Visualització de contingut web

A—11

Disseny resilient enfront d'inundacions


Tipus de contracte*

Serveis 


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

Criteris d'adjudicació 


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir l'impacte de les inundacions en els edificis de nova construcció i els edificis existents situats en zones inundables mitjançant un disseny resilient.

En la Comunitat Valenciana es produeixen periòdicament inundacions ocasionades per fortes pluges, que donen lloc a situacions de catàstrofe. Per això, compta amb el Pla d'acció territorial sobre prevenció del risc d'inundació en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) regulat pel Decret 201/2015, de 29 d'octubre, del Consell. Segons el nivell de perillositat d'inundació  i el nivell màxim d'aigua esperat, és necessari preparar els edificis mitjançant actuacions preventives que augmenten la resiliència enfront d'aquesta situació.

Es denomina nivell màxim d'aigua esperat al nivell màxim aconseguit per l'aigua en el perímetre de l'edifici, previst abans de la inundació. Aquesta dada es pot estimar mitjançant el Visor de Cartografia de la Generalitat Valenciana, dades històriques o segons l'experiència local.

En la «Guia per a reforçar la resiliència dels edificis enfront d'inundacions» de la Generalitat Valenciana–Institut Valencià de l'Edificació (IVE) s'estableix un mètode per a determinar el nivell de resiliència, a partir de les mesures preventives que es poden implementar en edificis existents, així com en edificis de nova construcció.

Els edificis hauran de complir les condicions regulades en la secció HS 1 Protecció enfront de la humitat del document bàsic Salubritat del CTE i, en el cas dels edificis de la Comunitat Valenciana, les condicions regulades en l'Annex I del PATRICOVA.. A més, en el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

En els edificis situats en zones inundables s'hauran d'adoptar mesures preventives que milloren la seua capacitat per a enfrontar-se a una inundació i recuperar-se del seu efecte, en funció del nivell màxim d'aigua esperat. Es podran adoptar mesures en elements constructius i equipaments i serveis, segons diverses estratègies.

Estratègies i mesures en elements constructius

Evitar: estratègia que consisteix a impedir que l'aigua aconseguisca l'edifici. Es podran aplicar les següents mesures, sempre que no incrementen la perillositat o el risc d'inundació en el seu entorn pròxim o aigües avall:
 
 • Talussos i moviments de terres integrats en el paisatge.
 • Dics, murs estancs o barreres permanents.
 • Barreres antinundación temporals.

Resistir: es tracta d'impedir que l'aigua entre en l'edifici, una vegada que ha arribat al seu entorn immediat. Per a això, s'impermeabilitzaran i protegiran les zones de l'edifici situades per davall del nivell màxim d'aigua esperat, amb mesures com:

 • Impermeabilització de façanes, sòls i murs de soterrani (segons el que s'estableix en el DB HS 1 del CTE).
 • Protecció dels buits (mitjançant escuts).
 • Elevació i/o substitució dels buits.
 • Sistemes antiretorn en canonades de sanejament.
Tolerar: consisteix a limitar el mal i reduir el temps de tornada a la normalitat quan és inevitable que l'aigua aconseguisca l'edifici i entre en aquest amb mesures com:

 

 • Utilització de materials resistents a l'aigua.
 • Drenatge de planta baixa o soterrani.
 • Organització dels espais: planta inferior inundable.
 • Reorganització dels espais en edificis existents: planta inferior farcida de terres.
 • Elevació dels accessos i habilitació d'espais segurs.
Estratègies i mesures en equipaments i serveis
Elevar: es tracta de reubicar els serveis i equips que puguen veure's afectats, per damunt del nivell màxim d'aigua esperat, per a impedir que aquesta entre en contacte amb ells.
Reubicar: consisteix a traslladar els serveis i equips que puguen veure's afectats generalment a una planta superior.
Protegir: quan l'elevació i la reubicació són inviables, es podran protegir els serveis i equips, mantenint la seua ubicació, però adoptant mesures tals com:
 • Barreres permanents en equipaments.
 • Ancoratges i amarres en equipament.
Modernitzar: consisteix en reacondicionar els serveis i equips amb un nou disseny, podent combinar-la amb mesures de les estratègies anteriors. Es podrà modernitzar la instal·lació elèctrica, de climatització, subministrament d'aigua, evacuació d'aigua, etc. Si es modernitzen els equips de climatització, aigua calenta sanitària, etc. és recomanable substituir-los per uns altres d'alta eficiència energètica.
 
Justificació de la mesura
En la documentació a lliurar s'aportarà una relació justificada de les mesures adoptades en els elements constructius i/o en els equipaments i serveis perquè l'edifici millore la seua resiliència enfront de les inundacions, en funció del nivell màxim d'aigua esperat.
 
En el projecte s'incorporarà l'exposat en el paràgraf anterior i s'inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient. A més, es justificarà l'aplicació del DB HS1 del CTE o, en el cas d'intervenció en edificis existents, la justificació del major grau possible d'adequació efectiva al DB.
 
L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un major nivell d'exigència aplicant com a mesura alternativa el descrit a continuació.
 
Mètodes d'avaluació de la resiliència de l'edifi enfront d'inundacions
S'adoptaran totes les mesures preventives necessàries i viables perquè l'edifici no supere una probabilitat del 5 % 1 de  patir danys de caràcter moderat i greu, conforme a la Guia per a reforçar la resiliència dels edificis enfront d'inundacions de la Generalitat Valenciana-IVE. A més, s'aplicarà el que s'estableix en el DB HS 1 del CTE o, en el cas de rehabilitació, s'aplicaran les solucions que permeten el major grau possible d'adequació efectiva al que s'estableix en el DB.
 
Justificació de la mesura
En la documentació a lliurar  s'aportarà una relació justificada de les mesures preventives a adoptar en l'edifici i el nivell de vulnerabilitat global i probabilitat de patir danys de caràcter moderat i greus que es pretén aconseguir, segons el mètode desenvolupat en la Guia per a reforçar la resiliència dels edificis enfront d'inundacions de la Generalitat Valenciana-IVE.
 
En el projecte s'incorporarà l'exposat en el paràgraf anterior i s'inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient. A més, es justificarà l'aplicació del DB HS 1 del CTE o, en el cas d'intervenció en edificis existents, la justificació del major grau possible d'adequació efectiva a el DB.

1. Aquest percentatge és orientatiu, podent ser modificat.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, revisarà que existeix una relació de mesures preventives i que s'indica el nivell màxim d'aigua esperat. En el cas d'haver-se exigit el mètode d'avaluació de la resiliència establit en la Guia per a reforçar la resiliència dels edificis enfront d'inundacions de la Generalitat Valenciana-IVE, a més, es comprovarà que s'aporta el nivell de vulnerabilitat global i la probabilitat de patir danys de caràcter moderat/greus que es pretén aconseguir, segons el mètode desenvolupat en aquesta guia.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte s'inclou una relació de mesures preventives i la justificació del nivell màxim d'aigua esperat, per exemple mitjançant el Visor de Cartografia de la Generalitat Valenciana, dades històriques o l'experiència local.

En el cas d'haver-se exigit el mètode d'avaluació de la resiliència establit en la Guia per a reforçar la resiliència dels edificis enfront d'inundacions de la Generalitat Valenciana-IVE, a més es comprovarà la justificació del nivell de vulnerabilitat global de l'edifici i la probabilitat de patir danys de caràcter moderat/greus aconseguits amb l'aplicació de les mesures, segons el mètode desenvolupat en aquesta guia.

Així mateix, es comprovarà la justificació del compliment del DB HS1 del CTE o, en el cas d'intervenció en edificis existents, la justificació del major grau possible d'adequació efectiva a aquest DB.

Es comprovarà que les mesures preventives i les seues característiques han sigut arreplegades en tots els documents del projecte que corresponga (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) i de forma coherent i coordinada entre ells.
 
A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.
 
En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres controlaran que els elements de l'edifici especificats en projecte s'han executat aplicant les mesures preventives indicades en el projecte.

Es verificarà que l'aplicació de les mesures preventives està arreplegada en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a: 

 • Control de recepció de productes (aïllants tèrmics i acústics, impermeabilitzants en l'envolupant de l'edifici, productes per a revestiments de façanes, productes per a paviments interiors i exteriors, fusteries exteriors, morters d'obra de paleta i adhesius ceràmics); 

 • Control d'execució (impresos 16 Murs de soterrani i Estructura de fàbrica, 19 Tancament exterior, 20 Fusteria exterior, 21 Persianes i tancaments, 22 Defenses exteriors, 23 Teulades, 24 Cobertes planes, 25 Tabiquería, 26 Fusteria interior, 27 Revestiments de paraments i sostres, 28 Revestiments interiors, 29-30 Revestiments de sòls, 31 Instal·lació de lampisteria, 32 Instal·lació de sanejament, 32 Instal·lació d'electricitat i posada a terra, 34 Instal·lació de ventilació, 35 Instal·lació de gas) (murs de soterrani, estructura de fàbrica, façanes, fusteria exterior, persianes i tancaments, defenses exteriors, cobertes inclinades, cobertes planes, *tabiquería, fusteria interior, revestiments de paraments i sostres, revestiments de sòls, instal·lació de lampisteria, instal·lació de sanejament, instal·lació d'electricitat i connexió a terra, instal·lació de ventilació, instal·lació de gas).

També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
 • Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Document Bàsic HS Salubritat..
 • Documents de Suport. Consultar
 • Decret 201/2015, de 29 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'acció territorial sobre prevenció del risc d'inundació en la Comunitat Valenciana. Consultar

Informació d'interés
 • Generalitat Valenciana, IVE. Guia per a reforçar la resiliència dels edificis enfront d'inundacions, IVE, Desembre, 2020. Consultar
 • Aplicació en línia de la Guia per a reforçar la resiliència dels edificis enfront d'inundacions, IVE. Consultar
 • Guia d'aplicació del pla acció territorial sobre prevenció del risc d'inundació en la comunitat valenciana (PATRICOVA). Consultar