Visualització de contingut web

B1 — 05

INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ INTERIOR


Tipus de contracte*

Serveis 

Subministraments 


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

Criteris d'adjudicació 


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Disposar a l'interior dels edificis de nova construcció i els edificis existents d'instal·lacions d'il·luminació adequades a les necessitats dels usuaris i alhora eficients energèticament. Les instal·lacions d'il·luminació interior es regulen en la secció HE 3 Condicions de les instal·lacions d'il·luminació del document bàsic Estalvi d'Energia del CTE. Aquesta secció és aplicable a les instal·lacions dels edificis de nova construcció i a les instal·lacions en intervencions en edificis existents, com ara renovació o ampliació d'una part de la instal·lació, canvi d'ús característic de l'edifici i canvis d'activitat en una zona de l'edifici. Queden excloses les instal·lacions interiors d'habitatges. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ INTERIOR EN NOUS EDIFICIS

La instal·lació d'il·luminació interior complirà les exigències establides en el DB HE3 del CTE que siguen aplicable i, a més, la potència màxima a instal·lar en els espais de l'interior de l'edifici (potència total de llums i equips auxiliars per superfície il·luminada) no superarà el valor màxim establit en la següent taula, en funció de la iluminancia mitjana en el pla horitzontal:

E: Iluminancia mitjana en el pla horitzontal (lux) 

Potència màxima a instal·lar        (W/m2)

E ≤ 20

0,5

20 < E ≤ 50

1

50 < E ≤ 100

2

100 < E ≤ 200

4

200 < E ≤ 300

6

300 < E ≤ 600

10

E > 600

25

 

L'edifici disposarà de sistemes d'il·luminació de baix consum energètic altament eficients, com poden ser els sistemes d'il·luminació LED. 

A més, per als casos no inclosos en l'àmbit d'aplicació de la secció HE3 del CTE, però que reuneixen condicions adequades d'accés a llum natural, es podrà exigir que en determinades zones es dispose un sistema de regulació que optimitze l'aprofitament de la llum natural.  

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'especificaran els usos dels espais, el seu iluminancia mitjana en el pla horitzontal i la potència màxima prevista a instal·lar en cadascun d'ells. A més, s'especificaran les característiques dels sistemes d'il·luminació de baix consum energètic i en el seu cas, les zones que compten amb sistema d'aprofitament de llum natural. 

En el projecte s'indicaran les característiques de la instal·lació d'il·luminació interior segons el que s'estableix en el DB HE3, entre les quals s'inclouen les següents: 

 • Els valors de la potència total instal·lada en els conjunts de llum més equip auxiliar (PTOT). 

 • La superfície total il·luminada (STOT). 

 • La potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada (PTOT/STOT). 

A més, s'indicaran els valors límit de la mesura que siguen aplicable.

MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ INTERIOR EN EDIFICIS EXISTENTS 

Les actuacions en la instal·lació d'il·luminació interior compliran les condicions establides en la secció HE3 que siguen aplicable i, a més, s'haurà d'aconseguir una reducció mínima del 30% del consum energètic1 de la instal·lació d'il·luminació interior respecte a la situació inicial, excepte en el cas d'implantació de sistemes de control i regulació d'equips i/o instal·lacions en el qual l'estalvi energètic mínim haurà de ser del 10%. 

En tots els casos, haurà de complir-se el que s'estableix en la Secció SUA4 Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada del document bàsic Seguretat d'Utilització i Accessibilitat del CTE, així com, en el seu cas, el que s'estableix en l'Annex IV del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

Les actuacions de millora podran consistir en les següents: 

 • Lluminàries, llums i equips: substitució del conjunt per un altre amb lluminàries de major rendiment, llums de major eficiència i reactàncies electròniques regulables, com poden ser els sistemes d'il·luminació LED, llums amb major vida útil i, en el seu cas, reubicació dels punts d'il·luminació, complint amb els requeriments de qualitat i confort visual reglamentats;  

 • Sistemes auxiliars per al control local, remot o automàtic per mitjans digitals d'encesa/apagada i regulació de nivell d'il·luminació: inclouran aquells sistemes de control per presència per zona de l'edifici, regulació de nivell d'il·luminació segons l'aportació de llum natural i necessitats de cada moment, sistemes de control horari en funció del règim de funcionament de l'edifici, etc.; 

 • Sistemes de control automàtic de tendals, persianes o cortines de l'edifici, que permeten l'aprofitament òptim de la llum solar. 

 • Il·luminació en expositors, cartells, aparadors i rètols lluminosos publicitaris: substitució dels sistemes d'il·luminació per uns altres d'alta eficiència energètica, etc.

INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ INTERIOR EN NOUS EDIFICIS I/O MODIFICACIÓ D'EDIFICIS EXISTENTS 

A més de l'anterior, es podrà requerir la següent informació sobre la instal·lació: 

 • Instruccions de desmuntatge de lluminàries. 

 • Instruccions sobre la manera de substituir els llums i sobre quins d'elles poden utilitzar-se en lluminàries sense incrementar les densitats de potència declarades. 

 • Instruccions sobre la manera d'efectuar i mantenir els controls de la il·luminació. 

 • Quant als sensors d'ocupació, instruccions sobre com ajustar la seua sensibilitat i assessorament sobre quin és la millor manera d'abordar aquesta tasca per a satisfer les necessitats dels ocupants sense un augment excessiu del consum d'energia. 

 • Quant als controls de llum diürna, instruccions sobre com recalibrar-los i ajustar-los, tenint-se en compte, per exemple, els canvis en la disposició de l'estada. 

 • Quant als commutadors temporitzats, instruccions sobre com ajustar els períodes d'apagat i assessorament sobre quin és la millor manera d'abordar aquesta tasca per a satisfer les necessitats dels ocupants sense un augment excessiu del consum d'energia. 

 • Consums i emissions de gasos d'efecte d'hivernacle produïts al llarg de la vida útil dels llums i de l'enllumenat interior. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'especificaran les actuacions de millora i el percentatge de reducció del consum energètic de la instal·lació d'il·luminació interior respecte a la situació inicial que es pretén aconseguir. 

En el projecte s'indicaran les actuacions de millora de l'eficiència de la instal·lació d'il·luminació interior amb el desenvolupament corresponent, es justificarà el percentatge de reducció del consum energètic de la instal·lació d'il·luminació interior respecte a la situació inicial, i s'aportarà la informació establida en el DB HE3 , així com, en el seu cas, la justificació del compliment del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, en relació a la separació i valorització dels residus de llums, lluminàries i controls d'il·luminació. 


1. El percentatge indicat és orientatiu. Es podrà modificar a l'alça o a la baixa segons les característiques pròpies de l'edifici i el tipus d'intervenció. 


Verificació

En fase d'adjudicació

A. Instal·lació d'il·luminació interior en nous edificis 

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes comprovarà que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifiquen els usos dels espais interiors de l'edifici, el seu iluminancia mitjana en el pla horitzontal i la potència màxima prevista a instal·lar en cadascun d'ells. A més, es comprovarà que s'especifiquen les característiques dels sistemes d'il·luminació de baix consum energètic i, en el seu cas, les zones que compten amb sistemes d'aprofitament de llum natural. 

B. Modificació de la instal·lació d'il·luminació interior en edificis existents 

Es comprovarà que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifiquen les actuacions de millora de l'eficiència de la instal·lació d'il·luminació interior i que s'estableix el percentatge de reducció del consum energètic de la instal·lació d'il·luminació interior respecte a la situació inicial que es pretén aconseguir. 

En el cas de modificacions introduïdes durant les obres es comprovarà que en el projecte modificat consta la justificació de la compatibilitat d'aquestes modificacions amb el compliment de la mesura. 


En fase de projecte

A. Instal·lació d'il·luminació interior en nous edificis  

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que per a la instal·lació d'il·luminació, s'indiquen per als espais interiors de l'edifici la iluminancia mitjana en el pla horitzontal (E), els valors de la potència total instal·lada en els conjunts de llum més equip auxiliar (PTOT), a superfície total il·luminada (STOT), i la potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada (PTOT/STOT), així com els valors límit de la mesura que siguen aplicable. A més, es comprovarà que el projecte conté la informació addicional de la instal·lació establida en el DB HE3: 

Els valors, per a cada espai interior il·luminat de l'edifici, corresponents a: el factor de manteniment (Fm) previst, la iluminancia mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda, l'índex d'enlluernament unificat (UGR) aconseguit, els índexs de rendiment de color (Ra) dels llums seleccionats, el valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) resultant en el càlcul, l'eficiència dels llums utilitzats (en termes de lum/W), així com els valors límit que siguen aplicable a cadascun d'ells. 

El sistema de control i regulació que corresponga a cada zona il·luminada. Es comprovarà que la definició de la instal·lació d'il·luminació s'arreplega en els diferents documents del projecte (memòria, plans, plec de condicions, mesuraments i pressupost). 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.

B. Modificació de la instal·lació d'il·luminació interior en edificis existents 

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que s'incorporen actuacions de millora de l'eficiència de la instal·lació d'il·luminació interior i que s'estableix i justifica el percentatge de reducció del consum energètic de la instal·lació d'il·luminació interior respecte a la situació inicial, segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i verificat en la fase d'adjudicació, quedant les solucions definides en el projecte amb el detall suficient per a la seua execució. Així mateix, es comprovarà que s'aporta la informació segons el que s'estableix en el DB HE3. 

Es comprovarà que la definició de la instal·lació d'il·luminació s'arreplega en els diferents documents del projecte (memòria, plans, plec de condicions, mesuraments i pressupost). 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. En particular, es comprovarà la justificació del compliment del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, en relació a la separació i valorització dels residus de llums, lluminàries i controls d'il·luminació. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que les solucions de la instal·lació d'il·luminació interior s'han executat segons les especificacions establides en projecte. 

Així mateix, es comprovarà que les solucions executades s'arrepleguen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a: 

 • Control de recepció de productes. 

 • Control d'execució. 

 • Proves de servei, en el seu cas. 

Respecte als productes, equips i materials relacionats amb l'energia es comprovarà que se subministren en condicions de funcionament i que compleixen les exigències mínimes en eficiència energètica establides pels reglaments d'ecodisseny, segons el que s'estableix pel Reial decret 187/2011. Així mateix, es comprovarà que s'ha realitzat la separació i valorització dels residus de llums, lluminàries i controls d'il·luminació. 

Per a això, se sol·licitarà la documentació corresponent al marcatge CE, i l'etiquetatge energètic quan siga pertinent, d'acord amb les disposicions que siguen transposició de les directives europees que afecten els productes subministrats o amb la normativa que les substituïsca (en l'Annex I de la present guia es desenvolupa el procediment de recepció de productes). 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 


Informació complementària

Normes de referència
 • Reial decret 691/2021, de 3 d'agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com la seua concessió directa a les comunitats autònomes. Consultar
 • Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Document Bàsic HEEstalvi d'Energia.
 • Documents de suport. Consultar
 • Document Bàsic SUA Seguretat d'Utilització i Accessibilitat.
 • Documents de Suport. Consultar
 • Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball , i les seues modificacions. Text consolidat. Consultar
 • UNE-EN 12464-1:2022. Il·luminació dels llocs de treball. Part 1: Llocs de treball en interiors.

Informació d'interés
 • Consorcio PremiumLight-Pro. IIl·luminació LED per a interiors en el sector de serveis públics i privats. Guia pràctica: disseny i criteris de compra. Octubre de 2018. Consultar
 • IDAE. Il·luminació eficient en edificis. Guies tècniques d'eficiència energètica d'il·luminació en edificis. Consultar
 • Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). Ajudes Energia. Consultar