Visualització de contingut web

C1 — 07

LIMITACIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES O PERILLOSES


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Protegir la salut humana i el medi ambient dels efectes nocius que poden causar algunes substàncies químiques presents en uns certs materials de construcció dels edificis de nova construcció i els edificis existents, com ara pintures i vernissos d'interior, revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls, així com sellants i adhesius. 

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció. 

Es consideren materials de baixa emissió de contaminants la pedra, el vidre, la ceràmica i el metall no tractat. 

Pintures i vernissos 

Comprenen les pintures i els vernissos d'interior i exterior, els tints per a fustes i els productes afins d'interior i exterior destinats a utilitzar-se amb finalitats decoratius per part de consumidors i usuaris professionals que s'inscriuen en l'àmbit d'aplicació de la Directiva 2004/42/CE del Parlament Europeu i del Consell. S'exceptuen els productes indicats en l'article 1.3 de la Decisió de la Comissió de 28 de maig de 2014, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a les pintures i vernissos d'interior i exterior (2014/312/UE). 

Les pintures i els vernissos d'interior i exterior queden regulats pel Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, que transposa la Directiva 2004/42/CE. Aquestes disposicions limiten el contingut dels compostos orgànics volàtils (COV) amb la finalitat de prevenir i reduir la contaminació atmosfèrica deguda a la contribució dels COV a la formació d'ozó troposfèric. 

Revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls 

Comprenen els revestiments de sòl d'interiors, amb inclusió dels revestiments de fusta, els revestiments laminats, els revestiments de suro i els revestiments de bambú, que estiguen constituïts en més d'un 80 % en massa del producte final per materials i fibres de fusta, a base de fusta, de suro, a base de suro, de bambú i a base de bambú i que no continguen fibres sintètiques en cap de les capes que els componen. 

Les substàncies químiques i el seu ús perquè siguen segures, es regulen de manera general en el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH). 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

PINTURES I VERNISSOS

Les pintures i vernissos d'interior i exterior utilitzats en l'edifici que estiguen inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Decisió de la Comissió de 28 de maig de 2014, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a les pintures i vernissos d'interior i exterior, a més de complir el que s'estableix en el Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, tindran un contingut reduït de COV i un contingut minimitzat de substàncies i mescles perilloses conforme als criteris 4 i 5 de la citada Decisió de la Comissió de 28 de maig de 2014.

La garantia del compliment d'aquests criteris serà acreditable amb declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits indicats en la descripció de la mesura), o ben etiquetat ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació.

REVESTIMENTS DE FUSTA, SURO I BAMBÚ PER A SÒLS 

Els revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls utilitzats en l'edifici que estiguen inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Decisió (UE) 2017/176 de la Comissió de 25 de gener de 2017 garantiran la restricció de la presència en el producte de substàncies i mescles perilloses i substàncies específiques, així com emissions reduïdes de COV i de formaldehid, conforme als criteris 3, 4, 6, i 7 establits en aquesta disposició.

En particular, en relació a l'emissió de formaldehid, els revestiments de sòl fabricats amb ànima, adhesius, resines o agents d'acabat a base de formaldehid i, si s'usen, les ànimes sense tractar fabricades amb adhesius o resines a base de formaldehid tindran una de les característiques següents:

 • Les seues emissions de formaldehid són inferiors al 50 % del llindar que permet la seua classificació com E1, segons es defineix en l'annex B de la norma EN 13986 + A1 (aplicable a tots els revestiments de sòl i a les ànimes que no siguen taulers de fibra de densitat mitjana (MDF) ni alta (HDF)).

 • Les seues emissions de formaldehid són inferiors al 65 % del valor E1, segons es defineix en l'annex B de la norma EN 13986 + A1, aplicable a les ànimes sense tractar de fibra de densitat mitjana (MDF) i alta (HDF).

 • Les seues emissions de formaldehid són inferiors als límits establits en les normes del Califòrnia Air Resources Board (CARB), fase II, o de les normes japoneses F-3 estreles o F-4 estreles.

La garantia del compliment d'aquests criteris serà acreditable amb declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits indicats en la descripció de la mesura), o ben etiquetat ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació.

SELLANTES I ADHESIUS

Els sellants i adhesius disposaran de classificació EC1 o superior de l'etiqueta EMICODE o es demostrarà que respecten els límits indicats per a obtenir aquesta classificació mitjançant informe d'assajos realitzats sobre els productes.

Justificació de la mesura

En la documentació a lliurar s'especificarà la manera d'acreditar que totes les pintures i vernissos d'interior, tots els revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls i tots els sellants i adhesius, en el seu cas, inclosos en la mesura tindran un contingut limitat i emissions reduïdes de substàncies nocives o perilloses, que podrà ser mitjançant declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits indicats en la descripció de la mesura) o bé, en el cas de pintures i vernissos (d'interior i exterior), i revestiments de fusta de sòl, etiquetatge ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació, i en el cas de sellants i adhesius, etiqueta EMICODE EC1 o superior.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, es revisarà la inclusió de l'especificació relativa a la manera d'acreditar que totes les pintures i vernissos d'interior i exterior, tots els revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls, i tots els sellantes i adhesius, en el seu cas, inclosos en la mesura, tindran un contingut limitat i emissions reduïdes de substàncies nocives o perilloses, mitjançant declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits indicats en la descripció de la mesura) o bé, en el cas de pintures i vernissos (d'interior i exterior), i revestiments de fusta de sòl, etiquetatge ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació, i en el cas de sellantes i adhesius, etiqueta EMICODE EC1 o superior.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte es prescriuen pintures i vernissos d'interior i exterior, revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls i sellants i adhesius, si escau, amb acreditació de contingut limitat i emissions reduïdes de substàncies nocives o perilloses, mitjançant declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits indicats en la descripció de la mesura) o bé, en el cas de pintures i vernissos (d'interior i exterior), i revestiments de fusta de sòl, etiquetatge ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació, i en el cas de sellants i adhesius, etiqueta EMICODE EC1 o superior.

Es comprovarà la inclusió de les condicions esmentades anteriorment en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals consten les partides corresponents.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que totes les pintures i vernissos (d'interior i exterior), tots els revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls i tots els sellants i adhesius, si escau, disposen d'acreditació de contingut limitat i emissions reduïdes de substàncies nocives o perilloses, mitjançant declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits indicats en la descripció de la mesura) o bé, en el cas de pintures i vernissos (d'interior i exterior) i revestiments de fusta de sòl, d'etiquetatge ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació, i en el cas de sellants i adhesius, d'etiqueta EMICODE EC1 o superior.

Es verificarà que les solucions de pintures i vernissos (d'interior i exterior), revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls i sellants i adhesius estan arreplegades en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes (productes per a paviments interiors i exteriors).

 • Control d'execució (revestiments de paraments i sostres, revestiments de sòls).

Així mateix, es comprovarà en la documentació final d'obra que s'aporta el marcatge CE i declaració de prestacions pertinents per a l'ús o usos declarats, així com els albarans dels proveïdors de pintures i vernissos (d'interior i exterior), revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls, en el seu cas, i sellants i adhesius amb els informes d'assajos o etiquetatges que demostren que es respecten els valors límit especificats en el projecte (en l'Annex I de la present guia es desenvolupa el procediment de recepció de productes).

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) , i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Decisió de la Comissió de 28 de maig de 2014 per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a les pintures i vernissos d'interior i exterior , i les seues modificacions i correccions (2014/312/UE). Text consolidat. Consultar
 • Directiva 2004/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d'abril de 2004 relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils (COV) degudes a l'ús de dissolvents orgànics en determinades pintures i vernissos i en els productes de renovació de l'acabat de vehicles, per la qual es modifica la Directiva 1999/13/CE, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Decisió de la Comissió de 25 de gener de 2017 per la qual s'estableixen els criteris per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE als revestiments a base de fusta, suro i bambú per a sòls (2017/176/CE). Consultar
 • Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en determinades pintures i vernissos i en productes de renovació de l'acabat de vehicles, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • UNE-EN ISO 14024:2018. Etiquetes i declaracions ambientals. Etiquetatge ambiental Tipus I. Principis i procediments.

Informació d'interés
 • Etiquetatges ambientals tipus I (Pintures i vernissos):
 • - Ecolabel. Consultar
 • - Ángel Azul. Consultar
 • Etiquetatges ambientals tipus I (Revestiments de fusta de sòls):
 • - Ecolabel. Consultar
 • - Ángel Azul. Consultar
 • Emicode. Consultar
 • Compostos orgànics volàtils: Consultar