Visualització de contingut web

C1 — 03

FUSTA DE GESTIÓ SOSTENIBLE


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Promoure l'ús d'espècies de fusta procedents de la gestió forestal sostenible.

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció.

La gestió forestal sostenible es regula de manera general en la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes, modificada per la Llei 21/2015, de 20 de juliol.

En el contracte es podrà requerir el que desenvolupa la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Les fustes i productes de fusta utilitzats (fibra de fusta, contraxapats, DM i altres productes similars) en, almenys, els revestiments o la fusteria interior, hauran de disposar de garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la certificació de gestió forestal sostenible, d'acord amb els sistemes de certificació FSC o PEFC o un altre sistema de certificació equivalent. El percentatge mínim de fusta procedent de la gestió forestal en les fustes i productes de fusta dels elements esmentats serà del 70 % ("FSC mixt 70 %" o "70 % PEFC certificat" o un altre sistema de certificació equivalent).

En la documentació que cal entregar en la fase d'adjudicació s'aportarà una relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb fusta o productes de fusta, la manera d'acreditar la seua procedència d'explotacions forestals sostenibles, així com el % de fusta procedent de la gestió forestal sostenible en les fustes i els productes de fusta dels elements relacionats.

En el projecte s'incorporarà la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'hi inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un nivell d'exigència i requerir, a més, el que es descriu a continuació:

Totes les fustes i els productes de fusta utilitzats (inclosos estructura, façana, particions, taulells de fibra de fusta, contraxapats, DM i altres productes similars) hauran de disposar de garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la certificació de gestió forestal sostenible, d'acord amb els sistemes de certificació FSC o PEFC o un altre sistema de certificació equivalent. El percentatge mínim de fusta procedent de la gestió forestal en totes les fustes i productes de fusta dels elements esmentats serà del 70 % ("FSC mixt 70 %" o "70 % PEFC certificat" o un altre sistema de certificació equivalent).


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, s'haurà de revisar la relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb fusta o productes de fusta i la manera d'acreditar la seua procedència d'explotacions forestals sostenibles, i es constatarà el % de fusta procedent de la gestió forestal sostenible proposat en les fustes i els productes de fusta dels elements relacionats.


En fase de projecte

En el moment de la revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que en el projecte es prescriu la incorporació de fusta de gestió sostenible i la seua acreditació segons el que estableix la descripció de la mesura i el que s'ha verificat en la fase d'adjudicació.

S'haurà de comprovar la prescripció del percentatge de fusta procedent de la gestió forestal sostenible en els diferents documents del projecte memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en què consten les partides corresponents.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte, o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue, i la direcció facultativa de les obres comprovaran que les partides corresponents s'han executat amb el percentatge de fusta de gestió sostenible segons les especificacions que estableix el projecte.

S'haurà de verificar que l'ús de la fusta de gestió sostenible està recollit en els diferents documents del seguiment, el control i el final de les obres. En particular, en els casos en què estiguen disponibles, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

  • Control de recepció de productes (impresos 2, Revestiments per a façanes, Productes per a paviments interiors i exteriors, Fusteries exteriors).
  • Control d'execució (impresos 18 Bigues i forjats, 20 Fusteria exterior, 21 Persianes i tancaments, 27 Revestiments de paraments i sostres, 29-30 Revestiments de sòls).

En la documentació final d'obra s'haurà de comprovar la inclusió del certificat de cadena de custòdia en vigor a nom del subministrador, i la factura que vincula el número de cadena de custòdia amb el producte en qüestió. Així mateix, s'haurà de comprovar la inclusió dels albarans de lliurament dels productes de fusta corresponents, en els quals es constatarà la indicació del percentatge de fusta de gestió sostenible que inclouen aquests productes.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
  • Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE, del Consell. Consultar
  • Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Muntanyes Consultar

Informació d'interés
  • Programa per al Reconeixement de Certificació Forestal - PEFC Consultar
  • Forest Stewardship Council - FSC Consultar

Assessorament
  • AIDIMME, Institut Tecnològic Metal·lomecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins. Consultar