Visualització de contingut web

A—17

FACILITAT D'ACCÉS A SERVEIS


Tipus de contracte*

Serveis 

Obres 

Concessió d'obres 


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

Criteris d'adjudicació 


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Donar suport a la circularitat facilitant l'accés als sistemes i instal·lacions, de manera que aquests es puguen reparar o desmuntar sense afectar a uns altres en els edificis de nova construcció i els edificis existents. Aquesta mesura permet reduir el temps de reemplaçament de components o serveis i evitar danys i desaprofitaments innecessaris. 

En la norma ISO 20887 s'estableixen criteris per a avaluar la capacitat de desmuntatge o l'adaptabilitat dels edificis. La facilitat d'accés a components i serveis, és un dels criteris que s'arrepleguen en aquesta norma. 

S'entén per "facilitat d'accés als serveis'' la capacitat que presenten els components o serveis, especialment aquells amb un període de vida curt, per a ser reemplaçats fàcilment amb el menor mal possible a les peces o elements que es troben al voltant. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

S'aconseguirà l'accessibilitat al component o instal·lació, que normalment queden ocults, i s'avaluarà si tot ell pot reparar-se o substituir-se amb major o menor mal en els materials limítrofs. Es tindrà en compte el tipus de materials limítrofs, entenent com a tals els que oculten al component o instal·lació , els quals necessiten ser retirats per a poder accedir als mateixos per a la seua reparació o substitució. 

Exemples: 

Instal·lacions situades després d'elements enregistrables com a armaris, falsejats practicables, falsos sostres enregis-trables, sòls tècnics, etc. que permeten que la major part dels recorreguts siguen accessibles sense demolir o desmuntar els elements que els tanquen. 

Instal·lació situada en un recinte o espai lliure que permet la disposició de tota la maquinària i sistemes de manera accessible. Els trams de conductes o cablejats ocults són mínims en relació al conjunt de la instal·lació. Aquest pot ser el cas d'una instal·lació fotovoltaica en coberta, amb accés fàcil i elements de seguretat per al treball en altura i amb registres suficients per a facilitar l'accés al cablejat o altres components habitualment ocults de la instal·lació.

Es podrà considerar que es compleix la mesura si almenys el 90%1 del sistema o instal·lació compleix algun d'aquests criteris. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar es descriurà la instal·lació detallant com es garanteix la facilitat d'accés als seus components.Així mateix, s'indicarà el percentatge de superfície (en m2) o de longitud (en m.l.) respecte al total del sistema o instal·lació, que compleix la mesura.


1. Aquest valor és orientatiu, podent ser modificat. 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, revisarà que s'han adoptat el criteri de facilitat d'accés a les instal·lacions, i que es descriuen els sistemes o instal·lacions garantint aquest criteri. Així mateix, comprovarà que figuren les dades de percentatge de metres quadrats o de metres lineals respecte als totals del sistema o instal·lació que compleixen la mesura. 


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que el projecte inclou la justificació de la facilitat d'accés a les instal·lacions; el desenvolupament de les solucions i el percentatge de metres quadrats o de metres lineals respecte als totals del sistema o instal·lació que compleixen la mesura. 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 

 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que l'edifici s'ha executat segons les especificacions establides en el projecte.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 


Informació complementària

Normes de referència
  • Norma ISO 20887:2020 Sustainability in buildings and civil engineering works. Design for disassembly and adaptability. Principles, requirements and guidance.

Informació d'interés
  • Generalitat Valenciana, IVE. Eina d'anàlisi del desmuntatge i adaptabilitat en rehabilitació d'edificis residencials existents RE10. Consultar
  • Durmisevic, E. University of Twente. (March 2018). Reversible Building design guidelines. Consultar