Visualització de contingut web

B1 — 08

ESTACIONS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS


Tipus de contracte*

Serveis 

Subministraments 


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

Criteris d'adjudicació 


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar un major ús dels vehicles elèctrics en els edificis de nova construcció i els edificis existents per a reduir les emissions de diòxid de carboni. 

En l'àmbit de la Unió Europea una manera eficaç de promoure els vehicles elèctrics en un futur pròxim és l'establiment de requisits per a la electromovilitat, com ara el condicionament de places d'aparcament i la instal·lació d'estacions de recàrrega en els edificis, la qual cosa possibilitarà l'ulterior desenvolupament a cost reduït d'aquesta instal·lació, tal com s'estableix en la Directiva (UE) 2018/844 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 per la qual es modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a l'eficiència energètica dels edificis i la Directiva 2012/27/UE relativa a l'eficiència energètica. 

En els edificis residencials si la infraestructura ja està preparada per a instal·lar estacions de recàrrega, es reduiran els costos de la instal·lació per als propietaris particulars i s'assegurarà l'accés dels usuaris de vehicles elèctrics a estacions de recàrrega. 

Les estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics es regulen en la secció HE6 "Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics" del Document Bàsic "Estalvi d'Energia" del CTE i en la Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT–52 Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

EDIFICIS RESIDENCIALS 

En els edificis residencials, de nova construcció o subjectes a reforma, amb una o més places d'aparcament, s'instal·laran almenys: 

 • sistemes de conducció de cables que permeten la instal·lació futura d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics per a cada plaça d'aparcament. 

EDIFICIS NO RESIDENCIALS 

En els edificis no residencials, de nova construcció o subjectes a reformes, amb més de 10 places d'aparcament, s'instal·laran almenys: 

 • sistemes de conducció de cables que permeten la instal·lació futura d' estacions de recàrrega de vehicles elèctrics per a cada plaça d'aparcament.1,2 

 • una estació de recàrrega per a almenys una de cada deu places o fracció,1 en el sentit de la Directiva 2014/94/UE del Parlament Europeu i del Consell. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'especificarà la quantitat total de places d'aparcament proposada, el nombre d'estacions de recàrrega que es pretén instal·lar, en el seu cas, i la disposició de sistemes de conducció de cables per a cadascuna de les places d'aparcament. 


1. La dotació mínima indicada és orientativa. Es podrà modificar a l'alça o a la baixa segons les característiques pròpies de l'edifici i el tipus d'intervenció, i sempre que quede dins dels límits establits en la normativa vigent d'aplicació. 

2. En cas que els aparcaments disposen de places d'aparcament accessibles, segons s'estableix en el DB SUA, s'instal·larà una estació de recàrrega per cada 5 places d'aparcament accessibles, segons s'estableix en el CTE DB HE6. Les estacions de recàrrega d'aquestes places es computaran a l'efecte de compliment de la quantificació de l'exigència. 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes comprovarà que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifica:  

 • La quantitat total de places de places d'aparcament proposada.  

 • El nombre d'estacions de recàrrega que es pretén instal·lar. 

 • La disposició de sistemes de conducció de cables en cadascuna de les places. 


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en l'aparcament s'incorporen estacions de recàrrega, en el seu cas, i sistemes de conducció de cables segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i verificat en la fase d'adjudicació, quedant les solucions definides en el projecte amb el detall suficient per a la seua execució. 

Es comprovarà que la definició de les solucions i instal·lacions s'arreplega en els diferents documents del projecte (memòria, plans, plec de condicions, mesuraments i pressupost). 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que les estacions de recàrrega, en el seu cas, i les canalitzacions s'han executat segons les especificacions establides en projecte. 

Així mateix, es comprovarà que les solucions executades s'arrepleguen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a: 

 • Control de recepció de productes. 

 • Control d'execució. 

També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia. 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 


Informació complementària

Normes de referència
 • Resolució de 25 de març de 2021, conjunta de la Direcció General de Política Energètica i Mines i de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 16 de març de 2021, pel qual s'adopta la versió final del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030. Consultar
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Text consolidat. Consultar
 • Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52 «Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries d'aquest. Text consolidat. Consultar
 • Directiva 2014/94/UE del Parlament Europeu i del Consell de 22 d'octubre de 2014 relativa a la implantació d'una infraestructura per als combustibles alternatius. Text consolidat. Consultar
 • Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de maig de 2010 relativa a l'eficiència energètica dels edificis. Text consolidat. Consultar

Informació d'interés
 • Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. Guia tècnica d'aplicació de la ITC-BT 52. Instal·lacions amb finalitats especials: infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics (2017). Consultar
 • Ihobe S. a. Societat Pública de Gestió Ambiental. Departament de Medi Ambient, Planificació Territorial i Habitatge. Govern Basc. Informe d'Anàlisi de cicle de vida. Comparativa ambiental entre diferents alternatives de vehicles. Elèctric, híbrid i combustió. Gener de 2020. Consultar