Visualització de contingut web

B1 — 03

PRODUCCIÓ D'ACS MITJANÇANT ENERGIES RENOVABLES


Tipus de contracte*

Serveis 

Subministraments 


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

Criteris d'adjudicació 


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar l'ús d'energia procedent de fonts renovables i/o processos de cogeneració renovables per a la producció d'aigua calenta sanitària (ACS) i de climatització de piscina coberta en els edificis de nova construcció i els edificis existents, per a reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. 

S'entén per "energia procedent de fonts renovables" o "energia renovable", l'energia procedent de fonts renovables no fòssils, és a dir, energia eòlica, solar, aerotérmica, geotèrmica, hidrotèrmica i oceànica, hidràulica, biomassa, gasos d'abocador, gasos de plantes de depuració i biogàs. 

S'entén per "cogeneració renovable" la generació simultània d'energia tèrmica i d'energia elèctrica o mecànica en un sol procés que involucra la combustió de biogàs. 

La producció d'ACS i la climatització de piscina coberta en els edificis es regulen en la secció HE 4 Contribució mínima d'energia renovable per a cobrir la demanda d'aigua calenta sanitària del document bàsic Estalvi d'energia del CTE, i en el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

EDIFICIS INCLOSOS EN L'ÀMBIT D'APLICACIÓDE LA SECCIÓ HE 4 DEL CTE 

Els edificis satisfaran les seues necessitats d'ACS i de climatització de piscina coberta segons el que s'estableix en la secció HE 4 del CTE. A més, si la demanda energètica d'ACS i de climatització de piscina coberta no és coberta al 100 % mitjançant energia renovable amb origen in situ o en les proximitats de l'edifici, o procedent de biomassa sòlida, l'energia auxiliar necessària per a satisfer la demanda de referència serà proporcionada a través d'empreses subministradores i/o comercialitzadores d'energia procedent de fonts renovables amb garantia d'origen acreditada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). 

EDIFICIS NO INCLOSOS EN L'ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LA SECCIÓ HE 4 DEL CTE 

Els edificis no inclosos en l'àmbit d'aplicació de la secció HE 4, satisfaran les seues necessitats de, almenys, el 60%1 de la demanda energètica anual d'ACS i de climatització de piscina coberta emprant energia procedent de fonts renovables o processos de cogeneració renovables, ben generada en el propi edifici o bé a través de la connexió a un sistema urbà de calefacció. La justificació d'aquesta mesura es realitzarà segons les condicions establides en la secció HE 4 del CTE. 

POSSIBLES SISTEMES DE PRODUCCIÓ DE ACS2

Podran utilitzar-se diferents sistemes basats en energia procedent de fonts renovables. A manera indicativa i no limitatiu, els següents: 

 • Energia solar tèrmica de baixa temperatura. 

 • Biomassa. 

 • Geotèrmica. 

 • Hidrotèrmica. 

 • Micro cogeneració. 

 • Aerotermia, conforme a la consideració d'energia renovable en bombes de calor accionades elèctricament. 

En l'elecció del sistema més adequat i de les seues prestacions es tindran en compte els següents criteris: 

 • Energètics: consum d'energia, final i primària, rendiment dels seus elements i eficiència global del sistema. 

 • Impacte mediambiental, en emissions de CO2 a l'atmosfera (kg CO2/any). 

 • Integració en l'arquitectura. 

 • Viabilitat tècnica: nivell de desenvolupament de la tecnologia, facilitat d'instal·lació, manteniment... 

 • Viabilitat econòmica en el cicle de vida: cost inicial, costos d'operació i manteniment, subvencions, amortització i retorn simple, etc. 

A més, les instal·lacions podran tenir diferent grau de centralització, en funció de la grandària de l'edifici i dels perfils de demanda i ús pels seus usuaris. 

En la Guia d'incorporació d'energies renovables en l'edificació, editada per l'Institut Valencià de l'Edificació i redactada en el marc del Fòrum per a l'edificació sostenible de la Comunitat Valenciana, s'analitza com integrar les energies renovables en l'edificació, tant en nous edificis com en els ja existents, oferint orientació sobre aspectes de disseny, tècnics i econòmics. 

Les instal·lacions i equips compliran els requisits establits en el RITE i el CTE, així com qualsevol altra legislació que els siga aplicable. Així mateix, podrà aplicar-se el "Plec de condicions tècniques d'instal·lacions de baixa temperatura" del IDAE per a instal·lacions solars tèrmiques i el document reconegut del RITE "Guia ASIT de l'energia solar tèrmica". 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'especificarà el percentatge de la demanda energètica d'ACS, i climatització de piscina en el seu cas, que es proposa satisfer mitjançant energia renovable, i el tipus d'energia renovable que es pretén incorporar, indicant els criteris tinguts en compte per a la selecció del sistema de producció d'ACS. A més, en el cas d'emprar una font energètica auxiliar per a la producció d'ACS proporcionada a través d'empresa subministradora i/o comercialitzadora, s'especificarà si l'energia contractada procedirà de fonts renovables amb garantia d'origen acreditada per la CNMC. 

En el projecte s'aportarà la informació establida conforme a la secció HE 4. A més, si així consta en la fase d'adjudicació, s'especificarà el compromís que l'energia contractada procedisca de fonts renovables amb garantia d'origen acreditada per la CNMC. 

En aquest cas, al final de cada any de contracte, el contractista haurà de revelar l'origen de l'energia subministrada a l'autoritat contractant. 


1. El percentatge indicat és orientatiu. Es podrà modificar a l'alça o a la baixa segons les necessitats i característiques particulars de l'edifici, com ara ús de l'edifici, demanda d'ACS, etc., i tenint en compte la relació cost-eficàcia, així com les possibilitats tècniques. 

2. En el cas que l'òrgan proponent del contracte determine el sistema de producció d'ACS a incorporar en l'edifici, aquest haurà de ser proposat pels licitadors i justificat sobre la base dels aspectes esmentats en la descripció de la clàusula. 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes comprovarà que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifica el percentatge de la demanda energètica d'ACS, i climatització de piscina en el seu cas, que es proposa satisfer mitjançant energia renovable, i el tipus d'energia renovable que es pretén incorporar amb indicació dels criteris tinguts en compte per a la seua selecció. 

A més, en el cas d'edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació de la secció HE 4 del CTE la demanda energètica del qual no siga coberta al 100% mitjançant energia renovable amb origen in situ o en les proximitats de l'edifici, o procedent de biomassa sòlida, es comprovarà que s'ha establit el compromís que l'energia auxiliar contractada per a la producció d'ACS contractada procedeix de fonts renovables amb garantia d'origen acreditada per la CNMC. 


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte es justifica la mesura conforme a les condicions del DB HE. Els documents de projecte inclouran la següent informació sobre l'edifici o part de l'edifici avaluada: 

 • La demanda mensual d'ACS i de climatització de piscina, incloent les pèrdues tèrmiques per distribució, acumulació i recirculació. 

 • La contribució renovable aportada per a satisfer les necessitats d'energia per a ACS i climatització de piscina. 

 • La contribució de l'energia residual aportada, en el seu cas, per a l'ACS. 

 • Comprovació que la contribució renovable per a les necessitats d'ACS utilitzada cobreix la contribució establida en la descripció de la mesura. 

En el cas d'edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació de la secció HE 4 del CTE la demanda energètica del qual no siga coberta al 100 % mitjançant energia renovable amb origen in situ o en les proximitats de l'edifici, o procedent de biomassa sòlida, es comprovarà que en el projecte es justifica que la resta de la demanda d'energia se satisfà a través de subministradores i/o comercialitzadores d'energia procedent de fonts renovables amb garantia d'origen acreditada per la CNMC. 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que l'edifici s'ha executat o reformat segons les especificacions establides en el projecte. 

Així mateix, es comprovarà que les solucions de les instal·lacions i els elements constructius executades s'arrepleguen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres, inclosos els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra. 

Respecte als productes, equips i materials relacionats amb l'energia es comprovarà que se subministren en condicions de funcionament i que compleixen les exigències mínimes en eficiència energètica establides pels reglaments d'ecodisseny, segons el que s'estableix pel Reial decret 187/2011. 

Per a això, se sol·licitarà la documentació corresponent al marcatge CE, i l'etiquetatge energètic quan siga pertinent, d'acord amb les disposicions que siguen transposició de les directives europees que afecten els productes subministrats o amb la normativa que les substituïsca (en l'Annex I de la present guia es desenvolupa el procediment de recepció de productes). 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).

EN FASE DE VIDA ÚTIL 

En el cas d'edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació de la secció HE 4 del CTE la demanda energètica del qual no siga coberta al 100 % mitjançant energia renovable amb origen in situ o en les proximitats de l'edifici, o procedent de biomassa sòlida, al final de cada any de contracte de subministrament d'energia, es comprovarà que la subministradora i/o comercialitzadora d'energia ha presentat la documentació rellevant del sistema de garantia d'origen. 

S'acceptarà també qualsevol altra prova equivalent (per exemple, un certificat negociable emès per un organisme independent, com el RECS, un Sistema de Certificats d'Energia Renovable: www.recs.org). 

Aquest requisit no serà necessari per als subministradors certificats d'electricitat 100 % ecològica, és a dir, que compten amb un etiquetatge ambiental tipus I o siguen conformes amb la norma ISO 14024 la definició de E de la qual-FER (electricitat produïda a partir de fonts d'energia renovables) siga com a mínim tan estricta com l'establida en la Directiva (UE) 2018/2001, relativa al foment de l'ús d'energia renovable.


Informació complementària

Normes de referència
 • Directiva (UE) 2018/2001 del Parla-ment Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2018 relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables. Text consolidat. Consultar
 • Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència ener-gètica, per la qual es modifiquen les Directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE. Text consolidat. Consultar
 • Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. , i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Document Bàsic HE Estalvi d'Energia.
 • Documents de Suport Consultar
 • Ordre de 28 de juliol de 1980 per la qual s'aproven les normes i instrucci-ons tècniques complementàries per a l'homologació dels panells solars, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar

Informació d'interés
 • Guia d'incorporació d'energies renovables en l'edificació. IVE; Fòrum per a l'edificació sostenible de la Comunitat Valenciana. 1a Edició, 2012. Consultar
 • IDAE, Instal·lacions d'energia solar tèrmica. Plec de condicions Tècniques d'instal·lacions de baixa temperatura. Revisió 2009. Consultar
 • Associació al Servei de la Investigació i la Tecnologia (ASIT). (2010). Guia ASIT de l'Energia Solar Tèrmica (document reconegut del RITE). Consultar
 • Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració. (Atecyr). Documents tècnics d'instal·lacions en l'edificació. Consultar