Visualització de contingut web

C1 — 08

FUSTA


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar l'ús de fusta o derivats de fusta en els edificis de nova construcció i els edificis existents, per ser un material natural, renovable i reciclable el processament del qual requereix molt poc consum energètic comparat amb el d'altres materials de construcció.

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció.

L'ús de fusta en l'estructura dels edificis es regula en el document bàsic Seguretat estructural Fusta, conjuntament amb el document bàsic Seguretat estructural del CTE.

Així mateix, es regula en l'Annex Resistència al foc de les estructures de fusta del document bàsic Seguretat en cas d'incendi del CTE.

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

S'emprarà fusta o derivats de la fusta en un o diversos dels següents elements de l'edifici:1 

 • Revestiments interiors de paraments verticals i horitzontals (taulers de fibres de fusta, taulers de fibres orientades OSB, tarima de fusta massissa, tarima de fusta multicapa, etc.).

 • Revestiments exteriors de façanes, cobertes i sòls (panells de fusta en façanes ventilades, taulers de partícules o aglomerats, taulers de fibres de fusta, taulers de fibres orientades OSB, tarima de fusta massissa, etc.).

 • Aïllant tèrmic de façanes i cobertes (taulers de fibres de fusta, taulers de fibres orientades OSB, taulers lleugers de fusta triturada o reciclada, taulers de partícules o aglomerats, cel·lulosa projectada, suro projectat, etc.).

 • Elements estructurals de l'edifici (taulers estructurals de fusta, bigues de fusta serrada, fusta laminada encolada, fusta contralaminada, etc.).

Si l'espècie botànica de la fusta no és durable (veure apartat informació d'interès d'aquesta fitxa), els elements de fusta comptaran amb els tractaments adequats per a la protecció enfront de la biodegradació per fongs i insectes xilòfags. Aquests tractaments estan vinculats també a les classes d'ús definides en la norma UNE-EN: 335:2013 i en el Document Bàsic Seguretat estructural Fusta del CTE, que atenen la disposició de la fusta en l'immoble i a la humitat que pot experimentar. Aquests tractaments podran ser superficials (classe d'ús 1), mitjançant vernissos o lasurs amb biocides aplicats per pinzellat o polvorització, o mitjançant tractament en profunditat en autoclau amb productes de sals de coure o amb productes orgànics (classes d'ús 3.1, 3.2 i 4). També podrà usar-se fusta modificada cel·lularment (fusta acetilada, furfurilada, termotratada, etc.).

Els revestiments de fusta de sostres, parets i sòls compliran les condicions de reacció al foc establits en la secció Propagació interior del document bàsic Seguretat en cas d'incendi del CTE.

Els revestiments de les façanes o de les superfícies interiors de les cambres ventilades que aquestes façanes puguen tenir, així com els revestiments o acabats exteriors de cobertes compliran les condicions de reacció al foc que s'estableixen en la secció Propagació exterior del document bàsic Seguretat en cas d'incendi del CTE.

L'estructura de fusta complirà les condicions establides en la secció Resistència al foc de l'estructura del document bàsic Seguretat en cas d'incendi del CTE.

A més, es complirà la mesura C1—02 Control de l'adquisició de fusta d'origen legal d'aquesta guia. En el cas d'incloure revestiments de fusta es complirà la mesura C1—03 Fusta de gestió sostenible. Si s'empra fusta o suro en revestiments per a sòls, es complirà la mesura C1—07 Limitació de substàncies nocives o perilloses.

Justificació de la mesura

En la documentació a lliurar s'aportarà una relació d'elements de l'edifici, i de l'obra, en el seu cas, que es proposen executar amb fusta i la manera d'acreditar les característiques exigides, que serà mitjançant declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes. Aquests assajos hauran d'acreditar l'espècie botànica de la fusta, la seua densitat, la seua classe resistent (mitjançant assajos destructius o no destructius, per exemple, assaig d'ultrasons) i el seu contingut en humitat, així com el tractament enfront de la biodegradació i les condicions de reacció al foc indicades en la descripció de la mesura. També s'incorporarà l'indicat en la mesura C1—02 Control de l'adquisició de fusta d'origen legal d'aquesta guia. En el cas d'incloure revestiments de fusta s'aportarà l'indicat en la mesura C1—03 Fusta de gestió sostenible. Si s'empra fusta o suro en revestiments per a sòls, s'aportarà l'indicat en la mesura C1—07 Limitació de substàncies nocives o perilloses.

1. La quantitat d'elements de l'edifici es podrà determinar segons les particularitats d'aquest.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, es revisarà la relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb fusta o derivats de la fusta i la manera d'acreditar les característiques exigides, en particular, l'espècie botànica de la fusta, la seua densitat, la seua classe resistent, el seu contingut en humitat, el tractament enfront de la biodegradació i les condicions de reacció al foc indicades en la descripció de la mesura, així com el seu origen legal.

En el cas d'incloure revestiments de fusta es revisarà l'indicat en la mesura C1—03 Fusta de gestió sostenible. En el cas d'emprar fusta o suro en revestiments per a sòls, es revisarà l'indicat en la mesura C1—07 Limitació de substàncies nocives o perilloses.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte i l'oficina de supervisió de projectes comprovaran que en el projecte s'inclou una relació d'elements de l'edifici que es prescriu executar amb fusta o derivats de la fusta amb declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes que, acrediten les característiques exigides, en particular l'espècie botànica de la fusta, la seua densitat, la seua classe resistent, el seu contingut en humitat, el tractament enfront de la biodegradació i les condicions de reacció al foc indicades en la descripció de la mesura, així com el seu origen legal.

En el cas d'incloure revestiments de fusta es comprovarà l'indicat en la mesura C1—03 Fusta de gestió sostenible. En el cas d'emprar fusta o suro en revestiments per a sòls, es comprovarà l'indicat en la mesura C1—07 Limitació de substàncies nocives o perilloses.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.

A més l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

 


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres controlaran que els elements de l'edifici especificats en projecte s'han executat amb fusta o derivats de la fusta.

Es verificarà que l'ús de fusta o derivats de la fusta, està arreplegada en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes (aïllants tèrmics i acústics, productes per a revestiments per a façanes, productes per a paviments interiors i exteriors);

 • Control d'execució (bigues i forjats, façanes, cobertes planes, revestiments de paraments i sostres, revestiments de sòls).

També es comprovarà en la documentació final d'obra que els productes de fusta o derivats de la fusta compten amb marcatge CE i declaració de prestacions pertinents per a l'ús o usos declarats, així com declaració de fabricant/proveïdor amb informe d'assajos realitzats sobre els productes que acrediten les característiques exigides, en particular, l'espècie botànica de la fusta, la seua densitat, la seua classe resistent, el seu contingut en humitat, el tractament enfront de la biodegradació, les condicions de reacció al foc, així com el seu origen legal.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).

En particular, es comprovarà l'indicat en la mesura C1—02 Control de l'adquisició de fusta d'origen legal. En el cas d'incloure revestiments de fusta es comprovarà l'indicat en la mesura C1—03 Fusta de gestió sostenible. En el cas d'emprar fusta o suro en revestiments per a sòls, es comprovarà l'indicat en la mesura C1—07 Limitació de substàncies nocives o perilloses.


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Document Bàsic SE Seguretat estructural. Codi Tècnic de l'Edificació. Consultar
 • Document Bàsic ES-M Seguretat estructural Fusta. Codi Tècnic de l'Edificació. Consultar
 • Annexe Resistència al foc de les estructures de fusta. Document Bàsic SE Seguretat estructural. Codi Tècnic de l'Edificació. Consultar
 • UNE-EN 13170:2009. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats de suro expandit (ICB). Especificació.
 • UNE-EN 13171:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació. Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). Especificació.
 • UNE-EN 1912:2012. Fusta estructural. Classes resistents. Assignació de qualitats visuals i espècies.
 • UNE-EN 16351:2016. Estructures de fusta. Fusta contralaminada. Requisits.
 • UNE-EN 408:2011+A1:2012. Estructures de fusta. Fusta serrada i fusta laminada encolada per a ús estructural. Determinació d'algunes propietats físiques i mecàniques.
 • UNE-EN 14279:2007+A1:2009. Fusta microlaminada (LVL). Definicions, classificació i especificacions.
 • UNEIX-ENV 12872:2001. Taulers derivats de la fusta. Guia per a la utilització dels taulers estructurals en forjats, murs i cobertes.
 • UNE-EN 13986:2006+A1:2015. Taulers derivats de la fusta per a utilització en la construcció. Característiques, avaluació de la conformitat i marcat.
 • UNE-EN 622-1:2004. Taulers de fibres. Especificacions. Part 1: Requisits generals.
 • UNE-EN 300:2007. Taulers d'encenalls orientats (OSB). Definicions, classificació i especificacions.
 • UNE-EN 636:2012+A1:2015. Taulers contraxapats. Especificacions.
 • UNE-EN 13353:2009+A1:2011. Taulers de fusta massissa (SWP). Requisits.
 • UNEIX 56810:2013 Sòls de fusta.Colocació. Especificacions.
 • UNEIX 56823:2008. Sòls entarimats de fusta a l'exterior. Col·locació. Especificacions.
 • UNE-EN 335:2013. Durabilitat de la fusta i dels productes derivats de la fusta. Classes d'ús: definicions, aplicació a la fusta massissa i als productes derivats de la fusta.
 • UNE-EN 16755:2018. Durabilitat de les prestacions de reacció al foc. Classificació dels productes derivats de la fusta ignifugats per a la seua utilització en interior i exterior.

Informació d'interés
 • Institut Tecnològic Metalmecànic Moble, Fusta, Embalatge i Afins (AIDIMME). Noves exigències per a les propietats tèrmiques dels productes i materials de construcció. Consultar
 • Associació nacional de fabricants de taulers (Anfta). El sector de la fusta i el canvi climàtic. Consultar
 • MADEREA. Espècies durables més utilitzades a Espanya. Consultar
 • MADEREA. Classes d'ús de la fusta: La importància de saber on es col·locarà. Consultar
 • Institut Tecnològic Metalmecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins (AIDIMME). La fusta i el foc es porten millor del que molts creuen. Consultar
 • Miguel Ángel Abián Pérez Guillem Segura Orenga. 2016. Avaluació de l'estat estructural de la fusta després d'incendis mitjançant tècniques no destructives [Assessment of fire-damaged structural timber by non-destructive testing]. En Proceedings of the IV Fire Engineering Conference (València, Spain). 4 p. Consultar
 • Institut Tecnològic Metalmecànic, Moble, Fusta, Embalatge i Afins (AIDIMME). Projecte MEND-EM (Desenvolupament d'una metodologia per a l'avaluació no destructiva de fusta estructural i aplicació innovadora a rehabilitació).
 • INNOVADORES by Inndux. Fusta i foc: llarga història de malentesos. Consultar
 • MADEREA. Fusta i foc. Consultar
 • MADEREA. Reacció al foc de la fusta. Consultar
 • Miguel Ángel Abián Pérez et al. Guies tècniques de fusta en construcció. Revestiments d'exterior i interior de fusta Consultar
 • Institut Tecnològic del Moble, Fusta, Embalatge i Afins. (AIDIMA). (2010). Guia de revestiments interiors i exteriors de fusta. Associació Valenciana d'Empresaris de Fusteria i Afins (ASEMAD). Consultar
 • Miguel Ángel Abián Pérez et al. Guies tècniques de fusta en construcció. Espècies de fusta. Consultar
 • Institut Tecnològic del Moble, Fusta, Embalatge i Afins. (AIDIMA). (2010). Guies tècniques de fusta en construcció. Espècies de fusta. Associació Valenciana d'Empresaris de Fusteria i Afins (ASEMAD). Consultar
 • Associació d'Investigació de les Indústries de la Fusta i Suro (AITIM). Fusta contralaminada. Consultar
 • Associació nacional de fabricants de taulers (Anfta). Taulers de fusta en la construcció. Consultar
 • Associació d'Investigació de les Indústries de la Fusta i Suro (AITIM). Espècies de fusta: propietats, aplicacions, etc. Consultar
 • Associació d'Investigació de les Indústries de la Fusta i Suro (AITIM). Plecs de condicions Tècniques de productes de fusta. Consultar

Assessorament
 • AIDIMME, Institut Tecnològic Metalmecànico, Moble, Fusta, Embalatge i Afins. Departament de Tecnologia i Biotecnologia de la Fusta. Consultar