C1–09

RAJOLES CERÀMIQUES


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar l'ús de rajoles ceràmiques en els edificis de nova construcció i els edificis existents, per ser un producte de gran durabilitat, de fàcil neteja, amb gran versatilitat d'ús, excel·lent comportament enfront del foc i elevada resistència mecànica, així com la possibilitat de tractar-se com un residu reciclable i inert en finalitzar la seua vida útil, sense que cap dels seus components estiga inclòs en la Llista Candidata de Substàncies molt Preocupants sotmeses a Autorització. En aquest sentit, les rajoles ceràmiques no estan subjectes a registre segons el Reglament Europeu relatiu al registre, avaluació, autorització i restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH). 

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció. 

L'ús de rajoles ceràmiques en els edificis i la seua caracterització es defineix en les normes UNEIX elaborades i aprovades pel Comitè Tècnic de Normalització Rajoles ceràmiques (CTN 138) de UNE (veure apartat Normes de referència). 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

S'empraran rajoles ceràmiques en un o diversos dels següents elements de l'edifici:1

 • Revestiments exteriors de façanes ventilades o aplacades i SATE (Sistemes d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior). 

 • Revestiments exteriors de cobertes ventilades o sense ventilar. 

 • Paviments exteriors drenants o impermeables. 

 • Gelosies interiors i exteriors. 

 • Revestiments interiors de sòls i escales en zones humides i seques. 

 • Revestiments interiors de paraments (en zones humides i seques). 

 • Revestiments interiors de sostres. 

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques en revestiments exteriors de façanes ventilades es complirà l'indicat en la mesura A—02 Cobertes i façanes ventilades. 

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques en paviments exteriors o revestiments de sòls i escales interiors, les rajoles tindran la classe de resbaladicitat exigida per als sòls en funció de la seua localització segons el que s'estableix en la secció SUA 1 Seguretat enfront del risc de caigudes del document bàsic Seguretat d'utilització i accessibilitat del CTE. Es podran incloure rajoles ceràmiques com a paviments exteriors drenants per a crear jardins de pluja, biorases, conques de retenció d'aigües pluvials, etc. segons l'indicat en la mesura A—08 Hàbitats en patis i jardins, i en la mesura A-12 Sistemes de drenatge sostenible. 

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques en gelosies exteriors per a la protecció solar de buits de façanes, es complirà l'indicat en la mesura A—05 Protecció solar. Es podran disposar rajoles ceràmiques en gelosies exteriors a manera de cortines rompevientos per a preservar la humitat de patis i jardins, segons l'indicat en la mesura A—08 Hàbitats en patis i jardins. 

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques en revestiments interiors, es complirà l'indicat en la secció SI 1 Propagació interior del document bàsic Seguretat en cas d'Incendi del CTE. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'aportarà una relació d'elements de l'edifici, i de l'obra, en el seu cas, que es proposen executar amb rajoles ceràmiques, i la manera d'acreditar les característiques exigides, que serà mitjançant marcatge CE i declaració de prestacions pertinents per a l'ús o usos declarats, així com declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes que acrediten, segons els casos establits en la mesura, la classe de resbaladicidad,2 la classe de reacció al foc, l'índex de reflectància solar,2 l'efecte fotocatalític,2 les superfícies bacterioestàtiques2 o les superfícies bactericides o viricides.2

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques en revestiments exteriors de façanes ventilades s'aportarà l'indicat en la mesura A—02 Cobertes i façanes ventilades. Si s'inclouen rajoles ceràmiques en gelosies exteriors per a la protecció solar de buits de façanes, s'aportarà l'indicat en la mesura A—05 Protecció solar. 

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques amb material reciclatge s'aportarà l'indicat en la mesura C1—04 Productes amb materials reciclats. Si s'inclouen rajoles ceràmiques reutilitzades s'aportarà l'indicat en la mesura C1—05 Productes reutilitzats. En el cas d'incloure rajoles ceràmiques com a paviments drenants exteriors s'aportarà l'especificat en la mesura A—12 Sistemes de drenatge sostenible. 

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un major nivell d'exigència requerint a més el descrit a continuació.  

Es compliran les següents condicions:3 

Les rajoles ceràmiques incloses en revestiments exteriors de façanes, gelosies, cobertes, i paviments exteriors, posseiran un elevat índex de reflectància solar o valors elevats albedo i emissivitat, de manera que emmagatzemen menys radiació solar. En el cas de façanes i gelosies, es complirà aquesta condició en les orientacions de major assolellament (veure fitxa A—05 Protecció solar i fitxa A—13 Revestiments freds). 

 • Les rajoles ceràmiques incloses en elements de l'edifici,4 contindran material reciclat segons el que s'estableix en la mesura C1—04 Productes amb materials reciclats. 

 • Les rajoles ceràmiques incloses en elements de l'edifici4 seran reutilitzades, segons el que s'estableix en la mesura C1—05 Productes reutilitzats. 

 • Les rajoles ceràmiques incloses en elements de l'edifici4 comptaran amb recobriments que els conferisquen un efecte fotocatalític, d'eliminació de contaminants. 

 • Les rajoles ceràmiques incloses en elements de l'edifici4 comptaran amb superfícies bacteriostàtiques, que impedeixen la reproducció dels bacteris. 

 • Les rajoles ceràmiques incloses en elements de l'edifici4 comptaran amb superfícies bactericides o viricides, que eliminen els bacteris o virus. 


1. La quantitat d'elements de l'edifici es podrà determinar segons les particularitats d'aquest.

2. Les prestacions específiques del producte es podran determinar segons la seua funció final en l'edifici.

3. Les condicions a complir es podran determinar segons la mena d'edificació i la ubicació del producte en l'edifici.

4. La quantitat d'elements de l'edifici es podran determinar segons la mena d'edificació.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, es revisarà la relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb rajoles ceràmiques i la manera d'acreditar, si escau, la classe de resbaladicitat, la classe de reacció al foc, l'índex de reflectància solar o albedo i emissivitat, l'efecte fotocatalític, les superfícies bacterioestàtiques així com les superfícies bactericides o viricides. 

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques en revestiments exteriors de façanes ventilades es revisarà l'indicat en la mesura A—02 Cobertes i façanes ventilades. Si s'inclouen rajoles ceràmiques en gelosies exteriors per a la protecció solar de buits de façanes, es revisarà l'indicat en la mesura A—05 Protecció solar. 

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques amb material reciclatge es revisarà l'indicat en la mesura C1—04 Productes amb materials reciclats. Si s'inclouen rajoles ceràmiques reutilitzades procedents d'enderrocament es revisarà l'indicat en la mesura C1—05 Productes reutilitzats. En el cas d'incloure rajoles ceràmiques com a paviments drenants exteriors s'aportarà l'especificat en la mesura A—12 Sistemes de drenatge sostenible. 


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte s'inclou una relació d'elements de l'edifici que es prescriu executar amb rajoles ceràmiques amb declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes que acrediten, si escau, la classe de resbaladicitat, la classe de reacció al foc, l'índex de reflectància solar o albedo i emissivitat, l'efecte fotocatalític, les superfícies bacterioestàtiques així com les superfícies bactericides o viricides. 

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques en revestiments exteriors de façanes ventilades es comprovarà l'indicat en la mesura A—02 Cobertes i façanes ventilades. Si s'inclouen rajoles ceràmiques en gelosies exteriors per a la protecció solar de buits de façanes, es comprovarà l'indicat en la mesura A—05 Protecció solar. 

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques amb material reciclatge es comprovarà l'indicat en la mesura C1—04 Productes amb materials reciclats. Si s'inclouen rajoles ceràmiques reutilitzades procedents d'enderrocament es comprovarà l'indicat en la mesura C1—05 Productes reutilitzats. En el cas d'incloure rajoles ceràmiques com a paviments drenants exteriors es comprovarà l'especificat en la mesura A—12 Sistemes de drenatge sostenible. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres controlaran que els elements de l'edifici especificats en projecte s'han executat amb rajoles ceràmiques. 

Es verificarà que l'ús de rajoles ceràmiques, està arreplegat en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra pertinents relatius a: 

 • Control de recepció de productes (productes per a revestiments per a façanes, productes per a paviments interiors i exteriors); 

 • Control d'execució (façanes, fusteria exterior, cobertes planes, revestiments de paraments i sostres, revestiments de sòls). 

També es comprovarà en la documentació final d'obra que les rajoles ceràmiques compten, amb marcatge CE i declaració de prestacions pertinents per a l'ús o usos declarats, així com declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes que acrediten, si escau, la classe de resbaladicitat, la classe de reacció al foc, l'índex de reflectància solar o albedo i emissivitat, l'efecte fotocatalític, les superfícies bacterioestàtiques així com les superfícies bactericides o viricides. 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 

En particular, en el cas d'incloure rajoles ceràmiques en revestiments exteriors de façanes ventilades es comprovarà l'indicat en la mesura A—02 Cobertes i façanes ventilades. Si s'inclouen rajoles ceràmiques en gelosies exteriors per a la protecció solar de buits de façanes, es comprovarà l'indicat en la mesura A—05 Protecció solar. 

En el cas d'incloure rajoles ceràmiques amb material reciclatge es comprovarà l'indicat en la mesura C1—04 Productes amb materials reciclats. Si s'inclouen rajoles ceràmiques reutilitzades procedents d'enderrocament es comprovarà l'indicat en la mesura C1—05 Productes reutilitzats. En el cas d'incloure rajoles ceràmiques com a paviments drenants exteriors es comprovarà l'especificat en la mesura A—12 Sistemes de drenatge sostenible. 


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell. , i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Document bàsic Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació. Consultar
 • Document bàsic Seguretat en cas d'Incendi. Codi Tècnic de l'Edificació. Consultar
 • UNE-EN ISO 10545-1:2015. Rajoles ceràmiques. Part 1: Mostreig i criteris d'acceptació. (ISO 10545-1:2014).
 • UNE-EN 14411:2016. Rajoles ceràmiques. Definicions, classificació, característiques, avaluació i verificació de la constància de les prestacions, i marcat.
 • UNEIX 138002:2017. Regles generals per a l'execució de revestiments amb rajoles ceràmiques per adherència.
 • UNEIX-CEN/TR 13548:2007 IN. Regles generals per al disseny i la instal·lació de rajoles ceràmiques.

Informació d'interés
 • Institut Valencià de l'Edificació. Guia de la rajola ceràmica (2019). Consultar
 • S. Cerro, R. Galindo, A. García, A. Monrós, J. Badenes, C. Gargori, G. Monrós. Fotocatalitzadors de i en ceràmica. QUALIcer'12. Consultar
 • J.F. Noguera, A. Moreno, A. Gozalbo, M.J. Orts. Desenvolupament d'esmalts ceràmics amb propietats bactericides i fungicides. QUALIcer'10. Consultar
 • Ling Zan, WenjunFa, TianyouPeng, Zhen-kuiGong. Efecte de la fotocatálisis del nanòmetre TiO2 i la placa de ceràmica recoberta de TiO2 sobre el virus de l'hepatitis B Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 86, 2007. Consultar
 • Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER). Ceràmica per a l'arquitectura. Fonaments. Consultar
 • Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER). Ceràmica per a l'arquitectura. Façanes ventilades i paviments tècnics. Consultar
 • Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER). Revista Ceraspaña. Consultar

Assessorament
 • ITC, Institut de Tecnologia Ceràmica. Consultar