Visualització de contingut web

B2 — 05

SISTEMES DE REG EFICIENTS


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir el consum d'aigua durant la fase de manteniment de les zones verdes en els edificis de nova construcció i els edificis existents. 

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció. 

La instal·lació de subministrament d'aigua en els edificis es regula en la secció HS 4 Subministrament d'aigua del document bàsic Salubritat del CTE. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 

 


Descripció

S'instal·larà un sistema de reg aquest haurà de ser automàtic i a més complir les següents condicions: 

 • admetrà l'ajust del volum d'aigua dispensada per zones. 

 • estarà proveït de temporitzadors ajustables per a programar el període de reg. 

 • estarà proveït d'higròmetres que mesuren els nivells d'humitat del sòl i bloquegen automàticament el reg quan el nivell d'humitat del sòl siga suficient (per exemple, després de la pluja). 

 • etc. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'especificaran les característiques del sistema de reg automàtic, com ara possibilitat d'ajust del volum d'aigua per zones, incorporació de temporitzadors i higròmetres, etc. 

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un major nivell d'exigència requerint a més el descrit a continuació. 

Els sistemes de reg arreplegaran i utilitzaran aigua procedent de fonts localment reciclades, com a aigües pluvials, i aigües grises filtrades. En aquest cas, no serà aplicable la mesura B2—05 i seran aplicable les condicions exigides en les mesures B2—01 Sistema de reutilització d'aigües grises i/o B2—02 Aprofitament d'aigües pluvials. 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular es revisarà la descripció del sistema de reg automàtic (possibilitat d'ajust del volum d'aigua per zones, incorporació de temporitzadors i higròmetres, etc.) i, en el seu cas, del subministrament del sistema de reg amb aigua procedent de fonts localment reciclades (reutilització d'aigües grises o aprofitament d'aigües pluvials).


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte i l'oficina de supervisió de projectes comprovaran que en el projecte es preveu la incorporació de zones verdes amb sistemes de reg eficients segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i verificat en la fase d'adjudicació, quedant les solucions definides en el projecte amb el detall suficient per a la seua execució.

Es comprovarà la descripció del sistema de reg amb definició dels elements que el componen, i, en el seu cas, del subministrament del sistema de reg amb aigua procedent de reutilització d'aigües grises o aprofitament d'aigües pluvials, en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals consten les partides corresponents, així com en el desenvolupament de la instal·lació de subministrament d'aigua.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que les zones verdes s'han executat amb sistemes de reg eficients per a l'estalvi d'aigua i, en el seu cas, amb subministrament del sistema de reg amb aigua procedent de reutilització d'aigües grises o aprofitament d'aigües pluvials, segons les especificacions establides en projecte.

Es verificarà que la solució dels sistemes de reg eficients per a l'estalvi d'aigua i, en el seu cas, amb recuperació d'aigua, està arreplegada en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en els quals es desenvolupe la instal·lació de subministrament d'aigua. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a:

 • Control de recepció de productes.

 • Control d'execució (instal·lació de lampisteria);

 • Proves de servei (xarxa interior de subministrament d'aigua).

També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia.

Els licitadors hauran de presentar documentació tècnica amb definició dels elements del sistema de reg que demostre el compliment dels criteris exposats en la descripció de la mesura.

En el cas de sistemes de reg amb aigua procedent de fonts localment reciclades els licitadors hauran de presentar documentació tècnica que demostre que l'aigua es recuperarà a partir d'un sistema d'aprofitament d'aigües pluvials i/o de reutilització d'aigües grises, que complisca la legislació nacional pel que concerneix la qualitat específica de l'aigua segons l'ús previst, que en aquest cas és el de reg de jardins privats; en particular es complirà el que s'estableix en el Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. També es verificarà el compliment de les condicions exigides en les mesures B2—01 Sistema de reutilització d'aigües grises i/o B2—02 Aprofitament d'aigües pluvials.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic HS Salubritat. Consultar
 • Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. Text consolidat. Consultar

Informació d'interés
 • Institut Valencià de l'Edificació. Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat Valenciana. Guia de sistemes d'estalvi d'aigua en l'edificació. (2012). Consultar
 • Junta d'Andalusia. Conselleria d'Agricultura i Pesca. Manual de reg de jardins. (s.f.). Consultar