Visualització de contingut web

C4—02

Gestió ambiental de les empreses


Tipus de contracte*

Obres

Concessió d'obres


Fase del procediment**

Solvència tècnica


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Integració de mesures mediambientals en la gestió de l'empresa constructora i les empreses subcontractades, en el seu cas, dels edificis de nova construcció i els edificis existents.

La solvència tècnica dels empresaris es regula en el Capítol III Capacitat i solvència de l'empresari, Secció 1a Aptitud per a contractar amb el sector públic, Subsecció 3a Solvència, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Es podrà adoptar un major nivell d'exigència aplicant a més el desenvolupat en la descripció de la mesura de la present Fitxa.


Descripció

L'empresa constructora i les empreses subcontractades hauran de comptar amb una memòria de sostenibilitat.1

En la documentació a lliurar, prèviament a la formalització del contracte, es presentarà la memòria de sostenibilitat.
 
Es podrà determinar un major nivell d'exigència en la mesura, com es descriu a continuació.
 
En funció de l'import del contracte o de la complexitat i envergadura de l'obra, l'empresa constructora haurà de tenir implantat un sistema de gestió ambiental, que podrà ser:
 
  • Sistema de gestió ambiental segons el que s'estableix en la norma UNE-EN ISO 14001:2015. El sistema de gestió ambiental ha d'haver sigut validat per un verificador independent i acreditat.
  • Esquema de gestió i auditoria ambiental EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) segons el que s'estableix en el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell. L'esquema de gestió i auditoria ambiental EMAS està basat en la norma ISO 14001 i a més conté requisits propis que li converteixen en un model d'excel·lència per a la gestió ambiental. La implantació de EMAS ha d'haver sigut validada per un verificador independent i acreditat.

Justificació de la mesura

En la documentació a lliurar, prèviament a la formalització del contracte, en la fase d'adjudicació es presentarà la Certificació ISO 14001 sistemes de gestió ambiental o la Certificació EMAS sistemes de gestió ambiental.


1. Per a elaborar la memòria de sostenibilitat es podran seguir les indicacions establides en la Guia per al desenvolupament de memòries de sostenibilitat en la construcció. Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció (per a més informació, veure apartat «informació d'interès»).


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular es revisarà que l'empresa constructora i les empreses subcontractades disposen d'una memòria de sostenibilitat o, en el seu cas, que l'empresa constructora disposa de la Certificació ISO 14001 sistemes de gestió ambiental o la Certificació EMAS sistemes de gestió ambiental.Informació complementària

Normes de referència
  • Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2009 relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió , i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
  • Norma UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb orientació per al seu ús. (ISO 14001:2015).

Informació d'interés
  • Guia per al desenvolupament de memòries de sostenibilitat en la construcció. Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció (FEVEC). Generalitat Valenciana. 2020. Consultar
  • AENOR. Certificación ISO 14001 sistemas de gestión ambiental. Consultar
  • AENOR. Certificació EMAS.Més enllà d'ISO 14001. Consultar