Visualització de contingut web

C1 — 07

LIMITACIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES O PERILLOSES


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Protegir la salut humana i el medi ambient dels efectes nocius que poden causar algunes substàncies químiques presents en certs materials de construcció, com ara pintures i vernissos d'interior, revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls, així com segellaments i adhesius.

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció.

Es consideren materials d'emissió de contaminants baixa la pedra, el vidre, la ceràmica i el metall no tractat.

Pintures i vernissos

Comprenen les pintures i els vernissos d'interior i exterior, els tints per a fustes i els productes afins d'interior i exterior destinats a utilitzar-se amb finalitats decoratives per part de consumidors i usuaris professionals que s'inscriuen en l'àmbit d'aplicació de la Directiva 2004/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell. Se n'exceptuen els productes que indica l'article 1.3, de la Decisió de la Comissió, de 28 de maig de 2014, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a les pintures i els vernissos d'interior i exterior.

Les pintures i els vernissos d'interior i exterior queden els regula el Reial Decret 227/2006, de 24 de febrer, que transposa la Directiva 2004/42/CE. Aquestes disposicions limiten el contingut dels compostos orgànics volàtils (COV) amb la finalitat de previndre i reduir la contaminació atmosfèrica deguda a la contribució dels COV a la formació d'ozó troposfèric.

Revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls

Comprenen els revestiments de sòl d'interiors, amb inclusió dels revestiments de fusta, els revestiments laminats, els revestiments de suro i els revestiments de bambú, que estiguen constituïts en més d'un 80 % en massa del producte final per materials i fibres de fusta, a base de fusta, de suro, a base de suro, de bambú i a base de bambú i que no continguen fibres sintètiques en cap de les capes que els componen.

Les substàncies químiques i el seu ús perquè siguen segures, es regulen de manera general en el Reglament (CE) no 1907/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i les mescles químiques (REACH).

En el contracte es podrà requerir el que desenvolupa la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Pintures i vernissos

Les pintures i els vernissos d'interior i exterior utilitzats en l'edifici que estiguen inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Decisió de la Comissió de 28 de maig de 2014, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a les pintures i els vernissos d'interior i exterior, a més de complir el que estableix el Reial Decret 227/2006, de 24 de febrer, tindran un contingut reduït de COV i un contingut minimitzat de substàncies i mescles perilloses conforme als criteris 4 i 5 de la decisió esmentada de la Comissió de 28 de maig de 2014

La garantía del compliment d'aquests criteris serà acreditable amb la declaració del fabricant/proveïdor amb l'informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits que indica la descripció de la mesura), o bé etiquetatge ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació.

 

Revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls

Els revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls utilitzats en l'edifici que estiguen inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Decisió de la Comissió de 25 de gener de 2017 garantiran la restricció de la presència en el producte de substàncies i mescles perilloses i substàncies específiques, així com les emissions reduïdes de COV i de formaldehid, conforme als criteris 3, 4, 6, i 7 que estableix aquesta disposició.

En particular, en relació a l'emissió de formaldehid, els revestiments de sòl fabricats amb ànima, adhesius, resines o agents d'acabat a base de formaldehid i, si s'usen, les ànimes sense tractar fabricades amb adhesius o resines a base de formaldehid hauran de tindre una de les característiques següents:

 • Les seues emissions de formaldehid són inferiors al 50 % del llindar que permet la seua classificació com E1, segons defineix l'annex B de la norma EN 13986 + A1 (aplicable a tots els revestiments de sòl i a les ànimes que no siguen taulers de fibra de densitat mitjana (MDF) ni alta (HDF)).
 • Les seues emissions de formaldehid són inferiors al 65 % del valor E1, segons defineix l'annex B de la norma EN 13986 + A1, aplicable a les ànimes sense tractar de fibra de densitat mitjana (MDF) i alta (HDF).
 • Les seues emissions de formaldehid són inferiors als límits que estableixen les normes del California Air Resources Board (CARB), fase II, o les normes japoneses F-3 estreles o F-4 estreles.

La garantía del compliment d'aquests criteris serà acreditable amb la declaració del fabricant/proveïdor amb l'informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits que indica la descripció de la mesura), o bé l'etiquetatge ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació.

 

Segellaments i adhesius

Els segellaments i els adhesius hauran de disposar de classificació EC1 o superior de l'etiqueta EMICODE o s'haurà de demostrar que respecten els límits indicats per a obtindre aquesta classificació mitjançant informe d'assajos realitzats sobre els productes.

En la documentació que cal entregar en la fase d'adjudicació s'haurà d'especificar la manera d'acreditar que totes les pintures i els vernissos d'interior, tots els revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls i tots els segellaments i adhesius, si escau, inclosos en la mesura tindran un contingut limitat i emissions reduïdes de substàncies nocives o perilloses, que podrà ser mitjançant la declaració del fabricant/proveïdor amb l'informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits que indica la descripció de la mesura) o bé, en el cas de pintures i vernissos (d'interior i exterior) i revestiments de fusta de sòl, l'etiquetatge ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació, i en el cas de segellaments i adhesius, l'etiqueta EMICODE EC1 o superior.

En el projecte s'incorporarà la justificació de l'exposat i s'inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient. 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, s'haurà de revisar la inclusió de l'especificació relativa a la manera d'acreditar que totes les pintures i els vernissos d'interior i exterior, tots els revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls i tots els segellaments i adhesius, si escau, inclosos en la mesura, tindran un contingut limitat i emissions reduïdes de substàncies nocives o perilloses, mitjançant la declaració del fabricant/proveïdor amb l'informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits que indica la descripció de la mesura) o bé, en el cas de pintures i vernissos (d'interior i exterior) i revestiments de fusta de sòl, l'etiquetatge ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació, i en el cas de segellaments i adhesius, l'etiqueta EMICODE EC1 o superior.


En fase de projecte

En el moment de la revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que en el projecte es prescriuen pintures i vernissos d'interior i exterior, revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls i segellaments i adhesius, si escau, amb acreditació de contingut limitat i emissions reduïdes de substàncies nocives o perilloses, mitjançant la declaració de fabricant/proveïdor amb l'informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits que indica la descripció de la mesura) o bé, en el cas de pintures i vernissos (d'interior i exterior) i revestiments de fusta de sòl, l'etiquetatge ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació, i en el cas de segellaments i adhesius, l'etiqueta EMICODE EC1 o superior.

S'haurà de comprovar la inclusió de les condicions esmentades anteriorment en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals consten les partides corresponents.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte, o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue, i la direcció facultativa de les obres comprovaran que totes les pintures i els vernissos (d'interior i exterior), tots els revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls i tots els segellaments i adhesius, si escau, disposen de acreditació de contingut limitat i emissions reduïdes de substàncies nocives o perilloses, mitjançant la declaració del fabricant/proveïdor amb l'informe d'assajos realitzats sobre els productes (que demostren que respecten els límits que indica la descripció de la mesura) o bé, en el cas de pintures i vernissos (d'interior i exterior) i revestiments de fusta de sòl, d'etiquetatge ambiental tipus I que reflectisca aquesta informació, i en el cas de segellaments i adhesius, de l'etiqueta EMICODE EC1 o superior.

S'haurà de verificar que les solucions de pintures i vernissos (d'interior i exterior), revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls i segellaments i adhesius estan recollides en els diferents documents del seguiment, el control i el final de les obres. En particular, en els casos en què estiguen disponibles, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes (imprés 3 Productes per a paviments interiors i exteriors).
 • Control d'execució ( imprés 27: Revestiments de paraments i sostres; impresos 29, 30: Revestiments de sòls).

Així mateix, s'haurà de comprovar en la documentació final d'obra que s'hi aporte el marcatge CE i la declaració de prestacions pertinents per a l'ús o usos declarats, així com els albarans dels proveïdors de pintures i vernissos (d'interior i exterior), revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls, si escau, i segellaments i adhesius amb els informes d'assajos o etiquetatges que demostren que es respecten els valors límit que especifica el projecte (en l'Annex I de la present guía es desenvolupa el procediment de recepció de productes).

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE, del Consell. Consultar
 • Reglament (CE) núm. 1907/2006, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i les mescles químiques (REACH). Consultar
 • Decisió de la Comissió de 28 de maig de 2014 per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a les pintures i els vernissos d'interior i exterior. Consultar
 • Directiva 2004/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils (COV) degudes a l'ús de dissolvents orgànics en pintures i vernissos determinats i en els productes de renovació de l'acabat de vehicles, per la qual es modifica la Directiva 1999/13/CE. Consultar
 • Decisió de la Comissió, de 25 de gener de 2017, per la qual s'estableixen els criteris per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE als revestiments a base de fusta, suro i bambú per a sòls (2017/176/CE). Consultar
 • Reial Decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en pintures i vernissos determinats i en productes de renovació de l'acabat de vehicles Consultar
 • UNE-EN ISO 14024:2018. Etiquetes i declaracions ambientals. Etiquetatge ambiental tipus I, "Principis i procediments".

Informació d'interés
 • Etiquetes ambientals tipus I (Pintures i vernissos): Ecolabel Consultar
 • Etiquetes ambientals tipus I (Pintures i vernissos): Ángel Azul Consultar
 • Etiquetes ambientals tipus I (Revestiments de fusta de sòls): Ecolabel Consultar
 • Etiquetes ambientals tipus I (Revestiments de fusta de sòls): Ángel Azul. Consultar
 • Emicode Consultar
 • Compostos orgànics volàtils. Consultar