Visualització de contingut web

C1 — 05

PRODUCTES REUTILITZATS


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Estalvi de recursos naturals i reducció de la quantitat de residus.

D'acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, la reutilització és qualsevol operació mitjançant la qual productes o components de productes que no siguen residus s'utilitzen de nou amb la mateixa finalitat per a la qual es van concebre.

La reutilització de productes s'inclou en el nou Pla d'acció per a l'economia circular de la UE.

En el contracte es podrà requerir el que desenvolupa la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

S'hauran d'utilitzar productes reutilitzats o que continguen components reutilitzats com ara productes de construcció procedents d'enderrocament, productes de segona mà o transformats. Aquests productes hauran de representar almenys el 0,3 %(1) del pressupost d'execució material (PEM)(2).

En la documentació que cal entregar en la fase d'adjudicació s'haurà d'aportar una relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes que continguen material reciclat, que quantifiquen la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM. Així mateix, s'hi haurà d'especificar que els productes que continguen productes reutilitzats o components reutilitzats comptaran amb la declaració del proveïdor amb la indicació de la procedència del producte.

En el projecte s'incorporarà la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'hi inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.


(1) Percentatge orientatiu, que el podrà modificar l'òrgan proponent del contracte.

(2) Els productes reutilitzats han de suposar una quantitat suficient en els elements de l'edifici.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'órgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, s'haurà de revisar la relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes reutilitzats o que continguen components reutilitzats, la quantificació de la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM, així com l'especificació que els productes que continguen productes reutilitzats o components reutilitzats comptaran amb la declaració del proveïdor amb la indicació de la procedència del producte.


En fase de projecte

En el moment de la revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que el projecte prescriu la incorporació de productes reutilitzats o que contenen components reutilitzats, amb declaració del proveïdor amb indicació de la procedència del producte segons el que estableix la descripció de la mesura i el que s'ha verificat en la fase d'adjudicació. En concret, s'haurà de verificar que l'oferta inclou una relació d'elements amb productes reutilitzats o amb components reutilitzats (vegeu l'apartat Informació d'interés), que quantifique la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM.

S'haurà de comprovar la inclusió de productes reutilitzats o amb components reutilitzats en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals consten les partides corresponents.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte, o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue, i la direcció facultativa de les obres comprovaran que els elements de l'edifici que s'hi especifiquen s'han executat amb productes reutilitzats o amb components reutilitzats segons les especificacions que estableix el projecte.

S'haurà de verificar que l'ús de productes reutilitzats o amb components reutilitzats està recollit en els diferents documents del seguiment, el control i el final de les obres. En particular, en els casos en què estiguen disponibles, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes (imprés 3 Productes per a paviments interiors i exteriors, imprés 4 Fusteries exteriors).
 • Control d'execució (imprés 20 Fusteria exterior, imprés 26 Fusteria interior, imprés 27 Revestiments de paraments i sostres, imprés 28 Revestiments interiors, imprés 29 Revestiments de sòls).

També s'haurà de comprovar en la documentació final d'obra que s'aporta una declaració del proveïdor de productes amb components reutilitzats, amb la indicació de la procedència del producte.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Comunicació de la comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions (COM 2020) el nou Pla d'acció per a l'economia circular Consultar
 • Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE, del Consell. Consultar
 • Decisió, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell. Consultar
 • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Consultar
 • Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. Consultar
 • UNE-EN 62309:2005. Confiabilitat de productes que contenen components reutilitzats. Requisits per a la funcionabilitat i els assajos.
 • UNE-EN ISO 14021:2017. Etiquetes i declaracions ambientals. Afirmacions ambientals autodeclarades (etiquetatge ambiental tipus II).

Informació d'interés
 • Productes reutilitzats: Productes de fusta procedents d'enderrocament: portes de pas interiors, portes d'armari, portes exteriors, finestres, contrafinestres, persianes, revestiments de sòls i paraments, bigues, motlures, etc. ; Productes metàl·lics procedents d'enderrocament: ferratges (frontisses, poms, tiradors, picaportes, cremones, fallebes, claus de pas, etc.), reixes de ferro colat o ferro reblat, baranes de ferro, plom i bronze, pilars de ferro colat o ferro reblat, radiadors de ferro colat, motlures, banyeres, etc. ; Productes petris i ceràmics procedents d'enderrocament: marbre per a sòls, llambordes, rajoles de fang, rajoles hidràuliques, teules ceràmiques o pètries, rajoles, etc. ; Vidres procedents d'enderrocament: transparents, impresos, espills, mats, ratllats, etc.
 • Productes amb components reutilitzats:Fusta reutilitzada per a revestiments; Objectes ja utilitzats incorporats en façanes (recipients, envasos, etc.). ; Contenidors marítims en construcció modular
 • Diversos residus de la construcció i demolició i els seus codis LER (Llista Europea de Residus) segons la vigent Llista de Residus a què es refereix l'article 7 de la Directiva 2008/98/CE, inclosa en l'Annex de la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 (2014/955/UE): 17 01 Formigó, rajoles, teules i materials ceràmics. 17 01 01 Formigó. 17 01 02 Rajoles. 17 01 03 Texas i materials ceràmics. 17 02 Fusta, vidre i plàstic. 17 02 01 Fusta. 17 02 02 Vidre. 17 02 03 Plàstic. 17 04 Metalls (incloses els seus aliatges) 17 04 01 Coure, bronze, llautó. 17 04 02 Alumini. 17 04 03 Plom. 17 04 04 Zinc. 17 04 05 Ferro i acer. 17 04 06 Estany.