Visualització de contingut web

B2 — 01

SISTEMA DE REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars 

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Tornar a utilitzar les aigües grises (procedents de lavabos, dutxes i banyeres), convenientment tractades, per a usos que no requerisquen una qualitat d'aigua potable, i en el cas d'abocar la resta de les aigües residuals al domini públic hidràulic (aigües superficials, subterrànies, llits, llacs, embassaments, aqüífers subterranis), reduir l'impacte mediambiental sobre la massa d'aigua receptora.

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció.

La reutilització de les aigües depurades es regula en el Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. En l'annex I.A s'estableixen els criteris de qualitat per a la reutilització de les aigües segons els usos d'aquestes. Per a fer-ho, es podran utilitzar diferents sistemes de depuració.

La instal·lació de subministrament d'aigua en els edificis es regula en la secció HS 4, "Subministrament d'aigua", del document bàsic Salubritat del CTE.

En el contracte es podrà requerir el que es desenvolupa en la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. Per exemple, es podrà sol·licitar la reutilització d'aigües grises per al reg d'un jardí privat de suficient superfície.


Descripció

S'hauran de reutilitzar les aigües grises de l'edifici per a la descàrrega d'aparells sanitaris i, si és el cas, el reg del jardí privat.

Per a fer-ho, les aigües grises hauran de ser depurades segons les necessitats de proveïment mitjançant un sistema que elimine totalment el bacteri Escherichia coli, limite el contingut màxim de nematodes intestinals, sòlids en suspensió i turbiditat segons el Reial Decret 1620/2007, i que conste de les fases següents:

 • Recol·lecció amb xarxa d'evacuació separada d'aigües grises.
 • Procés físic de filtració per a l'eliminació dels residus sòlids i els greixos.
 • Procés físic i químic per decantació i aportació de coagulants i floculants, per a la reducció dels sòlids en suspensió.
 • Procés biològic i físic per a l'eliminació de la matèria orgànica present en l'aigua, mitjançant sistemes de ventilació amb recirculació, sistemes de ventilació i membranes d'ultrafiltració, etc.
 • Procés fisicoquímic de filtració i posterior desinfecció mitjançant cloració, llum ultraviolada, membranes filtrants, etc.

L'aigua depurada haurà de ser distribuïda mitjançant una xarxa diferenciada de subministrament d'aigua fins als punts de consum mitjançant bombament. Les canonades, les aixetes i els altres punts terminals del sistema de reutilització d'aigües grises hauran d'estar adequadament assenyalats (punt 2.2 de la secció HE 4 del CTE).

Així mateix, s'haurà de preveure una instal·lació de tractament de les aigües residuals (excepte les aigües grises), sempre que aquestes s'aboquen al domini públic hidràulic (DPH). L'abocament haurà de ser autoritzat per l'organisme de conca corresponent, d'acord amb el Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües.

En la documentació que cal lliurar en la fase d'adjudicació s'hauran d'especificar els elements de què constarà el sistema de reutilització d'aigües grises (inclòs el tipus de processos que haurà d'incorporar l'equip de depuració, la seua localització, xarxa de subministrament diferenciada de l'aigua depurada i senyalització dels elements integrants del sistema), així com els usos als quals es pretén destinar l'aigua depurada.

En el cas que les aigües residuals (excepte les aigües grises) s'aboquen al DPH, s'haurà d'especificar la previsió d'una instal·lació de tractament previ a l'abocament.

En el projecte s'haurà d'incorporar la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'haurà d'incloure el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes, haurà de comprovar que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifiquen els usos als quals s'haurà de destinar l'aigua de pluja arreplegada, així com la descripció del sistema de reutilització d'aigües grises (inclòs el tipus de processos que haurà d'incorporar l'equip de depuració, la seua localització, xarxa de subministrament diferenciada de l'aigua depurada i senyalització dels elements integrants del sistema), per a l'eliminació total del bacteri Escherichia coli i la limitació del contingut màxim de nematodes intestinals, sòlids en suspensió i turbiditat, segons el Reial Decret 1620/2007. En el cas que les aigües residuals (excepte les aigües grises) s'aboquen al DPH, s'haurà de comprovar l'especificació d'una instal·lació de tractament previ a l'abocament.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que en el projecte es prescriu la incorporació d'un sistema de reutilització d'aigües grises segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i es verifica en la fase d'adjudicació, de manera que les solucions queden definides en el projecte amb el detall suficient per a ser executades. En el cas que les aigües residuals (excepte les aigües grises) s'aboquen al DPH, s'haurà de comprovar la prescripció d'una instal·lació de tractament previ a l'abocament, de manera que les aigües depurades complisquen les condicions establides en l'autorització d'abocament sol·licitada a l'organisme de conca corresponent.

S'haurà de comprovar la justificació sobre el sistema de reutilització d'aigües grises en els diferents documents del projecte (memòria, plànols, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es desenvolupen les instal·lacions d'evacuació i subministrament d'aigua.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres hauran de comprovar que el sistema de reutilització d'aigües grises s'ha executat segons les especificacions que estableix el projecte.

S'haurà de verificar que la solució del sistema de reutilització d'aigües grises executat es recull en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en què es desenvolupen les instal·lacions d'evacuació i subministrament d'aigua. En particular, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes.
 • Control d'execució (imprés 32, Instal·lació de sanejament); i
 • Proves de servei (imprés 38, Proves de servei xarxa interior de subministrament d'aigua, i imprés 39, Proves de servei xarxes d'evacuació d'aigües).

També es comprovarà en el Llibre de gestió de qualitat d'obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia.

En la documentació final d'obra també s'haurà de comprovar l'existència d'instruccions del fabricant del sistema de depuració per a la seua posada en servei, la qual haurà de dur a terme personal competent i incloure totes les operacions necessàries, així com les comprovacions requerides per a garantir que l'equip s'ha instal·lat i funciona de manera segura i correcta, segons les especificacions establides en el projecte. En el cas que les aigües residuals (llevat de les aigües grises) s'aboquen al DPH, s'haurà de comprovar l'existència d'una instal·lació de tractament previ a l'abocament, així com l'autorització d'abocament atorgada per l'organisme de conca corresponent.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE, del Consell. Consultar
 • Document bàsic HS Salubritat. Secció HS 4, "Subministrament d'aigua". Codi tècnic de l'edificació. Consultar
 • Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. Consultar
 • Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües. Consultar
 • Reial Decret 817/2015, d'11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental. Consultar
 • UNE-CEN/TR 15897:2018 Tecnologia de bioreactor de membrana submergida (MBR).
 • UNE-EN 12566-3:2017 Petites instal·lacions de depuració d'aigües residuals per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents. Part 3: Plantes de depuració d'aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en la seua destinació.
 • UNE-EN 12566-7:2017 Petites instal·lacions de depuració d'aigües residuals per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents. Part 7: Unitats prefabricades de tractament terciari.

Informació d'interés
 • Guia per a l'aplicació del RD 1620/2007 pel qual s'estableix el Règim Jurídic de la Reutilització de les Aigües Depurades. Consultar
 • Guia tècnica de recomanacions per al reciclatge d'aigües grises en edificis. Associació Espanyola d'Empreses del Sector de l'Aigua (Aqua España). Consultar
 • Guia de sistemes d'estalvi d'aigua en l'edificació. Institut Valencià de l'Edificació. Consultar
 • Associació Espanyola d'Empreses del Sector de l'Aigua. Consultar