Visualització de contingut web

C2 — 01

GESTIÓ, RECOLLIDA SELECTIVA I VALORITZACIÓ D’RCD


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització dels residus de construcció i demolició.

La gestió de residus de construcció i demolició es regula en el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regulen la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició.

En el contracte es podrà requerir el que desenvolupa la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Descripció de la mesura C2│01.1

Pla d'auditoria i gestió de residus de les activitats de demolició.

Almenys un 55 % (1) en termes de pes dels residus no perillosos (segons l'Ordre del Ministeri de Medi Ambient 304/2002, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la Llista europea de residus i la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 (2014/955/UE) generats durant els treballs de demolició i desbrossament, sense incloure-hi les labors d'excavació i emplenat, estarà preparat per a la seua reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació del material.

El constructor haurà de dur a terme una auditoria prèvia a la demolició o al desbrossament amb la finalitat de determinar els materials que es poden reutilitzar o reciclar. Aquesta auditoria haurà de comprendre:

 • La identificació i l'avaluació de riscos dels residus perillosos conformement a la Llista europea de residus publicada per l'Ordre MAM/304/2002 (inclosos els d'aparells elèctrics i electrònics, així com els materials d'aïllament i els materials de construcció que contenen amiant) que puguen requerir una manipulació o un tractament especialitzats, o de les emissions que puguen produir-se durant la demolició (en el cas de l'amiant, segons el que estableix el Reial Decret 396/2006).
 • Una relació de quantitats amb un desglossament dels diferents materials i productes components de l'edifici.
 • Una estimació del percentatge potencial de reutilització i reciclatge, basat en propostes de sistemes de recollida separada durant el procés de demolició.

En la documentació que caldrà entregar en la fase d'adjudicació s'inclourà el percentatge en termes de pes dels residus no perillosos que es proposa que estiguen preparats per a reutilitzar-se, reciclar-se i altres formes de recuperar-se, així com el compromís, si escau, que el constructor haurà de dur a terme una auditoria prèvia a la demolició per a determinar els materials que es poden reutilitzar o reciclar.

En el projecte s'haurà d'incorporar la justificació del que exposa el paràgraf anterior i incloure, si escau, la memòria de l'auditoria prèvia a la demolició amb el detall suficient.

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un nivell d'exigència més alt en la mesura C2│01.1 i requerir, a més, el que es descriu a continuació:

Almenys un 80 %(2) en termes de pes dels residus no perillosos (segons l'Ordre del Ministeri de Medi Ambient 304/2002, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la Llista europea de residus i la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 (2014/955/UE) generats durant els treballs de demolició i desbrossament, sense incloure-hi les labors d'excavació i emplenat, estarà preparat per a la seua reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació del material.

 

Descripció de la mesura C2│01.2

 

Gestió de residus de l'obra

Els residus generats durant els treballs de construcció i reforma, exclosos els generats durant les activitats de demolició, seran menors o iguals a 11 (1) tones per cada 100 m2 de superfície construïda d'edifici.

S'haurà d'elaborar un pla de gestió de residus de l'obra de manera prèvia a l'inici dels treballs en l'emplaçament. En aquest pla s'hauran d'identificar oportunitats per a la prevenció de la generació de residus i establir sistemes per a la recollida separada de materials in situ per a la seua reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació. El pla de gestió de residus de l'obra haurà d'abastar:

 • Materials de construcció que formen els elements principals de l'edifici, inclosos la fusta, el vidre, el metall, les rajoles, la ceràmica, el formigó i els residus inerts, així com els materials d'embalatge connexos.
 • Productes de construcció que formen part de l'edifici, inclosos els revestiments de sòls i sostres, panells d'escaiola i algeps, panells de plàstic i materials aïllants, així com els materials d'embalatge connexos.

La recollida selectiva dels materials per a reutilitzar-los, reciclar-los i recuperar-los haurà de respectar la jerarquia de residus que estableix la Directiva 2008/98/CE: a) prevenció; b) preparació per a la reutilització; c) reciclatge; d) un altre tipus de valorització, per exemple, la valorització energètica, i e) eliminació.

En la documentació que caldrà entregar en la fase d'adjudicació s'haurà d'incloure el pes en tones per cada 100 m2 de superfície construïda de residus no perillosos que es proposa generar, així com el compromís de redactar un pla de gestió de residus de l'obra segons les condicions de la descripció de la mesura.

En el projecte s'haurà d'incorporar la justificació del que exposa el paràgraf anterior i incloure un estudi de gestió de residus, en què es base el pla de gestió de residus de l'obra, que incloga el següent:

 • Una relació de materials, amb estimacions relatives a la generació de residus i al potencial de prevenció de la generació de residus basades en bones pràctiques.
 • Estimacions del possible percentatge de reutilització, basades en la recollida selectiva durant el procés de construcció.

Estimació del possible percentatge de reciclatge i recuperació, basada en la recollida selectiva; utilització d'un sistema per a comptabilitzar i dur a terme un seguiment dels residus generats, així com per a supervisar la destinació dels lots de residus.

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un nivell d'exigència més alt en la mesura C2│01.2 i requerir, a més, el que es descriu a continuació:

Els residus generats durant els treballs de construcció i reforma, exclosos els generats durant les activitats de demolició, seran menors o iguals a 7 (1) tones per cada 100 m2 de superfície construïda d'edifici.


(1) Aquesta quantitat és orientativa i es podrà modificar.

(2) Aquest percentatge o quantitat és orientatiu i es pot modificar.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació.

En particular, en el cas de demolició, s'haurà de revisar l'especificació relativa a la realització d'una auditoria prèvia a la demolició per a determinar els materials que es poden reutilitzar o reciclar.

En el cas d'una obra de nova construcció o reforma, s'haurà de revisar l'especificació relativa a l'elaboració d'un pla de gestió de residus de l'obra per a previndre la generació de residus i establir sistemes per a la recollida separada de materials in situ per a reutilitzar-los, reciclar-los i altres formes de recuperar-los.


En fase de projecte

En el moment de la revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que:

 • En el cas de demolició, s'haurà de presentar una auditoria realitzada pel constructor prèvia a la demolició en què s'haurà d'indicar la informació especificada en la descripció de la mesura i verificada en la fase d'adjudicació, i que detalle els materials, els productes i els elements identificats en l'auditoria en una relació de quantitats de la demolició.
 • En el cas de nova construcció o reforma, s'haurà de presentar un estudi de gestió de residus de l'obra en què es basarà el pla de gestió de residus de l'obra, en el qual s'haurà d'indicar la informació especificada en la descripció de la mesura i verificada en la fase d'adjudicació per a previndre la generació de residus i establir sistemes per a la recollida separada de materials in situ per a reutilitzar-los, reciclar-los i altres formes de recuperar-los.

S'haurà de comprovar la inclusió de les condicions esmentades anteriorment en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost).

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte, o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue, i la direcció facultativa de les obres hauran de comprovar que:

 • En el cas de demolició, si el constructor utilitza un sistema per a comptabilitzar el volum de residus generat i es fa un seguiment de la destinació dels lots de residus i de materials al final de la seua vida útil utilitzant notes i factures referides a aquests lots; els lots de residus generats s'entreguen a un gestor de residus autoritzat per reutilitzar-los, reciclar-los i altres formes de recuperació del material, la qual cosa consta en un certificat de les operacions de valorització que el gestor lliura al promotor o al gestor que li va entregar els residus.
 • En el cas de nova construcció o reforma, es duen a terme mesures per a previndre la generació de residus i per a la recollida separada de materials in situ (quan per falta d'espai físic en l'obra no resulte tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el constructor podrà encomanar la separació a un gestor de residus en una instal·lació externa a l'obra, i obté del gestor de la instal·lació la documentació acreditativa que aquest ha realitzat, en el seu nom, la separació); a més, aquests materials s'entreguen a un gestor de residus autoritzat per a reutilitzar-los, reciclar-los i altres formes de recuperar-los, la qual cosa consta en un certificat de les operacions de valorització que el gestor lliura al promotor o al gestor que li va lliurar els residus.

S'haurà de verificar que la gestió de residus de construcció i demolició està recollida en els diferents documents del seguiment, el control i el final de les obres. En particular, en els casos en què estiguen disponibles, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius al control de l'execució.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Ordre PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de contractació pública ecològica de l'Administració general de l'Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025). Consultar
 • Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives. Consultar
 • Reial Decret 105/2008 d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició. Consultar
 • Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a utilitzar-los en operacions de farciment i obres diferents d'aquelles en què es van generar. Consultar
 • Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. Consultar
 • Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant. Consultar
 • Decret 200/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i farciment, o amb finalitats de construcció. Consultar

Informació d'interés
 • Manual de minimització i gestió de residus en les obres de construcció i demolició. Programa Life. Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC. Disponible en ITeC
 • Protocol de gestió de residus de construcció i demolició a la UE. Comissió Europea. Setembre 2016. Consultar
 • Aplicació web d'ajuda per a elaborar la documentació de l'Estudi de gestió de residus de construcció i demolició del projecte d'execució. Institut Valencià de l'Edificació. Consultar
 • Gestors de residus autoritzats a la Comunitat Valenciana. Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Consultar
 • Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA). Consultar
 • Guia tècnica d'aplicació del Reial Decret 396/2006. Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el treball. Consultar
 • Utilització de residus no perillosos com a material de farciment amb finalitats de regeneració de zones degradades o per a obres d'enginyeria paisatgística és considerada una operació de valorització d'acord amb la Directiva 2008/98/CE sobre residus.
 • Guia per a la rehabilitació de buits miners amb residus de construcció i demolició. Consultar