Visualització de contingut web

C1—18

ENERGIA EMBEGUDA DELS PRODUCTES


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Identificar edificis de nova construcció i edificis existents que generen menor petjada de carboni associada als seus materials i elements constructius en l'etapa de producte.

En la norma UNE-EN 15804 s'estableixen les regles de categoria de producte (RCP) bàsiques per al desenvolupament de les declaracions ambientals tipus III (DAP) de qualsevol producte i servei de construcció. Així, una DAP proporciona informació ambiental quantificada d'un producte o servei de construcció sobre una base científica i harmonitzada d'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV). Existeixen diferents tipus de DAP, segons les etapes del cicle de vida cobertes i els paràmetres (indicadors) d'impacte ambiental inclosos, entre els quals figura la petjada de carboni o potencial de calfament global (GWP).

S'entén per petjada de carboni o potencial de calfament global (GWP) de l'edifici durant l'etapa de producte, la quantitat d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) que es generen en l'etapa de producte (del bressol a la porta) del cicle de vida dels productes que inclou l'edifici.

S'entén per Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) la recopilació i avaluació de les entrades, les eixides i els impactes ambientals potencials d'un sistema del producte durant el seu cicle de vida.

S'entén per etapa de producte (del bressol a la porta), l'etapa del cicle de vida que inclou els següents mòduls:

 • A1: extracció i processament de matèries primeres, processat de les entrades que constitueixen materials secundaris (per exemple, processos de reciclatge);

 • A2: transport fins a la porta de la fàbrica i transport intern;

 • A3: fabricació (productes i co-productes).

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

S'especificarà, per a l'edifici el valor total de l'ús d'energia primària no renovable (PERNRT), en MJ, i l'ús d'energia primària renovable (PERT), en MJ.

La informació s'estimarà amb dades de l'etapa de producte conforme a la norma UNEIX EN 15804, i validats, referent a la seua qualitat, segons la norma UNEIX-CEN/TR 15941.

Justificació de la mesura

En la documentació a lliurar haurà de figurar el mesurament de les unitats d'obra de l'edifici i les quantitats totals d'energia primària no renovable (PERNRT), en MJ i energia primària renovable (PERT), en MJ, per capítols de mesuraments i per tipus de producte o material.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, revisarà que s'ha inclòs el mesurament de les unitats d'obra de l'edifici i un annex amb informació sobre la quantitat total d'energia primària no renovable (PERNRT) i energia primària renovable (PERT) de l'edifici de l'etapa de producte expressada en les unitats indicades, per capítols de mesuraments i per tipus de material.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte s'inclou la justificació del compliment de la mesura. En particular, es comprovarà que el projecte inclou el mesurament de les unitats d'obra de l'edifici i un annex amb la quantitat total d'energia primària no renovable (PERNRT) i energia primària renovable (PERT) de l'edifici en l'etapa de producte expressada en les unitats indicades, així com les quantitats per capítols de mesuraments i per tipus de material.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que l'edifici s'ha executat segons les especificacions establides en el projecte.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • UNE-EN 15804:2012+A2:2020 Sostenibilitat en la construcció. Declaracions ambientals de producte. Regles de categoria de producte bàsiques per a productes de construcció.
 • UNE-EN ISO 14021:2017. Etiquetes i declaracions ambientals. Afirmacions ambientals autodeclarades (Etiquetatge ambiental tipus II).
 • UNE-CEN/TR 15941:2011 IN Sostenibilitat en la construcció. Declaracions ambientals de producte. Metodologia per a la selecció i ús de dades genèriques.
 • UNE-EN ISO 14004:2016 Sistemes de gestió ambiental. Directrius generals sobre la implementació. (ISO 14004:2016).
 • UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetes i declaracions ambientals. Declaracions ambientals tipus III. Principis i procediments. (ISO 14025:2006).

Informació d'interés
 • Institut Valencià de l'Edificació, IVE. Base de dades IVE. Banc de preus i eines per al càlcul de costos de la construcció. Consultar
 • Institut Tecnològic de Roques Ornamentals i Materials de Construcció (INTROMAC). Guia per a la selecció de materials de construcció sostenible. (2019). Projecte "Centre Transfronterer d'Innovació Empresarial en Ecodisseny en la EUROACE - Design & Green Engineering" (DEGREN). Consultar
 • Comisión Europea. CORDIS Resultats d'Investigacions de la UE. Materials nous per a reduir l'energia incorporada dels edificis. Consultar
 • MADERA21. De la Cerda, F. Investigació estatunidenca destaca les bondats del CLT (Fusta Laminada Creuada) a través de la comparació entre un edifici híbrid i un altre de formigó (2022). Consultar
 • IFuturENERGY. Nous materials basats en biocompostos redueixen l'energia incorporada dels edificis. (2015). Consultar