Visualització de contingut web

B1 — 08

PUNTS DE CÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS


Tipus de contracte*

Serveis

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar un ús més elevat dels vehicles elèctrics per a reduir les emissions de diòxid de carboni, la qual cosa redunda en una millor qualitat de l'aire.

En l'àmbit de la Unió Europea, una manera eficaç de promoure els vehicles elèctrics en un futur pròxim és l'establiment de requisits per a l'electromobilitat, com ara el condicionament de places d'aparcament i la instal·lació de punts de càrrega en els edificis, la qual cosa possibilitarà l'ulterior desenvolupament a cost reduït d'aquesta instal·lació, tal com s'estableix en la Directiva (UE) 2018/844 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a l'eficiència energètica dels edificis i la Directiva 2012/27/UE relativa a l'eficiència energètica.

En els edificis residencials, si la infraestructura ja està preparada per a instal·lar punts de càrrega, s'hauran de reduir els costos de la instal·lació per als propietaris particulars i s'haurà d'assegurar l'accés dels usuaris de vehicles elèctrics a punts de càrrega.

Els punts de càrrega per a vehicles elèctrics es regulen en la instrucció tècnica complementària (ITC) BT-52, "Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la càrrega de vehicles elèctrics" del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Aquesta instrucció és aplicable als edificis de nova construcció o subjectes a reformes importants.

A més, en el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.

La mesura s'estableix per a aparcaments que estiguen situats dins de l'edifici o siguen adjacents a l'edifici i, a més, en el cas de reformes, per a les quals incloguen l'aparcament o la infraestructura elèctrica de l'edifici. Es podrà decidir no exigir la mesura quan es complisca almenys una de les següents condicions:

 • Les canalitzacions necessàries depenguen de microxarxes aïllades de subministrament elèctric si això provocara problemes importants per al funcionament del sistema energètic local i posara en perill l'estabilitat de la xarxa local; o
 • En el cas d'edificis subjectes a reformes importants, el cost de les instal·lacions dels punts de càrrega i les canalitzacions excedisca el 7 % del cost total de la reforma de l'edifici, segons s'estableix en la Directiva (UE) 2018/844.

Descripció

Edificis residencials

En els edificis residencials, de nova construcció o subjectes a reformes importants, amb una o més places d'aparcament, s'hauran d'instal·lar canalitzacions (conductes per a cables elèctrics) que permeten la instal·lació futura de punts de càrrega de vehicles elèctrics per a cada plaça d'aparcament.

Edificis no residencials

En els edificis no residencials, de nova construcció o subjectes a reformes importants, amb més de 10 places d'aparcament, s'hauran d'instal·lar almenys:

 • Canalitzacions (conductes per a cables elèctrics) que permeten la instal·lació futura de punts de càrrega de vehicles elèctrics per a cada plaça d'aparcament; i
 • Un punt de càrrega per a almenys una de cada deu places o fracció,(1) en el sentit de la Directiva 2014/94/UE del Parlament Europeu i del Consell.

En la documentació que cal lliurar en la fase d'adjudicació s'haurà d'especificar la quantitat total de places d'aparcament proposada, el nombre de punts de càrrega que es pretén instal·lar, si és el cas, i la disposició de canalitzacions per a cadascuna de les places d'aparcament.

En el projecte s'haurà d'incorporar la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'haurà d'incloure el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un nivell d'exigència més elevat aplicant com a mesura alternativa el que es descriu a continuació:

Edificis residencials i no residencials

En els edificis de nova construcció o subjectes a reformes importants, amb una o més places d'aparcament, s'hauran d'instal·lar almenys:

 • Canalitzacions (conductes per a cables elèctrics) que permeten la instal·lació futura de punts de càrrega de vehicles elèctrics per a cada plaça d'aparcament, i
 • Un punt de càrrega per a almenys una de cada cinc places o fracció,(1) en el sentit de la Directiva 2014/94/UE del Parlament Europeu i del Consell.

(1) La dotació mínima indicada és orientativa. Es podrà modificar a l'alça o a la baixa segons les característiques pròpies de l'edifici i el tipus d'intervenció, i sempre que quede dins dels límits establits en la normativa vigent d'aplicació.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifica:

 • La quantitat total de places d'aparcament proposada.
 • El nombre de punts de càrrega que es pretén instal·lar; i
 • La disposició de canalitzacions en cadascuna de les places.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que en l'aparcament s'incorporen punts de càrrega, si és el cas, i canalitzacions segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i es verifica en la fase d'adjudicació, de manera que les solucions queden definides en el projecte amb el detall suficient per a ser executades.

S'haurà de comprovar que la definició de les solucions i instal·lacions es recull en els diferents documents del projecte (memòria, plànols, plec de condicions, mesuraments i pressupost).

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres hauran de comprovar que els punts de càrrega, si és el cas, i les canalitzacions s'han executat segons les especificacions que estableix el projecte.

Així mateix, s'haurà de comprovar que les solucions executades es recullen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, en els casos en què estiguen disponibles, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes; i
 • Control d'execució.

També es comprovarà en el Llibre de gestió de qualitat d'obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Esborrany actualitzat del Pla nacional integrat d'energia i clima 2021-2030. Consultar
 • Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova instrucció tècnica complementària (ITC) BT 52, "Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la càrrega de vehicles elèctrics", del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries d'aquest. Consultar
 • Directiva 2014/94/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2014, relativa a la implantació d'una infraestructura per als combustibles alternatius. Consultar
 • Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de maig de 2010 relativa a l'eficiència energètica dels edificis. Consultar

Informació d'interés
 • Guia tècnica d'aplicació de la ITC-BT 52. Instal·lacions amb finalitats especials: infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Consultar
 • Informe d'anàlisi de cicle de vida. Comparativa ambiental entre diferents alternatives de vehicles. Elèctric, híbrid i combustió. Ihobe SA, Societat pública de gestió ambiental. Departament de Medi Ambient, Planificació Territorial i Habitatge. Govern Basc. Gener de 2020. Consultar