Visualització de contingut web

B1—09

ENERGIES RENOVABLES EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓ


Tipus de contracte*

Serveis

Subministraments

Concessió d'obres


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) durant la fase de construcció dels edificis de nova construcció i les intervencions en edificis existents. Millorar la qualitat de l'aire en l'entorn immediat de l'obra, reduint la concentració de substàncies perjudicials per a la salut i minorar l'emissió sonora.
En el seu conjunt, els edificis són responsables del 40% del consum energètic de la UE i del 36% de les emissions de GEI, generades principalment durant la seua construcció, utilització, renovació i demolició. Les emissions corresponents a la fase de construcció (en la qual s'inclou el transport de productes) poden arribar fins al 8% de les totals durant el cicle de vida dels edificis, segons diversos estudis. Si bé aquestes emissions no es troben entre les més significatives (en la fase de fabricació dels productes poden aconseguir el 46% i en la fase de vida útil oscil·len entre el 40% i el 94%), en el camí cap a la total descarbonització, és necessari posar en pràctica noves mesures per a reduir també les emissions durant la construcció. 
A més, els diferents equips, maquinària i vehicles a base de combustibles fòssils, operant de forma continuada en un mateix lloc, provoquen concentració de contaminants, soroll, etc., que perjudiquen la salut dels treballadors i de les persones que viuen prop de les obres. 
Entre les mesures més efectives per a mitigar les emissions i millorar la qualitat ambiental de l'entorn immediat destaquen la utilització de "energia procedent de fonts renovables" amb preferència per les tecnologies "zero emissions". 
S'entén per "energia procedent de fonts renovables" o "energia renovable", l'energia procedent de fonts renovables no fòssils, és a dir, energia eòlica, solar, aerotèrmica, geotèrmica, hidrotèrmica i oceànica, hidràulica, biomassa, gasos d'abocador, gasos de plantes de depuració i biogàs. 
Es consideren tecnologies "zero emissions" o "lliures d'emissions" les que no produeixen cap mena d'emissions durant el seu ús, ni de CO2 ni d'altres gasos que afecten la qualitat de l'aire local (com les emissions de partícules i pols en suspensió), com ara les que utilitzen electricitat i hidrogen. 
Es consideren tecnologies "lliures de fòssils" les que no emeten nou CO2 a l'atmosfera durant el seu ús, com ara les que utilitzen biodièsel, bioetanol, biogàs, pèl·lets, electricitat i hidrogen. 
En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

L'obra s'executarà utilitzant equips, maquinària i/o vehicles (inclosos els utilitzats per al transport final dels productes) que ajuden a reduir les emissions directes de GEI, alimentats, totalment o parcialment, per energies renovables. Alguns exemples són els següents: 

 • Equips de generació elèctrica: 

– sistemes sobre la base d'energia solar autònoma fotovoltaica; 

– sistemes híbrids solar-dièsel, compostos per plaques fotovoltaiques i un grup electrogen dièsel, com a font d'energia complementària quan l'energia solar no siga suficient; l'equip podrà comptar amb un sistema de gestió energètic per a monitorar, controlar i optimitzar el rendiment; 

– sistemes híbrids fotovoltaics amb hidrogen. 

 • Equips d'il·luminació alimentats amb energia solar, com ara focus, llanternes i torres solars. 

 • Equips alimentats amb altres fonts d'energia renovables (eòlica, hidroelèctrica, etc.). 

 • Maquinària amb tecnologia "zero emissions", elèctrica o amb piles d'hidrogen, incloses les màquines mòbils no de carretera, com ara excavadores, carregadores, buldòzers, etc. Quan la maquinària amb tecnologia "zero emissions" no estiga disponible en el mercat, es podrà utilitzar maquinària amb altres tecnologies com les basades en biocombustibles (preferiblement biogàs). Els combustibles renovables han de satisfer, com a mínim, els criteris de sostenibilitat dels biocombustibles de la UE. 

 • Vehicles amb tecnologia "zero emissions", identificats amb l'etiqueta ZERO de la Direcció General de Trànsit (DGT); o en el cas d'impossibilitat que el 100% de la flota intervinent en l'obra compte amb aquest distintiu, vehicles amb etiqueta ECO. 

Poden obtenir l'etiqueta ZERO de la DGT els vehicles següents: 

– vehicle elèctric de bateria (BEV, "Battery Electric Vehicle"); 

– vehicle elèctric d'autonomia estesa (REEV "Range esteneu Electric Vehicle"); 

– vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV, "Plug in Hybrid Electric Vehicle") amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres o vehicles de pila de combustible. 

Així mateix, podran anar obtenint aquesta etiqueta els vehicles següents, les tecnologies dels quals estan en desenvolupament: 

– vehicle elèctric de cèl·lula de combustible (FCEV, "Fuel Cell Electric Vehicle"); 

– vehicle de combustió d'hidrogen (HICEV, "Hidrogen Internal Combustion Engine Vehicle"). 

Poden obtenir l'etiqueta ECO de la DGT els vehicles següents: 

– vehicle híbrid endollable amb autonomia inferior a 40 quilòmetres; 

– vehicle híbrid no endollable (HEV, "Hybrid Electric Vehicle"); 

– vehicle propulsat per gas natural comprimit (GNC), gas natural liquat (GNL) o gas liquat del petroli (GLP). 

Els vehicles pesants que no tinguen aquestes etiquetes (amb motor dièsel o gasolina) compliran, almenys, amb la normativa europea d'emissions Euro VI o equivalent. 

 • Subscriure un contracte amb una comercialitzadora d'electricitat, aquesta procedirà de fonts renovables amb garantia d'origen acreditada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar es presentarà un llistat amb els equips, maquinària i vehicles alimentats per fonts d'energia renovables que s'utilitzaran durant l'execució de les obres i el transport final dels productes. Es diferenciaran els equips, maquinària i vehicles que el contractista posseeix en propietat en el moment de presentar l'oferta dels quals es preveu adquirir o contractar en el cas d'adjudicació.1 

En els equips i maquinària s'indicarà la marca i el model, la funció, el tipus de combustible (font d'energia), el marcatge CE (sent aquest obligatori) i el nivell de potència acústica. 

En els vehicles s'indicarà la marca i el model, el tipus de combustible (font d'energia) i , en el seu cas, el tipus d'etiqueta ZERO/RESSÒ, o el compliment de la normativa d'emissions Euro VI. A més, s'aportaran les fitxes tècniques dels vehicles en propietat. 

Si amb posterioritat a l'adjudicació se substitueix algun equip, maquinària o vehicle utilitzat per a prestar el servei, el nou equip, maquinària o vehicle haurà de contribuir a mantenir o millorar les característiques (relacionades amb la composició i les tecnologies emprades), en termes d'emissions de GEI i d'emissions de contaminants atmosfèrics presentades en l'oferta original.


1. Es podrà exigir que s'acredite documentalment la propietat dels equips, maquinària i vehicles que el contractista declare que siguen de la seua titularitat.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, revisarà que s'aporta el llistat dels equips, maquinària i vehicles alimentats per fonts d'energia renovables que es pretén utilitzar durant la fase de construcció, inclòs el transport de productes, si escau. En particular, revisarà que en els equips i maquinària s'inclou la marca, el model, la funció, el tipus de combustible (font d'energia), el marcatge CE i el nivell de potència acústica. En els vehicles revisarà que s'indica la marca i el model, el tipus de combustible (font d'energia) i, en el seu cas, el tipus d'etiqueta ZERO/RESSÒ, o el compliment de la normativa d'emissions Euro VI.

Així mateix, es verificarà que s'indiquen els equips, maquinària i vehicles que el contractista posseeix en propietat en el moment de presentar l'oferta, i els que es preveu adquirir o contractar en cas d'adjudicació. Si escau, es comprovarà, l'acreditació documental de la propietat, així com les fitxes tècniques dels vehicles.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue comprovarà que l'edifici s'ha executat utilitzant els equips, maquinària i vehicles alimentats per fonts d'energia renovables inclosos en el llistat aportat en la fase d'adjudicació. En particular, revisarà que s'ajusten a la marca, el model, la funció, el tipus de combustible (font d'energia), el marcatge CE i el nivell de potència acústica especificats. En els vehicles revisarà que s'ajusten a la marca i el model, el tipus de combustible (font d'energia) i, en el seu cas, el tipus d'etiqueta ZERO/RESSÒ, o el compliment de la normativa d'emissions Euro VI.

En el cas de substitució d'algun equip, maquinària o vehicle utilitzat per a prestar el servei, el nou equip, maquinària o vehicle haurà de contribuir a mantenir o millorar les característiques (relacionades amb la composició i tecnologies emprades) en termes d'emissions de GEI i d'emissions de contaminants atmosfèrics presentades en la fase d'adjudicació.

El contractista portarà un registre de tots els canvis que es produïsquen en la flota de serveis i el posarà a la disposició del responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue a l'efecte de verificació.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
 • Directiva 2000/14/CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de maig de 2000 relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre emissions sonores en l'entorn degudes a les màquines d'ús a l'aire lliure, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de maig de 2006 relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Decisió d'execució (UE) 2019/436 de la Comissió, de 18 de març de 2019, relativa a les normes harmonitzades per a les màquines establides en suport de la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Reglament (UE) 2016/1628 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de setembre de 2016 sobre els requisits relatius als límits d'emissions de gasos i partícules contaminants i a l'homologació de tipus per als motors de combustió interna que s'instal·len en les màquines mòbils no de carretera, pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) núm. 1024/2012 i (UE) núm. 167/2013, i pel qual es modifica i deroga la Directiva 97/68/CE, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Reial decret 376/2022, de 17 de maig, pel qual es regulen els criteris de sostenibilitat i de reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle dels biocarburants, biolíquids i combustibles de biomassa, així com el sistema de garanties d'origen dels gasos renovables. Text consolidat. Consultar

Informació d'interés
 • Seton Stiebert S. y otros. International Institute for Sustainable Development IISD. Emission Omissions: Carbon accounting gaps in the built environment. 2019. Consultar
 • Fira de maquinària de construcció Bauma. "Electric construction machinery on the rise." Consultar
 • TransportPolicy.net. Informació sobre normativa energètica i mediambiental del sector del transport mundial. Consultar
 • European Commission. Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. Emissions from non-road mobile machinery (Emissions de maquinària mòbil no de carretera). Consultar
 • Direcció General de Trànsit. DGT. Distintius ambientals de vehicles. (2020). Consultar