Visualització de contingut web

C5-01

MANTENIMENT I MILLORA DE L'EDIFICI


Tipus de contracte*

Serveis
Obres
Concessió d'obres


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Allargar la vida útil dels edificis de nova construcció i els edificis existents amb un manteniment sostenible i un pla de millora, i així donar suport a la circularitat.

La Llei d'Ordenació de l'Edificació estableix que, una vegada finalitzat el procés d'edificació (de nova construcció o intervenció), es lliurarà als usuaris finals de l'edifici les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seues instal·lacions.

En la Part I del Codi Tècnic de l'Edificació s'estableix que la documentació de l'obra executada contindrà les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici acabat de conformitat amb el que s'estableix en el CTE i altra normativa aplicable, incloent un pla de manteniment de l'edifici amb la planificació de les operacions programades per al manteniment de l'edifici i de les seues instal·lacions.

En la norma ISO 20887 s'estableixen criteris per a avaluar la capacitat de desmuntatge o l'adaptabilitat dels edificis. La durabilitat és un dels criteris que s'arrepleguen en aquesta norma.

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.

Descripció

Edificis existents

S'elaborarà un pla de manteniment de l'edifici existent que incloga la següent informació:
 • instruccions d'ús i manteniment dels elements constructius i les instal·lacions de l'edifici, el tipus d'instrucció de manteniment (conservació, inspecció visual, inspecció tècnica, intervenció preventiva), la seua periodicitat i el tipus de personal que ha de realitzar-la;
 • programació a trenta anys de les instruccions de manteniment dels elements constructius i les instal·lacions de l'edifici, segons les periodicitats de cada instrucció.

 

Edificis de nova construcció i edificis existents

El pla de manteniment inclourà criteris sostenibles, com ara:
 • contractació d'una empresa de manteniment amb memòria de sostenibilitat o sistema de gestió ambiental (veure «Mesura C4—02»);
 • ús d'equips, maquinària i/o vehicles que ajuden a reduir les emissions directes de GEI, alimentats, totalment o parcialment, per energies renovables (veure «Mesura B1—09 »);
 • ús d'equips i maquinària d'elevada eficiència energètica;
 • ús de maquinària amb lubrificants sense indicació de perill sanitari o mediambiental en el moment de la seua aplicació;
 • classificació i separació de residus sòlids, ús de bosses de fem compostables;
 • per a la neteja de l'edifici:
  • contractació d'una empresa de neteja que compte amb un pla de formació per al personal en les millors pràctiques de neteja (protecció de la salut de les persones, correcta dilució i dosatge dels productes de neteja, reducció de la pols, estalvi d'energia i aigua, deixalla de les aigües residuals, classificació de residus, etc.);
  • ús de productes de neteja amb etiquetatge ambiental tipus I (per a preservar la qualitat de l'aire interior i de baix impacte mediambiental en l'exterior), productes concentrats (per a reduir impactes ambientals associats a la fabricació, envasament i transport), productes no classificats i etiquetatges com a substàncies de toxicitat aguda o específica, sensibilitzants cutanis o respiratoris, substàncies carcinògenes, mutàgenes o tòxiques per a la reproducció, ni substàncies perilloses per al medi ambient o inflamables, ús d'accessoris tèxtils de neteja de microfibra per a reduir el consum d'aigua durant la neteja, etc.; 
 • Per a la conservació de la jardineria:
  • adquisició de productes i contractació de serveis de jardineria amb un ús limitat de recursos i un impacte mediambiental mínim (plantes d'ús ornamental de producció ecològica o cultivades de conformitat amb els requisits de gestió integrada de plagues, limitació de substàncies perilloses -metalls pesants- en les esmenes del sòl, sistemes de reg eficients -veure mesura B2—05-, control de plagues i gestió d'espècies exòtiques invasores amb tractaments no químics, espècies autòctones -veure mesura A—09-, compostatge de residus);
  • desmalezado amb mètodes no químics (excepte el vinagre orgànic), com a tractaments tèrmics, mecànics o biològics.
 

Justificació de la mesura

En la documentació a lliurar es presentarà una proposta del pla de manteniment de l'edifici rehabilitat, que inclourà els apartats descrits en la mesura, així com els criteris sostenibles que s'adoptaran per a realitzar el manteniment.
 
 
 
Es podrà determinar un major nivell d'exigència en la mesura, com es descriu a continuació.
 

Edificis existents

Elaborar el Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació, prenent com a referència el que s'estableix en el Capítol VI i l'Annex I del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació inclourà almenys la següent informació:
 • documentació de l'edifici i el seu estat de conservació;
 • pla de manteniment amb criteris sostenibles (conforme al descrit anteriorment);
 • potencial de millora de les prestacions de l'edifici;
 • pla d'actuacions per a la renovació de l'edifici.

 

Justificació de la mesura

En la documentació a lliurar es presentarà un avanç del Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació, que inclourà els apartats descrits en la mesura, així com les actuacions de millora proposades.

 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, es revisarà que en l'avanç del pla de manteniment de l'edifici existent o, en el seu cas, en l'avanç del Llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació s'han inclòs els criteris sostenibles i les actuacions de millora.


En fase de redacció del pla de manteniment o del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació

En el moment de revisió del pla de manteniment o, en el seu cas, del Llibre d'edifici existent per a la rehabilitació prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en la documentació esmentada s'inclou la justificació del compliment de la mesura.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
 • Ley 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. Text consolidat. Consultar
 • Part I del CTE. Consultar
 • Reial Decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Text consolidat. Consultar
 • Norma ISO 20887:2020 Sostenibilitat en edificis i obres d'enginyeria civil. Disseny per a desmuntatge i adaptabilitat. Principis, Requisits i Guia.

Informació d'interés
 • Institut Valencià de l'Edificació, IVE. RE10 Eina d'anàlisi del desmuntatge i adaptabilitat en rehabilitació d'edificis residencials. Versió V1.2 – Maig 2022. Consultar
 • Institut Valencià de l'Edificació, IVE. Programa d'Operacions de Manteniment en Edificis Existents, POMEES. Aplicació informàtica que permet generar un programa de manteniment per a edificis d'habitatge existents. Consultar
 • Institut Valencià de l'Edificació, IVE. Generador del llibre de l'edifici. Aplicació informàtica que genera un document amb dades administratives, tècnics, instruccions d'ús i manteniment i programa de manteniment dels edificis d'habitatge de nova construcció, segons el que s'estableix en el Decret 25/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual s'aprova el llibre de l'edifici per als edificis d'habitatge. Consultar
 • Institut Valencià de l'Edificació, IVE. Guia per a l'elaboració del llibre de l'edifici. Consultar
 • Comissió Europea. Productes de neteja amb EU Ecolabel. Consultar
 • Comisió Europea. Joint Research Centre. Revision of EU Green Public Procurement Criteria for Indoor Cleaning Services. Consultar
 • Comisión Europea. Joint Research Centre. EU GPP Criteria for Public Space Maintenance. Consultar
 • Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE). 2007. Guia tècnica Manteniment d'instal·lacions tèrmiques. Consultar
 • Whole Building Design Guide (WBDG). Optimize Operational And Maintenance Practices. Consultar