Visualització de contingut web

A—11

Disseny resilient enfront d'inundacions


Tipus de contracte*

Serveis 


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

Criteris d'adjudicació 


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir l'impacte de les inundacions en els edificis situats en zones inundables mitjançant un disseny resilient.

En la Comunitat Valenciana es produeixen periòdicament inundacions ocasionades per fortes pluges, que donen lloc a situacions de catàstrofe. Per això, segons el nivell màxim d'aigua esperat, és necessari preparar els edificis mitjançant actuacions preventives que augmenten la resiliència enfront d'aquesta situació.

Es denomina nivell màxim d'aigua esperat al nivell màxim aconseguit per l'aigua en el perímetre de l'edifici, previst abans de la inundació. Aquesta dada es pot estimar mitjançant el Visor de Cartografia de la Generalitat Valenciana, dades històriques o segons l'experiència local.

En la "Guia per a reforçar la resiliència dels edificis enfront d'inundacions" de la Generalitat Valenciana- Institut Valencià de l'Edificació (IVE) s'estableix un mètode per a determinar el nivell de resiliència, a partir de les mesures preventives que es poden implementar en edificis existents, així com en edificis de nova construcció.

Els edificis hauran de complir les condicions regulades en la secció HS 1 Protecció enfront de la humitat del document bàsic Salubritat del CTE. A més, en el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

En els edificis situats en zones inundables s'hauran d'adoptar mesures preventives que milloren la seua capacitat per a enfrontar-se a una inundació i recuperar-se del seu efecte, en funció del nivell màxim d'aigua esperat. Es podran adoptar mesures en elements constructius i equipaments i serveis, segons diverses estratègies.


(1) El nivell de vulnerabilitat podrà incrementar-se a nivell mitjà en el cas d'intervencions en edificis existents en els quals siga inviable l'adopció de determinades mesures preventives per a aconseguir un nivell baix.

(2) Aquest percentatge és orientatiu, podent ser modificat.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, revisarà que existeix una relació de mesures preventives i que s'indica el nivell màxim d'aigua esperat. En el cas d'haver-se exigit el mètode d'avaluació de la resiliència establit en la Guia per a reforçar la resiliència dels edificis enfront d'inundacions de la Generalitat Valenciana-IVE, a més, es comprovarà que s'aporta el nivell de vulnerabilitat global i la probabilitat de patir danys de caràcter moderat/greus que es pretén aconseguir, segons el mètode desenvolupat en aquesta guia.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte s'inclou una relació de mesures preventives i la justificació del nivell màxim d'aigua esperat, per exemple mitjançant el Visor de Cartografia de la Generalitat Valenciana, dades històriques o l'experiència local.

En el cas d'haver-se exigit el mètode d'avaluació de la resiliència establit en la Guia per a reforçar la resiliència dels edificis enfront d'inundacions de la Generalitat Valenciana-IVE, a més es comprovarà la justificació del nivell de vulnerabilitat global de l'edifici i la probabilitat de patir danys de caràcter moderat/greus aconseguits amb l'aplicació de les mesures, segons el mètode desenvolupat en aquesta guia.

Així mateix, es comprovarà la justificació del compliment del DB HS1 del CTE o, en el cas d'intervenció en edificis existents, la justificació del major grau possible d'adequació efectiva a aquest DB.

Es comprovarà que les mesures preventives i les seues característiques han sigut arreplegades en tots els documents del projecte que corresponga (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) i de forma coherent i coordinada entre ells.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contrato u organismo técnico de la administración en quien delegue y la dirección facultativa de las obras controlarán que los elementos del edificio especificados en proyecto se han ejecutado aplicando las medidas preventivas indicadas en el proyecto. 

Se verificará que la aplicación de las medidas preventivas está recogida en los diferentes documentos del seguimiento, control y final de las obras. En particular, en aquellos casos en que estén disponibles, y sean de aplicación, se comprobará en los impresos del Libro de Gestión de Calidad de Obra pertinentes relativos a: 

  • control de recepción de productos (impresos 2, Aislantes térmicos y acústicos, Impermeabilizaciones en la envolvente del edificio, Revestimientos para fachadas, Productos para pavimentos interiores y exteriores, Carpinterías exteriores, Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos); 

  • control de ejecución (impresos 16 Muros de sótano y Estructura de fábrica, 19 Cerramiento exterior, 20 Carpintería exterior, 21 Persianas y cierres, 22 Defensas exteriores, 23 Tejados, 24 Cubiertas planas, 25 Tabiquería, 26 Carpintería interior, 27 Revestimientos de paramentos y techos, 28 Revestimientos interiores, 29-30 Revestimientos de suelos, 31 Instalación de fontanería, 32 Instalación de saneamiento, 32 Instalación de electricidad y puesta a tierra, 34 Instalación de ventilación, 35 Instalación de gas). 

También se comprobará en el Libro de gestión de calidad de obra que los productos utilizados se han recepcionado según el procedimiento desarrollado en el Anexo I de la presente guía. 

Debido a las posibles interacciones con otras medidas se recomienda revisar lo expuesto en las fichas correspondientes a las medidas relacionadas con la temática (ver apartado "Medidas relacionadas"). 


Informació complementària

Normes de referència
  • Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Disponible en: Consultar
  • Document Bàsic HS Salubritat. Documents de Suport. Disponibles en: Consultar

Informació d'interés
  • Generalitat Valenciana, IVE. Guia per a reforçar la resiliència dels edificis enfront d'inundacions, IVE, Desembre, 2020.