Visualització de contingut web

C1—10

PRODUCTES NATURALS, DE PROXIMITAT I BAIXA MANUFACTURA


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar, en els edificis de nova construcció i els edificis existents, l'ús de productes de materials naturals, de proximitat i amb processos de manipulació i manufacturació senzills o quasi inexistents i els processos d'extracció de les quals, producció, transport, aplicació, ús i demolició siguen eficients, respectuosos amb el medi ambient, no generen residus ni consums excessius d'aigua i energia en els seus processos de fabricació, fases d'ús i demolició. 

Els materials naturals tenen menys processos químics o de manufactura, menys additius perjudicials i, per tant, són més saludables. Així mateix, tenen menys energia incorporada i molts d'ells afonen les seues arrels en l'arquitectura vernacla. 

Els materials de proximitat estalvien energia en les fases de transport i manipulació, impulsen l'economia local, generant ocupació i enfortint el teixit industrial, redueixen els gasos d'efecte d'hivernacle i l'ús de combustibles derivats del petroli i minimitzen les quantitats de residus associats a l'embalatge. 

Com a referència es pot considerar que un producte és de km 0 quan prové d'una zona situada a una distància inferior a 100 km de la situació de l'obra, i que és de proximitat quan prové d'una zona situada a 300 km com a màxim. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 

Com a referència es pot considerar que un producte és de km 0 quan prové d'una zona situada a una distància inferior a 100 km de la situació de l'obra, i que és de proximitat quan prové d'una zona situada a 300 km com a màxim.

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

S'hauran d'utilitzar productes de materials naturals, de proximitat i sota impacte ambiental. Aquests productes hauran de representar almenys el 7%1 del pressupost d'execució material (PEM).2 Alguns productes naturals de baixa impacte ambiental són la palla, la fusta, el suro, la canya, l'arena, la terra, la calç, etc. Es garantirà la traçabilitat de tots els productes emprats que s'incloguen en aquesta mesura almenys del bressol a la porta («cradle-to-gate»). 

En l'Annex IV Productes naturals i sistemes comuns en bioconstrucció de la present guia es poden consultar alguns dels productes naturals més utilitzats en la bioconstrucció, les propietats que es poden parametritzar mitjançant l'anàlisi del cicle de vida (ACV), i la seua disponibilitat en la Comunitat Valenciana. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'aportarà una relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes de materials naturals, de proximitat i sota impacte ambiental (mitjançant etiqueta ambiental, tipus I o tipus III), quantificant la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM. 

Així mateix, s'especificarà la manera d'acreditar que el producte és adequat per a l'ús o usos previstos, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, en el seu cas, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control.3 


1. Percentatge orientatiu, podent ser modificat per l'òrgan proponent del contracte.

2. Els productes de materials naturals, de proximitat i sota impacte ambiental han de suposar una quantitat suficient en els elements de l'edifici.

3. En l'Annex I es detalla el procediment a seguir per a la recepció de productes.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, es revisarà la relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes naturals, de proximitat i baixa manufactura i la manera d'acreditar la procedència del producte i la valoració de l'impacte ambiental mitjançant el ACV.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte s'inclou una relació justificada de productes naturals, de proximitat i baixa manufactura, així com la quantificació de la contribució proporcional d'aquests productes respecte al valor total del PEM.
A més, es comprovarà que s'inclou les característiques dels productes i els que hauran de disposar d'ecoetiqueta tipus I o III/ DAP.
Així mateix, es comprovarà que en el projecte s'especifiquen les prestacions del producte i, en el seu cas, els distintius de qualitat, etiquetatges ambientals que es consideren i/o assajos a realitzar. Es comprovarà que els productes i les seues característiques han sigut arreplegats en tots els documents del projecte que corresponga (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) i de manera coherent i coordinada entre ells.
A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.
En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que s'han incorporat els productes naturals, de proximitat i baixa manufactura de les característiques especificades en projecte i, en el seu cas, que disposen d'etiquetatge ambiental. 

Es verificarà que l'ús de productes naturals, de proximitat i baixa manufactura, està arreplegat en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra. 

També es comprovarà en el Llibre de gestió de qualitat d'obra que els productes naturals, de proximitat i baixa manufactura s'han recepcionat segons el següent procediment (desenvolupat en l'Annex I): 

 • Si el producte està afectat pel RPC haurà de portar el marcatge CE i la documentació amb la DdP on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació i el projecte, i en el seu cas per la direcció facultativa. 

 • Si no està afectat pel RPC o en la DdP del marcatge CE no consta la característica requerida, es disposarà de documentació dels subministraments, distintius de qualitat, etiquetatge ambiental, o certificats d'assajos on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides. 

A més es comprovarà que els productes utilitzats compten amb documentació sobre la seua traçabilitat almenys del bressol a la porta («cradle-to-gate») i declaració del proveïdor amb indicació de la procedència del producte i albarans dels proveïdors de productes amb etiquetatge ambiental segons el que s'estableix en les normes UNE-EN ISO 14024 o UNE-EN 15804 que garantisquen el compliment de les condicions exigides en la descripció de la mesura. 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 

 
 


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetes i declaracions ambientals. Declaracions ambientals tipus III. Principis i procediments.
 • UNE-EN 15804:2012+A1:2014 Sostenibilitat en la construcció. Declaracions ambientals de producte. Regles de categoria de producte bàsiques per a productes de construcció.
 • UNE-EN 15804:2012+A2:2020 Sostenibilitat en la construcció. Declaracions ambientals de producte. Regles de categoria de producte bàsiques per a productes de construcció.
 • UNEIX 41410:2008 Blocs de terra comprimida per a murs i barandats. Definicions, especificacions i mètodes d'assaig.

Informació d'interés
 • AIDIMME, Institut Tecnològic Metalmecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins. Consultar
 • ANEFA, Associació Nacional d'Empresaris Fabricadors d'Àrids. Consultar
 • ANEFHOP, Associació Nacional Espanyola de Fabricants de Formigó Preparat. Consultar
 • ANFAPA, Associació de fabricants de Morters i SATE. Consultar
 • Associació Marbre d'Alacant. Consultar
 • ATEDY, Associació tècnica i empresarial de l'algeps. Consultar
 • HISPALYT, Associació Espanyola de Fabricants de Rajoles i Texas d'Argila Cuita. Consultar