Visualització de contingut web

B1 — 01

LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

Criteris d'adjudicació 


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir el consum energètic dels edificis existents i satisfer-lo, en gran manera, mitjançant l'ús d'energia procedent de fonts renovables.Amb l'aprovació en 2021 de la Llei Europea del Clima, la Unió Europea va convertir el compromís polític d'aconseguir la neutralitat climàtica per a 2050 en una obligació legal. Com a pas intermedi, la UE ha elevat l'objectiu de reduir les emissions d'ací a 2030 en, almenys, un 55% respecte als valors de 1990 i augmentar la quota d'energies renovables al 40%. 

En línia amb la "Onada de renovació per a Europa" s'aprova el "Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya" amb el principal objectiu d'aconseguir unes taxes de rehabilitació energètica del parc immobiliari que siguen significativament superiors a les actuals. 

Així mateix, en la Comunitat Valenciana, l'Acord del Consell de 2016, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l'autoconsum en els edificis, infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat estableix un objectiu d'estalvi energètic mínim global del 25% en 2025 i que el 25% dels edificis existents amb consum energètic superior a 200.000 kWh/any milloren la seua qualificació energètica abans de l'any 2025. Tot això sobre el nivell base de referència del consum energètic global del sector públic de la Generalitat l'any 2014. 

La limitació del consum energètic dels edificis i la definició de "edifici de consum d'energia quasi nul", es regulen en el document bàsic Estalvi d'energia del CTE i en el Reial decret 390/2021, d'1 de juny. 

La "eficiència energètica d'un edifici" es determinarà sobre la base de la utilització d'energia calculada o efectiva que es necessita per a satisfer la demanda d'energia associada a un ús normal de l'edifici, que inclourà l'energia consumida en la calefacció, la refrigeració, la ventilació, la producció d'aigua calenta sanitària i, en edificis d'ús terciari, la il·luminació (els denominats serveis EPB, "Energy Performance of Building"), conforme s'estableix en la Directiva 2010/31/UE. 

Es considera "edifici de consum d'energia quasi nul", l'edifici, nou o existent, que compleix amb les exigències reglamentàries establides en aquest document bàsic referent a la limitació de consum energètic per a edificis de nova construcció. 

En el cas d'intervencions en edificis existents es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

En la intervenció en edificis existents es realitzaran les actuacions necessàries per a aconseguir un "edifici de consum d'energia quasi nul". Per a això, en funció de l'ús de l'edifici, s'aplicaran les condicions indicades a continuació. 

INTERVENCIONS EN EDIFICISD'ÚS RESIDENCIAL PRIVAT 

El consum d'energia primària no renovable i el consum d'energia primària total dels espais continguts a l'interior de l'envolupant tèrmica de l'edifici o, en el seu cas, de la part de l'edifici considerada, no superaran els valors límit establits per a edificis nous i ampliacions obtinguts de les taules 3.1.a-HE 0 i 3.2.a-HE 0 del DB HE del CTE, respectivament. 

Quedarà prohibida la utilització de combustibles d'origen fòssil no renovable en les instal·lacions tèrmiques que es reformen en els edificis existents. 

INTERVENCIONS EN EDIFICIS D'USOS DIFERENTS AL RESIDENCIAL PRIVAT 

El consum d'energia primària no renovable i el consum d'energia primària total dels espais continguts a l'interior de l'envolupant tèrmica de l'edifici o, en el seu cas, de la part de l'edifici considerada, no superaran els valors límit obtinguts de les taules 3.1.b - HE 0 i 3.2.b-HE 0 del DB HE del CTE, respectivament. 

Quedarà prohibida la utilització de combustibles sòlids d'origen fòssil no renovable en les instal·lacions tèrmiques que es refor-men en els edificis existents. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'inclourà el compromís de reduir el consum d'energia primària no renovable i el consum d'energia primària total conforme al que s'estableix en la descripció de la mesura, per a aconseguir un "edifici de consum d'energia quasi nul". 

En el projecte s'inclourà el desenvolupament de les actuacions amb el detall suficient.

 

Com a alternativa a l'anterior, en el cas d'intervencions en les quals no siga obligatòria l'aplicació del HE 0 i el marge d'intervenció en l'envolupant i/o en els sistemes estiga limitat, l'òrgan proponent del contracte podrà requerir l'arreplegat a continuació. 

INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS 

Es reduirà un 45%1 com a mínim el consum d'energia primària no renovable dels espais continguts a l'interior de l'envolupant tèrmica de l'edifici o, en el seu cas, de la part de l'edifici considerada respecte al valor resultant de la certificació de l'eficiència energètica2 sobre la situació inicial de l'edifici o en la qual s'intervé. 

Quedarà prohibida la utilització de combustibles d'origen fòssil no renovable en les instal·lacions tèrmiques que es reformen en els edificis existents. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar en la fase d'adjudicació s'inclouran els percentatges de reducció del consum d'energia primària no renovable i del consum d'energia primària total respecte a la situació inicial. 

En el projecte s'inclourà el desenvolupament de les actuacions per a aconseguir aquests percentatges de reducció amb el detall suficient. 


1. El percentatge indicat és orientatiu.Es podrà modificar a l'alça o a la baixa segons les característiques pròpies de l'edifici i el tipus d'intervenció. En qualsevol cas, si escau, no serà inferior al 30% i, preferentment, hauria de ser superior al 45% o al 60% per a accelerar la descarbonització del parc immobiliari de la UE. 

2. Com a valor afegit a la certificació de l'eficiència energètica (CEE) es podrà assignar major puntuació a la realització d'una auditoria energètica (AE) en la situació inicial de l'edifici o de la part reformada. Així, es podrà valorar en ordre de menor a major puntuació l'ús de les següents metodologies per a justificar la reducció del consum: 

 • CEE inicial + CEE final 

 • CEE inicial + AE inicial + CEE final 

 • CEE inicial + AE inicial + CEE final + Informe raonat de la reducció de consum d'energia respecte a la situació inicial 

Cal recordar que la certificació de l'eficiència energètica dels edificis en la Comunitat Valenciana es regula pel Decret 39/2015, de 2 d'abril, del Consell. 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes comprovarà que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'inclou el compromís de reduir el consum d'energia i, en el seu cas, s'especifiquen els percentatges de reducció del consum d'energia primària no renovable i del consum d'energia primària total de l'edifici, al costat de la metodologia i eines a emprar per a justificar la reducció del consum d'energia al qual es compromet. 


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte es justifica la reducció del consum d'energia primària, segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i verificat en la fase d'adjudicació, conforme a les regles i procediments pertinents, establits en el Document Bàsic HE Estalvi d'Energia vigent. 

Es comprovarà que la justificació sobre les solucions de limitació del consum energètic s'arreplega en els diferents documents del projecte (memòria, plans, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es descriguen els sistemes tècnics i les instal·lacions atesos els serveis de calefacció, refrigeració, ventilació, producció d'aigua calenta sanitària (ACS), control de la humitat, i il·luminació en el cas d'edificis no residencials, i els elements constructius de l'envolupant tèrmica de l'edifici afectats. 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que els sistemes tècnics i les instal·lacions destinats a atendre els serveis de calefacció, refrigeració, ventilació, producció d'ACS, control de la humitat (e d'il·luminació en el cas d'edificis no residencials), així com els elements constructius de l'envolupant tèrmica, s'han executat segons les especificacions establides en projecte. 

Així mateix, es comprovarà que les solucions executades s'arrepleguen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en els quals es descriguen les instal·lacions i l'envolupant de l'edifici. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a: 

 • Control de recepció de productes. 

 • Control d'execució (façanes, fusteria exterior, persianes i tancaments, defenses exteriors, cobertes inclinades, cobertes planes, instal·lació d'electricitat i posada a terra, instal·lació de gas i instal·lació de ventilació). 

 • Proves de servei, en el seu cas. 

Respecte als productes, equips i materials relacionats amb l'energia es comprovarà que se subministren en condicions de funcionament i que compleixen les exigències mínimes en eficiència energètica establides pels reglaments d'ecodisseny, segons el que s'estableix pel Reial decret 187/2011. 

Per a això, se sol·licitarà la documentació corresponent al marcatge CE, i l'etiquetatge energètic quan siga pertinent, d'acord amb les disposicions que siguen transposició de les directives europees que afecten els productes subministrats o amb la normativa que les substituïsca (en l'Annex I de la present guia es desenvolupa el procediment de recepció de productes). 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es reco-mana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) 2021/1119 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de juny de 2021 pel qual s'estableix el marc per a aconseguir la neutralitat climàtica i es modifiquen els Reglaments (CE) n.o 401/2009 i (UE) 2018/1999 ("Legislació europea sobre clima"). Consultar
 • Comissió Europea. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions Intensificar l'ambició climàtica d'Europa per a 2030: Invertir en un futur climàticament neutre en benefici dels nostres ciutadans. COM(2020) 562 final. Consultar
 • Resolució de 29 d'abril de 2021, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril de 2021, pel qual aprova el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Text consolidat. Consultar
 • Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè econòmic i social europeu i al Comitè de les regions Onada de renovació per a Europa: ecologitzar els nostres edificis, crear ocupació i millorar vides. Consultar
 • Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de maig de 2010 relativa a l'eficiència energètica dels edificis. Modificada per:
 • Directiva (UE) 2018/844 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018.
 • Reglament (UE) 2018/1999 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2018. Consultar
 • Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. "Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030". Consultar
 • Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. "ERESEE 2020. Actualització 2020 de l'Estratègia a llarg termini per a la Rehabilitació Energètica en el Sector de l'Edificació a Espanya" Consultar
 • Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Text consolidat. Consultar
 • Ordre PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de Contractació Pública Ecològica de l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025). Text consolidat. Consultar
 • Reglament (UE) 2017/1369 del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2017, pel qual s'estableix un marc per a l'etiquetatge energètic i es deroga la Directiva 2010/30/UE. Text consolidat. Consultar
 • Acord de 16 de desembre de 2016, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l'autoconsum. Consultar
 • Decret 39/2015, de 2 d'abril, del Con-sell, pel qual es regula la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Consultar
 • Reial decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Consultar
 • Reial decret 1390/2011, de 14 d'octubre, pel qual es regula la indicació del consum d'energia i altres recursos per part dels productes relacionats amb l'energia, mitjançant l'etiquetatge i una informació normalitzada. Text consolidat. Consultar
 • Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l'establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia vigents que els siguen aplicable. Consultar
 • Reial decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Document Bàsic HE Estalvi d'Energia.
 • Documents de Suport. Consultar

Informació d'interés
 • Registre de documents reconeguts amb la finalitat de facilitar el compliment de les exigències del RITE. Secretaria d'Estat d'Energia, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Consultar
 • Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). (2022). Ajudes Energia. Consultar
 • Programa d'ajudes per a la rehabilitació integral d'edificis residencials i habitatges. Finançat per la Unió Europea, Fons Next Generation EU. Consultar
 • Programa d'Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics de les Comunitats i Ciutats Autònomes (PIREP autonòmic). Consultar