Visualització de contingut web

B1 — 06

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES


Tipus de contracte*

Serveis 

Subministraments 


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

Criteris d'adjudicació 


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Renovar les instal·lacions tèrmiques dels edificis existents perquè, sent adequades a les necessitats de benestar i higiene dels usuaris, siguen eficients energèticament, utilitzen energia procedent de fonts renovables, aprofiten les energies residuals i reduïsquen el consum d'energia primària no renovable. 

S'entén per "energia procedent de fonts renovables" o "energia renovable", l'energia procedent de fonts renovables no fòssils, és a dir, energia eòlica, solar, aerotérmica, geotèrmica, hidrotèrmica i oceànica, hidràulica, biomassa, gasos d'abocador, gasos de plantes de depuració i biogàs. 

Les instal·lacions tèrmiques inclouen les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i les de producció d'aigua calenta sanitària. Aquestes instal·lacions es regulen en el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura i en la B1-03, sempre que estiguen vinculades a l'objecte del contracte i guarden proporció amb el valor i els objectius d'aquest. 


Descripció

RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS EXISTENTS 

S'hauran de realitzar actuacions de millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques mitjançant la incorporació d'energia procedent de fonts renovables. 

Les actuacions de millora podran consistir en les següents: 

 • Substitució d'energia no renovable per energia geotèrmica. 

Les instal·lacions i equips compliran els requisits establits en la legislació aplicable. Així mateix, per als sistemes d'intercanvi geotèrmic de circuit tancat, podrà aplicar-se el document reconegut del RITE "Guia tècnica de disseny de sistemes d'intercanvi geotèrmic de circuit tancat" publicada pel IDAE. 

Per a actuacions amb equips de bomba de calor, els valors de rendiment estacional utilitzats es justificaran segons el que s'estableix en l'Annex IV del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (veure subtipología 2.2, apartat 2.b). 

 • Substitució d'energia no renovable per biomassa.

Les instal·lacions de biomassa compliran els requisits establits en la legislació aplicable, així com en l'Annex IV del RD 691/2021 (veure subtipología 2.3, apartat 2). En particular, tots els combustibles tindran un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establits en l'annex VI de la Directiva 2018/2001/UE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018. 

 • Substitució i/o incorporació de sistemes basats en la aerotermia i hidrotermia. 

– Solucions de aerotermia i hidrotermia d'alta eficiència energètica que impliquen la substitució d'equips existents per a millorar l'eficiència energètica: els valors de rendiment estacional (SEER, SCOP, etc.) es justificaran segons el que s'estableix per a aquestes instal·lacions en l'Annex IV del RD 691/2021 (veure subtipología 2.4, apartat 2.a). 

– Sistemes de ventilació natural i forçada. 

– Sistemes de refredament gratuït per aire exterior. 

– Sistemes de recuperació de calor i de l'aire d'extracció i aprofitament d'energies residuals. 

– Sistemes que utilitzen tècniques evaporatives: refredament evaporatiu, condensació evaporativa, prerefredament evaporatiu de l'aire de condensació, refredament evaporatiu directe i indirecte previ a la recuperació de calor de l'aire d'extracció, etc. 

 • Substitució d'energia no renovable per energia solar tèrmica. 

Les instal·lacions i equips compliran els requisits establits en la legislació aplicable. Així mateix, podrà aplicar-se el "Plec de condicions tècniques d'instal·lacions de baixa temperatura" del IDAE per a instal·lacions solars tèrmiques i el document reconegut del RITE "Guia ASIT de l'energia solar tèrmica". 

 

A més, es podran adoptar altres mesures per a la millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques: 

– Sistemes de control automàtic de tendals, persianes o cortines de l'edifici, que permeten l'aprofitament òptim de la llum solar. 

– Sistemes de regulació de la climatització, que adapten la temperatura de l'edifici en funció de la variació de la temperatura exterior, l'hora del dia, la zona o la presència de persones. 

– Sistemes de detecció de l'obertura i tancament de finestres que advertisquen de possibles usos ineficients d'energia dels sistemes de climatització. 

– Sistemes de monitoratge del consum d'energia, en temps real o de forma diferida, que permeten la transmissió de la seua informació cap als seus usuaris a través de dispositius digitals. Entre altres prestacions, podrà incloure el desglossament dels consums d'energia més importants (climatització, aigua calenta sanitària, il·luminació, electrodomèstics, etc.); l'emmagatzematge de les dades de consum o generació d'energia per a la seua posterior consulta per l'usuari o qui aquest autoritze, i comunicació amb els dispositius compatibles, consulta d'estadístiques, etc. Les dades de consum podran aparèixer tant en valor energètic, com en valor econòmic i en emissions de diòxid de carboni. 

– Vàlvules termostàtiques mecàniques o electròniques per a la regulació de l'aportació de calor als emissors que complisquen amb la norma UNE-EN-215. 

– Sistemes de gestió electrònica de subministrament d'aigua calenta sanitària per a edificis que permeten controlar el consum d'aigua calenta sanitària i energia, limitar el cabal màxim instantani, el volum màxim d'ús i fins i tot el tall del subministrament per habitatge i/o estada. 

– Etc. 

Les instal·lacions i equips compliran els requisits establits en el RITE, el CTE, així com qualsevol altra legislació que els siga aplicable. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'especificaran les actuacions proposades per a la millora de les instal·lacions tèrmiques i el percentatge de reducció del consum energètic que es pretén aconseguir respecte a la situació inicial. 

En el projecte s'indicaran les actuacions de millora de l'eficiència de les instal·lacions tèrmiques amb el desenvolupament corresponent, es justificarà el percentatge de reducció del consum energètic respecte a la situació inicial, i s'aportarà la informació establida en el RITE, i en els apartats corresponents de l'Annex IV del RD 691/2021, com, per exemple, els nous rendiments energètics dels equips generadors de calor o fred. 

 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes comprovarà que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifiquen les actuacions proposades per a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i que s'estableix el percentatge de reducció del consum energètic que es pretén aconseguir respecte a la situació inicial. 

 


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que s'incorporen actuacions de millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i que s'estableix i justifica el percentatge de reducció del consum energètic respecte a la situació inicial, segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i verificat en la fase d'adjudicació, quedant les solucions definides en el projecte amb el detall suficient per a la seua execució. Així mateix, es comprovarà que s'aporta la informació segons el que s'estableix en el RITE. 

Es comprovarà que la definició de les instal·lacions tèrmiques s'arreplega en els diferents documents del projecte (memòria, plans, plec de condicions, mesuraments i pressupost). 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que les solucions de millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques s'han executat segons les especificacions establides en projecte. 

Així mateix, es comprovarà que les solucions executades s'arrepleguen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, en aquells casos en els quals estiguen disponibles, es comprovarà en els us apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a: 

 • Control de recepció de productes. 

 • Control d'execució. 

 • Proves de servei, en el seu cas. 

Respecte als productes, equips i materials relacionats amb l'energia es comprovarà que se subministren en condicions de funcionament i que compleixen les exigències mínimes en eficiència energètica establides pels reglaments d'ecodisseny, segons el que s'estableix pel Reial decret 187/2011. 

Per a això, se sol·licitarà la documentació corresponent al marcatge CE, i l'etiquetatge energètic quan siga pertinent, d'acord amb les disposicions que siguen transposició de les directives europees que afecten els productes subministrats o amb la normativa que les substituïsca (en l'Annex I de la present guia es desenvolupa el procediment de recepció de productes). 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 


Informació complementària

Normes de referència
 • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Reial decret 691/2021, de 3 d'agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com la seua concessió directa a les comunitats autònomes. Consultar
 • Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. Text consolidat. Consultar
 • Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, i les seues modificacions i correccions. Consultar
 • Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seues modificacions i correccions. Consultar
 • Document Bàsic HEEstalvi d'Energia.
 • Documents de Suport. Consultar
 • Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2018 relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables (versió refosa). Consultar
 • Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Consultar
 • Reglament (UE) 2015/1185 de la Comissió, de 24 d'abril de 2015, pel qual s'aplica la Directiva 2009/125/ CE del Parlament Europeu i del Consell quant als requisits de disseny ecològic aplicables als aparells de calefacció local de combustible sòlid. Consultar
 • Reglament (UE) 2015/1189 de la Comissió, de 28 d'abril de 2015, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell en relació amb els requisits de disseny ecològic aplicables a les calderes de combustible sòlid. Consultar
 • Reglament Delegat (UE) n° 811/2013 de la Comissió, de 18 de febrer de 2013, pel qual es complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell quant a l'etiquetatge energètic d'aparells de calefacció, calefactors combinats, equips combinats d'aparell de calefacció, control de temperatura i dispositiu solar i equips combinats de calefactor combinat, control de temperatura i dispositiu solar. Text consolidat. Consultar
 • Reglament Delegat (UE) n° 626/2011 de la Comissió, de 4 de maig de 2011, pel qual es complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'etiquetatge energètic dels condicionadors d'aire. Text consolidat. Consultar

Informació d'interés
 • Registre de documents reconeguts amb la finalitat de facilitar el compliment de les exigències del RITE. Secretaria d'Estat d'Energia, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Consultar
 • IDAE, "Guia tècnica de disseny de sistemes d'intercanvi geotèrmic de circuit tancat". 2012. Consultar
 • Associació al Servei de la Investigació i la Tecnologia. ASIT, "Guía ASIT de l'energia solar tèrmica". 2010. Consultar
 • Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració. Atecyr. Documents tècnics d'instal·lacions en l'edificació. Consultar
 • Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). Ajudes Energia. Consultar