Visualització de contingut web

B2 — 04

VÀTERS I URINARIS DE DESCÀRREGA EFICIENTS


Tipus de contracte*

Serveis

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir el consum d'aigua durant la fase d'ús dels edificis de nova construcció i els edificis existents). 

S'entén sistemàticament de descàrrega, una cisterna de descàrrega o un fluxor. 

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció. 

La instal·lació de subministrament d'aigua en els edificis es regula en la secció HS 4 Subministrament d'aigua del document bàsic Salubritat del CTE. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA B2—04.1 

Vàters 

El volum nominal de descàrrega completa, independentment de la pressió de l'aigua, dels vàters, no superarà els 6,0 l/descarrega. 

Els vàters que alliberen un volum de descàrrega completa superior a 4,0 litres estaran equipats amb un dispositiu d'estalvi d'aigua, de manera que el volum de descàrrega reduïda, independentment de la pressió de l'aigua, no serà superior a 3,0 l/descarrega

Com a alternativa, els sistemes de descàrrega (cisterna, fluxor) estaran equipats amb un dispositiu d'ajust, de manera que l'instal·lador puga ajustar els volums de descàrrega completa i reduïda a valors esmentats, en funció de les condicions locals del sistema de desguàs. 

Els sistemes de descàrrega compliran els requisits de les normes UNE-EN 14055, UNE-EN 12541 i UNE-EN 15091 (veure apartat « Normes de referència » d'aquesta fitxa) i el rendiment de la descàrrega dels conjunts de vàters i les tasses de vàters complirà els requisits de la norma EN 997. 

Justificació de la mesura 

En la documentació a lliurar s'especificarà el volum de descàrrega o, en el seu cas, el dispositiu d'ajust dels vàters que es proposa incorporar. En el seu cas, també s'especificarà el tipus de control de la descàrrega que es proposa instal·lar. 

Així mateix s'especificarà la manera d'acreditar que els vàters reuneixen les característiques i prestacions adequades per a l'ús o usos previstos exigides, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, en el seu cas, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control.1 

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un major nivell d'exigència en la mesura B2—04.1 requerint a més el descrit a continuació. 

En el cas de vàters de descàrrega es reduirà en almenys 0,5 l addicionals el volum de descàrrega completa, i en 0,25 l el volum de descàrrega reduïda. 

Vàters amb sensors. Els controls de la descàrrega amb sensors impediran l'activació en fals i garantiran que la descàrrega només s'allibera després d'haver utilitzat efectivament el producte. 

DESCRIPCIÓ DE LA MESURA B2—04.2 

Urinaris

El volum nominal de descàrrega completa, independentment de la pressió de l'aigua, dels urinaris amb descàrrega, no superarà 1,0 l/descàrrega.

 Com a alternativa, els sistemes de descàrrega (cisterna, fluxòmetre) estaran equipats amb un dispositiu d'ajust, de manera que l'instal·lador puga ajustar el volum de descàrrega completa al valor esmentat, en funció de les condicions locals del sistema de desguàs, els sistemes de descàrrega de disposaran d'un control de la descàrrega a petició individual. En el cas dels urinaris de plaques, hi haurà un control de la descàrrega individual a petició per a una amplària màxima de 60 cm de paret contínua.

Els sistemes de descàrrega compliran els requisits de les normes UNE-EN 14055, UNE-EN 12541 i UNE-EN 15091 (veure apartat « Normes de referència » d'aquesta fitxa). El rendiment de la descàrrega dels urinaris complirà els requisits de la norma EN 13407.

Justificació de la mesura

En la documentació a entregar s'especificarà el volum de descàrrega o, en el seu cas, el dispositiu d'estalvi d'aigua o el dispositiu d'ajust dels urinaris, així com el tipus d'urinaris i, en el seu cas, el tipus de control de la descàrrega que es proposa incorporar. A més, s'especificarà que els sistemes de descàrrega, el rendiment de la descàrrega, compleixen els requisits de les normes establides en la descripció de la mesura.

Així mateix s'especificarà la manera d'acreditar que els urinaris reuneixen les característiques i prestacions exigides, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, en el seu cas, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control.2 


1. En l'Annex I es detalla el procediment a seguir per a la recepció de productes.

2. En l'Annex I es detalla el procediment a seguir per a la recepció de productes.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan de contractació al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifiquen el volum nominal de descàrrega completa o, en el seu cas, el dispositiu d'ajust de vàters i urinaris, així com el dispositiu d'estalvi d'aigua en vàters, el tipus d'urinaris i, en el seu cas, el tipus de control de la descàrrega que es proposa incorporar. A més, es revisarà la manera d'acreditar les seues prestacions i característiques.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte i l'oficina de supervisió de projectes comprovaran que en el projecte es prescriu la incorporació de vàters i urinaris de descàrrega eficients per a l'estalvi d'aigua, quedant les solucions definides en el projecte amb el detall suficient per a la seua execució. 

Així mateix es comprovarà que en el projecte s'especifiquen les prestacions del producte i, en el seu cas, els distintius de qualitat, etiquetatges ambientals que es consideren i/o assajos a realitzar. 

Es comprovarà la justificació sobre vàters i urinaris de descàrrega eficients per a l'estalvi d'aigua en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals es desenvolupe la instal·lació de subministrament d'aigua. 

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental. 

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura. 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que els vàters i urinaris de descàrrega eficients per a l'estalvi d'aigua s'han executat segons les especificacions establides en projecte. 

Es verificarà que la solució dels vàters i urinaris de descàrrega eficients per a l'estalvi d'aigua està arreplegada en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en els quals es desenvolupe la instal·lació de subministrament d'aigua. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a: 

 • Control de recepció de productes. 

 • Proves de servei (xarxa interior de subministrament d'aigua). 

També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els vàters i urinaris de descàrrega eficients per a l'estalvi d'aigua s'han recepcionat segons el següent procediment (desenvolupat en l'Annex I): 

 • Si el producte està afectat pel RPC haurà de portar el marcatge CE i la documentació amb la DdP on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació i el projecte, i en el seu cas per la direcció facultativa. 

 • Si no està afectat pel RPC o en la DdP del marcatge CE no consta la característica requerida, es disposarà de documentació dels subministraments, distintius de qualitat, etiquetatge ambiental, o certificats d'assajos on es puga verificar el compliment de les característiques tècniques mínimes exigides. 

En el cas dels urinaris de placa (mesura B2—04.2), el volum de descàrrega completa es refereix a l'aigua descarregada en una amplària de 60 cm de paret contínua. 

En el cas de sistemes de descàrrega equipats amb un dispositiu d'ajust (mesura B2—04.1 i B2—04.2), també s'acceptaran altres tipus de proves apropiades, com la declaració del fabricador/proveïdor en la qual s'especifique el tipus de solució emprada i els seus paràmetres tècnics. 

En el cas de productes equipats amb un control de la descàrrega amb sensors (mesura B2—04.1 i B2—04.2), el licitador facilitarà una breu descripció de les mesures per a impedir l'activació en fals i garantir que la descàrrega es produïsca únicament després d'haver utilitzat efectivament el producte. 

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»). 


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Decisió de la Comissió, de 7 de novembre de 2013, per la qual s'estableixen els criteris ecològics per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE a vàters i urinaris de descàrrega. Consultar
 • Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic HS. Salubritat. Consultar
 • UNE-EN 997:2019. Vàters i conjunts de vàters amb sifó incorporat.
 • UNE-EN 13407:2016+A1:2019. Urinaris murals. Requisits funcionals i mètodes d'assaig.
 • UNE-EN 14055:2019. Cisternes per a vàters i urinaris.
 • UNE-EN 12541:2003. Aixeteria sanitària. Vàlvules de descàrrega d'aigua i vàlvules de tancament automàtic per a urinaris PN10.
 • UNE-EN 15091:2014. Aixeteria sanitària. Aixeteria sanitària d'obertura i tancament electrònics.
 • UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 (Versió corregida en data 2018-05-09). Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge.

Informació d'interés
 • Etiquetes ambientals Tipus I: Departament de Territori i Sostenibilitat. Distintiu de garantia de qualitat ambiental. Consultar
 • Altres ecoetiquetes i declaracions ambientals: Associació Espanyola de Normalització i Certificació mediambientals. Consultar
 • Institut Valencià de l'Edificació. Fòrum per a l'Edificació Sostenible de la Comunitat. Guia de sistemes d'estalvi d'aigua en l'edificació. Institut Valencià de l'Edificació. (2012). Consultar
 • caloryfrio.com. Banys i sanitaris. Consultar