Visualització de contingut web

C1—14

ACABATS EN CRU


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Donar suport a la circularitat en els edificis de nova construcció i els edificis existents, triant acabats o revestiments que permeten reutilitzar o reciclar els components.

En la norma ISO 20887 s'estableixen criteris per a avaluar la capacitat de desmuntatge o l'adaptabilitat dels edificis. Evitar tractaments i acabats innecessaris és un dels criteris que s'arrepleguen en aquesta norma.

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

S'evitaran acabats o revestiments que puguen limitar les possibilitats de reutilització o reciclatge d'elements representatius de l'edifici, com ara:

 • paraments i particions verticals;

 • sòls o sostres;

 • façanes i cobertes (la cara exterior);

 • estructura (els elements que queden vistos);

 • etc.

És per això que, en la mesura que siga possible, s'evitaran capes "extra". Els acabats hauran de tenir una finalitat específica necessària, per exemple, la seguretat contra incendis, la permeabilitat, la protecció contra la corrosió, etc. Es col·locaran revestiments instal·lats en sec o productes caravista com a fusta, ceràmica, bloc, formigó, etc., tots ells vistos o en cru.

Exemples:

 • Particions interiors d'entramat lleuger de fusta amb revestiment vertical en OSB vist, sense tractament o pintura addicional.

 • Particions interiors de fàbrica amb la rajola deixada vista, de disposició i aparell amb acabat estètic, sense necessitat d'arrebossat addicional.

 • Fulla exterior de façana ventilada amb sistema d'ancoratge mecànic i revestiment de peces ceràmiques recuperables.

 • Fulla exterior de coberta ventilada amb sistema enrastrelado i cobriment final mitjançant teules mixtes ancorades.

 • Es podrà considerar que es compleix la mesura si almenys el 90%1 de l'element compleix amb la mena d'acabat o revestiment indicat en la mesura.

Justificació de la mesura

En la documentació a lliurar es descriuran els materials d'acabat i revestiments, així com el sistema de fixació (si és en sec o no). Així mateix, s'indicarà el percentatge de superfície que compleix la mesura (en m²) respecte al total de l'element.

A més, en el cas de rehabilitació es justificarà que les solucions que compleixen amb aquests criteris són fruit de la intervenció projectada, és a dir, que no existien abans de la rehabilitació.


1. La quantitat d'espais de l'edifici es podrà determinar segons les particularitats d'aquest.

2. En l'Annex I es detalla el procediment a seguir per a la recepció de productes.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, revisarà que s'eviten acabats i tractaments innecessaris i que es descriu el sistema de fixació. Així mateix, comprovarà que figura el percentatge de superfície que compleix la mesura (en m²) respecte al total de l'element.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que el projecte inclou la justificació de la mesura, el desenvolupament de les solucions i el percentatge de superfície que compleix la mesura (en m²) respecte al total de l'element.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que l'edifici s'ha executat segons les especificacions establides en el projecte.
A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Norma ISO 20887:2020 Sustainability in buildings and civil engineering works. Design for disassembly and adaptability. Principles, requirements and guidance.

Informació d'interés
 • Institut Valencià de l'Edificació (IVE). Eina d'anàlisi del desmuntatge i adaptabilitat en rehabilitació d'edificis residencials existents RE10. Consultar
 • Dodd N., Donat, S. & Cordella M., 2021. Level(s) indicator 2.4: Design for deconstruction User manual: introductory briefing, instructions and guidance (Publication version 2.0). Consultar