Visualització de contingut web

A—14

AÏLLANT TÈRMIC PER L'EXTERIOR


Tipus de contracte*

Serveis 

Obres 


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

Criteris d'adjudicació 


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir la demanda energètica dels edificis de nova construcció i els edificis existents i limitar el risc de condensacions. 

S'entén per "aïllant tèrmic per l'exterior" aquell que està situat pel costat exterior de la "fulla o capa principal" de l'element i que compte o no (en el cas d'elements en contacte amb el terreny) amb un revestiment exterior per a protegir-lo dels agents climàtics i ambientals i, en el seu cas, una cambra d'aire. 

Es considera "fulla o capa principal" de l'element aquella la funció principal de la qual és servir de suport de la resta de fulles o capes, podent tenir a més funció estructural. 

La col·locació d'aïllant tèrmic per l'exterior en els elements de l'envolupant tèrmica de l'edifici evita ponts tèrmics, reduint així la demanda energètica i el risc de condensacions intersticials, condensacions superficials i la formació de floridura en les superfícies interiors. A més, permet millorar la inèrcia tèrmica (aspecte avantatjós quan l'ús de l'edifici és continuat, no vaig agafar per als usos ocasionals). Així mateix, en les cobertes, la col·locació d'aïllant tèrmic per l'exterior (cobertes invertides) permet protegir la impermeabilització dels canvis de temperatura i de la deterioració per efectes del clima i de l'ús o manteniment. 

La secció HE 1 del document bàsic Estalvi d'energia del CTE regula les característiques de l'envolupant tèrmica de l'edifici amb la finalitat de limitar les necessitats d'energia primària per a aconseguir el benestar tèrmic. 


Descripció

Un alt percentatge de la superfície de murs, sòls i/o cobertes de l'envolupant tèrmica de l'edifici, almenys el 50 %1, comptarà amb "aïllant tèrmic per l'exterior". Aquesta solució evitarà, entre altres, els ponts tèrmics integrats en els tancaments (pilars en façanes, contorn de buits i claraboies, etc.), els ponts tèrmics formats per trobada de tancaments (fronts de forjat en façanes, unions de cobertes amb façanes, etc.), cantonades o trobades de façanes, trobades de volades amb façanes i trobades de barandats interiors amb tancaments exteriors. 

L'aïllant tèrmic complirà les característiques establides en la normativa en funció de la seua ubicació. En particular, l'aïllant tèrmic per l'exterior de murs i sòls en contacte amb el terreny, tindrà un valor reduït d'absorció d'aigua i una elevada resistència a la compressió per a ser durador. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'especificarà la superfície total (en m2) de murs, sòls i/o cobertes amb aïllant tèrmic per l'exterior que es proposa incorporar, i la superfície en relació al total de murs, sòls i/o cobertes (en %). Així mateix, s'especificarà la solució constructiva d'aïllant tèrmic per l'exterior i els tipus de ponts tèrmics que es pretén evitar. 

En el projecte s'incorporarà la justificació de l'exposat en el paràgraf anterior i s'inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient, justificant el compliment de les característiques reglamentàries. 


1.El percentatge indicat és orientatiu. Es podrà modificar a l'alça o a la baixa segons les característiques pròpies de l'edifici i, en el seu cas, el tipus d'intervenció. 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes comprovarà que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifica el tipus de solució del mur, sòl i/o coberta de l'envolupant tèrmica amb aïllant tèrmic per l'exterior, la superfície (en m2), la seua superfície en relació a la superfície total dels murs, sòls i/o cobertes de l'envolupant tèrmica (en %), així com una relació dels tipus de ponts tèrmics que es pretenen evitar. 


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que el projecte inclou un apartat amb les solucions de murs, sòls i/o cobertes de l'envolupant tèrmica amb aïllant tèrmic per l'exterior, fent referència a tots els detalls requerits en la descripció de la mesura i verificats en la fase d'adjudicació, quedant les solucions definides en el projecte amb el detall suficient per a la seua execució i la justificació del compliment de les característiques reglamentàries de l'aïllant tèrmic. 

Es comprovarà que la definició de les solucions de murs, sòls i/o cobertes amb aïllant tèrmic per l'exterior s'arreplega en els diferents documents del projecte (memòria, plans, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es descriguen els elements de murs, sòls i cobertes. 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que els murs, sòls i cobertes amb aïllant tèrmic per l'exterior, s'han executat segons les especificacions establides en el projecte. 

Així mateix, es comprovarà que les solucions de murs, sòls i cobertes amb aïllant tèrmic per l'exterior executades s'arrepleguen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en els quals es descriguen els elements de murs, sòls i cobertes. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a: 

 • Control de recepció de productes (aïllants tèrmics i acústics, productes per a revestiments per a façanes, morters d'obra de paleta i adhesius ceràmics, etc.). 

 • Control d'execució (fonamentació superficial, murs de soterrani, façanes, cobertes inclinades, cobertes planes, revestiments de paraments i sostres, revestiments de sòls, etc.). 

 • Proves de servei (estanquitat de cobertes planes d'edificis, estanquitat de façanes d'edificis). 

També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia. 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 


Informació complementària

Normes de referència
 • Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seues modificaci-ons i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Document Bàsic HE Estalvi d'Energia.
 • Document de Suport. Consultar
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • UNE-EN UNE-EN 13499:2004. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Sistemes compostos per a aïllament tèrmic extern (ETICS) basats en poliestirè expandit. Especificació.
 • UNE-EN 13500:2004. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Sistemes compostos per a aïllament tèrmic extern (ETICS) basats en llana mineral. Especificació.
 • UNE-EN ISO 10211:2012. Ponts tèrmics en edificació. Fluxos de calor i temperatures superficials. Càlculs detallats. (ISO 10211:2007).

Informació d'interés
 • Document de Suport al Document Bàsic DB-HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació. DONA DB-HE / 3 Ponts tèrmics. (2014). Consultar
 • Institut Valencià de l'Edificació, IVE. Guia d'estratègies de disseny passiu per a l'edificació. Consultar
 • Associació de Fabricadors Morters i Sate (ANFAPA). Els ponts tèrmics en edificis. (2018). Consultar
 • Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE). Sistemes d'Aïllament Tèrmic Exterior (SATE) per a la Rehabilitació de l'Envolupant Tèrmica dels Edificis. (2012). Consultar
 • Associació de Fabricadors Morters i Sate (ANFAPA). Sistemes d'Aïllament Tèrmic Exterior-SATE. (Articles tècnics). Consultar
 • Associació Ibèrica de Fabricants d'Impermeabilització (AIFIm). AIFIm destaca els avantatges de la coberta plana invertida per a reduir les patologies associades a les filtracions i a la humitat. Consultar
 • Associació Nacional d'Industrials de Materials Aïllants (ANDIMAT). Guies tècniques de rehabilitació de l'envolupant tèrmica dels edificis. Solucions amb aïllament de poliestirè expandit (EPS). (2008). Consultar
 • Associació Nacional d'Industrials de Materials Aïllants (ANDIMAT). Guies tècniques de rehabilitació de l'envolupant tèrmica dels edificis. Solucions d'aïllament amb poliestirè extruit (XPS). (2008). Consultar
 • Associació Nacional d'Industrials de Materials Aïllants (ANDIMAT). Guies tècniques de rehabilitació de l'envolupant tèrmica dels edificis. Solucions d'aïllament amb poliuretà (PUR). (2008). Consultar
 • Government of Canada. Keeping The Heat In - Section 6: Basement insulation: floors, walls and crawl spaces. Consultar