Visualització de contingut web

B1 — 03

PRODUCCIÓ D’ACS MITJANÇANT ENERGIES RENOVABLES


Tipus de contracte*

Serveis

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar l'ús d'energia procedent de fonts renovables i/o processos de cogeneració renovable per a la producció d'aigua calenta sanitària (ACS) i de climatització de piscina coberta en els edificis, per a reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

S'entén per "energia procedent de fonts renovables" l'energia procedent de fonts renovables no fòssils, és a dir, energia eòlica, solar, aerotèrmica, geotèrmica, hidrotèrmica i oceànica, hidràulica, biomassa, gasos d'abocador, gasos de plantes de depuració i biogàs.

S'entén per "cogeneració renovable" la generació simultània d'energia tèrmica i d'energia elèctrica o mecànica en un sol procés que involucra la combustió de biogàs.

La producció d'ACS i la climatització de piscina coberta en els edificis es regulen en la secció HE 4, "Contribució mínima d'energia renovable per a cobrir la demanda d'aigua calenta sanitària", del document bàsic Estalvi d'energia del CTE.

En el contracte es podrà requerir el que es desenvolupa en la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació de la secció HE 4 del CTE

Els edificis hauran de satisfer les seues necessitats d'ACS i de climatització de piscina coberta segons el que s'estableix en la secció HE 4 del CTE. A més, si la demanda energètica d'ACS i de climatització de piscina coberta no es cobreix al 100% mitjançant energia renovable amb origen in situ o en les proximitats de l'edifici, o procedent de biomassa sòlida, l'energia auxiliar necessària per a satisfer la demanda de referència haurà de ser proporcionada a través d'empreses subministradores i/o comercialitzadores d'energia procedent de fonts renovables amb garantia d'origen acreditada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Edificis no inclosos en l'àmbit d'aplicació de la secció HE 4 del CTE

Els edificis no inclosos en l'àmbit d'aplicació de la secció HE 4, hauran de satisfer les seues necessitats almenys del 60%(1) de la demanda energètica anual d'ACS i de climatització de piscina coberta utilitzant energia procedent de fonts renovables o processos de cogeneració renovable, bé generada en el mateix edifici o bé a través de la connexió a un sistema urbà de calefacció. La justificació d'aquesta mesura s'haurà de fer segons les condicions establides en la secció HE 4 del CTE.

Possibles sistemes de producció d'ACS(2)

Es podran utilitzar diferents sistemes basats en energia procedent de fonts renovables. A manera indicativa i no limitadora, els següents:

 • Energia solar tèrmica de baixa temperatura.
 • Biomassa.
 • Geotèrmica.
 • Hidrotèrmica.
 • Microcogeneració.
 • Aerotèrmia, d'acord amb la consideració d'energia renovable en bombes de calor accionades elèctricament.

En l'elecció del sistema més adequat i de les seues prestacions s'hauran de tindre en compte els criteris següents:

 • Energètics: consum d'energia, final i primària, rendiment dels seus elements i eficiència global del sistema.
 • Impacte mediambiental, en emissions de CO2 a l'atmosfera (kg CO2/any).
 • Integració en l'arquitectura.
 • Viabilitat tècnica: nivell de desenvolupament de la tecnologia, facilitat d'instal·lació, manteniment...
 • Viabilitat econòmica en el cicle de vida: cost inicial, costos d'operació i manteniment, subvencions, amortització i retorn simple, etc.

A més, les instal·lacions podran tindre diferent grau de centralització, en funció de la grandària de l'edifici i dels perfils de demanda i ús pels seus usuaris.

En la Guía de incorporación de energías renovables en la edificación, editada per l'Institut Valencià de l'Edificació i redactada en el marc del Fòrum per a l'edificació sostenible de la Comunitat Valenciana, s'analitza com integrar les energies renovables en l'edificació, tant en edificis nous com en els ja existents, i s'ofereix orientació sobre aspectes de disseny, tècnics i econòmics.

En la documentació que cal lliurar en la fase d'adjudicació s'haurà d'especificar el percentatge de la demanda energètica d'ACS, i climatització de piscina si és el cas, que es proposa satisfer mitjançant energia renovable, i el tipus d'energia renovable que es pretén incorporar, amb indicació dels criteris que s'han tingut en compte per a la selecció del sistema de producció d'ACS. A més, en el cas d'emprar una font energètica auxiliar per a la producció d'ACS proporcionada a través d'una empresa subministradora i/o comercialitzadora, s'haurà d'especificar si l'energia contractada procedirà de fonts renovables amb garantia d'origen acreditada per la CNMC.

En el projecte s'haurà d'aportar la informació establida d'acord amb la secció HE 4. A més, si així consta en la fase d'adjudicació, s'haurà d'especificar el compromís que l'energia contractada procedisca de fonts renovables amb garantia d'origen acreditada per la CNMC. En aquest cas, al final de cada any de contracte, el contractista haurà de revelar l'origen de l'energia subministrada a l'autoritat contractant.


(1) El percentatge indicat és orientatiu. Es podrà modificar a l'alça o a la baixa segons les necessitats i característiques particulars de l'edifici, com ara ús de l'edifici, demanda d'ACS, etc., i tenint en compte la relació cost-eficàcia, així com les possibilitats tècniques.

(2) En el cas que l'òrgan proponent del contracte no determine el sistema de producció d'ACS que cal incorporar en l'edifici, aquest haurà de ser proposat pels licitadors i justificat sobre la base dels aspectes esmentats en la descripció de la clàusula.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifica el percentatge de la demanda energètica d'ACS, i climatització de piscina si escau, que es proposa satisfer mitjançant energia renovable, i el tipus d'energia renovable que es pretén incorporar amb indicació dels criteris que s'han tingut en compte per a la seua selecció.

A més, en el cas d'edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació de la secció HE 4 del CTE la demanda energètica dels quals no es cobrisca al 100% mitjançant energia renovable amb origen in situ o en les proximitats de l'edifici, o procedent de biomassa sòlida, s'haurà de comprovar que s'ha establit el compromís que l'energia auxiliar contractada per a la producció d'ACS contractada procedeix de fonts renovables amb garantia d'origen acreditada per la CNMC.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que en el projecte es justifica la mesura segons les condicions del DB HE. Els documents de projecte hauran d'incloure la informació següent sobre l'edifici o la part de l'edifici que s'haja avaluat:

 • La demanda mensual d'ACS i de climatització de piscina, incloent-hi les pèrdues tèrmiques per distribució, acumulació i recirculació.
 • La contribució renovable aportada per a satisfer les necessitats d'energia per a ACS i climatització de piscina.
 • La contribució de l'energia residual aportada, si és el cas, per a l'ACS.
 • Comprovació del fet que la contribució renovable per a les necessitats d'ACS utilitzada cobreix la contribució establida en la descripció de la mesura.

En el cas d'edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació de la secció HE 4 del CTE, la demanda energètica dels quals no es cobrisca al 100% mitjançant energia renovable amb origen in situ o en les proximitats de l'edifici, o procedent de biomassa sòlida, s'haurà de comprovar que en el projecte es justifica que la resta de la demanda d'energia se satisfà a través de subministradores i/o comercialitzadores d'energia procedent de fonts renovables amb garantia d'origen acreditada per la CNMC.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres hauran de comprovar que l'edifici s'ha executat o reformat segons les especificacions que s'estableixen en el projecte.

Així mateix, s'haurà de comprovar que les solucions de les instal·lacions i els elements constructius executats es recullen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres, inclosos els impresos del llibre de gestió de qualitat d'obra en aquells casos en els quals aquests estiguen disponibles.

Pel que fa als productes, equips i materials relacionats amb l'energia, s'haurà de comprovar que se subministren en condicions de funcionament i que compleixen les exigències mínimes en eficiència energètica establides pels reglaments d'ecodisseny, segons el que estableix el Reial Decret 187/2011.

Per a fer-ho, s'haurà de sol·licitar la documentació corresponent al marcatge CE, i l'etiquetatge energètic quan siga pertinent, d'acord amb les disposicions que siguen una transposició de les directives europees que afecten els productes subministrats o amb la normativa que les substituïsca.( en l´Annex I de la present guia es desenvolupa el procediment de recepció de productes)

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l´exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures Relacionats").

En fase de vida útil

En el cas d'edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació de la secció HE 4 del CTE la demanda energètica dels quals no es cobrisca al 100% mitjançant energia renovable amb origen in situ o en les proximitats de l'edifici, o procedent de biomassa sòlida, al final de cada any de contracte de subministrament d'energia, s'haurà de comprovar que la subministradora i/o comercialitzadora d'energia ha presentat la documentació rellevant del sistema de garantia d'origen.

S'haurà d'acceptar també qualsevol altra prova equivalent (per exemple, un certificat negociable emés per un organisme independent, com el RECS, un sistema de certificats d'energia renovable: www.recs.org).

Aquest requisit no serà necessari per als subministradors certificats d'electricitat 100% ecològica, és a dir, que disposen d'un etiquetatge ambiental tipus I o siguen conformes amb la norma ISO 14024 i tinguen una definició d'E-FER (electricitat produïda a partir de fonts d'energia renovables) com a mínim tan estricta com la que s'estableix en la Directiva (UE) 2018/2001, relativa al foment de l'ús d'energia renovable.


Informació complementària

Normes de referència
 • Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Consultar
 • Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, per la qual es modifiquen les directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE. Consultar
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Consultar
 • Document bàsic HE Estalvi d'energia. (Documents de suport). Consultar

Informació d'interés
 • Guia d'incorporació d'energies renovables en l'edificació. IVE; Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat Valenciana. 1a edició, 2012.
 • Atecyr. Documents tècnics d'instal·lacions en l'edificació. Consultar