Visualització de contingut web

C1—13

Construcció modular


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Facilitar la flexibilitat i adaptabilitat dels espais dels edificis de nova construcció a futures necessitats, reduir el temps d'execució i el cost, augmentar la durabilitat, reduir residus i consum de material (en la fabricació i posada en obra), així com possibilitar el desmantellament de productes i sistemes, i amb això la seua reutilització.

En la construcció modular els espais s'aconsegueixen mitjançant l'addició de xicotets mòduls prefabricats, podent arribar a constituir grans edificis. Les construccions modulars es conceben des del projecte atesa una sèrie de característiques: fabricació de mòduls en ambients controlats diferents a la localització final de l'obra, construcció en sec, flexibilitat i facilitat de muntatge, economia del temps d'execució, fàcil reemplaçament de les parts, possibilitat de creixement segons les necessitats funcionals sense afectar el sistema estructural, transport a obra concorde a un pla de logística i muntatge, etc.

Els espais es poden crear mitjançant l'assemblatge in situ de mòduls prefabricats bidimensionals (tancaments verticals, horitzontals, etc.) o tridimensionals.

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) nv 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell (d'ara en avant, RPC). En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

S'empraran mòduls prefabricats bidimensionals o tridimensionals perquè, mitjançant el seu transport a obra i muntatge in situ, conformen un o diversos espais de l'edifici1.

En l'Annex V Productes i sistemes prefabricats i modulars de la present guia es poden consultar els mòduls bidimensionals o tridimensionals classificats per materials.

Justificació de la mesura

En la documentació a lliurar s'aportarà una relació d'espais de l'edifici que es proposa executar amb mòduls prefabricats. Així mateix, s'especificarà la manera d'acreditar que els mòduls prefabricats reuneixen les característiques i prestacions adequades per a l'ús o usos previstos, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, en el seu cas, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control2.


1. La quantitat d'espais de l'edifici es podrà determinar segons les particularitats d'aquest.

2. En l'Annex I es detalla el procediment a seguir per a la recepció de productes.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, es revisarà la relació d'espais de l'edifici que es proposa executar amb mòduls prefabricats bidimensionals o tridimensionals, i la manera d'acreditar les seues prestacions i característiques per a l'ús o usos previstos.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte s'inclou una relació d'espais de l'edifici que es prescriu executar amb mòduls prefabricats bidimensionals o tridimensionals.

Així mateix, es comprovarà que en el projecte s'especifiquen les prestacions del producte i, en el seu cas, els distintius de qualitat, etiquetatges ambientals que es consideren i/o assajos a realitzar.

Es comprovarà que els mòduls prefabricats bidimensionals o tridimensionals i les seues característiques han sigut arreplegats en tots els documents del projecte que corresponga (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) i de manera coherent i coordinada entre ells.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres controlaran que els espais de l'edifici especificats en projecte s'han executat amb mòduls prefabricats bidimensionals o tridimensionals.

Es verificarà que l'ús de mòduls prefabricats, està arreplegat en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra pertinents relatius a:

  • Control de recepció de productes (aïllants tèrmics i acústics, impermeabilizants en l'envolupant de l'edifici, productes per a revestiments per a façanes, productes per a paviments interiors i exteriors, fusteries exteriors, productes per a l'execució de l'estructura de formigó);

  • Control d'execució (fonamentació superficial, murs de soterrani, bigues i forjats, façanes, fusteria exterior, cobertes inclinades, cobertes planes, barandats, revestiments de paraments i sostres, revestiments de sòls).

També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els mòduls prefabricats bidimensionals o tridimensionals s'han recepcionat segons el següent procediment (desenvolupat en l'Annex I):

  • Si el producte està afectat pel RPC haurà de portar el marcatge CE i la documentació amb la DdP on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació i el projecte, i en el seu cas per la direcció facultativa.

  • Si no està afectat pel RPC o en la DdP del marcatge CE no consta la característica requerida, es disposarà de documentació dels subministraments, distintius de qualitat, etiquetatge ambiental, o certificats d'assajos on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
  • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
  • Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat Consultar
  • UNE-EN 13978-1:2006. Productes prefabricats de formigó. Garatges prefabricats de formigó. Part 1: Requisits per a garatges reforçats d'una peça o formats per elements individuals amb dimensions d'una habitació.

Informació d'interés
  • Institut d'Edificació Modular (MBI). Consultar
  • arquitecturayempresa. Villares, J.A. "Construcció modular: què és i quins són els seus principals beneficis". (2020). Consultar