Office of Atmospheric Programs, 2008. Reducing Urban Heat Islands: Compendium of Strategies Cool Pavements. Consultar
 • Enviromental Protection Agency's Office of Atmospheric Programs, 2008. Reducing Urban Heat Islands: Compendium of Strategies Cool Roofs. Consultar
 • Global Cool Cities Alliance (GCCA). A Practical Guide to Cool Roofs and Cool Pavements. Consultar
 • Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó (ANDECE). Efecte illa de calor i la seua atenuació mitjançant elements prefabricats de formigó. Consultar
 • Alchapar, N.; Corretja, E. (2015). Reflectància solar de les envolupants opaques de la ciutat i el seu efecte sobre les temperatures urbanes. Informes de la Construcció, 67, 2015. Consultar
 • Projecte REPARA 2.0 "Desenvolupament de noves tècniques i sistemes d'informació per a la rehabilitació sostenible de paviments de carreteres". Consultar
 • Simón Grau, J. López Ayerra, J. (2018). Paviments reflectors per a la mitigació del canvi climàtic. Part I: Estudi teòric i de laboratori. Asfalt i Pavimentació, 28, III, 2018. Consultar