Visualització de contingut web

C1 — 08

FUSTA


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar l'ús de la fusta o derivats de la fusta per ser un material natural, renovable i reciclable, el processament del qual requereix molt poc consum energètic comparat amb el d'altres materials de construcció.

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció.

L'ús de fusta en l'estructura dels edificis es regula en el document bàsic Seguretat estructural Fusta, conjuntament amb el document bàsic Seguretat estructural del CTE. Així mateix, es regula en l'annex Resistència al foc de les estructures de fusta del document bàsic Seguretat en cas d'incendi del CTE.

 

En el contracte es podrà requerir el que desenvolupa la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

S'emprarà fusta o derivats de la fusta en un o diversos dels elements següents de l'edifici(1):

 • Revestiments interiors dels paraments verticals i horitzontals (taulers de fibres de fusta, taulers de fibres orientades OSB, tarimes de fusta massissa, tarimes de fusta multicapa, etc.).
 • Revestiments exteriors de façanes, cobertes i sòls (panells de fusta en façanes ventilades, taulers de partícules o aglomerats, taulers de fibres de fusta, taulers de fibres orientades OSB, tarima de fusta massissa, etc.).
 • Aïllant tèrmic de façanes i cobertes (taulers de fibres de fusta, taulers de fibres orientades OSB, taulers lleugers de fusta triturada o reciclada, taulers de partícules o aglomerats, cel·lulosa projectada, suro projectat, etc.).
 • Elements estructurals de l'edifici (taulers estructurals de fusta, bigues de fusta serrada, fusta laminada encolada, fusta contralaminada, etc.).

Si l'espècie botànica de la fusta no és durable (vegeu l'apartat informació d'interés d'aquesta fitxa), els elements de fusta comptaran amb els tractaments adequats per a la protecció contra la biodegradació pels fongs i els insectes xilòfags. Aquests tractaments estan vinculats també a les classes d'ús que defineix la norma UNE-EN: 335:2013 i el document bàsic Seguretat estructural Fusta del CTE, que atenen la disposició de la fusta en l'immoble i la humitat que pot experimentar. Aquests tractaments podran ser superficials (classe d'ús 1), mitjançant vernissos o lasurs amb biocides aplicats per pinzellat o polvorització, o mitjançant un tractament en profunditat en autoclau amb productes de sals de coure o amb productes orgànics (classes d'ús 3.1, 3.2 i 4). També podrà usar-se fusta modificada cel·lularment (fusta acetilada, furfurilada, termotractada, etc.).

Els revestiments de fusta de sostres, parets i sòls compliran les condicions de reacció al foc establits en la secció Propagació interior del document bàsic Seguretat en cas d'incendi del CTE.

Els revestiments de les façanes o de les superfícies interiors de les cambres ventilades que aquestes façanes puguen tindre, així com els revestiments o els acabats exteriors de cobertes compliran les condicions de reacció al foc que estableix la secció "Propagació exterior" del document bàsic Seguretat en cas d'incendi del CTE.

L'estructura de fusta complirà les condicions que estableix la secció "Resistència al foc de l'estructura" del document bàsic Seguretat en cas d'incendi del CTE.

A més a més, es complirà la mesura C1│02, Control de l'adquisició de fusta d'origen legal d'aquesta guia. En el cas d'incloure els revestiments de fusta, es complirà la mesura C1│03 Fusta de gestió sostenible. Si s'empra fusta o suro en revestiments per a sòls, es complirà la mesura C1│07, Limitació de substàncies nocives o perilloses.

En la documentació que cal entregar en la fase d'adjudicació s'aportarà una relació d'elements de l'edifici, i de l'obra, si escau, que es proposen executar amb fusta, i la manera d'acreditar les característiques exigides, que serà mitjançant la declaració del fabricant/proveïdor amb l'informe d'assajos realitzats sobre els productes. Aquests assajos hauran d'acreditar l'espècie botànica de la fusta, la seua densitat, la seua classe resistent (mitjançant assajos destructius o no destructius, per exemple assaig d'ultrasons) i el seu contingut en humitat, així com el tractament enfront de la biodegradació i les condicions de reacció al foc que indica la descripció de la mesura. També s'hi incorporarà el que indica la mesura C1│02, Control de l'adquisició de fusta d'origen legal d'aquesta guia. En el cas d'incloure revestiments de fusta, s'haurà d'aportar el que indica la mesura C1│03, Fusta de gestió sostenible. Si s'empra fusta o suro en revestiments per a sòls, s'haurà d'aportar el que indica la mesura C1│07, Limitació de substàncies nocives o perilloses.

En el projecte s'incorporarà la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'hi inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.


(1) La quantitat d'elements de l'edifici es podrà determinar segons les particularitats d'aquest.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, s'haurà de revisar la relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb fusta o derivats de la fusta i la manera d'acreditar les característiques exigides, en particular, l'espècie botànica de la fusta, la seua densitat, la seua classe resistent, el seu contingut en humitat, el tractament contra la biodegradació i les condicions de reacció al foc que indica la descripció de la mesura, així com el seu origen legal.

En el cas d'incloure revestiments de fusta, s'haurà de revisar el que indica la mesura C1│03, Fusta de gestió sostenible. En el cas d'usar fusta o suro en revestiments per a sòls, s'haurà de revisar el que indica la mesura C1│07, Limitació de substàncies nocives o perilloses.


En fase de projecte

En el moment de la revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que el projecte inclou una relació d'elements de l'edifici que es prescriu executar amb fusta o derivats de la fusta amb declaració del fabricant/proveïdor amb l'informe d'assajos realitzats sobre els productes que acrediten les característiques exigides, en particular, l'espècie botànica de la fusta, la seua densitat, la seua classe resistent, el seu contingut en humitat, el tractament contra la biodegradació i les condicions de reacció al foc que indica la descripció de la mesura, així com el seu origen legal.

En el cas d'incloure revestiments de fusta, s'haurà de comprovar el que indica la mesura C1│03, Fusta de gestió sostenible. En el cas d'usar fusta o suro en revestiments per a sòls, s'haurà de comprovar el que indica la mesura C1│07, Limitació de substàncies nocives o perilloses.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte, o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue, i la direcció facultativa de les obres controlaran que els elements de l'edifici que especifica el projecte s'han executat amb fusta o derivats de la fusta.

S'haurà de verificar que l'ús de la fusta o derivats de la fusta està recollit en els diferents documents del seguiment, el control i el final de les obres. En particular, en els casos en què estiguen disponibles, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes (impresos 2 Aïllants tèrmics i acústics, Revestiments per a façanes, Productes per a paviments interiors i exteriors).
 • Control d'execució (impresos 18 Bigues i forjats, 19 Tancament exterior, 24 Cobertes planes, 27 Revestiments de paraments i sostres, 29-30 Revestiments de sòls).

També s'haurà de comprovar en la documentació final d'obra que els productes de fusta o derivats de la fusta compten amb el marcatge CE i la declaració de prestacions pertinents per a l'ús o usos declarats, així com la declaració del fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes que acrediten les característiques exigides, en particular, l'espècie botànica de la fusta, la seua densitat, la seua classe resistent, el seu contingut en humitat, el tractament contra la biodegradació, les condicions de reacció al foc, així com el seu origen legal.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").

En particular, es comprovarà l'indicat en la mesura C1 | 02 Control de l'adquisició de fusta d'origen legal.

En el cas d'incloure revestiments de fusta, s'haurà de comprovar el que indica la mesura C1│03, Fusta de gestió sostenible. En el cas d'usar fusta o suro en revestiments per a sòls, s'haurà de comprovar el que indica la mesura C1│07, Limitació de substàncies nocives o perilloses.


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE, del Consell. Consultar
 • Document bàsic SE Seguretat estructural. Codi tècnic de l'edificació. Consultar
 • Document bàsic ES-M Seguretat estructural fusta. Codi tècnic de l'edificació. Consultar
 • Annex Resistència al foc de les estructures de fusta. Document bàsic SE Seguretat estructural. Codi tècnic de l'edificació. Consultar
 • UNE-EN 13170:2002. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats de suro expandit (ICB). Especificació.
 • UNE-EN 13171:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). Especificació.
 • UNE-EN 1912:2012. Fusta estructural. Classes resistents. Assignació de qualitats visuals i espècies.
 • UNE-EN 16351:2016. Estructures de fusta. Fusta contralaminada. Requisits.
 • UNE-EN 408:2011+A1:2012. Estructures de fusta. Fusta serrada i fusta laminada encolada per a ús estructural. Determinació d'algunes propietats físiques i mecàniques.
 • UNE-EN 14279:2007+A1:2009. Fusta microlaminada (LVL). Definicions, classificació i especificacions.
 • UNE-ENV 12872:2001. Taulers derivats de la fusta. Guia per a la utilització dels taulers estructurals en forjats, murs i cobertes.
 • UNE-EN 13986:2006+A1:2015. Taulers derivats de la fusta per a utilitzar-se en la construcció. Característiques, avaluació de la conformitat i marcat.
 • UNE-EN 622-1:2004. Taulers de fibres. Especificacions. Part 1: Requisits generals.
 • UNE-EN 300:2007. Taulers d'encenalls orientats (OSB). Definicions, classificació i especificacions.
 • UNE 56810:2013. Sòls de fusta. Col·locació. Especificacions.
 • UNE-EN 13353:2009+A1:2011. Taulers de fusta massissa (SWP). Requisits.
 • UNE 56823:2008. Sòls entarimats de fusta a l'exterior. Col·locació. Especificacions.
 • UNE 56823:2008. Sòls entarimats de fusta a l'exterior. Col·locació. Especificacions.
 • UNE-EN 335:2013. Durabilitat de la fusta i dels productes derivats de la fusta. Classes d'ús: definicions, aplicació a la fusta massissa i als productes derivats de la fusta.
 • UNE-EN 16755:2018. Durabilitat de les prestacions de reacció al foc. Classificació dels productes derivats de la fusta ignifugats per a utilitzar-se en interior i en exterior.

Informació d'interés
 • Institut Tecnològic Metal·lomecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins (AIDIMME). Nuevas exigencias para las propiedades térmicas de los productos y materiales de construcción. Consultar
 • Associació Nacional de Fabricants de Taulers (Anfta). El sector de la fusta i el canvi climàtic. Consultar
 • Espècies durables més utilitzades a Espanya. Consultar
 • MADEREA. Classes d'ús de la fusta: La importància de saber on es col·locarà. Consultar
 • Institut Tecnològic Metal·lomecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins (AIDIMME).Patologies de la fusta i el seu tractament. Consultar
 • Institut Tecnològic Metal·lomecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins (AIDIMME). La fusta i el foc es porten millor del que molts creuen. Consultar
 • Miguel Ángel Abián Pérez i Guillem Segura Orenga. 2016. Avaluació de l'estat estructural de la fusta després d'incendis mitjançant tècniques no destructives [Assessment of fire-damaged structural timber by non-destructive testing]. En Proceedings of the IV Fire Engineering Conference (Valencia, Spain). 4 p.
 • INNOVADORES by Inndux. Fusta i foc: llarga història de malentesos. Consultar
 • MADEREA. Fusta y foc. Consultar
 • MADEREA. Reacció al foc de la fusta. Consultar
 • Miguel Ángel Abián Pérez et al. Guies tècniques de fusta en construcció. Revestiments d'exterior i interior de fusta. Consultar
 • Miguel Ángel Abián Pérez et al. Guies tècniques de fusta en construcció. Guia de paviments de fusta per a interior. Consultar
 • Miguel Ángel Abián Pérez et al. Guies tècniques de fusta en construcció. Espècies de fusta. Consultar
 • Associació d'Investigació de les Indústries de la Fusta i Suro (AITIM). Fusta contralaminada. Propietats. Consultar
 • Associació Nacional de Fabricants de Taulers (Anfta). Taulers de fusta en la construcció. Consultar
 • Associació d'Investigació de les Indústries de la Fusta i Suro (AITIM). Espècies de fusta: Propietats, Aplicacions, etc. Consultar
 • Associació d'Investigació de les Indústries de la Fusta i Suro (AITIM). Plecs de condicions tècniques de productes de fusta. Consultar

Assessorament
 • AIDIMME, Institut Tecnològic Metal·lomecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins. Departament de Tecnologia i Biotecnologia de la Fusta. Consultar