Visualització de contingut web

A—04

SOLUCIONS ARQUITECTÒNIQUES PER A CAPTACIÓ SOLAR


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar l'ús de sistemes passius de calefacció solar en els edificis de nova construcció i els edificis existents (subjectes a reformes importants) per a millorar el confort tèrmic de les persones i alhora reduir el consum energètic de la calefacció.

Els sistemes passius de calefacció solar es caracteritzen per emprar la radiació del sol com a font d'energia per a augmentar la temperatura interior dels edificis, sense fer ús de sistemes mecànics auxiliars alimentats amb energies convencionals, utilitzant únicament el disseny i la composició dels diferents elements constructius.

La secció HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica, del document bàsic Estalvi d'energia del CTE regula les característiques de l'envolupant tèrmica de l'edifici, però no els sistemes passius de calefacció solar, com ara hivernacles adossats, murs Trombe, etc., que estan exclosos de les comprovacions relatives a la transmitància tèrmica (U) i no es comptabilitzen per al coeficient global de transmissió de calor (K) definits en la secció HE 1.

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

El disseny de l'edifici s'haurà d'efectuar de manera que s'utilitzen sistemes de calefacció solar.

La captació d'energia es produeix exclusivament en les hores diürnes, per la qual cosa els diferents cicles estacio-nals, els dies ennuvolats o la contaminació atmosfèrica provoquen que la intensitat de la radiació solar siga varia-ble i a vegades intermitent. Per a salvar aquests condicionants, els sistemes de calefacció solar passiva hauran de ser capaços de:

 • Captar la màxima quantitat d'energia possible durant les hores hivernals de sol.
 • Acumular la calor necessària per a utilitzar-la en les hores en les quals no hi ha aportació solar.
 • Transmetre de manera controlada la calor a l'interior de l'edifici.
 • No provocar sobrecalfaments a l'estiu.

Es podran adoptar els tipus de calefacció solar següents:

Directa: l'energia penetra directament en l'ambient interior que es vol condicionar mitjançant soluci-ons com ara:

 • Finestres i claraboies: la captació es produeix a través d'aquestes superfícies envidrades, mentre que l'acumulació i distribució de la calor és funció de la inèrcia tèrmica dels materials emprats en els paviments i envans captadors.
 • Hivernacles i galeries envidrades: en aquest cas l'acumulació de calor es produeix en l'aire tancat a l'interior de l'espai envidrat; el tancament que separa l'hivernacle o la galeria del recinte que es vol climatitzar és l'encarregat d'acumular la calor i transmetre-la a l'interior; per a fer-ho haurà de tin-dre una alta massa i inèrcia tèrmica que li permeta absorbir la radiació en forma de calor, emma-gatzemar-la i transferir-la a l'interior de l'edifici, fins i tot una vegada haja cessat la radiació solar; així mateix, els paviments amb alta inèrcia tèrmica també col·laboren en l'eficiència del sistema.

Indirecta: l'energia es capta per mitjà d'un element acumulador per a cedir, posteriorment, la calor a l'ambient interior, mitjançant solucions com ara:

 • Murs Trombe i parietodinàmics.
 • Murs d'inèrcia.

Justificació de la mesura

En la documentació que cal lliurar s'haurà d'especificar el tipus de solució prevista per a calefacció solar i se n'haurà de justificar l'eficàcia per a calfar l'ambient interior de l'edifici, així com les mesures emprades per a no provocar sobrecalfaments. 
 

Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació es justifica que les solucions de calefacció solar previstes són eficaces per a calfar l'ambient interior de l'edifici i que s'empren mesures per a no provocar sobrecalfaments.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que el projecte inclou un apartat amb la justificació de la solució dels sistemes passius de calefacció solar incorporats en l'edifici que faça referència a tots els detalls requerits en la descripció de la mesura i verificats en la fase d'adjudicació, de manera que les solucions queden definides en el projecte amb el detall suficient per a ser executades.
 
S'haurà de comprovar que la definició de les solucions de calefacció solar es recull en els diferents documents del projecte (memòria, plànols, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es descriga el sistema de calefacció, les façanes, els buits, les claraboies i altres elements constructius afectats.
 
A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.
 
En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres hauran de comprovar que els sistemes passius de calefacció solar s'han executat segons les especificacions que estableix el projecte.
 
Així mateix, s'haurà de comprovar que les solucions de calefacció solar executades es recullen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en els quals es descriguen els elements de façanes, buits i claraboies. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el del Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra pertinents relatius a:
 
 • Control de recepció de productes.
 • Control d'execució (façanes i fusteries exteriors).
 • Proves de servei, si escau.
També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia.
 
A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Document bàsic HE Estalvi d'energia.
 • Document de suport DA DB-HE/1 Càlcul de paràmetres característics de l'envolupant. Consultar

Informació d'interés
 • Guia d'estratègies de disseny passiu per a l'edificació. Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat Valenciana. Institut Valencià de l'Edificació. Consultar