Visualització de contingut web

A—06

VENTILACIÓ NATURAL


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar l'ús de sistemes de ventilació natural per a refrigerar l'ambient dels edificis de nova construcció i els edificis existents (subjectes a reformes importants) a l'estiu, i així millorar el confort tèrmic de les persones, la qualitat de l'aire i alhora reduir el consum energètic de la refrigeració i la ventilació.
 
Es considera ventilació natural aquella en la qual la renovació de l'aire es produeix exclusivament per l'acció del vent o per l'existència d'un gradient de temperatures entre el punt d'entrada i el d'eixida de l'aire.
 
La secció HS 3 Qualitat de l'aire interior del document bàsic Salubritat del CTE i el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) regulen la ventilació dels edificis amb l'objectiu de limitar la contaminació interior. 
 
A més, en el contracte es podrà requerir el que es desenvolupa en la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.

Descripció

El disseny de l'edifici s'ha d'efectuar de manera que s'afavorisca la ventilació natural i capte els vents i les brises en el moment desitjat.
 
Per a fer-ho, l'edifici s'haurà de projectar tenint en compte la millor ubicació en la parcel·la, la forma, la grandària i l'orientació més adequats, tant de l'edifici com dels buits, la disposició en cas necessari de pantalles (naturals o artificials), la distribució de l'interior de l'edifici, la forma de la coberta, etc. 
 

Es podran adoptar els tipus de ventilació següents:

  • Creuada, per acció directa del vent a través dels buits en la façana o altres espais oberts situats en costats diferents d'una estança.
  • Amb tir tèrmic, a través de mecanismes que incrementen la velocitat de l'aire i milloren el procés d'evacuació natural, siga per l'efecte ximenera o per l'aspiració estàtica (efecte Venturi).
  • Induïda, a través de mecanismes que forcen l'entrada d'aire fred a l'interior de l'edifici, com són les torres de vent.

Justificació de la mesura

En la documentació que cal lliurar caldrà especificar el tipus de ventilació prevista, i s'haurà de justificar que les mesures de disseny adoptades afavoreixen la ventilació natural, segons les condicions del lloc (velocitat de l'aire, incidència dels vents dominants…) i el disseny de l'edifici (forma, orientació, disposició i grandària dels buits, distribució interior, disposició de patis interiors, etc.).
 
En el projecte s'haurà d'incorporar la justificació del que s'exposa en el paràgraf anterior, i s'haurà d'incloure el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient (s'hauran d'aportar esquemes de funcionament sobre la base de la disposició de la planta i els buits, les roses de vents de la zona…).

Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifica el tipus de ventilació prevista i la seua justificació segons les condicions del lloc i el disseny de l'edifici, per a les diferents èpoques de l'any.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que el projecte inclou un apartat amb la justificació de la solució dels sistemes passius de ventilació natural en l'edifici incorporada que faça referència a tots els detalls requerits en la descripció de la mesura i verificats en la fase d'adjudicació, de manera que les solucions queden definides en el projecte amb el detall suficient per a ser executades.
 
S'haurà de comprovar que la definició de les solucions de ventilació natural es recull en els diferents documents del projecte (memòria, plànols, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es descriga el funcionament del sistema de ventilació i els elements constructius afectats.
 
A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.
 
En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres hauran de comprovar que els sistemes passius de ventilació natural s'han executat segons les especificacions que estableix el projecte. 
 
Així mateix, s'haurà de comprovar que les solucions de ventilació natural executades es recullen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en els quals es descriguen els elements de façanes, buits i instal·lació de ventilació. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de gestió de qualitat d'obra relatius a:
 
  • Control de recepció de productes.
  • Control d'execució (façanes, fusteria exterior i instal·lació de ventilació).
  • Proves de servei, si escau.
També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia.
 
A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
  • Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
  • Document bàsic HS Salubritat. Consultar
  • Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

Informació d'interés
  • Guía de estrategias de diseño pasivo para la edificación. Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat Valenciana. Institut Valencià de l'Edificació. Consultar