Visualització de contingut web

A — 03

COBERTES I FAÇANES VEGETALS


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Impedir que la calor produïda per la incidència de la radiació solar sobre l'envolupant penetre a l'interior de l'edificació.

Les cobertes i façanes vegetals o enjardinades són sistemes que basen la millora de la transmitància en l'ús d'elements vegetals que funcionen com a aïllament convectiu i radioactiu, amb la qual cosa redueixen els fluxos energètics.

Altres beneficis ambientals de les cobertes i façanes vegetals són: l'eliminació de contaminants a través de la vegetació, la reducció de l'efecte illa de calor, la creació de nous hàbitats per a la fauna, així com la millora del paisatge urbà i de la qualitat de vida. A més, les cobertes vegetals es poden utilitzar com a captadors d'aigua i com a horts urbans. D'altra banda, milloren el rendiment dels panells solars per a la producció d'ACS i d'energia fotovoltaica, ja que les plantes actuen com a sistema natural de refredament i impedeixen que les partícules en suspensió es fixen a les cèl·lules solars.

La secció HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica, del document bàsic Estalvi d'energia del CTE regula les característiques de les cobertes i façanes de l'edifici amb la finalitat de limitar les necessitats d'energia primària per a assolir el benestar tèrmic.

En el contracte es podrà requerir el que es desenvolupa en la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

La màxima superfície possible de les cobertes de l'edifici haurà de ser de tipus vegetal. 

En funció de la grossària del substrat, la coberta vegetal podrà ser del tipus següent:

 • Extensiva: inclou una capa vegetal de poca grossària (normalment inferior a 10 cm), plantes de baix port (autòctones) i proveïment d'aigua i substàncies nutritives per processos naturals. Com que pesa menys (a partir de 90 kg/m2 en sobrecàrrega de capacitat màxima d'aigua) la coberta extensiva es podria utilitzar en rehabilitació sempre que l'estructura i la fonamentació de l'edifici tingueren la capacitat portant i l'aptitud al servei adequades per a suportar aquest pes.
 • Intensiva: té un substrat de més grossària (superior a 20 cm), plantes de més altura (arbustos i arbres) i manteniment intensiu. Les sobrecàrregues del sistema d'enjardinament són de més de 600 kg/m2. A causa d'aquestes grans sobrecàrregues són més adequades per a edificis de nova construcció.
 • Semiintensiva: és un tipus intermedi que suposa una sobrecàrrega de capacitat màxima d'aigua d'entre 180 i 350 kg/m2. Aquest tipus de coberta és més adequada per a edificis de nova construcció.

Així mateix, la coberta vegetal es podrà dissenyar segons finalitats específiques i pot ser del tipus:

 • Naturalitzada, per a fomentar l'hàbitat d'un tipus de flora o fauna concret i autòcton.
 • Hort, per a la producció d'aliments.
 • Acumuladora d'aigua, per a arreplegar aigua de pluja i emmagatzemar-la per a diversos usos: reg, neteja, descàrregues de vàter, etc. a través del seu funcionament com a aljub o incorporant un depòsit.

Justificació de la mesura

En la documentació que s'ha de lliurar s'hauran de justificar les solucions de cobertes vegetals adoptades, amb especificació de la superfície total (en m2), la superfície en relació amb el total de les cobertes (en %), el tipus de coberta en funció de la grossària del substrat i, si és el cas, el tipus segons el fi específic.
 
En el projecte s'haurà d'incorporar la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'haurà d'incloure el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient. En qualsevol dels tipus de coberta, s'ha de tindre en compte el pes de la coberta vegetal i les seues sobrecàrregues com a accions per al càlcul de l'estructura i la fo-namentació, de manera que es puga assegurar, amb la fiabilitat requerida, la seguretat estructural de l'edifici (tant la resistència i estabilitat com l'aptitud al servei). Caldrà prestar especial atenció als sistemes de drenatge perquè no es produïsquen sobrecàrregues indesitjables durant el període de servei.
 
L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un nivell d'exigència i requerir, a més, el que es descriu a continuació:
 
L'edifici haurà d'incorporar façanes vegetals, almenys una, que tindran un principi de funcionament similar al de les façanes ventilades i hauran d'estar compostes pels elements fonamentals següents: una subestructura d'ancoratge al tancament, uns panells modulars recoberts d'elements tèxtils que serveixen de substrat, sobre el qual arrelen les plantes, i un sistema de reg localitzat. Encara que aquest tipus de façana presenta nombrosos beneficis, s'haurà de valorar el cost de manteniment de la solució proposada.
 
Justificació de la mesura
En la documentació que cal lliurar en la fase d'adjudicació s'hauran de justificar les solucions de façanes vegetals adoptades, amb especificació del tipus de solució, la superfície total (en m2), la superfície en relació amb el total de les façanes (en %) i la seua orientació. Així mateix, s'inclourà el cost de manteniment.
En el projecte s'haurà d'incorporar la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'haurà d'incloure el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient. Caldrà prestar especial atenció a l'ancoratge de la subestructura de la façana vegetal al suport i als sistemes de drenatge.

Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació es justifica que les solucions de cobertes vegetals previstes són adequades i queden especificats el tipus de coberta en funció de la grossària del substrat i, si escau, segons el fi específic, la superfície (en m2) i la superfície en relació amb la superfície total de les cobertes (en %).
 
En el cas de façanes vegetals, s'haurà de comprovar que es justifique que les solucions previstes són adequades i queden especificats el tipus de solució, la superfície (en m2), la superfície en relació amb la superfície total de les façanes (en %) i la seua orientació, així com el cost de manteniment.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que el projecte inclou un apartat amb la justificació de les solucions de cobertes vegetals, si escau, de façanes vegetals incorporades, que faça referència a tots els detalls requerits en la descripció de la mesura i verificats en la fase d'adjudicació, de manera que les solucions queden definides en el projecte amb el detall suficient per a ser executades.
S'haurà de comprovar que la definició de les solucions de cobertes i façanes vegetals es recull en els diferents documents del projecte (memòria, plànols, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es descriguen els elements de cobertes i façanes.
 
A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.
 
En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres hauran de comprovar que les cobertes i les façanes vegetals s'han executat segons les especificacions que estableix el projecte.
 
Així mateix, s'haurà de comprovar que les solucions de cobertes i façanes vegetals executades es recullen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en els quals es descriguen els elements de cobertes i façanes. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el del Llibre de gestió de qualitat d'obra relatius a:
 
 • Control de recepció de productes ((aïllants tèrmics i acústics, impermeabilitzants en l'envolupant de l'edifici, productes per a revestiments de façanes, etc.)
 • Control d'execució (façanes i cobertes planes).
 • Proves de servei (estanquitat de cobertes planes d'edificis i estanquitat de façanes d'edificis).
També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia.
 
A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
 • Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat Consultar
 • Document Bàsic HE  Estalvi d'Energia.
 • Document de Suport DA DB-HE/1 Càlcul de paràmetres característics de l'envolupant. Consultar

Informació d'interés
 • Guia d'estratègies de disseny passiu per a l'edificació. Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat Valenciana. Institut Valencià de l'Edificació. Consultar
 • Guia de disseny urbà en zones mediterrànies per a mitigar l'efecte illa de calor. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori; IVE. 1a Edició, setembre 2018. Consultar
 • Guia d'estratègies de regeneració urbana sostenible. Conselleria d'Infraestructures i Transport. Generalitat Valenciana, 2008.
 • Guia de terrats vius i cobertes verdes. BCN. Àrea d'Ecologia Urbana. Ajuntament de Barcelona. Desembre 2015. Consultar