Visualització de contingut web

A—16

CAPACITAT D'AMPLIACIÓ DE L'ESPAI


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

Criteris d'adjudicació 


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Donar suport a la circularitat allargant la vida útil de l'edifici mitjançant un disseny que permeta l'ampliació dels espais en els edificis de nova construcció i els edificis existents. Amb aquesta mesura es contribueix a la reducció de les emissions de carboni, el cost i l'ús de recursos, generant menys residus. 

En la norma ISO 20887 s'estableixen criteris per a avaluar la capacitat de desmuntatge o l'adaptabilitat dels edificis. La capacitat d'ampliació de l'espai és el tercer criteri que s'arreplega en aquesta norma. 

S'entén per "capacitat d'ampliació de l'espai" la possibilitat que presenten els elements constructius de l'edifici per a agregar una àrea nova de forma vertical o augmentar la superfície existent en planta. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

En el cas que no s'esgote l'edificabilitat de la parcel·la establida pel planejament, i preveient futures necessitats, es condicionarà l'espai, l'estructura o determinats elements per a facilitar futures ampliacions de l'edifici. Especialment s'haurà de facilitar el desmuntatge de tancaments i el reforç del suport estructural. La capacitat d'ampliació podrà ser de forma vertical i/o horitzontal. 

Capacitat d'ampliació vertical: es realitzaran reforços estructu-rals per a poder suportar noves plantes sense necessitat d'intervenir de nou en les plantes inferiors, i per tant, sense afectar les persones que habiten les mateixes. Exemples: 

  • Reforços estructurals mitjançant sistemes mecanobiga per a la creació d'un entresolat o àtic. 

  • Desmuntabilitat de coberta per a facilitar les futures possibles ampliacions, a base de perfils i plaques amb fixació mecànica. 

Capacitat d'ampliació horitzontal: el disseny facilitarà el desmuntatge de les façanes o de l'envolupant de manera que l'espai puga expandir-se sense generar danys majors en la part existent. Exemples: 

  • Conversió de la façana massissa en mòduls desmuntables per a generar la possibilitat de futures expansions a base de sistemes de tancament amb fixació mecànica. 

  • Adhesió de pilars a estructura existent per al suport de futurs balcons o plataformes. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar figuraran les dades de la superfície construïda total de l'edifici (en m2) i de la superfície de l'espai ampliable1 (en m2), així com la justificació que es compleixen les condicions urbanístiques i tècniques per a l'execució de l'ampliació. A més, en el cas de rehabilitació es justificarà que les solucions que compleixen amb aquests criteris són fruit de la intervenció projectada, és a dir, que no existien abans de la rehabilitació.


1. En el cas d'ampliacions verticals, la superfície ampliable s'entendrà com la superfície de les futures plantes elevables, conforme a la nova capacitat portant de l'estructura. En el cas d'ampliacions horitzontals, la superfície ampliable s'entendrà com la superfície de les futures extensions de les plantes actuals, conforme a la mena d'envolupant fàcilment desmuntable. 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, revisarà que s'han adoptat els criteris de la capacitat d'ampliació i que, en el cas de rehabilitació, es justifica que les solucions que compleixen amb aquests criteris són fruit de la intervenció projectada. Així mateix, comprovaran que figuren les dades de la superfície construïda total de l'edifici i de la superfície de l'espai ampliable.  


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que el projecte inclou la justificació de la capacitat d'ampliació dels espais i la superfície de l'espai ampliable en relació a la total construïda de l'edifici. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que l'edifici s'ha executat segons les especificacions establides en el projecte. 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 


Informació complementària

Normes de referència
  • Norma ISO 20887:2020 Sustainability in buildings and civil engineering works. Design for disassembly and adaptability. Principles, requirements and guidance.

Informació d'interés
  • Generalitat Valenciana, IVE. Eina d'anàlisi del desmuntatge i adaptabilitat en rehabilitació d'edificis residencials existents RE10. Consultar
  • Bentley, I. (2000). Entorns vitals: Feia un disseny urbà i arquitectònic més humà: Manual pràctic. Gustavo Gili.