Visualització de contingut web

C1 — 04

PRODUCTES AMB MATERIALS RECICLATS


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Estalvi de recursos naturals i reducció de la quantitat de residus mitjançant la incorporació, en els edificis de nova construcció i els edificis existents, de materials amb contingut de reciclatge reduint l'impacte resultant de l'extracció i fabricació d'aquests. 

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció. 

Segons la norma UNE-EN ISO 14021:2017, el contingut de reciclatge i els seus termes associats han d'interpretar-se com segueix: 

 • Contingut de reciclatge: proporció, en massa, de material reciclat en un producte. Només els materials de pre-consum i els de post-consum han de considerar-se com a contingut de reciclatge: 

1) Material de pre-consum: material desviat del corrent de residus durant un procés de manufactura. Queda exclosa la reutilització de materials de reelaboració, desbastaments o retalls, generats en un procés i que tenen la capacitat de ser recuperats (retornats) al mateix procés que els ha generats. 

2) Material de post-consum: material generat per les llars o pels comerços, equipaments industrials i institucionals en el seu paper com a usuaris finals del producte que no pot ser utilitzat per més temps per al seu propòsit previst. Això inclou les devolucions de material de la cadena de distribució. 

 • Material reciclat: material que ha sigut reprocessat a partir de material recuperat (retornat) per mitjà d'un procés de manufactura i convertit en un producte final o com un component per a incorporar-lo a un producte. 

El reciclatge de materials s'inclou en el Nou Pla d'acció per a l'economia circular de la UE. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

S'hauran d'utilitzar productes que continguen materials procedents de reciclatge, com ara àrid, metall, fusta, vidre, plàstic, paper, materials petris, tèxtils, termoplàstics, residus de processos industrials, etc., en elements que representen almenys el 7%1 del pressupost d'execució material (PEM).2

Així mateix, es valorarà la quantitat total de material reciclat d'aquests productes3. Per a això, s'estimarà la quantitat total de4 

 • contingut de reciclatge (RC) de material de pre-consum, en % o kg; i 

 • contingut de reciclatge (RC) de material de post-consum, en % o kg. 

En l'Annex III Productes amb materials reciclats de la present guia es poden consultar elements i productes de l'edificació on poden ser presents materials reciclats, així com la proporció de material reciclat que poden incloure alguns productes. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'aportarà una relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes que continguen material reciclatge, quantificant la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM. Així mateix, s'especificarà la manera d'acreditar que els productes contenen material reciclatge i en quina quantitat, que podrà ser mitjançant declaració de fabricant/proveïdor del % en pes o kg de material reciclat contingut en el producte, i informe d'assajos d'un laboratori o una entitat de control (que haja validat el contingut de material reciclatge) o bé, etiquetatge ambiental tipus I, tipus III o DAP sectorial que reflectisca aquesta informació. 


1. Percentatge orientatiu, podent ser modificat per l'òrgan proponent del contracte.

2. Els productes amb materials reciclats han de suposar una quantitat suficient en els elements de l'edifici.

3. En relació al contingut de reciclatge, excepte en el cas de formigó estructural, s'admetrà una disminució del contingut de reciclatge fins al 3% respecte al contingut especificat en el projecte la documentació que determine les exigències tècniques de les obres.

4. El contingut de reciclatge es podrà estimar amb les dades de productes conforme a la norma UNEIX EN 15804, i validats, referent a la seua qualitat, segons la norma UNEIX-CEN/TR 15941.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, es revisarà la relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes que continguen material reciclatge, així com la quantificació de la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM.

Així mateix, es comprovarà que s'aporta l'estimació de la quantitat total de: contingut de reciclatge (RC) de material de pre-consum, en % o kg; i contingut de reciclatge (RC) de material de post-consum, en % o kg.

També es revisarà la inclusió de l'especificació relativa a la manera d'acreditar que els productes contenen material reciclatge, que podrà ser mitjançant declaració de fabricant/proveïdor del % en pes de material reciclat contingut en el producte i informe d'assajos d'un laboratori o una entitat de control (que haja validat el contingut de material reciclatge) o bé, etiquetatge ambiental tipus I, tipus III o DAP sectorial que reflectisca aquesta informació.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte i l'oficina de supervisió de projectes comprovaran que en el projecte es prescriuen productes que continguen materials procedents de reciclatge l'estimació de la quantitat total de material reciclat, conforme al que s'estableix en la descripció de la mesura, i la seua acreditació, amb declaració de fabricant/proveïdor del % en pes de material reciclat contingut en el producte i informe d'assajos d'un laboratori o una entitat de control (que haja validat el contingut de material reciclatge) o bé, etiquetatge ambiental tipus I, tipus III o DAP sectorial que reflectisca aquesta informació, segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i verificat en la fase d'adjudicació. En concret es verificarà que l'oferta inclou una relació d'elements amb productes que contenen materials procedents de reciclatge, quantificant la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM.

Es comprovarà la inclusió de productes que continguen materials procedents de reciclatge en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals consten les partides corresponents.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que els elements de l'edifici que s'especifiquen s'han executat amb productes que contenen materials procedents de reciclatge segons les especificacions establides en projecte.

Es verificarà que l'ús de productes que contenen materials procedents de reciclatge està arreplegat en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a:

 • Control de recepció de productes (aïllants tèrmics i acústics, productes per a revestiments per a façanes, productes per a paviments interiors i exteriors, fusteries exteriors, morters d'obra de paleta i adhesius ceràmics);

 • Control d'execució (fusteria exterior, fusteria interior, revestiments de paraments i sostres, revestiments de sòls);

 • Proves de servei (estanquitat de cobertes planes d'edificis, estanquitat de façanes d'edificis).

També es comprovarà en la documentació final d'obra que els productes que contenen materials procedents de reciclatge compten amb marcatge CE i declaració de prestacions pertinents per a l'ús o usos declarats, així com declaració de fabricant/proveïdor del % en pes de material reciclat contingut en el producte, i informe d'assajos d'un laboratori o una entitat de control (que haja validat el contingut de material reciclatge) o bé, etiquetatge ambiental tipus I, tipus IIIo DAP sectorial que reflectisca aquesta informació. Quan el contingut de reciclatge certificat siga inferior a l'estimat en el projecte es verificarà que el contingut certificat no és inferior en un 3% respecte a l'estimat.

Els assajos relatius a productes que contenen materials procedents de reciclatge es realitzaran conformement al procediment d'assaig de la norma EN corresponent, efectuat per laboratoris que complisquen els requisits generals de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 o equivalent.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
 • Comunicació de la comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions (COM 2020) Nou Pla d'acció per a l'economia circular. Consultar
 • Pla d'Acció d'economia circular 2021-2023. Consultar
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • UNEIX 53978:2019. Plàstics. Materials de polietilè (PE) reciclat. Característiques.
 • UNE-EN 15342:2008. Plàstics. Plàstics reciclats. Caracterització de reciclats de poliestirè (PS).
 • UNE-EN 15344:2022. Plàstics. Plàstics reciclats. Caracterització de reciclats de polietilè (PE).
 • UNE-EN 15345:2008. Plàstics. Plàstics reciclats. Caracterització de reciclats de polipropilè (PP).
 • UNE-EN 15346:2015. Plàstics. Plàstics reciclats. Caracterització de reciclats de policlorur de vinil (PVC).
 • UNE-EN 15348:2015. Plàstics. Plàstics reciclats. Caracterització de reciclats de politereftalato d'etilè (PET).
 • UNEIX 53972:2020 Plàstics. Materials de Polipropilè (PP) reciclat. Característiques i tipologia.
 • UNEIX 53978:2019. Plàstics. Materials de polietilè (PE) reciclat. Característiques.
 • UNE-EN 933-11:2009/AC:2010. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 11: Assaig de classificació dels components dels àrids gruixos reciclats.
 • UNE-EN 14243-1:2019. Materials produïts a partir de pneumàtics al final de la seua vida útil. Part 1: Definicions generals relatives als mètodes per a la determinació de les seues dimensions i impureses.
 • UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetes i declaracions ambientals. Declaracions ambientals tipus III. Principis i procediments. (ISO 14025:2006).
 • UNE-EN ISO 14024:2018 Etiquetes i declaracions ambientals. Etiquetatge ambiental Tipus I. Principis i procediments. (ISO 14024:2018).
 • UNE-EN ISO 14021:2017. Etiquetes i declaracions ambientals. Afirmacions ambientals autodeclarades (Etiquetatge ambiental tipus II).

Informació d'interés
 • Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge. Consultar
 • Etiquetes ambientals Tipus I: European Commission. Environment. The EU Ecolabel Product Catalogue (Catálogo de productos con Ecolabel de la UE). Possibles productes: revestiments de sòls amb fibres reciclades a base de fusta, suro i bambú, jardineria (mitjans de cultiu, substrat i humus), lubrificants, etc.
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Distintiu de garantia de qualitat ambiental. Possibles productes: matèries primeres i productes de plàstic/ cartó /cautxú/ àrid/ vidre reciclat, productes de formigó amb material reciclat, productes aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat, etc. Consultar
 • GreenCircle Certified. GreenCircle's recycled content verification process. (Procés de verificació de contingut reciclat de GreenCircle). Consultar
 • GreenCircle Certified. GreenCircle Certified Product Database (Base de dades de productes certificats per GreenCircle). Consultar
 • Etiquetatges ambientals tipus III (Declaracions Ambientals de Producte – DAP), conforme a normes UNE-EN ISO-14025 i UNE-EN 15804 Consultar
 • Asociació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). Declaracions ambientales de productoe. GlobalEPD. Consultar
 • Agenda de la construcció sostenible. Programa DAPconstrucción. DAPcons. Consultar
 • EPD The International EPD System. Consultar
 • Associació nacional de la indústria del prefabricat de formigó (ANDECE). Guia d'Aplicació de les autodeclaracions Ambientals de Productes Prefabricats de Formigó. (2019). Consultar

Assessorament
 • Associació Nacional de Fabricants de Materials Aïllants (ANDIMAT). Llistat d'associats. Consultar
 • Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó (ANDECE). Cercador de fabricants. Consultar
 • Associació espanyola de fabricants de taulells i paviments ceràmics (ASCER). Consultar
 • Associació tècnica i empresarial de l'algeps (ATEDY). Llistat de socis. Consultar
 • Associació Ibèrica de Fabricants d'Impermeabilització (AIFIM). Associats. Consultar
 • Associació de Fabricants de Morters i SATE (ANFAPA). Associats. Consultar
 • Institut Espanyol del Ciment i les seues Aplicacions (IECA). Consultar
 • Institut Tecnològic Metalmecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins(AIDIMME). Consultar