Visualització de contingut web

Objectiu

El present document adopta un format de Guia amb una clara vocació pràctica de suport als òrgans de contractació i de gestió dels contractes del sector públic de la Generalitat Valenciana, amb la finalitat que en aquests s'incorporen criteris mediambientals.
 
Els tipus de contractes per als quals s'ha desenvolupat l'exposat en la present Guia, principalment, són els contractes de serveis de redacció de projectes d'obres d'edificació i els contractes d'obra. No obstant això, hi escau també la seua aplicació als contractes de subministrament o de concessió d'obres.
 
La incorporació dels criteris mediambientals pot analitzar-se des de diferents àmbits del procés de licitació; en la definició de les clàusules administratives particulars o de prescripcions tècniques; en la selecció dels mitjans i criteris per a acreditar la solvència dels licitadors; en la definició dels criteris d'adjudicació o les condicions especials d'execució del contracte.
 
D'una banda, en la primera part de la Guia, s'aborda la inclusió de característiques mediambientals en les diferents fases de la contractació pública, tant des del punt de vista de la preparació i adjudicació dels contractes com dels seus efectes, compliment i extinció.
 
D'altra banda, en la segona part del document, es desenvolupen els citats criteris mediambientals a través d'una sèrie de fitxes d'aplicació pràctica; cadascuna de les fitxes aborda una mesura de caràcter mediambiental i inclou la seua descripció concreta, a tall d'exemple, per a incorporar en els contractes.
Les mesures que s'exposen en les fitxes naixen amb la intenció d'anar creixent i ser actualitzades permanentment, en funció de diferents necessitats, com canvis normatius i jurisprudencials, l'aparició de nous requisits, productes o sistemes en el mercat, etc.
 
En virtut de les particularitats del contracte a establir, serà l'òrgan de contractació el que valore i justifique quines mesures de les exposades en les fitxes s'incorporaran al contracte, i en quina fase del procediment de contractació n'és més adequada la introducció. Coadjuvar en la decisió d'incorporar aspectes ambientals i facilitar la decisió sobre el moment de la seua aplicació, és part de l'objecte de les fitxes.
 

Els objectius generals que persegueixen les mesures desenvolupades en la Guia són:

  • Promoure l'adquisició per part de l'administració de la Generalitat d'obres i serveis amb el menor impacte mediambiental possible catalitzant un canvi de paradigma.
  • Secundar amb mesures concretes per a aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador garantint, al mateix temps, un ús més racional i econòmic dels fons públics.
  • Promoure la contractació de béns i serveis respectuosos amb el medi ambient.
  • Valorar la vida útil en la compra de productes i serveis, en detriment de l'obsolescència programada.
  • Incorporar criteris de circularitat per a aconseguir un ús eficient de recursos.
  • Fomentar la inclusió de sistemes de qualitat i gestió ambiental.

 

Així mateix, no s'ha de perdre de vista que la incorporació de la digitalització en la contractació pública de projectes, obres o serveis d'operació i manteniment permet un increment de la qualitat, sostenibilitat i resiliència de l'entorn construït, al mateix temps que facilita una millor gestió d'aquest, fent-ho més habitable i segur per a les persones. En particular, la digitalització dels projectes d'edificació a través de la metodologia BIM (Building Information Modelling), és un aspecte fonamental en aquest procés de canvi i transició verda.