Visualització de contingut web

C1 — 05

PRODUCTES REUTILITZATS


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Estalvi de recursos naturals i reducció de la quantitat de residus en els edificis de nova construcció i els edificis existents.

D'acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, reutilització és qualsevol operació mitjançant la qual productes o components de productes que no siguen residus s'utilitzen de nou amb la mateixa finalitat per a la qual van ser concebuts, en virtut del que s'estableix en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

La reutilització de productes s'inclou en el Nou Pla d'acció per a l'economia circular de la UE.

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

S'hauran d'utilitzar productes reutilitzats o que continguen components reutilitzats com ara productes de construcció procedents d'enderrocament, productes de segona mà o transformats. Aquests productes hauran de representar almenys el 0,3%1 del pressupost d'execució material (PEM).2 

Justificació de la mesura

En la documentació a lliurar s'aportarà una relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes que continguen productes reutilitzats o components reutilitzats, quantificant la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM. Així mateix, s'especificarà que els productes que continguen productes reutilitzats o components reutilitzats comptaran amb declaració del proveïdor amb indicació de la procedència del producte.


1. Percentatge orientatiu, podent ser modificat per l'òrgan proponent del contracte.

2. Els productes amb materials reciclats han de suposar una quantitat suficient en els elements de l'edifici.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, es revisarà la relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes reutilitzats o que continguen components reutilitzats, la quantificació de la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM, així com l'especificació que els productes que continguen productes reutilitzats o components reutilitzats comptaran amb declaració de proveïdor amb indicació de la procedència del producte.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte i l'oficina de supervisió de projectes comprovaran que en el projecte es prescriu la incorporació de productes reutilitzats amb declaració del proveïdor amb indicació de la procedència del producte, o que contenen components reutilitzats segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i verificat en la fase d'adjudicació. En concret es verificarà que l'oferta inclou una relació d'elements amb productes reutilitzats o amb components reutilitzats (veure apartat Informació d'interès), quantificant la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM.

Es comprovarà la inclusió de productes reutilitzats o amb components reutilitzats en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals consten les partides corresponents.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que els elements de l'edifici que s'especifiquen s'han executat amb productes reutilitzats o amb components reutilitzats segons les especificacions establides en projecte.

Es verificarà que l'ús de productes reutilitzats o amb components reutilitzats està arreplegat en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes (productes per a paviments interiors i exteriors, fusteries exteriors);

 • Control d'execució (fusteria exterior, fusteria interior, revestiments de paraments i sostres, revestiments de sòls).

També es comprovarà en la documentació final d'obra que s'aporta una declaració del proveïdor de productes amb components reutilitzats, amb indicació de la procedència del producte.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
 • Comunicació de la comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions (COM 2020) Nou Pla d'acció per a l'economia circular. Consultar
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell. Consultar
 • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • UNE-EN 62309:2005. Confiabilitat de productes que contenen components reutilitzats. Requisits per a funcionabilitat i assajos.
 • UNE-EN ISO 14021:2017. Etiquetes i declaracions ambientals. Afirmacions ambientals autodeclarades (Etiquetatge ambiental tipus II).

Informació d'interés
 • Productes reutilitzats:
 • Productes de fusta procedents d'enderrocament: portes de pas interiors, portes d'armari, portes exteriors, finestres, contrafinestres, persianes, revestiments de sòls i paraments, bigues, motlures, etc.
 • Productes metàl·lics procedents d'enderrocament: ferratges (frontisses, poms, tiradors, manovelles, cremones, fallebes, claus de pas, etc.), reixes de ferro colat o ferro reblat, baranes de ferro, plom i bronze, pilars de ferro colat o ferro reblat, radiadors de ferro colat, motlures, banyeres, etc.
 • Productes petris i ceràmics procedents d'enderrocament: marbre per a sòls, llamborda, rajola de fang, rajola hidràulica, teules ceràmiques o pètries, rajoles, etc.
 • Vidres procedents d'enderrocament: transparents, impresos, espill, mat, ratllat, etc.
 • Productes amb components reutilitzats:
 • Fusta reutilitzada per a revestiments, Objectes ja utilitzats incorporats en façanes (recipients, envasos, etc.), Contenidors marítims en construcció modular, etc.
 • Diversos residus de la construcció i demolició i els seus codis LER (Llista Europea de Residus) segons la vigent Llista de Residus a què es refereix l'article 7 de la Directiva 2008/98/CE, inclosa en l'Annex de la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 (2014/955/UE): 17 01 Formigó, rajoles, teules i materials ceràmics. 17 01 01 Formigó. 17 01 02 Rajoles. 17 01 03 Texas i materials ceràmics. 17 02 Fusta, vidre i plàstic. 17 02 01 Fusta. 17 02 02 Vidre. 17 02 03 Plàstic. 17 04 Metalls (incloses els seus aliatges) 17 04 01 Coure, bronze, llautó. 17 04 02 Alumini. 17 04 03 Plom. 17 04 04 Zinc. 17 04 05 Ferro i acer. 17 04 06 Estany.