Visualització de contingut web

C1 — 03

FUSTA DE GESTIÓ SOSTENIBLE


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Promoure l'ús d'espècies de fusta procedents de la gestió forestal sostenible en els edificis de nova construcció i els edificis existents. 

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció. 

La gestió forestal sostenible es regula de manera general en la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes modificada per Llei 21/2015, de 20 de juliol. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

Les fustes i productes de fusta utilitzats (fibra de fusta, contraxapats, DM i altres productes similars) en, almenys, els revestiments o la fusteria interior, hauran de disposar de garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la certificació de gestió forestal sostenible, d'acord amb els sistemes de certificació FSC o PEFC o un altre sistema de certificació equivalent. El percentatge mínim de fusta procedent de la gestió forestal en les fustes i productes de fusta dels elements esmentats serà del 70% («FSC Mixt 70%» o «70% PEFC certificat» o un altre sistema de certificació equivalent). 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'aportarà una relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb fusta o productes de fusta, la manera d'acreditar la seua procedència d'explotacions forestals sostenibles, així com el % de fusta procedent de la gestió forestal sostenible en les fustes i productes de fusta dels elements relacionats. 

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un major nivell d'exigència requerint a més el descrit a continuació. 

Totes les fustes i productes de fusta utilitzats (inclosos estructura, façana, particions, taulells de fibra de fusta, contraxapats, DM i altres productes similars) hauran de disposar de garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la certificació de gestió forestal sostenible, d'acord amb els sistemes de certificació FSC o PEFC o un altre sistema de certificació equivalent. El percentatge mínim de fusta procedent de la gestió forestal en totes les fustes i productes de fusta utilitzats serà del 70% («FSC Mixt 70%» o «70% PEFC certificat» o un altre sistema de certificació equivalent). 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, es revisarà la relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb fusta o productes de fusta i la manera d'acreditar la seua procedència d'explotacions forestals sostenibles, constatant el % de fusta procedent de la gestió forestal sostenible proposat en les fustes i productes de fusta dels elements relacionats. 


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte es prescriu la incorporació de fusta de gestió sostenible i la seua acreditació, segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i verificat en la fase d'adjudicació. 

Es comprovarà la prescripció del percentatge de fusta procedent de la gestió forestal sostenible en els diferents documents del projecte memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals consten les partides corresponents. 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que les partides corresponents s'han executat amb el percentatge de fusta de gestió sostenible segons les especificacions establides en projecte disposant dels certificats pertinents. 

Es verificarà que l'ús de fusta de gestió sostenible està arreplegat en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a: 

  • Control de recepció de productes (productes per a revestiments per a façanes, productes per a paviments interiors i exteriors, fusteries exteriors); 

  • Control d'execució (bigues i forjats, fusteria exterior, persianes i tancaments, revestiments de paraments i sostres, revestiments de sòls). 

En la documentació final d'obra es comprovarà la inclusió del certificat de cadena de custòdia en vigor a nom del subministrador, i la factura que vincula el número de cadena de custòdia amb el producte en qüestió. Així mateix, es comprovarà la inclusió dels albarans de lliurament dels productes de fusta corresponents, en els quals es constatarà la indicació del percentatge de fusta de gestió sostenible que inclouen aquests productes. 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 


Informació complementària

Normes de referència
  • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
  • Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

Informació d'interés
  • Programa per al Reconeixement de Certificació Forestal (PEFC). Consultar
  • Forest Stewardship Council (FSC). Consultar

Assessorament
  • AIDIMME, Institut Tecnològic Metal·lomecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins. Consultar