Visualització de contingut web

C2 — 01

GESTIÓ, RECOLLIDA SELECTIVA I VALORITZACIÓ D’RCD


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar, per aquest ordre, la prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització dels residus de construcció i demolició en els edificis de nova construcció i els edificis existents.

S'entén per valorització de materials tota operació de valorització diferent de la valorització energètica i de la transformació en materials que es vagen a usar com a combustibles o altres mitjans de generar energia. Inclou, entre altres operacions, la preparació per a la reutilització, el reciclatge i el farciment.

La gestió de residus de construcció i demolició es regula en el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició i en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

La utilització de residus no perillosos com a material de farciment amb finalitats de regeneració de zones degradades o per a obres d'enginyeria paisatgística és considerada una operació de valorització d'acord amb la Directiva 2008/98/CE sobre residus.

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Descripció de la mesura C2│01.1

Es complirà el que s'estableix en l'article 26 de la Llei 7/2022: "La quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició destinats a:

 • la preparació per a la reutilització;

 • el reciclatge; i

 • una altra valorització de materials, incloses les operacions de farciment, a exclusió dels materials en estat natural definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus, haurà d'aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts."

A més, es durà a terme una auditoria prèvia a la demolició o al desbrossament amb la finalitat de determinar els materials que es poden valorar. Aquesta auditoria comprendrà:

 • La identificació i avaluació de riscos dels residus perillosos de conformitat amb la llista establida en la Decisió 2014/955/UE de la Comissió, amb la normativa específica de residus que s'aprove per a incloure nous codis o desagregar els establits, i amb els criteris indicats en l'annex I de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (inclosos els residus d'aparells elèctrics i electrònics, així com els materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant), que puguen requerir una manipulació o un tractament especialitzats, o de les emissions que puguen produir-se durant la demolició (en el cas de l'amiant, segons el que s'estableix en el Reial decret 396/2006).

 • Una relació de quantitats amb un desglossament dels diferents materials i productes components de l'edifici.

 • Una estimació del percentatge potencial de reutilització i reciclatge, basat en propostes de sistemes de recollida separada durant el procés de demolició.

 

Justificació de la mesura

En la documentació a lliurar s'inclourà el percentatge en termes de pes dels residus no perillosos que es proposa que estiguen destinats a la preparació per a la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització, així com el compromís, en el seu cas, que es durà a terme una auditoria prèvia a la demolició per a determinar els materials que es poden reutilitzar o reciclar.

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un major nivell d'exigència en la mesura C2—01.1 requerint a més el descrit a continuació.

Almenys un 80%1 en termes de pes dels residus no perillosos, exclosos la terra i pedres que no contenen substàncies perilloses (segons la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular i la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 (2014/955/UE), generats durant els treballs de demolició i desbrossament, sense incloure les labors d'excavació i emplenat, estarà destinat a la preparació per a la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització dels materials.

 

Descripció de la mesura C2│01.2

Gestió de residus de l'obra

Els residus generats durant els treballs de construcció i reforma, exclosos els generats durant les activitats de demolició, seran menors o iguals a 11 tones per cada 100 m² de superfície construïda d'edifici.

S'elaborarà un pla de gestió de residus de l'obra de manera prèvia a l'inici dels treballs en l'emplaçament. En aquest pla s'identificaran oportunitats per a la prevenció de la generació de residus i s'establiran sistemes per a la recollida separada de materials in situ per a la seua reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació. El pla de gestió de residus de l'obra abastarà:

 • Materials de construcció que formen els principals elements de l'edifici, inclosos fusta, vidre, metall, rajoles, ceràmica, formigó i residus inerts, així com els materials d'embalatge connexos.

 • Productes de construcció que formen part de l'edifici, inclosos els revestiments de sòls i sostres, panells d'escaiola i algeps, panells de plàstic i materials aïllants, així com els materials d'embalatge connexos.

La recollida selectiva dels materials per a la seua reutilització, reciclatge i recuperació respectarà la jerarquia de residus establida en la Directiva 2008/98/CE: a) prevenció; b) preparació per a la reutilització; c) reciclatge; d) un altre tipus de valorització, per exemple, la valorització energètica; i e) eliminació.

Justificació de la mesura

En la documentació a lliurar s'inclourà el pes en tones per cada 100 m² de superfície construïda de residus no perillosos que es proposa generar, exclosos la terra i pedres que no contenen substàncies perilloses, així com el compromís de redactar un pla de gestió de residus de l'obra segons les condicions de la descripció de la mesura.

En el projecte s'incorporarà la justificació de l'exposat en el paràgraf anterior i s'inclourà un estudi de gestió de residus, en el qual es base el pla de gestió de residus de l'obra, que incloga el següent:

 • Una relació de materials, amb estimacions relatives a la generació de residus i al potencial de prevenció de la generació de residus basades en bones pràctiques.

 • Estimacions del possible percentatge de reutilització, basades en la recollida selectiva durant el procés de construcció.

 • Estimació del possible percentatge de reciclatge i recuperació, basada en la recollida selectiva; utilització d'un sistema per a comptabilitzar i dur a terme un seguiment dels residus generats, així com per a supervisar el destí dels lots de residus.

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un major nivell d'exigència en la mesura C2—01.2 requerint a més el descrit a continuació.

Els residus generats durant els treballs de construcció i reforma, exclosos els generats durant les activitats de demolició, seran menors o iguals a 72 tones per cada 100  de superfície construïda d'edifici.


1. Aquesta quantitat és orientativa i es podrà modificar.

2. Aquest percentatge o quantitat és orientatiu i es pot modificar.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació.

En particular, en el cas de demolició, es revisarà l'especificació relativa a la realització d'una auditoria prèvia a la demolició per a determinar els materials que es poden reutilitzar o reciclar.

En el cas d'una obra de nova construcció o reforma, es revisarà l'especificació relativa a l'elaboració d'un pla de gestió de residus de l'obra per a prevenir la generació de residus i establir sistemes per a la recollida separada de materials in situ per a la seua reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte i l'oficina de supervisió de projectes comprovaran que:

 • En el cas de demolició, es presenta una auditoria prèvia a la demolició en la qual s'haurà de reflectir la informació especificada en la descripció de la mesura i verificada en la fase d'adjudicació, detallant els materials, productes i elements identificats en l'auditoria en una relació de quantitats de la demolició.

 • En el cas de nova construcció o reforma, es presenta un estudi de gestió de residus de l'obra en el qual es basarà el pla de gestió de residus de l'obra, en el qual s'haurà de reflectir la informació especificada en la descripció de la mesura i verificada en la fase d'adjudicació per a prevenir la generació de residus i establir sistemes per a la recollida separada de materials in situ per a la seua reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació.

Es comprovarà la inclusió de les condicions esmentades anteriorment en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost).

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que:

En el cas de demolició, s'utilitza un sistema per a comptabilitzar el volum de residus generat i es realitza un seguiment del destí dels lots de residus i de materials al final de la seua vida útil utilitzant notes i factures referides a aquests lots; els lots de residus generats es lliuren a un gestor de residus autoritzat per a la preparació per a la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització dels materials, la qual cosa consta en un certificat de les operacions de valorització que el gestor lliurament al promotor o al gestor que li va lliurar els residus.

En el cas de nova construcció o reforma, es duen a terme mesures per a prevenir la generació de residus i per a la recollida separada de materials in situ (quan per falta d'espai físic en l'obra no resulte tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el constructor podrà encomanar la separació a un gestor de residus en una instal·lació externa a l'obra, obtenint del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha realitzat, en el seu nom, la separació); a més, aquests materials es lliuren a un gestor de residus autoritzat per a la preparació per a la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització, la qual cosa consta en un certificat de les operacions de valorització que el gestor lliurament al promotor o al gestor que li va lliurar els residus.

Es verificarà que la gestió de residus de construcció i demolició està arreplegada en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
 • Ordre PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de contractació pública ecològica de l'Administració general de l'Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025), i les seues modificacions i correccions. Consultar
 • Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Reial Decret 105/2008 d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a utilitzar-los en operacions de farciment i obres diferents d'aquelles en què es van generar. Consultar
 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Consultar
 • Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant. Consultar
 • Decret 200/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i farciment, o amb finalitats de construcció. Consultar

Informació d'interés
 • Manual de minimització i gestió de residus en les obres de construcció i demolició. Programa Life. Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC. Disponible en: ITeC. Consultar
 • Protocol de gestió de residus de construcció i demolició a la UE. Comissió Europea. Setembre 2016. Consultar
 • Aplicació web d'ajuda per a elaborar la documentació de l'Estudi de gestió de residus de construcció i demolició del projecte d'execució. Institut Valencià de l'Edificació. Consultar
 • Gestors de residus autoritzats a la Comunitat Valenciana. Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Consultar
 • Generalitat Valenciana. Registre d'Empreses amb el risc d'Amiant (RERA). Consultar
 • Guia Tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant. Reial decret 396/2006, de 31 de març. Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el treball. Consultar
 • Utilització de residus no perillosos com a material de farciment amb finalitats de regeneració de zones degradades o per a obres d'enginyeria paisatgística és considerada una operació de valorització d'acord amb la Directiva 2008/98/CE sobre residus.
 • Guia per a la rehabilitació de buits miners amb residus de construcció i demolició. 2018 Consultar
 • Guia Verda. Mesures mediambientals en la contractació pública en l'àmbit de l'edificació de la Generalitat. Mesura C1—19 Passaport de Materials. Arreplega l'estimació dels percentatges de trencaments i minvaments dels materials en l'obra. Consultar