Visualització de contingut web

B1 — 05

INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ INTERIOR


Tipus de contracte*

Serveis

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars 

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Disposar a l'interior dels edificis d'instal·lacions d'il·luminació adequades a les necessitats dels usuaris i alhora eficients energèticament.

Les instal·lacions d'il·luminació interior es regulen en la secció HE 3, "Condicions de les instal·lacions d'il·luminació" del document bàsic Estalvi d'energia del CTE. Aquesta secció és aplicable a les instal·lacions dels edificis de nova construcció i a les instal·lacions en intervencions en edificis existents, com ara renovació o ampliació d'una part de la instal·lació, canvi d'ús característic de l'edifici i canvis d'activitat en una zona de l'edifici.


Descripció

Instal·lació d'il·luminació interior en nous edificis

La instal·lació d'il·luminació interior haurà de complir les exigències establides en el DB HE 3 del CTE que siguen aplicables i, a més, la potència màxima que caldrà instal·lar en els espais de l'interior de l'edifici (potència total de llums i equips auxiliars per superfície il·luminada) no haurà de superar el valor màxim establit en la taula següent, en funció de la il·luminació mitjana en el pla horitzontal:

E: il·luminació mitjana en el pla horitzontal (lux)

Potència màxima per a instal·lar

(W/m2)

E ≤ 20

0,5

20 < E ≤ 50

1

50 < E ≤ 100

2

100 < E ≤ 200

4

200 < E ≤ 300

6

300 < E ≤ 600

10

E > 600

25

 

L'edifici haurà de disposar de sistemes d'il·luminació de baix consum energètic altament eficients, com poden ser els sistemes d'il·luminació LED segons els criteris establits pel Consorci Premium Light Pro.

A més, per als casos no inclosos en l'àmbit d'aplicació de la secció HE 3 del CTE, però que reuneixen condicions adequades d'accés a llum natural, es podrà exigir que en determinades zones es dispose un sistema de regulació que optimitze l'aprofitament de la llum natural.

En la documentació que cal lliurar en la fase d'adjudicació s'hauran d'especificar els usos dels espais, la seua il·luminació mitjana en el pla horitzontal i la potència màxima prevista per a instal·lar en cadascun. A més, s'hauran d'especificar les característiques dels sistemes d'il·luminació de baix consum energètic i, si és el cas, les zones que tenen un sistema d'aprofitament de llum natural.

En el projecte s'hauran d'indicar les característiques de la instal·lació d'il·luminació interior segons el que s'estableix en el DB HE3, entre les quals s'inclouen les següents:

 • els valors de la potència total instal·lada en els conjunts de llum més equip auxiliar (PTOT);
 • la superfície total il·luminada S(TOT); i
 • la potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada (PTOT/STOT).

A més, s'hauran d'indicar els valors límit de la mesura que siguen aplicables.

 

Modificació de la instal·lació d'il·luminació interior en edificis existents

Les actuacions en la instal·lació d'il·luminació interior hauran de complir les condicions establides en la secció HE3 que siguen aplicables i, a més, s'haurà d'assolir una reducció mínima del 30% del consum energètic(1) de la instal·lació d'il·luminació interior respecte a la situació inicial, excepte en el cas d'implantació de sistemes de control i regulació d'equips i/o instal·lacions en el qual l'estalvi energètic mínim haurà de ser del 10 %.

En tots els casos, s'haurà de complir el que s'estableix en la secció SUA 4, "Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada" del document bàsic Seguretat d'utilització i accessibilitat del CTE, així com, si és el cas, el que s'estableix en l'annex IV del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Les actuacions de millora podran consistir en les següents:

 • Lluminàries, llums i equips: substitució del conjunt per un altre amb lluminàries de més rendiment, llums de més eficiència i reactàncies electròniques regulables, com poden ser els sistemes d'il·luminació LED segons els criteris establits pel Consorci Premium Light Pro, complint amb els requeriments de qualitat i confort visual reglamentats.
 • Sistemes auxiliars per al control d'encesa i regulació de nivell d'il·luminació: hauran d'incloure aquells sistemes de control per presència i regulació de nivell d'il·luminació segons l'aportació de llum natural.
 • Il·luminació en expositors, cartells, aparadors i rètols lluminosos publicitaris: substitució dels sistemes d'il·luminació per uns altres d'alta eficiència energètica; etc.

En la documentació que cal lliurar en la fase d'adjudicació s'hauran d'especificar les actuacions de millora i el percentatge de reducció del consum energètic de la instal·lació d'il·luminació interior respecte a la situació inicial que es pretén assolir.

En el projecte s'hauran d'indicar les actuacions de millora de l'eficiència de la instal·lació d'il·luminació interior amb el desenvolupament corresponent, s'haurà de justificar el percentatge de reducció del consum energètic de la instal·lació d'il·luminació interior respecte a la situació inicial, i s'haurà d'aportar la informació establida en el DB HE 3.

(1) El percentatge indicat és orientatiu. Es podrà modificar a l'alça o a la baixa segons les característiques pròpies de l'edifici i el tipus d'intervenció.


Verificació

En fase d'adjudicació

A        Instal·lació d'il·luminació interior en nous edificis

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifiquen els usos dels espais interiors de l'edifici, la seua il·luminació mitjana en el pla horitzontal i la potència màxima prevista que caldrà instal·lar en cadascun. A més, s'haurà de comprovar que s'especifiquen les característiques dels sistemes d'il·luminació de baix consum energètic i, si és el cas, les zones que tenen sistemes d'aprofitament de llum natural.

B        Modificació de la instal·lació d'il·luminació interior en edificis existents

S'haurà de comprovar que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifiquen les actuacions de millora de l'eficiència de la instal·lació d'il·luminació interior i que s'estableix el percentatge de reducció del consum energètic de la instal·lació d'il·luminació interior respecte a la situació inicial que es pretén assolir.

En el cas de modificacions introduïdes durant les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat consta la justificació de la compatibilitat d'aquestes modificacions amb el compliment de la mesura.


En fase de projecte

A        Instal·lació d'il·luminació en nous edificis

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que per a la instal·lació d'il·luminació, s'indiquen per als espais interiors de l'edifici la il·luminació mitjana en el pla horitzontal (E), els valors de la potència total instal·lada en els conjunts de llum més equip auxiliar (PTOT), la superfície total il·luminada (STOT), i la potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada (PTOT/STOT), així com els valors límit de la mesura que siguen aplicables. A més, s'haurà de comprovar que el projecte conté la informació addicional de la instal·lació establida en el DB HE 3:

 • Els valors, per a cada espai interior il·luminat de l'edifici, corresponents a: el factor de manteniment (Fm) previst, la il·luminació mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda, l'índex d'enlluernament unificat (UGR) assolit, els índexs de rendiment de color (Ra) dels llums seleccionats, el valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) resultant en el càlcul, l'eficiència dels llums utilitzats (en termes de lm/W), així com els valors límit que siguen aplicables a cadascun; i
 • El sistema de control i regulació que corresponga a cada zona il·luminada.

S'haurà de comprovar que la definició de la instal·lació d'il·luminació es recull en els diferents documents del projecte (memòria, plànols, plec de condicions, mesuraments i pressupost).

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.

B        Modificació de la instal·lació d'il·luminació interior en edificis existents

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que s'incorporen actuacions de millora de l'eficiència de la instal·lació d'il·luminació interior i que s'estableix i justifica el percentatge de reducció del consum energètic de la instal·lació d'il·luminació interior respecte a la situació inicial, segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i es verifica en la fase d'adjudicació, de manera que les solucions definides queden en el projecte amb el detall suficient per a ser executades. Així mateix, s'haurà de comprovar que s'aporta la informació segons el que s'estableix en el DB HE 3.

S'haurà de comprovar que la definició de la instal·lació d'il·luminació es recull en els diferents documents del projecte (memòria, plànols, plec de condicions, mesuraments i pressupost).

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres hauran de comprovar que les solucions de la instal·lació d'il·luminació interior s'han executat segons les especificacions que estableix el projecte.

Així mateix, s'haurà de comprovar que les solucions executades es recullen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, en els casos en què estiguen disponibles, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes.
 • Control d'execució; i
 • Proves de servei, si escau.

Pel que fa als productes, equips i materials relacionats amb l'energia, s'haurà de comprovar que se subministren en condicions de funcionament i que compleixen les exigències mínimes en eficiència energètica establides pels reglaments d'ecodisseny, segons el que estableix el Reial Decret 187/2011.

Per a fer-ho, s'haurà de sol·licitar la documentació corresponent al marcatge CE, i l'etiquetatge energètic quan siga pertinent, d'acord amb les disposicions que siguen una transposició de les directives europees que afecten els productes subministrats o amb la normativa que les substituïsca.(en l'Annex I de la present guia es desenvolupa el procediment de recepció de productes).

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Consultar
 • Document bàsic HE Estalvi d'energia. Documents de suport. Consultar
 • Document bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Documents de suport. Consultar
 • Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Consultar
 • UNE-EN 12464-1:2012. Il·luminació dels llocs de treball. Part 1: Llocs de treball en interiors (serà anul·lada pel projecte de norma PNE-prEN 12464-1)

Informació d'interés
 • Consorci Premium Light Pro. Iluminación LED para interiores en el sector de servicios públicos y privados. Guía práctica: diseño y criterios de compra. Octubre de 2018. Consultar
 • Programa d'estalvi i eficiència energètica en edificis del sector terciari 2019. Consultar