Visualització de contingut web

B1 — 01

LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir el consum energètic dels edificis existents i satisfer-lo, en gran manera, mitjançant l'ús d'energia procedent de fonts renovables.

L'Acord de París de 2015 sobre el canvi climàtic estableix l'objectiu de reduir les emissions de la Unió Europea en almenys un 40% per a 2030 respecte als valors de 1990 i incrementar la quota d'energia procedent de fonts renovables almenys fins al 32% del consum final brut d'energia.

Així mateix, l'Acord del Consell de 2016, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l'autoconsum en els edificis, infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat estableix un objectiu d'estalvi energètic mínim global del 25% en 2025 i que el 25% dels edificis existents amb consum energètic superior a 200.000 kWh/any milloren la seua qualificació energètica abans de l'any 2025. Tot això, sobre el nivell base de referència del consum energètic global del sector públic de la Generalitat l'any 2014.

La limitació del consum energètic dels edificis es regula en la secció HE 0, "Limitació del consum energètic", del document bàsic Estalvi d'energia del CTE.

En el cas d'intervencions en les quals no siga obligatòria l'aplicació de l'HE 0 es podrà requerir el que es desenvolupa en la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Intervencions en edificis d'ús residencial privat

El consum d'energia primària no renovable i el consum d'energia primària total dels espais continguts a l'interior de l'envolupant tèrmica de l'edifici o, si és el cas, de la part de l'edifici considerada, no hauran de superar els valors límit obtinguts de les taules 3.1.a-HE0 i 3.2.a-HE0 del DB HE del CTE, respectivament. Per a controlar la demanda energètica, l'envolupant tèrmica de l'edifici haurà de complir les condicions establides per al cas de reformes en la secció HE 1, "Condicions per al control de la demanda energètica".

Quedarà prohibida la utilització de combustibles sòlids d'origen fòssil no renovable en les instal·lacions tèrmiques que es reformen en els edificis existents.

Intervencions en edificis d'usos diferents del residencial privat

El consum d'energia primària no renovable i el consum d'energia primària total dels espais continguts a l'interior de l'envolupant tèrmica de l'edifici o, si és el cas, de la part de l'edifici considerada, no hauran de superar els valors límit obtinguts de les taules 3.1.a-HE0 i 3.2.b-HE0 del DB HE del CTE, respectivament. Per a controlar la demanda energètica, l'envolupant tèrmica de l'edifici haurà de complir les condicions establides per al cas de reformes en la secció HE 1, "Condicions per al control de la demanda energètica".

Quedarà prohibida la utilització de combustibles sòlids d'origen fòssil no renovable en les instal·lacions tèrmiques que es reformen en els edificis existents.

En la documentació que cal lliurar en la fase d'adjudicació s'haurà d'incloure el compromís de reduir el consum d'energia primària no renovable i el consum d'energia primària total segons el que s'estableix en la descripció de la mesura.

En el projecte s'haurà d'incloure el desenvolupament de les actuacions amb el detall suficient.

Com a alternativa a l'anterior, en el cas d'intervencions en les quals no siga obligatòria l'aplicació de l'HE 0 i el marge d'intervenció en l'envolupant i/o en els sistemes estiga limitat, l'òrgan proponent del contracte podrà requerir el següent:

S'haurà de reduir un 40% (1) com a mínim tant el consum d'energia primària no renovable com el consum d'energia primària total dels espais continguts a l'interior de l'envolupant tèrmica de l'edifici o, si escau, de la part de l'edifici considerada respecte al valor resultant de la certificació de l'eficiència energètica (2) sobre la situació inicial de l'edifici o en la qual s'intervé.

Quedarà prohibida la utilització de combustibles sòlids d'origen fòssil no renovable en les instal·lacions tèrmiques que es reformen en els edificis existents.

En la documentació que cal lliurar en la fase d'adjudicació s'hauran d'incloure els percentatges de reducció del consum d'energia primària no renovable i del consum d'energia primària total respecte a la situació inicial.

En el projecte s'haurà d'incloure el desenvolupament de les actuacions per a assolir aquests percentatges de reducció amb el detall suficient.


(1) El percentatge indicat és orientatiu. Es podrà modificar a l'alça o a la baixa segons les característiques pròpies de l'edifici i el tipus d'intervenció.

(2) Com a valor afegit a la certificació de l'eficiència energètica (CEE), es podrà assignar més puntuació a la realització d'una auditoria energètica (AE) en la situació inicial de l'edifici o de la part reformada. Així, es podrà valorar en ordre de menys a més puntuació l'ús de les següents metodologies per a justificar la reducció del consum:

 • CEE inicial + CEE final
 • CEE inicial + AE inicial + CEE final
 • CEE inicial + AE inicial + CEE final + Informe raonat de la reducció de consum d'energia respecte a la situació inicial

Cal recordar que la certificació de l'eficiència energètica dels edificis a la Comunitat Valenciana es regula d'acord amb el Decret 39/2015, de 2 d'abril, del Consell.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'inclou el compromís de reduir el consum d'energia i, si escau, s'especifiquen els percentatges de reducció del consum d'energia primària no renovable i del consum d'energia primària total de l'edifici, juntament amb la metodologia i les eines que cal emprar per a justificar la reducció del consum d'energia al qual es compromet.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que en el projecte es justifica la reducció del consum d'energia primària, segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i es verifica en la fase d'adjudicació, segons les regles i els procediments pertinents, establits en el document bàsic HE Estalvi d'energia vigent.

S'haurà de comprovar que la justificació sobre les solucions de limitació del consum energètic es recull en els diferents documents del projecte (memòria, plànols, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es descriguen les instal·lacions de calefacció, refrigeració, ventilació, ACS, control de la humitat, i il·luminació en el cas d'edificis no residencials, i els elements constructius de l'envolupant tèrmica de l'edifici afectats.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres hauran de comprovar que les instal·lacions per a atendre els serveis de calefacció, refrigeració, ventilació, ACS, control de la humitat (i d'il·luminació en el cas d'edificis no residencials), així com els elements constructius de l'envolupant tèrmica, s'han executat segons les especificacions establides en projecte.

Així mateix, s'haurà de comprovar que les solucions executades es recullen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en els quals es descriguen les instal·lacions i l'envolupant de l'edifici. En particular, en els casos en què estiguen disponibles, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes.
 • Control d'execució (imprés 19, Tancament exterior; 20, Fusteria exterior; 21, Persianes i tancaments; 22, Defenses exteriors; 23, Teulades; 24, Cobertes planes, i 34, Instal·lació de ventilació); i
 • Proves de servei, si escau.

Pel que fa als productes, equips i materials relacionats amb l'energia, s'haurà de comprovar que se subministren en condicions de funcionament i que compleixen les exigències mínimes en eficiència energètica establides pels reglaments d'ecodisseny, segons el que estableix el Reial Decret 187/2011.

Per a fer-ho, s'haurà de sol·licitar la documentació corresponent al marcatge CE, i l'etiquetatge energètic quan siga pertinent, d'acord amb les disposicions que siguen una transposició de les directives europees que afecten els productes subministrats o amb la normativa que les substituïsca ( en l´Annex I de la present guia es desenvolupa el procediment de recepció de productes).

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Ordre PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de contractació pública ecològica de l'Administració general de l'Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025). Consultar
 • Reglament (UE) 2017/1369 del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2017, pel qual s'estableix un marc per a l'etiquetatge energètic i es deroga la Directiva 2010/30/UE. Consultar
 • Acord de 16 de desembre de 2016, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l'autoconsum. Consultar
 • Decret 39/2015, de 2 d'abril, del Consell, pel qual es regula la certificació d'eficiència energètica dels edificis. Consultar
 • Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Consultar
 • Reial Decret 1390/2011, de 14 d'octubre, pel qual es regula la indicació del consum d'energia i altres recursos per part dels productes relacionats amb l'energia, mitjançant l'etiquetatge i una informació normalitzada. Consultar
 • Reial Decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l'establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia vigents que els siguen aplicables. Consultar
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Consultar
 • Document bàsic HE Estalvi d'energia. (Documents de suport). Consultar