C1–09

Rajoles ceràmiques


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar l'ús de rajoles ceràmiques per ser un producte de molta durabilitat, de neteja fàcil, amb molta versatilitat d'ús, comportament excel·lent enfront del foc i resistència mecànica elevada, així com la possibilitat de tractar-se com un residu reciclable i inert quan finalitza la seua vida útil. A més, cap dels components del producte final s'inclou en la Llista candidata de substàncies molt preocupants sotmeses a autorització. En aquest sentit, les rajoles ceràmiques no estan subjectes a un registre segons el reglament europeu relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i les mescles químiques (REACH).


Descripció

S'hauran d'emprar rajoles ceràmiques en un o diversos dels següents elements de l'edifici(1):

 • Revestiments exteriors de façanes ventilades o aplacades i SATE (sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior).
 • Revestiments exteriors de cobertes ventilades o sense ventilar.
 • Paviments exteriors drenants o impermeables.
 • Gelosies interiors i exteriors.
 • Revestiments interiors de sòls i escales en zones humides i seques.
 • Revestiments interiors de paraments (en zones humides i seques).
 • Revestiments interiors de sostres.

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques en revestiments exteriors de façanes ventilades, s'haurà de complir el que indica la mesura A│02, Cobertes i façanes ventilades.

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques en paviments exteriors o revestiments de sòls i escales interiors, les rajoles hauran de tindre la classe d'esvarositat exigida per als sòls en funció de la seua localització segons el que estableix la secció SUA 1 "Seguretat enfront del risc de caigudes" del document bàsic Seguretat d'utilització i accessibilitat del CTE. S'hi podran incloure rajoles ceràmiques com a paviments exteriors drenants per a crear jardins de pluja, biorases, conques de retenció d'aigües pluvials, etc. segons el que indica la mesura A│08, Hàbitats en patis i jardins.

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques en gelosies exteriors per a la protecció solar de buits de façanes, s'haurà de complir el que indica la mesura A│05, Protecció solar. Es podran disposar rajoles ceràmiques en gelosies exteriors a manera de cortines paravents per a preservar la humitat de patis i jardins, segons el que indica la mesura A│08, Hàbitats en patis i jardins.

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques en revestiments interiors, s'haurà de complir el que indica la secció SI 1 Propagació interior del document bàsic Seguretat en cas d'incendi del CTE.

En la documentació que cal entregar en la fase d'adjudicació s'haurà d'aportar una relació d'elements de l'edifici, i de l'obra, si escau, que es proposen executar amb rajoles ceràmiques, i la manera d'acreditar les característiques exigides, que serà mitjançant el marcatge CE i una declaració de prestacions pertinents per a l'ús o usos declarats, així com una declaració del fabricant/proveïdor amb l'informe d'assajos realitzats sobre els productes que acrediten, segons els casos que estableix la mesura, la classe d'esvarositat (2), la classe de reacció al foc, l'índex de reflectància solar (2), l'efecte fotocatalític(2) , les superfícies bacterioestàtiques (2) o les superfícies bactericides o viricides(2).

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques en revestiments exteriors de façanes ventilades, s'haurà d'aportar el que indica la mesura A│02, Cobertes i façanes ventilades. Si s'hi inclouen rajoles ceràmiques en gelosies exteriors per a la protecció solar de buits de façanes, s'haurà d'aportar el que indica la mesura A│05, Protecció solar.

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques amb material reciclatge, s'haurà d'aportar el que indica la mesura C1│04, Productes amb materials reciclats. Si s'hi inclouen rajoles ceràmiques reutilitzades, s'haurà d'aportar el que indica la mesura C1│05, Productes reutilitzats.

En el projecte s'incorporarà la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'hi inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un nivell d'exigència i requerir, a més, el que es descriu a continuació:

S'hauran de complir les condicions següents(3):

 • Les rajoles ceràmiques incloses en revestiments exteriors de façanes, gelosies, cobertes, paviments i paviments, hauran de tindre un índex elevat de reflectància solar o albedo, de manera que emmagatzemen menys radiació solar. En el cas de façanes i gelosies, s'haurà de complir aquesta condició en les orientacions de més assolellament (vegeu la fitxa A│05, Protecció solar).
 • Les rajoles ceràmiques incloses en els elements de l'edifici (4) hauran de contindre material reciclat segons el que estableix la mesura C1│04, Productes amb materials reciclats.
 • Les rajoles ceràmiques incloses en els elements de l'edifici (4) es reutilitzaran, segons el que estableix la mesura C1│05, Productes reutilitzats.
 • Les rajoles ceràmiques incloses en els elements de l'edifici (4) hauran de comptar amb recobriments que els conferisquen un efecte fotocatalític, d'eliminació de contaminants.
 • Les rajoles ceràmiques incloses en els elements de l'edifici (4) hauran de comptar amb superfícies bacteriostàtiques, que impediran la reproducció dels bacteris.

Les rajoles ceràmiques incloses en els elements de l'edifici (4) hauran de comptar amb superfícies bactericides o viricides, que eliminaran els bacteris o els virus.


(1)  La quantitat d'elements de l'edifici es podrà determinar segons les particularitats d'aquest.

(2)  Les prestacions específiques del producte es podran determinar segons la seua funció final en l'edifici.

(3) Les condicions a complir es podran determinar segons el tipus d'edificació i la ubicació del producte en l'edifici.

(4) La quantitat d'elements de l'edifici es podran determinar segons el tipus d'edificació.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, s'haurà de revisar la relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb rajoles ceràmiques i la manera d'acreditar, si escau, la classe d'esvarositat, la classe de reacció al foc, l'índex de reflectància solar, l'efecte fotocatalític, les superfícies bacteriostàtiques, així com les superfícies bactericides o viricides.

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques en revestiments exteriors de façanes ventilades, s'haurà de revisar el que indica la mesura A│02, Cobertes i façanes ventilades. Si s'hi inclouen rajoles ceràmiques en gelosies exteriors per a la protecció solar de buits de façanes, s'haurà de revisar el que indica la mesura A│05, Protecció solar.

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques amb material reciclat, s'haurà de revisar el que indica la mesura C1│04, Productes amb materials reciclats. Si s'hi inclouen rajoles ceràmiques reutilitzades procedents d'enderrocaments, s'haurà de revisar el que indica la mesura C1│05, Productes reutilitzats.


En fase de projecte

En el moment de la revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que el projecte inclou una relació d'elements de l'edifici que es prescriu executar amb rajoles ceràmiques amb declaració del fabricant/proveïdor amb l'informe d'assajos realitzats sobre els productes que acrediten, si escau, la classe d'esvarositat, la classe de reacció al foc, l'índex de reflectància solar, l'efecte fotocatalític, les superfícies bacteriostàtiques, així com les superfícies bactericides o viricides.

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques en revestiments exteriors de façanes ventilades, s'haurà de comprovar el que indica la mesura A│02, Cobertes i façanes ventilades. Si s'hi inclouen rajoles ceràmiques en gelosies exteriors per a la protecció solar de buits de façanes, s'haurà de comprovar el que indica la mesura A│05, Protecció solar.

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques amb material reciclat, s'haurà de comprovar el que indica la mesura C1│04, Productes amb materials reciclats. Si s'hi inclouen rajoles ceràmiques reutilitzades procedents d'enderrocaments, s'haurà de comprovar el que indica la mesura C1│05, Productes reutilitzats.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte, o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue, i la direcció facultativa de les obres controlaran que els elements de l'edifici que especifica el projecte s'han executat amb rajoles ceràmiques.

S'haurà de verificar que l'ús de rajoles ceràmiques està recollit en els diferents documents del seguiment, el control i el final de les obres. En particular, en els casos en què estiguen disponibles, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes (impresos 2, Revestiments per a façanes, Productes per a paviments interiors i exteriors, Revestiments de parets interiors, Revestiments d'escales).
 • Control d'execució (impresos 19 Tancament exterior, 24 Cobertes planes, 27 Revestiments de paraments i sostres, 29-30 Revestiments de sòls).

També s'haurà de comprovar en la documentació final d'obra que les rajoles ceràmiques tenen marcatge CE i una declaració de prestacions pertinents per a l'ús o usos declarats, així com la declaració del fabricant/proveïdor amb l'informe d'assajos realitzats sobre els productes que acrediten, si escau, la classe d'esvarositat, la classe de reacció al foc, l'índex de reflectància solar, l'efecte fotocatalític, les superfícies bacteriostàtiques, així com les superfícies bactericides o viricides.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").

En particular, en el cas d'incloure rajoles ceràmiques en revestiments exteriors de façanes ventilades, s'haurà de comprovar el que indica la mesura A│02, Cobertes i façanes ventilades. Si s'hi inclouen rajoles ceràmiques en gelosies exteriors per a la protecció solar de buits de façanes, s'haurà de comprovar el que indica la mesura A│05, Protecció solar.

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques amb material reciclat, s'haurà de comprovar el que indica la mesura C1│04, Productes amb materials reciclats. Si s'hi inclouen rajoles ceràmiques reutilitzades procedents d'enderrocaments, s'haurà de comprovar el que indica la mesura C1│05, Productes reutilitzats.


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE, del Consell. Consultar
 • Document bàsic Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi tècnic de l'edificació. Consultar
 • Document bàsic Seguretat en cas d'incendi. Codi tècnic de l'edificació. Consultar
 • UNE-EN ISO 10545-1:2015. Rajoles ceràmiques Part 1: Mostreig i criteris d'acceptació. (ISO 10545-1:2014).
 • UNE-EN 14411:2016. Rajoles ceràmiques Definicions, classificació, característiques, avaluació i verificació de la constància de les prestacions, i marcatge.
 • UNE 138002:2017. Regles generals per a l'execució de revestiments amb rajoles ceràmiques per adherència.
 • UNE-CEN/TR 13548:2007 IN. Regles generals per al disseny i la instal·lació de rajoles ceràmiques.

Informació d'interés
 • Institut Valencià de l'Edificació. Guia de la rajola ceràmica (2019). Consultar
 • S. Cerro, R. Galindo, A. García, A. Monrós, J. Badenes, C. Gargori, G. Monrós. Fotocatalizadores de i en ceràmica. Consultar
 • J.F. Noguera, A. Moreno, A. Gozalbo, M.J. Orts. Desenvolupament d'esmalts ceràmics amb propietats bactericides i fungicides. Consultar
 • Ling Zan, WenjunFa, TianyouPeng, Zhen-kuiGong. Efecte de la fotocatálisis del nanòmetre TiO2 i la placa de ceràmica recoberta de TiO2 sobre el virus de l'hepatitis B. Consultar
 • Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER). Ceràmica per a l'arquitectura. Fonaments. . Consultar
 • Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER). Ceràmica per a l'arquitectura. Façanes ventilades i paviments tècnics. Consultar
 • Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER). Revista Ceraspaña. Consultar

Assessorament
 • ITC, Institut de Tecnologia Ceràmica. Consultar