Visualització de contingut web

B2 — 01

SISTEMA DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES GRISES


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Tornar a utilitzar les aigües grises (procedents de lavabos, dutxes i banyeres), convenientment tractades, per a usos que no requerisquen una qualitat d'aigua potable en els edificis de nova construcció i els edificis existents (subjectes a reformes importants), i en el cas d'abocar les aigües residuals al domini públic hidràulic (aigües superficials, subterrànies, llits, llacs, embassaments, aqüífers subterranis), reduir l'impacte mediambiental sobre la massa d'aigua receptora. 

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció. 

La reutilització de les aigües depurades es regula en el Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. En el seu Annex I.A se estableixen els criteris de qualitat per a la reutilització de les aigües segons els seus usos, per a això es podran utilitzar diferents sistemes de depuració. 

La instal·lació de subministrament d'aigua en els edificis es regula en la secció HS 4 Subministrament d'aigua del document bàsic Salubritat del CTE. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

Es reutilitzaran les aigües grises de l'edifici per a la descàrrega d'aparells sanitaris i, en el seu cas, el reg del jardí privat. 

Per a això les aigües grises seran depurades segons les necessitats de proveïment mitjançant un sistema que elimine totalment el bacteri Escherichia coli, limite el contingut màxim de nematodes intestinals, sòlids en suspensió i terbolesa segons el Reial decret 1620/2007, i que conste de les següents fases, segons la Guia de sistemes d'estalvi d'aigua en l'edificació de l'Institut Valencià de l'Edificació (veure apartat «Informació d'interès»): 

 • Recol·lecció amb xarxa d'evacuació separada d'aigües grises. 

 • Procés físic de filtració per a l'eliminació dels residus sòlids i els greixos. 

 • Procés físic i químic per decantació i aportació de coagulants i floculants, per a la reducció dels sòlids en suspensió. 

 • Procés biològic i físic per a l'eliminació de la matèria orgànica present en l'aigua, mitjançant sistemes de ventilació amb recirculació, sistemes de ventilació i membranes d'ultrafiltració, etc. 

 • Procés fisicoquímic de filtració i posterior desinfecció mitjançant cloració, llum ultraviolada, membranes filtrants, etc. 

L'aigua depurada serà distribuïda mitjançant una xarxa diferenciada de subministrament d'aigua fins als punts de consum mitjançant bombament. Les canonades, les aixetes i els altres punts terminals del sistema de reutilització d'aigües grises han d'estar adequadament assenyalats (punt 2.2 de la secció HS 4 del CTE). 

Així mateix, sempre que s'aboquen efluents al domini públic hidràulic, es comptarà amb una autorització d'abocament, i tractament, en el seu cas, segons la reglamentació vigent. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'especificaran els elements de què constarà el sistema de reutilització d'aigües grises (inclòs el tipus de processos que incorporarà l'equip de depuració, la seua localització, xarxa de subministrament diferenciada de l'aigua depurada i senyalització dels elements integrants del sistema), així com els usos als quals es pretén destinar l'aigua depurada. 

En el cas que les aigües residuals (excepte les aigües grises) s'aboquen al DPH s'especificarà la previsió d'una instal·lació de tractament previ a l'abocament. 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifiquen els usos als quals es destinarà l'aigua depurada així com la descripció del sistema de reutilització d'aigües grises, (inclòs el tipus de processos que incorporarà l'equip de depuració, la seua localització, xarxa de subministrament diferenciada de l'aigua depurada i senyalització dels elements integrants del sistema), per a l'eliminació total del bacteri Escherichia coli i la limitació del contingut màxim de nematodes intestinals, sòlids en suspensió i terbolesa, segons el Reial decret 1620/2007. En el cas que les aigües, s'aboquen al DPH es comprovarà l'especificació de preveure una instal·lació de tractament previ a l'abocament.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte i l'oficina de supervisió de projectes comprovaran que en el projecte es prescriu la incorporació d'un sistema de reutilització d'aigües grises segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i verificat en la fase d'adjudicació quedant les solucions definides en el projecte amb el detall suficient per a la seua execució. En el cas que les aigües s'aboquen al DPH, es comprovarà la prescripció d'una instal·lació de tractament previ a l'abocament, de manera que les aigües depurades complisquen les condicions establides en l'autorització d'abocament sol·licitada a l'organisme de conca corresponent. 

Es comprovarà la justificació sobre el sistema de reutilització d'aigües grises en els diferents documents del projecte (memòria, plans, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es desenvolupen les instal·lacions d'evacuació i subministrament d'aigua. 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que el sistema de reutilització d'aigües grises s'ha executat segons les especificacions establides en projecte. 

Es verificarà que la solució del sistema de reutilització d'aigües grises executada s'arreplega en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en els quals es desenvolupen les instal·lacions d'evacuació i subministrament d'aigua. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a: 

 • Control de recepció de productes. 

 • Control d'execució (instal·lació de sanejament); 

 • Proves de servei (xarxa interior de subministrament d'aigua, xarxes d'evacuació d'aigua). 

També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia. 

En la documentació final d'obra també es comprovarà l'existència d'instruccions del fabricant del sistema de depuració per a la seua posada en servei, la qual haurà de realitzar-se per personal competent i incloure totes les operacions necessàries, així com les comprovacions requerides per a garantir que l'equip s'ha instal·lat i funciona en forma segura i correcta, segons les especificacions establides en el projecte. En el cas que les aigües s'aboquen al DPH, es comprovarà l'existència d'una instal·lació de tractament previ a l'abocament, així com l'autorització d'abocament atorgada per l'organisme de conca corresponent. 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 

 


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Document Bàsic HS Salubritat. Secció HS 4 Subministrament d'aigua. Codi Tècnic de l'Edificació. Consultar
 • Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües. Text consolidat. Consultar
 • Reial decret 817/2015, d'11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental. Text consolidat. Consultar
 • UNEIX-CEN/TR 15897:2018 (Ratificada) Tecnologia de bioreactor de membrana submergida (MBR). (Ratificada per l'Associació Espanyola de Normalització al febrer de 2019).
 • UNE-EN 16941-2:2021. Sistemes in situ d'aigua no potable. Part 2: Sistemes per a la utilització d'aigües grises tractades.
 • UNE-EN 12566-3:2017 Xicotetes instal·lacions de depuració d'aigües residuals per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents. Part 3: Plantes de depuració d'aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en el seu destí.
 • UNE-EN 12566-7:2017 Xicotetes instal·lacions de depuració d'aigües residuals per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents. Part 7: Unitats prefabricades de tractament terciari.

Informació d'interés
 • Ministeri de Medi Ambient i Medi rural i Marí. Guia per a l'Aplicació del RD 1620/2007 pel qual s'estableix el Règim Jurídic de la Reutilització de les Aigües Depurades. (2010). Consultar
 • Associació Espanyola d'Empreses del Sector de l'Aigua. Aqua España. (2016). Guia Tècnica de recomanacions per al reciclatge d'aigües grises en edificis. Consultar
 • Institut Valencià de l'Edificació. (2012). Guia de sistemes d'estalvi d'aigua en l'edificació. Consultar
 • Associació Espanyola d'Empreses del Sector de l'Aigua. Consultar
 • Aqua Ambient Ibèrica, S.L. Gonzalez, S. (2021) Publicació Norma UNE-EN 16941-2. Sistemes in situ d'aigua no potable. Part 2: "Sistemes per a la utilització d'Aigües Grises Tractades". Consultar