Visualització de contingut web

C1 — 04

PRODUCTES AMB MATERIALS RECICLATS


Tipus de contracte*

Serveis 

Obres 

Concessió d'obres 

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Estalvi de recursos naturals i reducció de la quantitat de residus mitjançant la incorporació de materials amb contingut de reciclatge per a reduir l'impacte resultant de l'extracció i la fabricació d'aquests.

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció.

Segons la norma UNE-EN ISO 14021:2017, el contingut de reciclatge i els seus termes associats han d'interpretar-se com s'indica a continuació:

Contingut de reciclatge: proporció, en massa, de material reciclat en un producte. Només els materials de preconsum i els de postconsum han de considerar-se com a contingut de reciclatge:

 

1)     Material de preconsum: material desviat del corrent de residus durant un procés de manufactura. En queda exclosa la reutilització de materials de reelaboració, desbasts o retalls, generats en un procés i que tenen la capacitat de ser recuperats (retornats) al mateix procés que els ha generat.

2)     Material de postconsum: material que han generat les llars o els comerços, equipaments industrials i institucionals en el seu paper com a usuaris finals del producte que no es pot utilitzar per més temps per al seu propòsit previst. Això inclou les devolucions de material de la cadena de distribució.

Material reciclat: material que s'ha reprocessat a partir de material recuperat (retornat) per mitjà d'un procés de manufactura i convertit en un producte final o com un component per a incorporar-lo a un producte.

El reciclatge de materials s'inclou en el nou Pla d'acció per a l'economia circular de la UE.

En el contracte es podrà requerir el que desenvolupa la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

S'hauran d'utilitzar productes que continguen materials procedents de reciclatge, com ara àrid, metall, fusta, vidre, plàstic, paper, materials petris, tèxtils, termoplàstics, residus de processos industrials, etc., en elements que representen almenys el 7 % (1) del pressupost d'execució material (PEM) (2).

En l'annex III "Productes amb materials reciclats de la present guia" es poden consultar elements i productes de l'edificació on poden estar presents materials reciclats, així com la proporció de material reciclat que poden incloure alguns productes.

En la documentació que cal entregar en la fase d'adjudicació s'haurà d'aportar una relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes que continguen material reciclatge, que quantifiquen la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM. Així mateix, s'hi haurà d'especificar la manera d'acreditar que els productes contenen material reciclatge, que podrà ser mitjançant una declaració de fabricant/proveïdor del % en pes de material reciclat contingut en el producte, i un informe d'assajos d'un laboratori o una entitat de control (que haja validat el contingut de material reciclat) o bé, l'etiquetatge ambiental tipus I, tipus III o DAP sectorial que reflectisca aquesta informació.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, s'haurà de revisar la relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes que continguen material reciclat, així com la quantificació de la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM.

En particular, s'haurà de revisar la inclusió de l'especificació relativa la manera d'acreditar que els productes contenen material reciclatge, que podrà ser mitjançant una declaració del fabricant/proveïdor del % en pes de material reciclat contingut en el producte i un informe d'assajos d'un laboratori o una entitat de control (que haja validat el contingut de material reciclat) o bé, l'etiquetatge ambiental tipus I, tipus III o DAP sectorial que reflectisca aquesta informació.


En fase de projecte

En el moment de la revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte es prescriuen productes que continguen materials procedents de reciclatge i la seua acreditació amb una declaració del fabricant/proveïdor del % en pes de material reciclat contingut en el producte i un informe d'assajos d'un laboratori o una entitat de control (que haja validat el contingut de material reciclat) o bé, l'etiquetatge ambiental tipus I, tipus III o DAP sectorial que reflectisca aquesta informació segons el que estableix la descripció de la mesura i el que es verifica en la fase d'adjudicació. En concret, s'haurà de verificar que l'oferta inclou una relació d'elements amb productes que contenen materials procedents de reciclatge, que quantificarà la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM.

S'haurà de comprovar la inclusió de productes que continguen materials procedents de reciclatge en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals consten les partides corresponents.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte, o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue, i la direcció facultativa de les obres comprovaran que els elements de l'edifici que s'hi especifiquen s'han executat amb productes que contenen materials procedents de reciclatge segons les especificacions que estableix el projecte.

S'haurà de verificar que l'ús de productes que contenen materials procedents de reciclatge està recollit en els diferents documents del seguiment, el control i el final de les obres. En particular, en els casos en què estiguen disponibles, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes (imprés 2 Aïllants tèrmics i acústics, imprés 3 Revestiments per a façanes, Productes per a paviments interiors i exteriors, imprés 4 Fusteries exteriors, Morters d'obra de paleta).
 • Control d'execució (imprés 20 Fusteria exterior, imprés 26 Fusteria interior, imprés 27 Revestiments de paraments i sostres, imprés 28 Revestiments interiors, imprés 29 Revestiments de sòls).
 • Proves de servei (imprés 37, Proves de servei de cobertes planes i Proves de servei d'estanquitat de façanes).

També s'haurà de comprovar en la documentació final d'obra que els productes que contenen materials procedents de reciclatge compten amb marcatge CE i declaració de prestacions pertinents per a l'ús o usos declarats, així com declaració del fabricant/proveïdor del % en pes de material reciclat contingut en el producte, i un informe d'assajos d'un laboratori o una entitat de control (que haja validat el contingut de material reciclat) o bé, l'etiquetatge ambiental tipus I, tipus III o DAP sectorial que reflectisca aquesta informació.

Els assajos relatius a productes que contenen materials procedents de reciclatge es realitzaran conformement al procediment d'assaig de la norma EN corresponent, efectuat per laboratoris que complisquen els requisits generals de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 o equivalent.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Comunicació de la comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions (COM 2020) el nou Pla d'acció per a l'economia circular. Consultar
 • Noves normes en la gestió i el reciclatge de residus a la UE. Consultar
 • Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE, del Consell. Consultar
 • UNE 53978:2019. Plàstic. Materials de polietilé (PE) reciclat. Característiques.
 • UNE-EN 15342:2008. Plàstic. Plàstic reciclat. Caracterització de reciclats de poliestiré (PS).
 • UNE-EN 15344:2008. Plàstic. Plàstic reciclat. Caracterització de reciclats de polietilé (PE).
 • UNE-EN 15345:2008. Plàstic. Plàstic reciclat. Caracterització de reciclats de polipropilé (PP).
 • UNE-EN 15346:2015. Plàstic. Plàstic reciclat. Caracterització de reciclats de policlorur de vinil (PVC).
 • UNE-EN 15348:2015. Plàstic. Plàstic reciclat. Caracterització de reciclats de poli(tereftalat d'etilé) (PET).
 • UNE 53972:2020 Plàstic. Materials de polipropilé (PP) reciclat. Característiques i tipologia.
 • UNE 53978:2019. Plàstic. Materials de polietilé (PE) reciclat. Característiques.
 • UNE-EN 933-11:2009 i UNE-EN 933-11:2009/AC:2010. Assajos per a determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 11: Assaig de classificació dels components dels àrids gruixos reciclats.
 • UNE-EN 14243-1:2019. Materials produïts a partir de pneumàtics al final de la seua vida útil. Part 1: Definicions generals relatives als mètodes per a la determinació de les seues dimensions i impureses.
 • UNE-EN ISO 14021:2017. Etiquetes i declaracions ambientals. Afirmacions ambientals autodeclarades (etiquetatge ambiental tipus II).
 • Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge.

Informació d'interés
 • Etiquetes ambientals tipus I: Ecolabel. Possibles productes: revestiments de sòls amb fibres reciclades a base de fusta, suro i bambú, jardineria (mitjans de cultiu, substrat i humus), lubrificants, etc. Consultar
 • Distintiu de garantia de qualitat ambiental: Possibles productes: matèries primeres i productes de plàstic/cartó/cautxú/àrid reciclat, productes prefabricats de formigó amb material reciclat, productes aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat, etc. Consultar
 • Etiquetatges ambientals tipus III (declaracions ambientals de producte – DAP), conforme a les normes UNE-EN ISO i 14025 UNE-EN 15804: GlobalEPD. Consultar
 • Etiquetatges ambientals tipus III (declaracions ambientals de producte – DAP), conforme a les normes UNE-EN ISO i 14025 UNE-EN 15804: DAPcons. Consultar
 • Etiquetatges ambientals tipus III (declaracions ambientals de producte – DAP), conforme a les normes UNE-EN ISO i 14025 UNE-EN 15804: EPD SYSTEM. Consultar
 • Guia d'Aplicació de les **Autodeclaraciones Ambientals de Productes Prefabricats de Formigó. ANDECE. Consultar

Assessorament
 • Associació Nacional de Fabricants de Materials Aïllants (ANDIMAT). Directori d'associats Consultar
 • Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó (ANDECE). Cercador de fabricants. Consultar
 • Associació espanyola de fabricants de taulells i paviments ceràmics (ASCER). Consultar
 • Associació tècnica i empresarial de l'algeps (ATEDY). Llista de socis. Consultar
 • Associació Ibèrica de Fabricants d'Impermeabilització (AIFIM). Associats. Consultar
 • Associació de Fabricants de Morters i SATE (ANFAPA). Associats. Consultar
 • Institut Espanyol del Ciment i les seues Aplicacions (IECA). Consultar
 • Institut Tecnològic Metal·lomecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins (AIDIMME). Consultar