Visualització de contingut web

B2 — 05

SISTEMES DE REG EFICIENTS


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars 

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir el consum d'aigua durant la fase de manteniment de les zones verdes.

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció.

La instal·lació de subministrament d'aigua en els edificis es regula en la secció HS 4 Subministrament d'aigua del document bàsic Salubritat del CTE.

En el contracte es podrà requerir el que desenvolupa la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. Per exemple, es podrà sol·licitar un sistema de reg eficient si en l'edifici es considera la ubicació d'un jardí privat de superfície suficient.


Descripció

 

En el cas d'haver-hi un sistema de reg, aquest haurà de ser automàtic i, a més, complir les condicions següents:

  • Admetrà l'ajust del volum d'aigua dispensada per zones.
  • Estarà proveït de temporitzadors ajustables per a programar el període de reg.
  • Estarà proveït d'higròmetres que mesuren els nivells d'humitat del sòl i bloquegen automàticament el reg quan el nivell d'humitat del sòl siga suficient (per exemple, després de la pluja).

En la documentació que cal entregar en la fase d'adjudicació s'hauran d'especificar les característiques del sistema de reg automàtic, com ara la possibilitat d'ajust del volum d'aigua per zones, la incorporació de temporitzadors i higròmetres, etc.

En el projecte s'incorporarà la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'hi inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un nivell d'exigència i requerir, a més, el que es descriu a continuació:

Els sistemes de reg recolliran i utilitzaran aigua procedent de fonts localment reciclades, com ara aigües pluvials, i aigües grises filtrades. En aquest cas, no es podrà aplicar la mesura B2│05 i es podran aplicar les condicions exigides en les mesures B2│01, Sistema de reutilització d'aigües grises, i/o B2│02, Aprofitament d'aigües pluvials.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, s'haurà de revisar la descripció del sistema de reg automàtic (possibilitat d'ajust del volum d'aigua per zones, incorporació de temporitzadors i higròmetres, etc.) i, si escau, del subministrament del sistema de reg amb aigua procedent de fonts localment reciclades (reutilització d'aigües grises o aprofitament d'aigües pluvials).


En fase de projecte

En el moment de la revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte es preveu la incorporació de zones verdes amb sistemes de reg eficients segons el que estableix la descripció de la mesura i el que ha verificat la fase d'adjudicació, i les solucions quedaran definides en el projecte amb el detall suficient per a executar-les.

S'haurà de comprovar la descripció del sistema de reg amb definició dels elements que el componen, i, si escau, del subministrament del sistema de reg amb aigua procedent de reutilització d'aigües grises o aprofitament d'aigües pluvials, en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en què consten les partides corresponents, així com en el desenvolupament de la instal·lació de subministrament d'aigua.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte, o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue, i la direcció facultativa de les obres comprovaran que les zones verdes s'han executat amb sistemes de reg eficients per a l'estalvi d'aigua i, si escau, amb subministrament del sistema de reg amb aigua procedent de reutilització d'aigües grises o aprofitament d'aigües pluvials, segons les especificacions que estableix el projecte.

S'haurà de verificar que la solució dels sistemes de reg eficients per a l'estalvi d'aigua i, si escau, amb recuperació d'aigua, està recollida en els diferents documents del seguiment, el control i el final de les obres en què es desenvolupe la instal·lació de subministrament d'aigua. En particular, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

  • Control de recepció de productes.
  • Control d'execució (imprés 31 Instal·lació de lampisteria).
  • Proves de servei (imprés 38 Proves de servei xarxa interior de subministrament d'aigua).

També es comprovarà en el Llibre de gestió de qualitat d'obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia.

Els licitadors hauran de presentar documentació tècnica amb la definició dels elements del sistema de reg que demostre el compliment dels criteris exposats en la descripció de la mesura.

En el cas de sistemes de reg amb aigua procedent de fonts localment reciclades, els licitadors hauran de presentar documentació tècnica que demostre que l'aigua es recuperarà a partir d'un sistema d'aigües pluvials o d'aigües grises, que complisca la legislació nacional pel que concerneix la qualitat específica de l'aigua segons l'ús previst, que en aquest cas és el de reg de jardins privats; en particular, es complirà el que estableix el Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. També s'haurà de verificar el compliment de les condicions exigides en les mesures B2│01, Sistema de reutilització d'aigües grises, i/o B2│02, Aprofitament d'aigües pluvials.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
  • Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE, del Consell. Consultar
  • Codi tècnic de l'edificació. Document bàsic HS. Salubritat. Consultar

Informació d'interés
  • Guía de sistemas de ahorro de agua en la edificación. Institut Valencià de l'Edificació. Consultar