Visualització de contingut web

C1—15

INDEPENDÈNCIA I CONNEXIONS REVERSIBLES


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Donar suport a la circularitat facilitant la independència i les connexions reversibles, de manera que els sistemes i les instal·lacions es puguen reparar o desmuntar sense afectar a uns altres en els edificis de nova construcció i els edificis existents. Aquesta mesura permet reduir el temps de reemplaçament de components o serveis i evitar danys i desaprofitaments innecessaris. 

En la norma ISO 20887 s'estableixen criteris per a avaluar la capacitat de desmuntatge o l'adaptabilitat dels edificis. La independència i les connexions reversibles és un dels criteris que s'arreplega en aquesta norma. 

S'entén per "independència" la qualitat que permet que un sistema puga ser desmuntat sense afectar la funció o comportament dels elements adjacents. 

S'entén per "connexions reversibles" els tipus d'unions dels sistemes i instal·lacions que permeten el fàcil desmuntatge de les peces o components inicials. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

Es podran adoptar els criteris establits a continuació: 

Independència: s'evitarà que els components siguen soldats o instal·lats en humit, sent preferible els assemblatges desmuntables. Així mateix, s'evitarà agrupar components d'instal·lacions o elements diferents. 

Connexions reversibles: per a facilitar el desmuntatge dels sistemes i instal·lacions es deurà: 

 • deixar suficient espai al voltant (espai per a la persona i/o les eines); 

 • poder utilitzar el mateix tipus d'eines que s'empre per al seu muntatge; 

 • utilitzar mètodes de connexió universalment reconeguts que no danyen la resta de materials o les àrees adjacents; 

 • minimitzar la interdependència entre materials diferents, productes, components o sistemes. 

Exemples dels criteris independència i connexions reversibles: 

 • Sostre: sostre continu de plaques d'escaiola fixat mecànicament al forjat mitjançant perfilerIa o, preferentment, fals sostre enregistrable a base de plaques d'escaiola, fixat mecànicament al forjat mitjançant perfileria d'alumini. 

 • Estructura metàl·lica a base de pòrtics amb unions caragolades, evitant la soldadura. L'estructura queda oculta després de fàbriques de rajola o falsos sostres continus d'escaiola. 

 • Instal·lació de ventilació a través de conductes i xemeneies enregistrables en els quals no s'allotja un altre tipus d'instal·lacions o equipaments. Els equips d'impulsió, extracció i control es localitzen en coberta accessible i de manera independent d'altres instal·lacions. 

 • Sòl a base morter de regularització, manta aïllant i tarima sistema clic de làmines. 

 • Façana: mure cortina o façana ventilada amb fixacions mecàniques, sense morters o adhesius. 

 • Coberta plana no transitable a base d'elements de protecció llastrats amb grava, de manera que les diferents capes són independents entre si, és a dir, no adherides entre si. 

 • Es podrà considerar que es compleix la mesura si almenys el 90%1 del sistema o instal·lació compleix algun d'aquests criteris. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar es descriurà el sistema o instal·lació detallant com es garanteix la independència o les connexions reversibles; aquesta justificació podrà contenir fitxes tècniques de fabricants o empreses instal·ladores. 

Així mateix, s'indicarà el percentatge de superfície (en m2) o de longitud (en m.l.) respecte al total del sistema o instal·lació, que compleix la mesura. 


1. Aquest valor és orientatiu, podent ser modificat.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, revisarà que s'han adoptat el criteri d'independència i/o connexions reversibles i que es descriuen els sistemes o instal·lacions garantint aquest criteri. Així mateix, comprovarà que figuren les dades de percentatge de metres quadrats o de metres lineals respecte als totals del sistema o instal·lació que compleixen la mesura.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que el projecte inclou la justificació de la independència i/o connexions reversibles; el desenvolupament de les solucions i el percentatge de metres quadrats o de metres lineals respecte als totals del sistema o instal·lació que compleixen la mesura.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que l'edifici s'ha executat segons les especificacions establides en el projecte.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Norma ISO 20887:2020 Sustainability in buildings and civil engineering works. Design for disassembly and adaptability. Principles, requirements and guidance.

Informació d'interés
 • Generalitat Valenciana, IVE. Eina d'anàlisi del desmuntatge i adaptabilitat en rehabilitació d'edificis residencials existents RE10. Consultar

Assessorament
 • Durmisevic, E. University of Twente. (March 2018). Reversible Building design guidelines. Consultar
 • Dodd N., Donat, S. & Cordella M. European Commission. JRC Technical Reports. (2021). Level(s) indicator 2.4: Design for deconstruction User manual: introductory briefing, instructions and guidance (Publication version 2.0). Consultar