Visualització de contingut web

A—10

ESPAIS PER A ESTACIONAR BICICLETES I VMP


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar l'ús de les bicicletes i els VMP (vehicles de mobilitat personal, com patinets i altres) en els edificis de nova construcció i els edificis existents per a reduir les emissions de carboni, la qual cosa redunda en una millor qualitat de l'aire.
 
A la Comunitat Valenciana els estacionaments per a bicicletes en els edificis es regulen en la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de mobilitat.
 
En el contracte es podrà requerir el que es desenvolupa en la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.

Descripció

Edificis de nova construcció d'ús residencial en sòl en situació bàsica urbanitzat

Els edificis de nova construcció de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu en sòl en situació bàsica urbanitzat hauran de disposar com a mínim de dues places d'aparcament per habitatge, en emplaçaments específics, segurs, protegits i accessibles.
 
La ubicació de les places d'aparcament haurà de permetre l'accés còmode i fàcil des de la xarxa viària. En aquest sentit, s'hauran de situar pròximes als principals accessos de l'immoble, al nivell de la via pública o planta baixa de l'edifici, i comunicats amb aquests accessos mitjançant itineraris accessibles.
 

Edificis de nova construcció d'usos diferents del residencial

Els edificis de nova construcció d'usos diferents del residencial hauran de destinar el 15%1 de la superfície reservada d'aparcament públic i privat a estacionament segur de bicicletes i VMP.2 

Les places s'hauran de situar pròximes als principals accessos dels immobles, al nivell de la via pública o planta baixa dels edificis. Si es tracta d'estacionaments sotmesos a tarifa, les places s'hauran de situar tan immediates com siga possible als punts de control.

Edificis existents d'usos diferents del residencial

Els equipaments existents, com ara centres escolars i universitaris, centres hospitalaris, esportius, culturals, comercials i d'oci, serveis públics administratius, centres de treball, i altres punts generadors de demandes importants de mobilitat hauran de disposar d'accessos i estacionaments segurs de bicicletes i VMP adequats a les necessitats. S'haurà de disposar almenys una plaça per cada 10 d'usuaris o fracció.Així mateix, s'haurà de preveure espai per a la seua possible ampliació en almenys un 25%.

L'aparcament de bicicletes s'haurà de disposar en zones de fàcil accés, amb recorreguts d'amplària lliure mínima d'1,60 m, delimitats i senyalitzats per a evitar atropellaments de vianants. Les places, de dimensions mínimes iguals a 0,70 m d'amplària per 2,00 m de profunditat, hauran de situar-se sobre el sòl i disposar de suports per a l'amarrament segur i efectiu, preferentment del tipus en «U» invertida.

Justificació de la mesura

En la documentació que cal lliurar s'haurà d'especificar la quantitat total de places d'aparcament per a bicicletes i VMP, s'haurà de justificar el nombre de places de bicicletes i VMP, amb indicació del percentatge de superfície ocupada per aquestes en relació amb la superfície total destinada a places per a vehicles o en funció del nombre d'usuaris, segons siga procedent. També se n'haurà d'especificar l'emplaçament i la possible ampliació.

 


(1)    El percentatge de superfície destinada a les places de bicicletes i VMP, o nombre de places, és orientatiu. Haurà de respondre a les necessitats i característiques particulars de l'edifici objecte del projecte, com ara ús, ubicació, superfície del solar, etc. Es podrà modificar a l'alça o a la baixa sempre que quede dins dels límits establits en la normativa vigent d'aplicació.

(2)    La reserva mínima de places d'aparcament per a vehicles s'estableix en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.

(3)     El nombre d'usuaris s'haurà de basar en l'ocupació real de l'edifici si està prou determinada, o bé s'haurà d'estimar a partir de les densitats d'ocupació establides en el DB SI del CTE.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofer-tes haurà de comprovar que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifica:

  • La quantitat de places d'aparcament per a bicicletes i VMP i, si escau, el percentatge d'aquestes res-pecte a la superfície total de places d'aparcament o usuaris.
  • El seu emplaçament i la possible ampliació, segons les característiques exigides en la descripció de la mesura.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que el projecte inclou un apartat amb la justificació de la solució per a les places d'estacionament per a bicicletes i VMP incorporades que faça referència a tots els detalls requerits en la descripció de la mesura, com ara el nombre, l'emplaçament i la possible ampliació, de manera que les solucions queden definides en el projecte amb el detall suficient per a ser executades.
 
S'haurà de comprovar que la definició de les solucions es recull en els diferents documents del projecte (memòria, plànols, plec de condicions, mesuraments i pressupost).
 
A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.
 
En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres hauran de comprovar que les solucions d'aparcament per a bicicletes i VMP s'han executat segons les especificacions que estableix el projecte. 

Així mateix, s'haurà de comprovar que les solucions executades es recullen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el  Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a:

  • Control de recepció de productes; 
  • Control d'execució.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
  • Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge. Text consolidat. Consultar
  • Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

Informació d'interés
  • Manual d'aparcaments de bicicletes. IDAE. Consultar
  • Estudi sobre l'ús i la promoció de la bicicleta en les universitats espanyoles. 2012. Bicicleta Club de Catalunya; La Caixa; Generalitat de Catalunya. Consultar