Visualització de contingut web

A — 05

PROTECCIÓ SOLAR


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Minorar els guanys passius de calor per radiació solar en els buits de les façanes per a aconseguir estalviar en refrigeració durant l'estiu, cosa que permet guanys de calor durant l'hivern en els edificis de nova construcció i els edificis existents.
 
La secció HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica, del document bàsic Estalvi d'energia del CTE regula les característiques dels buits exteriors de l'edifici amb la finalitat de limitar les necessitats d'energia primària per a aconseguir el benestar tèrmic. 
 
En el contracte es podrà requerir el que es desenvolupa en la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.
 

Descripció

Els buits situats en les orientacions de més assolellament hauran de disposar de proteccions solars que eviten el sobrecalfament de l'interior de l'edifici:

En buits de façanes amb orientacions sud, sud-est i sud-oest, on l'angle d'inclinació solar augmenta durant l'estiu i es redueix durant l'hivern, es col·locaran proteccions solars com ara:

 • Volades de longitud adequada per a limitar el calfament a l'estiu i permetre'l a l'hivern; en orientació sud les volades poden consistir en un pla horitzontal massís o amb làmines paral·leles a la façana i en orientacions sud-est i sud-oest poden consistir en un pla horitzontal amb làmines perpendiculars a la façana.
 • Tendals.
 • Sistemes de làmines horitzontals mòbils o fixes amb l'angle adequat.
 • Finestrons exteriors corredissos o practicables; o persianes enrotllables amb guia fixa o articulada (totes amb làmines fixes o graduables).

En buits de façanes amb orientació est i oest, on l'angle d'inclinació solar és molt reduït durant tot l'any, s'hauran de col·locar proteccions solars com ara:

 • Tendals que permeten inclinacions superiors a 45° per a aprofitar l'assolellament durant el matí a l'hivern i limitar-ne l'excés a l'estiu; en orientació oest, si hi ha sobrecalfament, la tela del tendal haurà de ser transpirable.
 • Sistemes de làmines verticals mòbils o fixes amb l'angle adequat.
 • Plans frontals paral·lels a la façana massissos o conjuntament amb làmines horitzontals.
 • Finestrons exteriors corredissos o practicables; o persianes enrotllables amb guia fixa o articulada (totes amb làmines fixes o graduables).

L'eficàcia de l'element de protecció o d'obstrucció solar sobre el buit s'haurà de determinar pel factor d'ombra (FS). Segons es defineix en el DB HE Estalvi d'energia del CTE, és la fracció de la radiació incident en un buit que no és bloquejada per la presència d'obstacles de façana, com ara reculades, volades, tendals, ixents laterals o d'altres. Un valor baix de Fo indica una protecció eficaç enfront del flux de calor, mentre que els valors alts es corresponen amb proteccions solars inadequades o insuficients. 

D'altra banda, les solucions utilitzades per a bloquejar la radiació solar hauran de permetre aprofitar la radiació solar en els mesos freds. Per a fer-ho, els elements hauran de tindre les dimensions adequades o s'hauran de dissenyar de tal manera que permeten fer-ne ús només quan siga necessari.

Justificació de la mesura

En la documentació que cal lliurar s'haurà d'especificar el tipus de protecció solar prevista segons les orientacions i les condicions de l'entorn de l'edifici, el FS i se n'haurà de justificar l'eficàcia en les diferents èpoques de l'any. 
 
En el projecte s'haurà d'incorporar la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'haurà d'incloure el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient. S'haurà de presentar un estudi d'assolellament en el qual es justifique el disseny i dimensionament de les proteccions considerant l'angle d'incidència solar en funció de la latitud, i l'accés al sol que tinga cada emplaçament, tenint en compte l'orientació dels buits i els obstacles que envolten l'edifici.

Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifica el tipus de protecció solar prevista segons les orientacions i les condicions de l'entorn de l'edifici, el FS i la seua justificació per a les diferents èpoques de l'any.
 


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que el projecte inclou un apartat amb la justificació de la solució de les proteccions solars incorporades en els buits de l'edifici que faça referència a tots els detalls requerits en la descripció de la mesura i verificats en la fase d'adjudicació, de manera que les solucions queden definides en el projecte amb el detall suficient per a ser executades. En el cas que s'incorporen elements fixos com ara volades o làmines fixes, s'haurà de comprovar que se'n justifica el dimensionament i disseny considerant l'angle d'incidència solar, en funció de la latitud, i l'accés al sol que tinga cada emplaçament, tenint en compte l'orientació dels buits i els obstacles naturals o construïts que envolten l'edifici.

S'haurà de comprovar que la definició de les solucions de protecció solar es recull en els diferents documents del projecte (memòria, plànols, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es descriguen els elements constructius afectats, com ara buits, persianes i tancaments, etc.
 
A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.
 
En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres hauran de comprovar que els sistemes passius de protecció solar s'han executat segons les especificacions que estableix el projecte. 
 
Així mateix, s'haurà de comprovar que les solucions de protecció solar executades es recullen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en els quals es descriguen els elements de cobertes i façanes. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a:
 
 • Control de recepció de productes.
 • Control d'execució (persianes i tancaments i defenses exteriors, en el seu cas).
També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia.
 
A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
 • Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació., i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Document bàsic HE Estalvi d'energia.
 • Document de suport DA DB-HE/1 Càlcul de paràmetres característics de l'envolupant. Consultar

Informació d'interés
 • Guia d'estratègies de disseny passiu per a l'edificació. Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat Valenciana. Institut Valencià de l'Edificació. Consultar
 • Manual de Protecció Solar. Persianes, tendals i tèxtils. Asefave. Consultar
 • Passive House Guidelines. The International Passive House Association (iPHA). Consultar
 • Bioclimatic architecture. BUILD UP. The European portal for energy efficiency in buildings. Consultar