Visualització de contingut web

C1 — 01

FORMIGÓ RECICLAT


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Estalvi de recursos naturals i reducció de la quantitat de residus en els edificis de nova construcció i els edificis existents. 

S'entén com a formigó reciclat, el formigó fabricat amb àrid gruix reciclat obtingut com a producte d'una operació de reciclatge de residus de formigó,que complisca les especificacions exigides en el Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural. 

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció. El formigó reciclat es regula en el Codi Estructural. 

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest. 


Descripció

En els elements de formigó de l'edifici es distingirà entre els formigons estructurals dins de l'abast del Codi Estructural i els formigons no estructurals: 

 • Formigons estructurals dins de l'abast del Codi Estructural: es limita el contingut d'àrid gruixut reciclatge al 20% en pes sobre el contingut total d'àrid grueso1 i si es tracta d'un element de formigó en massa o de formigó armat de resistència característica no superior a 40 N/mm2, quedant exclòs el seu ús en formigó pretesat, d'acord amb el que s'estableix en l'Article 30.8.1 del Codi Estructural. 

 • Formigons no estructurals (formigó de neteja, soleres no estructurals): es podrà aconseguir un contingut d'àrid gruix reciclat de fins al 100%. 

En tots els casos, l'àrid gruix reciclat utilitzat només podrà procedir de formigons estructurals sans o bé de formigons de resistència elevada, haurà de comptar amb el seu corresponent marcatge CE i, haurà de satisfer els requisits complementaris als establits per als àrids convencionals (específicament el referit en l'article 30.8 del Codi Estructural). 

El contingut d'àrid gruixut reciclatge es calcularà amb base en un balanç mitjà de massa de materials reciclats o productes derivats d'acord amb la forma en què es fabriquen i lliuren aquests materials en l'obra (segons siga procedent): 

 • Per a cada lot preparat del qual es despatxen lliuraments amb destinació a l'obra, de conformitat amb la norma UNEIX 12620 (àrids per a formigó) i el Codi Estructural o reglamentació equivalent que la substituïsca. 

 • Amb freqüència anual per als panells, columnes, blocs i elements elaborats en fàbrica amb nivells de contingut declarats, de conformitat amb la norma UNE-EN 12620 (àrids per a formigó) i el Codi Estructural o reglamentació equivalent que la substituïsca. 

La viabilitat de l'aplicació d'aquesta mesura quedarà supeditada a la disponibilitat de formigó fabricat amb àrid reciclatge. 

A més, en el cas de formigons no estructurals, s'indicarà la distància de transport per a l'àrid reciclatge (que serà com a màxim de 150 km),2 en carretera entre el lloc de producció de l'àrid i l'emplaçament de la planta de formigó preparat), amb la finalitat d'evitar que els impactes derivats d'aquest transport siguen superiors als impactes evitats per la utilització d'àrids naturals.

Justificació de la mesura

En la documentació a lliurar en la fase d'adjudicació s'especificarà el contingut reciclat total que es proposa incorporar, quantificant el percentatge mitjà en pes d'àrid gruix reciclat sobre el contingut total d'àrid gruix de tot el formigó que se subministre a l'obra. 

Així mateix s'especificarà la manera d'acreditar que el formigó reciclat reuneix les característiques i prestacions adequades per a l'ús o usos previstos, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, en el seu cas, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control.3 

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un major nivell d'exigència requerint a més el descrit a continuació. 

S'inclourà el contingut reutilitzat d'acord amb les condicions locals. Per exemple, s'afavoriran dissenys que reutilitzen l'estructura portant primària d'un edifici existent. 


1. Per damunt d'aquest valor serà necessària la realització d'estudis específics i experimentació complementària en cada aplicació, que haurà de ser aprovada per la Direcció facultativa.

2. Aquest valor és orientatiu, podent ser modificat.

3. En l'Annex I es detalla el procediment a seguir per a la recepció de productes.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, es revisarà el contingut reciclat total que es proposa incorporar quantificant la contribució proporcional del contingut reciclat total als elements de l'edifici que s'especifiquen. En el cas de formigons no estructurals, es verificarà la distància de transport (km) per a l'àrid reciclatge en carretera entre el lloc de producció/subministre i l'emplaçament de l'obra. A més, es revisarà la manera d'acreditar les prestacions i característiques del formigó reciclat per a l'ús o usos previstos.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte i l'oficina de supervisió de projectes comprovaran que en l'edifici s'incorpora formigó reciclat segons el que s'estableix en la descripció de la mesura. En concret es verificarà que el licitador inclou:

 • Propostes relatives al contingut reciclat total quantificant la contribució proporcional del contingut reciclat total als elements de l'edifici que especifique.

 • Descripció sobre la manera de calcular i verificar el contingut de reciclatge, valor per element i total de l'obra, inclosa, com a mínim, la documentació dels lots, la documentació relativa al control de producció a la fàbrica i la documentació de lliurament; així mateix, existiran indicacions sobre l'organització de verificació de tercers durant la fase de construcció.

Es comprovarà la justificació sobre el formigó reciclat en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els elements de l'edifici que s'especifiquen.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que els elements de l'edifici que s'especifiquen s'han executat amb formigó reciclat segons les especificacions establides en projecte.

Es verificarà que l'ús del formigó reciclat està arreplegat en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes (productes per a l'execució de l'estructura de formigó);

 • Control d'execució (fonamentació superficial, murs de soterrani, murs i pilars in situ, bigues i forjats);

 • Control d'execució d'elements no estructurals.

També es comprovarà en la documentació final d'obra que el formigó reciclat disposa de marcatge CE i declaració de prestacions pertinents per a l'ús o usos declarats i, en el seu cas, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control (en l'Annex I de la present guia es desenvolupa el procediment de recepció de productes).

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural. Consultar
 • UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Àrids per a formigó.
 • UNE-EN 206:2013+A1:2018 Formigó. Especificacions, prestacions, producció i conformitat.

Informació d'interés
 • Associació Nacional Espanyola de Fabricants de Formigó Preparat.(ANEFHOP). Consultar
 • Associació nacional de la indústria del prefabricat de formigó. (ANDECE). Consultar
 • Institut Espanyol del Ciment i les seues Aplicacions (IECA). Consultar