Visualització de contingut web

B2 — 04

VÀTERS I URINARIS DE DESCÀRREGA EFICIENTS


Tipus de contracte*

Serveis

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars 

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir el consum d'aigua durant la fase d'ús de l'edifici.

L'òrgan de contractació podrà considerar aquesta mesura sempre que estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb el valor i els objectius d'aquest.

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció.

La instal·lació de subministrament d'aigua en els edificis es regula en la secció HS 4 "Subministrament d'aigua" del document bàsic Salubritat del CTE.

En el contracte es podrà requerir el que desenvolupa la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Descripció de la mesura B2│04.1

El volum nominal de descàrrega completa, independentment de la pressió de l'aigua, dels equips de vàters de descàrrega amb cisterna, no podrà superar els 6,0 l/descàrrega. En el cas dels equips d'urinaris de descàrrega, aquest valor no podrà superar 1,0 l/descàrrega.

Com a alternativa, els sistemes de descàrrega (cisterna, fluxor) estaran equipats amb un dispositiu d'ajust, de manera que l'instal·lador puga ajustar els volums de descàrrega a aquests valors.

En la documentació que cal entregar en la fase d'adjudicació s'haurà d'especificar el volum de descàrrega o, si escau, el dispositiu d'ajust dels vàters i urinaris que s'hi proposa incorporar.

Així mateix s'especificarà la manera d'acreditar que els vàters i urinaris reuneixen les característiques i prestacions exigides, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, si escau, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control (1).

En el projecte s'incorporarà la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'hi inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un nivell d'exigència més alt en la mesura B2│03.2 i requerir, a més, el que es descriu a continuació:

En el cas de vàters de descàrrega es podrà reduir en almenys 0,5 l addicionals el volum de descàrrega completa, i en el cas d'urinaris en almenys 0,25 l addicionals.

Descripció de la mesura B2│04.2

Els vàters que alliberen un volum de descàrrega completa superior a 4,0 litres estaran equipats amb un dispositiu d'estalvi d'aigua. El volum de descàrrega reduïda alliberat quan s'activa el dispositiu d'estalvi d'aigua no serà superior a 3,0 l/descàrrega, independentment de la pressió de l'aigua. Les tasses de vàter seran aptes perquè puga utilitzar-se correctament amb aquest volum de descàrrega.

Com a alternativa, els sistemes de descàrrega (cisterna, fluxor) estaran equipats amb un dispositiu d'ajust, de manera que l'instal·lador puga ajustar els volums de descàrrega a aquests valors.

Els sistemes de descàrrega d'urinaris disposaran d'un control de la descàrrega a petició individual.

En el cas dels urinaris de plaques amb sistema de descàrrega o sense, hi haurà un control de la descàrrega individual a petició per a una amplària màxima de 60 cm de paret contínua.

En la documentació que cal entregar en la fase d'adjudicació s'haurà d'especificar el volum de descàrrega o, si escau, el dispositiu d'estalvi d'aigua o el dispositiu d'ajust dels vàters, així com el tipus d'urinaris i, si escau, el tipus de control de la descàrrega que s'hi proposa incorporar.

Així mateix s'especificarà la manera d'acreditar que els vàters i urinaris reuneixen les característiques i prestacions exigides, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, si escau, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control (1).

En el projecte s'incorporarà la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'hi inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un nivell d'exigència més alt en la mesura B2│03.2 i requerir, a més, el que es descriu a continuació:

En el cas de vàters de descàrrega amb dispositius d'estalvi d'aigua es podrà reduir en, almenys, 0,25 l addicionals el volum de descàrrega completa.

Vàters i urinaris amb sensors Els controls de la descàrrega amb sensors n'impediran l'activació en fals i garantiran que la descàrrega només s'allibera després d'haver utilitzat efectivament el producte.

Descripció de la mesura B2│04.3

El volum mitjà de descàrrega d'un equip de vàter de descàrrega (mitjana aritmètica d'un volum de descàrrega completa i tres volums de descàrrega reduïda, calculada segons la metodologia que descriu l'apèndix 1 de la Decisió 2013/641/UE, de la Comissió) no serà superior a 3,5 l/descàrrega. Els conjunts de vàters que alliberen un volum de descàrrega completa de 4,0 litres o menys estan exempts del compliment d'aquest requisit.

En la documentació que cal entregar en la fase d'adjudicació s'haurà d'especificar el volum mitjà de descàrrega dels vàters que s'hi proposa incorporar.

Així mateix s'especificarà la manera d'acreditar que els vàters i urinaris reuneixen les característiques i prestacions exigides, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, si escau, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control (1).

En el projecte s'incorporarà la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'hi inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un nivell d'exigència més alt en la mesura B2│04.3 i requerir, a més, el que es descriu a continuació:

Es podrà reduir el volum mitjà de descàrrega d'un equip de vàter de descàrrega en almenys 0,1 l addicionals.

Descripció de la mesura B2│04.4

Els sistemes de descàrrega compliran els requisits de les normes UNE-EN 14055, UNE-EN 12541 i UNE-EN 15091 (vegeu l'apartat "Normes de referència" d'aquesta fitxa).

En la documentació que cal entregar en la fase d'adjudicació s'haurà d'especificar que els sistemes de descàrrega compleixen els requisits de les normes establides en la descripció de la mesura.

Així mateix s'especificarà la manera d'acreditar que els vàters i urinaris reuneixen les característiques i prestacions exigides, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, si escau, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control (1).

En el projecte s'incorporarà la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'hi inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.

Descripció de la mesura B2│04.5

El rendiment de la descàrrega dels conjunts de vàters complirà els requisits de la norma UNE-EN 997. El rendiment de la descàrrega dels urinaris i els conjunts d'urinaris complirà els requisits de la norma UNE-EN 13407 (vegeu l'apartat "Normes de referència" d'aquesta fitxa).

Els urinaris sense descàrrega compliran els requisits que indica l'apèndix 2 de la Decisió 2013/641/UE, de la Comissió (vegeu l'apartat "Normes de referència" d'aquesta fitxa).

El compliment de la mesura es justificarà en la documentació aportada en la fase d'adjudicació i, si escau, en el projecte bàsic i d'execució.

En la documentació que cal entregar en la fase d'adjudicació s'haurà d'especificar que els vàters i els urinaris compleixen els requisits de les normes establides en la descripció de la mesura.

Així mateix s'especificarà la manera d'acreditar que els vàters i urinaris reuneixen les característiques i prestacions exigides, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, si escau, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control (1).

En el projecte s'incorporarà la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'hi inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.

 


(1) En l'Annex I es detalla el procediment a seguir per a la recepció de productes.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar que en la documentació entregada en la fase d'adjudicació s'especifiquen el volum nominal de descàrrega completa o, si escau, el dispositiu d'ajust de vàters i urinaris, així com el dispositiu d'estalvi d'aigua en vàters, el tipus d'urinaris, el volum mitjà de descàrrega dels vàters i, si és necessari, el tipus de control de la descàrrega que s'hi proposa incorporar. A més, es revisarà la manera d'acreditar les seves prestacions i característiques.


En fase de projecte

En el moment de la revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que el projecte prescriu la incorporació de vàters i urinaris de descàrrega eficients per a l'estalvi d'aigua i les solucions quedaran definides en el projecte amb el detall suficient per a la seua execució.

Així mateix es comprovarà que en el projecte s'especifiquen les prestacions del producte i, si escau, els distintius de qualitat, etiquetatges ambientals que es consideren i/o assajos a realitzar.

S'haurà de comprovar la justificació sobre vàters i urinaris de descàrrega eficients per a l'estalvi d'aigua en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es desenvolupe la instal·lació de subministrament d'aigua.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que els vàters i els urinaris de descàrrega eficients per a l'estalvi d'aigua s'ha executat segons les especificacions que estableix el projecte.

S'haurà de verificar que la solució dels vàters i els urinaris de descàrrega eficients per a l'estalvi d'aigua està recollida en els diferents documents del seguiment, el control i el final de les obres en què es desenvolupe la instal·lació de subministrament d'aigua. En particular, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

-        Control de recepció de productes.

-        Proves de servei (imprés 38 Proves de servei xarxa interior de subministrament d'aigua).

També es comprovarà en el Llibre de gestió de qualitat d'obra que els vàters i urinaris de descàrrega eficients per a l'estalvi d'aigua s'han recepcionat segons el següent procediment (desenvolupat en l'Annex I):

-        Si el producte està afectat pel RPC haurà de portar el marcatge CE i la documentació amb la DdP on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació i el projecte, i si escau per la direcció facultativa.

-        Si no està afectat pel RPC o en la DdP del marcatge CE no consta la característica requerida, es disposarà de documentació dels subministraments, distintius de qualitat, etiquetatge ambiental, o certificats d'assajos on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides.

En el cas dels urinaris de placa (mesura B2│04.1), el volum de descàrrega completa es refereix a l'aigua descarregada en una amplària de 60 cm de paret contínua.

En el cas de sistemes de descàrrega equipats amb un dispositiu d'ajust (mesura B2│04.1), també s'acceptaran altres tipus de proves apropiats, com la declaració del fabricador/proveïdor en la qual s'especifique el tipus de solució emprada i els seus paràmetres tècnics.

En el cas de productes equipats amb un control de la descàrrega amb sensors (mesura B2│04.2), el licitador facilitarà una descripció breu de les mesures adoptades quan a l'hora de dissenyar el producte per a impedir-ne l'activació en fals i es garantir que la descàrrega es produïsca únicament després d'haver utilitzat efectivament el producte.

En el cas del volum mitjà de descàrrega d'un equip de vàter de descàrrega (mesura B2│04.3) també s'acceptaran altres tipus de proves apropiats, com la declaració del fabricador/proveïdor en la qual s'especifique el volum mitjà de descàrrega calculat del producte (en litres/descàrrega) i els resultats dels assajos realitzats segons la metodologia descrita en l'apèndix 1 de la Decisió 2013/641/UE, de la Comissió, o en normes equivalents, efectuats per laboratoris que complisquen els requisits generals de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 o equivalent.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE, del Consell. Consultar
 • Decisió de la Comissió, de 7 de novembre de 2013, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a vàters i urinaris de descàrrega. Consultar
 • Codi tècnic de l'edificació. Document bàsic HS. Salubritat. Consultar
 • UNE-EN 997:2019. Vàters i conjunts de vàters amb sifó incorporat.
 • UNE-EN 13407:2016. Urinaris murals. Requisits funcionals i mètodes d'assaig.
 • UNE-EN 14055:2019. Cisternes per a vàters i urinaris.
 • UNE-EN 12541:2003. Aixeteria sanitària. Vàlvules de descàrrega d'aigua i vàlvules de tancament automàtic per a urinaris PN10.
 • UNE-EN 15091:2014. Aixeteria sanitària. Aixeteria sanitària d'obertura i tancament electrònics.
 • UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge.

Informació d'interés
 • Etiquetes ambientals tipus I: - Distintiu de garantia de qualitat ambiental Consultar
 • Altres ecoetiquetes i declaracions ambientals: - Certificacions d'AENOR: Petjada de carboni de productes, sector forestal i petjada hídrica de productes. Consultar
 • Guía de sistemas de ahorro de agua en la edificación. Institut Valencià de l'Edificació. Consultar