Visualització de contingut web

A—08

HÀBITATS EN PATIS I JARDINS


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar la valoració conscient del medi ambient creant hàbitats naturals al costat dels edificis de nova construcció i els edificis existents, o a l'interior d'aquests, per a beneficiar la vida silvestre i les persones. Es tracta de potenciar la presència i conservació dels recursos naturals amb la finalitat que els usuaris dels edificis es connecten amb el món natural.

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Els edificis hauran d'incorporar hàbitats naturals en les proximitats o a l'interior d'aquests: zones enjardinades, arbredes, patis amb vegetació... El disseny i la selecció de materials i espècies vegetals incorporats haurà de ser conforme amb la finalitat prevista i no danyar el medi ambient. Algunes de les finalitats que persegueixen els hàbitats que s'incorporen en el projecte són:

 • Respecte a la vida silvestre: captar l'aigua d'escorrentia, crear llocs perquè nien les aus, millorar el terreny amb arbres i flors, protegir el cicle de vida de les papallones, etc.
 • Pel que fa a les persones: crear espais tranquils i àrees amb ombra, de qualitat i en harmonia per al gaudi de les persones, on fer activitats a l'aire lliure, possibilitar la contemplació d'aus i papallones autòctones, bloquejar part del soroll provinent del carrer, crear senderes accessibles per a poder visitar i explorar el lloc, etc.

Per a beneficiar el medi ambient i tindre un impacte durador en la societat, els hàbitats hauran de ser prou significatius pel que fa a grandària i abast. Com a mínim, hauran de tindre una superfície igual a 100 m2. Es podran adoptar els tipus d'hàbitats següents:

 • Àrees on predominen arbres grans, però també inclouen moltes altres plantes. Cada capa proporciona una gran varietat d'aliments, refugis i espais per a animals.
 • Àrees amb vegetació alta i flors silvestres. Proporcionen una coberta densa per a les aus que nien en el sòl i per als animals que viuen en caus, i espai per a insectes.
 • Zones amb aigua, sòl saturat i plantes adaptades a les condicions humides. 
 • Altres: com ara projectes o creació de jardins orientats a:
  • La restauració de l'hàbitat autòcton.
  • El foment de pol·linitzadors, com ara abelles o papallones.
  • L'assentament d'espècies de fauna d'interés, beneficiosa o amenaçada (com, per exemple, caixes niu per a petites aus com fàlcies o avions, rapinyaires, etc.).
  • La millora de la qualitat de l'aigua.
  • Altres temàtiques no relacionades amb la vida silvestre, com són l'horta, el jardí sensorial o el jardí d'herbes.

Segons el clima i altres característiques de l'entorn, podran incorporar jardins de pluja, xerojardineria, bio-rases, superfícies permeables, encoixinament, conques de retenció d'aigües pluvials, bardisses, cortines paravents, etc.

Justificació de les mesures

En la documentació que cal lliurar  s'haurà d'especificar el tipus de projecte d'hàbitat natural triat, i se n'haurà de justificar l'eficàcia per a la finalitat perseguida, segons les condicions del lloc, l'entorn i el disseny de l'edifici.
 
En el projecte s'haurà d'incloure el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient. El projecte haurà d'incorporar la justificació del que s'exposa en el paràgraf anterior, les espècies naturals triades i els requeri-ments necessaris per al seu manteniment.

Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar que en la documentació lliurada en la fase d'adjudicació s'especifica el tipus d'hàbitat previst, les dimensions i la superfície; tot això, justificat segons les condicions del lloc, l'entorn i el disseny de l'edifici.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que s'incorporen hàbitats en patis o en jardins, segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i es verifica en la fase d'adjudicació, de manera que les solucions queden definides en el projecte amb el detall suficient per a ser executades.
 
S'haurà de comprovar que el projecte inclou un apartat amb la justificació de la solució adoptada que faça referència a tot el que s'exposa en la descripció de la mesura i, en particular, al seu manteniment.
 
S'haurà de comprovar que la definició del tipus de projecte es recull en els diferents documents del projecte (memòria, plànols, plec de condicions, mesuraments i pressupost).
 
A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.
 
En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres hauran de comprovar que els hàbitats naturals s'han executat segons les especificacions que estableix el projecte. 

Així mateix, s'haurà de comprovar que les solucions de patis i jardins executades es recullen en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular,  es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes.
 • Control d'execució; 
 • Proves de servei, si escau.
També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els productes utilitzats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia.
 
A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
 • Ordre PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de Contractació Pública Ecològica de l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025). Text consolidat. Consultar
 • Directives europees sobre hàbitats naturals i biodiversitat. Consultar

Informació d'interés
 • European Commission, Directorate-General for Environment, Sundseth, K.Natura 2000: protecting Europe's biodiversity. Wegefelt, S. (editor), Mézard, N. (translator), European Commission, 2008. Consultar
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Portal sobre la Biodiversitat en la Comunitat Valenciana. Consultar
 • Portal del Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana. Consultar
 • Publicació del FUNDEM (Fundació Enrique Montoliu) amb fitxes d'espècies autòctones de la Comunitat Valenciana. Consultar
 • Guia de disseny urbà en zones mediterrànies per a mitigar l'efecte illa de calor. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori; IVE. 1a Edició, setembre 2018. Consultar
 • Guia de projectes per a l'hàbitat al pati de l'escola. Servei de pesca i vida silvestre dels Estats Units. Consultar