Visualització de contingut web

Annex V

PRODUCTES i SISTEMES PREFABRICATS I MODULARS

En aquest annex s'arrepleguen els sistemes prefabricats i modulars que poden incloure's en aquells elements de l'edifici que tradicionalment es realitzen amb productes in situ. S'agrupen segons els diferents materials principals constituents i elements de l'edifici. En el cas dels elements modulars, es diferencien entre els mòduls bidimensionals i tridimensionals.

Productes i sistemes prefabricats

 

Formigó

Estructura:

Elements estructurals lineals: bigues, pilars o columnes, correus i pòrtics de formigó de pes normal o lleuger, armat o pretesat.

Elements especials per a cobertes: elements estructurals de paret prima amb perfil transversal deformable, tals com plaques plegades o elements laminars corbs amb formigó de pes normal, armat o pretesat.

Elements superficials per a forjats:

 • Plaques alveolars (de formigó pretesat o armat de densitat normal amb perfil acanalat en les vores laterals, amb disposició de acanaladures verticals si escau, amb/sense plaques accessòries -elements de placa estrets- i buits, amb/sense mesures per a l'activació tèrmica, la calefacció, la refrigeració, l'aïllament acústic, etc.);

 • elements prefabricats per a forjats nervats (amb formigó de pes normal armat o pretesat, amb una placa superior i/o inferior, i un o més nervis, podent haver-hi també nervis transversals);

 • preloses (amb formigó armat o pretesat utilitzades conjuntament amb formigó fabricat in situ – capa de compressió per a la construcció de plaques de forjat compostes, amb o sense elements aligerants, podent incloure armadures bàsiques electrosoldades en gelosia o nervis rigidizadores incorporats durant la prefabricació).

Elements superficials per a escales (escales prefabricades de formigó i els replans associats, monolítiques o construïdes a partir d'escalons individuals sostinguts per bigues o pilars; aquests últims poden incloure formigó in situ).

Marcos estructurals, de secció transversal rectangular, monolítics i projectats com a elements continus amb un detall de junta format per a permetre la incorporació eventual de materials estancs, podent-se utilitzar per a la creació de buits per davall del nivell del sòl per al transport o l'emmagatzematge de materials, per exemple, per al transport i emmagatzematge d'aigües residuals, galeries de cables i passatges subterranis.

Pals o mastelers, bé d'una peça o ben compostos d'elements, armats i/o pretesats com a elements estructurals: poden ser buits o massissos i poden rebre o incloure components addicionals (creueres, plataformes, etc.), inserits i connectors. Pot utilitzar-se per a suports d'il·luminació, d'instal·lacions de megafonia, pals d'antenes i telecomunicacions, etc.

Fonamentació:

 • Pilars amb elements de fonamentació integrats, elements de fonamentació en calze, calzes.

 • Pilotes de fonamentació.

 • Elements prefabricats per a la construcció de murs de contenció (de formigó de densitat normal en massa, armat o pretesat) en excavacions de terra natural i rasa o en contenció de diverses classe de materials solts com a arena, grava, etc. Per exemple, elements prefabricats amb sabata, placa de mur de suport o placa base per a murs en mènsula, elements prefabricats amb diferents acabats en la placa de mur frontal per a murs en mènsula, etc.

Façanes i particions:

 • Elements per a murs prefabricats de formigó normal o alleugerit amb estructura densa. També es pot emprar formigó armat amb fibres (d'acer, polímer o altres fibres cobertes per les normes europees). Poden ser en massa, armats o pretesats, i portants o no. Aquests elements poden tenir aplicació:

  • exterior (amb aïllament tèrmic, acústic o control higrotérmic);

  • de façana (amb capacitat per a satisfer requisits dimensionals especials, requisits estètics de la superfície, de la forma o una combinació d'aquests);

  • combinació d'aquestes aplicacions. Inclouen els segúents tipus de murs:

  • massissos: mur prefabricat de qualsevol forma, fabricat com una unitat sòlida incloent armadures i fixacions;

  • dobles: compostos per dues capes prefabricades armades que estan unides per un espai mitjançant un sistema d'armadura bàsica electrosoldat en gelosia;

  • de panells sàndwitx: panell base amb capa d'aïllament tèrmic, possible cambra d'aire i panell vist;

  • de panells alleugerits: fabricats en plantes de prefabricats com una unitat completa, que poden consistir en dues capes exteriors de formigó i blocs interiors de materials lleugers – esquema de poliestirè, poliuretà – o alvèols;

  • amb aplacats: amb panells no portants fixats a l'estructura mitjançant sistemes de connexió i pot inserir-se un sistema d'aïllament entre els aplacats i l'estructura portant.

  • Revestiments de façana exterior o particions interiors (no portants):

  • Productes prefabricats de formigó armats amb fibres de vidre.

 

Fusta

Sistema estructural, façanes, particions, revestiment de sòls, parets i sostres:

 • Panells prefabricats de fusta contralaminada (MCL, més conegut com CLT en anglès) estructural (de directriu recta o corba, amb o sense entroncaments per unió macrodentada, com a material per a la fabricació d'elements estructurals d'ús en edificis).

 • Panells prefabricats de fusta amb sistema estructural de murs portants i forjats, que possibiliten salvar grans llums, executar importants volades i alçar edificis en altura (planta baixa i tres altures).

Cobertes:

 • Emplafones sàndwitx aïllants no portants amb nucli aïllant, revestiment inferior i tauler superior.

 

Algeps laminat

 • Envans lleugers, trasdosados i revestiments:

 • Panells transformats amb plaques d'algeps laminat amb ànima cel·lular de cartó.

 

Metal

Fachadas, revestimientos de fachadas, cubiertas, revestimientos de techos, particiones interiores:

 • Paneles sándwich aislantes autoportantes de doble cara metálica con núcleo aislante de poliuretano rígido, poliestireno expandido, espuma de poliestireno extrusionado, espuma fenólica, vidrio celular o lana mineral.

 

Mixtos

Façanes estructurals:

 • Panells prefabricats, bé de fusta serrada i palla de cereals (per l'alt aïllament tèrmic de tots dos materials), bé de fusta laminada i palla de cereals.

 • Panells prefabricats de fusta autoportants, fins i tot revestiment exterior (ceràmic, morter monocapa, tauler de fusta ciment, etc.), instal·lacions de cablejat i canonades per a la construcció d'espais.

Façanes lleugeres (ventilades o no ventilades):

Consisteixen en perfils verticals i horitzontals, connectats entre ells i ancorats a l'estructura portant de l'edifici, inclouen panells fixos i practicables que poden reunir els requisits exigits a un tancament exterior, però no contribueix a la capacitat portant ni a l'estabilitat de l'edifici. Tipus de façanes lleugeres:

 • Lleugera de doble pell (formada per una capa interior, una altra exterior i una cambra d'aire),

 • Patent glazing (sistema de acristalament ventilat en el qual el vidre, normalment subjectat només per dos costats amb juntes obertes, és un vidre sense humitat i no ofereix estanquitat a l'aire), etc.

 

Façanes ventilades:

Consisteixen en panells o plaques fixades amb una subestructura i uns sistemes de fixació del revestiment a un material base o substrat, deixant entre aquest i els panells o plaques una cambra ventilada amb material aïllant tèrmic. Productes que poden constituir la façana ventilada:

 • Panells o plaques de revestiment exterior: ceràmics (terracota, gres porcelánico, superfícies ultracompactas, etc.), petris (marbre, pissarra, granit, etc.), metàl·lics (alumini polit, zinc, etc.), fusta o subproductes de fusta (laminats d'alta pressió HPL), materials compostos (composites o materials compostos que incorporen polímers, metalls, resines, etc.), panells de base ciment, panells de partícules de pedra sinterizada o ultracompacta, vidre, panell amb revestiment in situ, etc.

 • Subestructura: ancoratges (connecten el sistema de façana ventilada al material base), mènsules (separen el revestiment de la fulla interior) i perfils verticals, horitzontals o tots dos (suporten els panells i es fixen a les mènsules).

 • Sistemes de fixació del revestiment: mecànics (caragols, reblons, passadors, grapes, etc.), químics (sistemes amb adhesius) o mixtos. Fixen o subjecten el revestiment als perfils o, en el cas de sistemes sense subestructura, directament al material base amb elements puntuals.

 • Cambra de ventilació: permet l'entrada i eixida de l'aire exterior a través d'obertures, com a reixetes de ventilació en arrencada i coronació de la façana, així com juntes entre panells de revestiment.

 • Aïllament tèrmic: llanes minerals (llana de roca o llana de vidre), poliestirè expandit (EPS) o extruit (XPS), poliuretà (PUR) o poliisocianurato (PIR), uns altres (cel·lulosa, llana d'ovella, suro, fibres de cànem, etc.).

 • Components auxiliars: barrera de vapor o membrana impermeable transpirable, si és necessari.

 • Material base o substrat: estructural (forjats, bigues, lloses, pilars, cintres, murs estructurals portants) o no estructural (solucions de fulla interior amb capacitat portant suficient per a rebre les càrregues.

Façanes fixades a fulla exterior existent (rehabilitació):

 • Panells prefabricats d'aïllant tèrmic dins d'una estructura de fusta (no portants). amb o sense buits amb finestres.

Altres tipus de façanes:

 • Panells o blocs prefabricats de bales de palla de cereals premsada dins d'una estructura de fusta (no portants). (Per a més informació, veure Annex IV Productes naturals i sistemes comuns en bioconstrucción).

Cobertes (rehabilitació):

 • Panells prefabricats d'aïllant tèrmic dins d'una estructura de fusta (no portants).

Revestiments de sostres:

 • Emplafones sàndwitx aïllants autoportantes amb nucli aïllant, de doble cara de fusta, cara exterior de fusta i interior d'algeps laminat, etc.

Particions interiors:

 • Panells prefabricats de ceràmica i algeps.

Paviments interiors o exteriors:

 • Paviments elevats registrables per a oferir un accés total als serveis situats en el plenum. Inclouen elements de sòls modulars, fets en fàbrica, com a conjunt format per una rajola (de formigó, ceràmica, pedra, etc.), sostinguda per pedestals al costat d'altres components, per exemple, travessers, juntes conductores, etc.

 

Sistemes prefabricats modulars

 

Mòduls bidimensionals

Els mòduls bidimensionals són aquells que constitueixen un pla de l'espai, l'agrupació del qual pot donar lloc a un espai de l'edifici. Aquests elements s'han desenvolupat en l'apartat anterior "Elements prefabricats" (estructura, façanes i particions, cobertes, revestiments).

Mòduls tridimensionals

Els mòduls tridimensionals constitueixen espais, l'agregació dels quals permet la generació d'edificis, o part d'aquests, de fàcil construcció i ampliació. En el cas de xicotets edificis, la utilització d'aquests mòduls pot permetre fins i tot la seua reubicació.

Fusta

 • Mòduls tridimensionals per a diferents usos, prefabricats en sèrie a partir de mòduls bidimensionals amb estructura de fusta, que es poden combinar i apilar (planta baixa i quatre altures) per a constituir edificis, amb acabats realitzats in situ.

 • Mòduls tridimensionals per a diferents usos muntats en fàbrica a partir de mòduls prefabricats bidimensionals de fusta contralaminada, acabats interiorment, que permeten el seu apilament en altura (planta baixa i quatre altures).

 • Triangles equilàters de fusta que conformen cúpules geodèsiques amb buits integrats per a construir espais en planta baixa, amb incorporació de revestiments i instal·lacions in situ.

 

Formigó

 • Mòduls cúbics prefabricats de formigó amb finestra, mobiliari i bany incorporats estructuralment.

 • Mòduls prefabricats de formigó, amb murs portants, fins i tot buits, revestiments, equipament interior i instal·lacions realitzats en fàbrica, amb possibilitat de desenvolupament en planta baixa i una altura.

 • Garatges prefabricats de formigó armat produïts en fàbriques fixes com a unitats d'una peça o com un conjunt de seccions individuals amb dimensions d'una habitació, previstos per a ser muntats sobre fonaments i conforme amb el comportament de les unitats prefabricades. Poden col·locar-se de forma aïllada en qualsevol lloc, tenir terraplens (farcit de terres) darrere d'alguna de les parets o estar coberts de terra, o poden estar construïts amb una àrea d'aparcament per a cotxes o un segon pis de garatges prefabricats.

 

Acer

 • Contenidors de vaixell o marítims de xapa metàl·lica plegada amb base d'entramat de perfils metàl·lics que aporten rigidesa i resistència, podent ser apilats (planta baixa i sis altures) i completar el seu nivell d'acabat en fàbrica per a aconseguir un espai habitable.

 • Mòduls tridimensionals d'acer autònoms i autoportants, amb revestiments i instal·lacions executades in situ, que permeten diversos usos i edificis en altura (planta baixa i cinc altures).

 

Mixtos

 • Edificis modulars totalment fabricats fora del seu emplaçament, des de la seua estructura als acabats i instal·lacions d'aigua i electricitat, que segueixen un projecte ja preestablit (estandarditzat, combinable o personalitzat) i un procés d'elaboració industrialitzat: fabricació d'elements bidimensionals (bastidors metàl·lics, panells de façana i coberta) i muntatge tridimensional en fàbrica dels mòduls bidimensionals que componen l'edifici per al seu posterior transport a l'emplaçament definitiu.