Visualització de contingut web

C1—19

PASSAPORT DE MATERIALS DE L'EDIFICI


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

El Passaport de Materials de l'Edifici és el document que registra, identifica, quantifica, qualifica i situa en l'espai constructiu els materials i productes d'un edifici, amb l'objectiu de mesurar l'impacte ambiental de l'execució de l'obra dels edificis de nova construcció i els edificis existents. Està basat en LEVEL(s), un nou marc d'avaluació voluntari per a millorar la sostenibilitat i conduir la demanda cap a millors edificis a Europa. S'avaluen quatre indicadors: Petjada de Carboni, Petjada Hídrica, Toxicitat dels Materials i Circularitat de la intervenció, durant el cicle de vida de l'edifici.

Actualment no existeix una normativa específica a nivell europeu o estatal que regule l'elaboració d'un Passaport de Materials de l'edifici, però existeixen exemples de com es podria elaborar, com el projecte europeu "BAMB: Building as Material Banks" en el qual s'elabora un marc de passaport de materials per a integrar la circularitat dels materials, components i productes de l'edifici en el procés constructiu.

A Espanya, la Llei 7/2022 de 8 d'abril sobre Residus i Sòls Contaminats per a una economia circular preveu l'obligació de disposar de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construcció a partir de l'1 de gener de 2024, de conformitat amb el que s'establisca a nivell de la Unió Europea en l'àmbit de l'economia circular.

El Passaport de Materials de l'edifici s'alinea amb el que s'estableix en la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), concretament en els articles 148 Definició i càlcul del cicle de vida, article 148 Etiquetes i article 128. Informes de proves, certificació i altres mitjans de prova.

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

El proyecto incluirá un Pasaporte de Materiales del edificio, que será actualizado durante la ejecución de las obras y se incluirá en el Proyecto Final de Obra como el Pasaporte de Materiales del edificio "As built" para su gestión a lo largo de la vida útil del edificio y durante la fase de conservación y mantenimiento del edificio. El documento del Pasaporte de Materiales incluirá:

 • Abast. Es concretaran els capítols del pressupost del Projecte els materials i els productes del qual seran objecte de l'anàlisi del Passaport de Materials.

 • BoQ (Bill of Quantities) o Llista de Quantitats de Materials, s'analitzarà el % en pes i els kg de materials incorporats en el projecte segons la següent classificació: terres i pedres, formigó, teula i materials ceràmics, vidre, plàstic, mescles bituminoses, metalls mesclats, materials d'aïllament, materials de construcció a base d'algeps i mixtos, tant per a la fase de construcció com per a la vida útil planificada de l'edifici. La BoQ es basarà en criteris del Marc LEVEL(s) nivell 2 Nivell intermedi de tipus dissenye detallat i acompliment de la construcció de l'edifici. Avaluació quantitativa del rendiment dissenyat i el seguiment de la construcció d'acord amb unitats i mètodes estandarditzats.

 • Informació ambiental dels materials previstos en projecte i dels definitivament col·locats en fase de construcció: etiqueta ambiental, fitxa tècnica, petjada de carboni en les etapes A1-A5 del cicle de vida, presència de substàncies tòxiques, certificats COVs, % de material reciclat, reutilitzat, etc. S'indicaran les etiquetes ambientals que justifiquen la documentació ambiental.

 • Dades de circularitat dels materials contemplats en la fase de projecte i durant l'execució de l'obra (kg de material d'origen reciclat i d'origen reutilitzat)

 • Consums estimats en fase projecte de combustible, aigua i energia elèctrica durant la fase de construcció, així com emissions previstes derivades d'aquests consums (kg CO2,eq/kWh per a electricitat i kg CO2,eq/l per a combustible) i dades d'emissions del certificat d'eficiència energètica de projecte..

 • Informe de resultats dels indicadors referits al global de l'edifici 

 • Petjada de carboni: quantifica la quantitat d'emissions directes i indirectes de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) dels productes i materials incorporats en l'edifici, energia d'origen fòssil o un combustible, i es mesura en Kg CO2 eq. L'indicador utilitzat és el referenciat com GWP, Global Warming Potencial o potencial de calfament global. L'anàlisi es realitza durant les etapes del cicle de vida A1 a A5.

 • Petjada hídrica: quantifica la quantitat de recursos hídrics dels productes i materials incorporats en l'edifici, expressat en m³ d'ús net d'aigua fresca. L'anàlisi es realitza durant les etapes del cicle de vida A1 a A5.

 • Toxicitat dels materials: quantifica la presència de substàncies saludables o nocives per a la salut en la composició dels materials i productes de l'edifici i especifica si disposa de segells o certificats que garantisquen la seua no presència.

 • Circularitat de la intervenció: classifica els materials en funció de la seua procedència (% de material verge, reutilitzat o reciclatge).

S'entenen com a etapes del cicle de vida del carboni les següents:

 • Etapa A1.- Subministrament de matèries primeres

 • Etapa A2.- Transporte

 • Etapa A3.- Fabricació

 • Etapa A4.- Transporte

 • Etapa A5.- Procés de Construcció

Durant la fase d'execució de l'obra es recopilaran les dades tècniques i ambientals dels productes i materials definitius utilitzats en l'edifici, així com dels consums definitius d'energia, aigua i combustible durant la fase d'execució, els resultats d'aquesta anàlisi s'inclouran en el Projecte Final d'obra.

 

Justificació de la mesura

En el projecte s'incorporarà la justificació de la informació exposada en l'apartat anterior amb el detall suficient i s'adjuntarà l'informe de resultats dels indicadors.

En la documentació a lliurar en la fase d'adjudicació s'intentarà estimar els indicadors que posteriorment es definiran en el Passaport de Materials de l'edifici, presentant almenys estimacions de la Petjada de Carboni embegut i la Petjada Hídrica i del percentatge de material d'origen reciclat i/o reutilitzat que es vaja a incorporar a projecte.

Així mateix, s'estimaran:

 • El consum d'Energia Primària No Renovable (kWh/m2any).

 • Consum d'Energia Primària Total (kWh/m2any).

 • Emissions de Diòxid de Carboni (kg CO2/m2any).

 • Número o Percentatge de materials/productes amb informació ambiental que s'utilitzaran.

En el projecte s'incorporarà la justificació d'aquestes estimacions i s'inclourà el desenvolupament de les solucions constructives necessàries amb el detall suficient.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació.

En particular, es revisarà l'estudi previ dels indicadors petjada de carboni, petjada hídrica, toxicitat i circularitat, integrant els resultats en la fase de disseny i amb capacitat per a la presa de decisions de projecte. Es valorarà la inclusió de les fonts d'informació ambiental utilitzades.

Es valorarà la capacitat de proposar alternatives i millores per part de la constructora adjudicatària, amb l'objectiu de la reducció global d'impactes i consums en l'obra.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà i verificarà que en projecte s'incloguen els següents aspectes, amb la seua documentació corresponent:

 • Abast de l'anàlisi del passaport de materials

 • BoQ (Bill of Quantities) o Llista de Quantitats de Materials en l'edifici en fase de projecte.

 • El full de càlcul de Passaport de Materials emplenada, amb les fonts d'informació ambiental utilitzades.

 • Dades de circularitat del projecte. Les dades s'obtindran mitjançant l'ús de l'eina editable RE10 (de l'IVE).

 • Consums estimats de combustible, aigua i energia elèctrica en obra, així com emissions previstes derivades d'aquests consums i dades d'emissions del certificat d'eficiència energètica de projecte.

 • Informe de resultats d'indicadors de Petjada de Carboni, Petjada hídrica, Ecotoxicitat i Circularitat, per a estimar l'impacte ambiental de l'edifici

 • Es valorarà l'aportació de diferents escenaris com a proposta de millores.

Es comprovarà que els productes i materials analitzats en el Passaport de materials s'arreplega en els diferents documents del projecte (memòria, plans, plec de condicions, mesuraments i pressupost).

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que els elements de l'edifici que s'especifiquen s'han executat segons les especificacions establides en el projecte. Així mateix, es tindran en compte les següents consideracions:

 • Es verificarà la posada en obra dels materials i productes analitzats en el Passaport de Materials de la fase de projecte (aprovat per l'organisme pertinent), així com pel que s'estableix per l'informe ambiental d'indicadors presentat en la fase de projecte.

 • S'haurà d'establir un protocol de comunicació per a la informació de canvi de materials del projecte i la modificació dels documents pertinents als quals afecte el canvi.

 • S'actualitzarà la informació corresponent als canvis de materials, solucions constructives i consums estimats en el "Passaport de Materials AS BUILT", d'acord amb el procés i la taula d'agents i rols.

 • Es valorarà la capacitat de proposar alternatives i millores per part de la constructora adjudicatària, amb l'objectiu de la reducció global d'impactes i consums en l'obra.

 • Els resultats es compararan amb els establits en el Passaport de Projecte, de manera que es puguen extraure conclusions dels canvis produïts en obra i les repercussions en els impactes associats. Es realitzarà un informe comparatiu dels indicadors del passaport entre els resultats de projecte i de "As Built", i es lliurarà juntament amb la documentació final d'obra a l'organisme de validació competent.

Així mateix, es comprovarà que els materials i productes posats en obra s'arrepleguen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres.

El responsable de l'actualització del Passaport de Materials i de la seua verificació en fases posteriors d'ús i desconstrucció es determina en la taula següent:


Informació complementària

Normes de referència
 • Norma ISO 20887:2020 Sostenibilitat en edificis i obres d'enginyeria civil. Disseny per a desmuntatge i adaptabilitat. Principis, Requisits i Guia. Planteja criteris que afavoreixen l'optimització de la vida útil de l'edifici treballant amb conceptes d'eficiència, reutilització o reciclabilitat entre altres.
 • EU Taxonomy : Representa el pilar fonamental en el procés de creació del marc de finançament sostenible, i és un sistema de classificació comuna de les activitats econòmiques que contribueixen substancialment als objectius mediambientals de la UE, utilitzant criteris basats en la ciència.
 • Directiva (UE) 2018/844 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 per la qual es modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a l'eficiència energètica dels edificis i la Directiva 2012/27/UE relativa a l'eficiència energètica.
 • LOI n° 2020-105 del 10 de febrer 2020 relativa a la lluita contra el desaprofitament i a l'economia circular.
 • Reial Decret 853/2021 de 5 d'octubre regula els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
 • Llei 7/2022 de 8 de abril sobre Residus i sòls contaminats per a una economia circular
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, (LCSP)
 • DECRET 1/2015, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Gestió de la Qualitat en Obres d'Edificació
 • DECRET 25/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual s'aprova el llibre de l'edifici per als edificis d'habitatge.

Informació d'interés
 • En edificis de rehabilitació, per a l'anàlisi de la circularitat es recomana l'ús de l'eina RE10 de l'IVE enfocada en l'anàlisi del desmuntatge i adaptabilitat de l'edifici. Eina Re10 - IVE: Aquesta eina ofereix una metodologia d'anàlisi i verificació del compliment de criteris de sostenibilitat en actuacions de millora i rehabilitació d'edificis existents.
 • Reglaments, Directives i Acords internacionals que els productes han de complir per a garantir l'absència de substàncies nocives:
 • REACh Concepte: Registre, autorització i restricció de substàncies químiques. Sigles: REACh
 • RoHS Concepte: Restriction of Hazardous Substances. Sigles: RoHS
 • POPs Concepte: Conveni d'Estocolm sobre els contaminants orgànics persistents (COP). Sigles POPs
 • Substàncies químiques o materials afegits intencionadament d'ús restringit:
 • Número CAS, designació numèrica assignada a les substàncies químiques per el US Chemical Abstracts Service Consultar
 • Retardants de flama halogenats o d'èster organofosforat. Consultar
 • Números CAS: Neopré (polimero de cloropreno policloropreno): 9010-98-4 Formaldehido: 50-00-0 Retardants de flama halogenats o d'èster organofosforat: varis
 • LEVEL (s) : un nou marc d'avaluació voluntari per a millorar la sostenibilitat i conduir la demanda cap a millors edificis a Europa. Proporciona un enfocament comú a la Unió Europea per a l'avaluació de la sostenibilitat de l'entorn construït
 • BAMB: Buildings as Material Banks: projecte europeu en el qual s'elabora un marc de passaport de materials per a integrar aquesta eina en el procés constructiu
 • BAMB : Framework for Material Passports