Visualització de contingut web

B1 — 06

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES


Tipus de contracte*

Serveis

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Renovar les instal·lacions tèrmiques dels edificis perquè, a banda de ser adequades a les necessitats dels usuaris, siguen més eficients energèticament.

Les instal·lacions tèrmiques inclouen les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i les de producció d'aigua calenta sanitària.

Aquestes instal·lacions es regulen en el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE).

En el contracte es podrà requerir el que es desenvolupa en la descripció d'aquesta mesura i en la B1⏐04, sempre que estiguen vinculades a l'objecte del contracte i guarden proporció amb el valor i els objectius d'aquest.


Descripció

Renovació de les instal·lacions tèrmiques en edificis existents del sector terciari

Les actuacions de millora de l'eficiència d'energètica de les instal·lacions tèrmiques hauran d'arribar a una reducció mínima del 20% del consum energètic d'aquestes instal·lacions respecte a la situació inicial, excepte en el cas d'implantació de sistemes de control i regulació d'equips i/o instal·lacions, en el qual l'estalvi energètic mínim haurà de ser del 10%.

Les actuacions de millora podran consistir en les següents:

 • Substitució de calderes de potència tèrmica nominal total superior a 70 kW. Les calderes noves hauran de ser de condensació. A més, en el cas que la caldera nova utilitze com a combustible gas natural o GLP, haurà de complir els requisits d'eficiència energètica següents:
 • En el cas de calderes de potència tèrmica nominal d'entre 70 i 400 kW: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l'aigua en la caldera de 70 °C, η ≥ 97% sobre el PCI i rendiment a càrrega parcial de 0,3Pn i a una temperatura de retorn de l'aigua a la caldera de 30 °C, η ≥ 106% sobre PCI.
 • En el cas de calderes de potència tèrmica nominal superior a 400 kW: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l'aigua en la caldera de 70 °C, η ≥ 95,2 sobre el PCI i rendiment a càrrega parcial de 0,3Pn i a una temperatura de retorn de l'aigua de la caldera de 30 °C, η ≥ 99,6 sobre PCI.
 • Substitucions en les quals s'instal·len en un mateix edifici diverses calderes amb una potència tèrmica individual inferior o igual a 70 kW, però en què la instal·lació, en el seu conjunt, tinga una potència tèrmica nominal total superior a 70 kW. En aquest cas, les calderes hauran de ser calderes de condensació i en el cas d'utilitzar com a combustible gas natural o GLP, haurà de tindre cadascuna una eficiència energètica estacional en calefacció ƞs superior o igual al 94% segons el Reglament UE núm. 811/2013.
 • Substitució d'equips per a producció de calor i/o fred (bombes de calor i màquines refrigeradores) amb potència tèrmica total superior a 12 kW per uns altres d'alta classificació energètica. Els requisits d'eficiència energètica exigits als equips nous que s'instal·len hauran de ser els següents:
 • Equip aire-aigua o aigua-aigua amb potència tèrmica nominal inferior o igual a 70 kW, SEER/ESEER (segons UNE-EN 14511) ≥ 4,1 i ƞs (zona càlida) ≥ 125% segons el Reglament UE núm. 811/2013.
 • Equip aire-aigua o aigua-aigua amb potència tèrmica nominal superior a 70 kW, SEER/ESEER ≥ 4,1 i COP ≥ 3,1 en mode calefacció (segons UNE-EN 14511).
 • Equips Roof-Top, classe A en mode fred i calor, segons les condicions d'Eurovent (Associació Europea de la Indústria per a Climatització d'Interiors [HVAC], la Refrigeració de Processos i les Tecnologies de la Cadena de Fred Alimentari).
 • Equips de volum de refrigerant variable, tipus VRV, SCOP superior a 3,6 (o COP superior a 4) i un SEER superior a 6,4 (o EER superior a 4,3).
 • En les substitucions en les quals s'instal·len en un mateix edifici diversos condicionadors d'aire amb una potència tèrmica individual en mode refrigeració inferior o igual a 12 kW hauran de tindre cadascun una classe mínima d'eficiència energètica A++/A+ (refrigeració / calefacció clima mitjà), segons el Reglament 626/2011, de 4 de maig de 2011, de la Comissió Europea.

La resta d'equips aire-aire hauran de tindre una classe mínima A en mode fred i calor.

 • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de climatització mitjançant la instal·lació de màquines d'absorció/adsorció que treballen amb calors residuals o renovables (solar, etc.).
 • Substitució d'equips de bombament de fluids termòfors de cabal constant per equips de bombament de cabal variable.
 • Millora o substitució dels sistemes de ventilació i condicionament d'aire.
 • Sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor de l'aire d'extracció.
 • Sistemes que combinen equips convencionals amb tècniques evaporatives: refredament evaporatiu, condensació evaporativa, prerefredament evaporatiu de l'aire de condensació, refredament evaporatiu directe i indirecte previ a la recuperació de calor de l'aire d'extracció, etc.
 • Millora dels sistemes de climatització de piscines cobertes, inclòs el calfament de l'aigua del vas de la piscina.
 • Incorporació de noves instal·lacions de sistemes centralitzats de calefacció i refrigeració urbana o de districte o que donen servei a diversos edificis, així com la reforma i ampliació de les existents.
 • Millora dels sistemes de control i regulació de les instal·lacions tèrmiques, etc.

Llegenda:

η: rendiment a potència útil nominal

ƞs: eficiència energètica estacional en calefacció

PCI: poder calorífic inferior

Pn: potència útil nominal

SEER: factor d'eficiència energètica estacional

ESEER: índex europeu d'eficiència energètica estacional

COP: coeficient d'eficiència energètica en mode calefacció

EER: factor d'eficiència energètica en mode refrigeració

SCOP: coeficient de rendiment estacional

En la documentació que cal lliurar en la fase d'adjudicació s'hauran d'especificar les actuacions proposades per a la millora de les instal·lacions tèrmiques i el percentatge de reducció del consum energètic que es pretén assolir respecte a la situació inicial.

En el projecte s'hauran d'indicar les actuacions de millora de l'eficiència de les instal·lacions tèrmiques amb el desenvolupament corresponent, s'haurà de justificar el percentatge de reducció del consum energètic respecte a la situació inicial, i s'haurà d'aportar la informació establida en el RITE.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifiquen les actuacions proposades per a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i que s'estableix el percentatge de reducció del consum energètic que es pretén assolir respecte a la situació inicial.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que s'incorporen actuacions de millora de l'eficiència de les instal·lacions tèrmiques i que s'estableix i justifica el percentatge de reducció del consum energètic respecte a la situació inicial, segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i es verifica en la fase d'adjudicació, de manera que les solucions definides queden en el projecte amb el detall suficient per a ser executades. Així mateix, s'haurà de comprovar que s'aporta la informació segons el que s'estableix en el RITE.

S'haurà de comprovar que la definició de les instal·lacions tècniques es recull en els diferents documents del projecte (memòria, plànols, plec de condicions, mesuraments i pressupost).

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres hauran de comprovar que les solucions de millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques s'han executat segons les especificacions que estableix el projecte.

Així mateix, s'haurà de comprovar que les solucions executades es recullen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, en els casos en què estiguen disponibles, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes.
 • Control d'execució; i
 • Proves de servei, si escau.

Pel que fa als productes, equips i materials relacionats amb l'energia, s'haurà de comprovar que se subministren en condicions de funcionament i que compleixen les exigències mínimes en eficiència energètica establides pels reglaments d'ecodisseny, segons el que estableix el Reial Decret 187/2011.

Per a fer-ho, s'haurà de sol·licitar la documentació corresponent al marcatge CE, i l'etiquetatge energètic quan siga pertinent, d'acord amb les disposicions que siguen una transposició de les directives europees que afecten els productes subministrats o amb la normativa que les substituïsca.(en l'Annex I de la present guia es desenvolupa el procediment de recepció de productes).

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Consultar
 • Document bàsic HE Estalvi d'energia. Documents de suport. Consultar
 • Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. Consultar
 • Reglament Delegat (UE) n° 811/2013 de la Comissió, de 18 de febrer de 2013 , pel qual es complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell quant a l'etiquetatge energètic d'aparells de calefacció, calefactors combinats, equips combinats d'aparell de calefacció, control de temperatura i dispositiu solar i equips combinats de calefactor combinat, control de temperatura i dispositiu solar. Consultar
 • Reglament Delegat (UE) n° 626/2011 de la Comissió, de 4 de maig de 2011 , pel qual es complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'etiquetatge energètic dels condicionadors d'aire. Consultar

Informació d'interés
 • Registre de documents reconeguts amb la finalitat de facilitar el compliment de les exigències del RITE. Secretaria d'Estat d'Energia, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Consultar
 • Programa d'estalvi i eficiència energètica en edificis del sector terciari 2019. Consultar
 • Atecyr. Documents tècnics d'instal·lacions en l'edificació. Consultar