Visualització de contingut web

C1 — 01

FORMIGÓ RECICLAT


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Estalvi de recursos naturals i reducció de la quantitat de residus.

S'entén com a formigó reciclat el formigó fabricat amb àrid gruixut reciclat procedent de la trituració de residus de formigó, en referència a la designació i la definició de la Instrucció de formigó estructural (EHE-08) vigent.


Descripció

En els elements de formigó de l'edifici es distingirà entre els formigons estructurals dins de l'abast de l'EHE-08 i els formigons no estructurals fora de l'abast de l'EHE-08 (1):

 • Formigons estructurals dins de l'abast de l'EHE-08 (marc estructural, incloses bigues, pilars, forjats, murs i fonaments): es limita el contingut d'àrid gruixut reciclat al 20 % en pes sobre el contingut total d'àrid gruix i si es tracta d'un element de formigó armat de resistència característica no superior a 40 N/mm2, i queda exclòs el seu ús en formigó pretesat, d'acord amb les recomanacions de l'annex 15 de l'EHE-08.
 • Formigons no estructurals fora de l'abast de l'EHE-08 (formigó de neteja, soleres no estructurals, elements prefabricats no estructurals, etc.): es podrà aconseguir un contingut d'àrid gruixut reciclatge de fins al 100 %.

En tots els casos, l'àrid reciclatge utilitzat només podrà procedir de formigó en bon estat que no presente patologies (fonamentalment atac químic per sulfats, clorurs o reacció àrid àlcali), haurà de comptar amb el seu corresponent marcatge CE i, en el cas que la seua utilització es faça en formigons estructurals dins de l'abast de l'EHE-08, haurà de satisfer les especificacions tècniques que s'exigeix als àrids naturals per a la fabricació del formigó (específicament el que indica l'annex 15, títol 3r, article 28).

El contingut d'àrid gruixut reciclatge es calcularà amb base en un balanç mitjà de massa de materials reciclats o productes derivats d'acord amb la forma en què es fabriquen i s'entreguen aquests materials en l'obra (segons siga procedent):

 • Per a cada lot preparat del qual es despatxen lliuraments amb destinació a l'obra, de conformitat amb la norma UNE 12620 (àrids per a formigó) i l'EHE-08 o la reglamentació equivalent que la substituïsca.
 • Amb freqüència anual per als panells, les columnes, els blocs i els elements elaborats en fàbrica amb nivells de contingut declarats, de conformitat amb la norma UNE-EN 12620 (àrids per a formigó) i l'EHE-08 o la reglamentació equivalent que la substituïsca.

La viabilitat de l'aplicació d'aquesta mesura quedarà supeditada a la disponibilitat de formigó fabricat amb àrid reciclatge. A més, en el cas de formigons no estructurals fora de l'abast de l'EHE-08, s'indicarà la distància de transport per a l'àrid reciclat (que serà com a màxim de 150 km(1), en carretera entre el lloc de producció de l'àrid i l'emplaçament de la planta de formigó preparat), amb la finalitat d'evitar que els impactes derivats d'aquest transport siguen superiors als impactes evitats per la utilització d'àrids naturals.

En la documentació que cal entregar en la fase d'adjudicació s'haurà d'especificar el contingut reciclat total que s'hi proposa incorporar, i quantificar el percentatge mitjà en pes d'àrid gruix reciclat sobre el contingut total d'àrid gruix de tot el formigó que se subministre a l'obra.

Així mateix s'especificarà la manera d'acreditar que el formigó reciclat reuneix les característiques i prestacions adequades per a l'ús o usos previstos, que serà mitjançant la declaració de prestacions (DdP) del marcatge CE, i/o, si escau, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control (2).

En el projecte s'incorporarà la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'hi inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.

L'òrgan proponent del contracte podrà determinar un nivell d'exigència i requerir, a més, el que es descriu a continuació:

S'hi inclourà el contingut reutilitzat d'acord amb les condicions locals. Per exemple, s'afavoriran dissenys que reutilitzen l'estructura portant primària d'un edifici existent.


(1) Aquest valor és orientatiu i es podrà modificar.

(2) En l'Annex I es detalla el procediment a seguir a la recepció de productes.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, s'haurà de revisar el contingut reciclat total que s'hi proposa incorporar quantificant la contribució proporcional del contingut reciclat total als elements de l'edifici que s'hi especifiquen. En el cas de formigons no estructurals fora de l'abast de l'EHE-08, s'haurà de verificar la distància de transport (km) per a l'àrid reciclat en carretera entre el lloc de producció/subministrament i l'emplaçament de l'obra. A més, es revisarà la manera d'acreditar les prestacions i característiques del formigó reciclat per a l'ús o usos previstos.


En fase de projecte

En el moment de la revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en l'edifici s'incorpora formigó reciclat segons el que estableix la descripció de la mesura. En concret, s'haurà de verificar que el licitador inclou:

 • Propostes relatives al contingut reciclat total que quantifiquen la contribució proporcional del contingut reciclat total als elements de l'edifici que especifique.
 • Descripció sobre la manera de calcular i verificar el contingut de reciclatge, valor per element i total de l'obra, inclosa, com a mínim, la documentació dels lots, la documentació relativa al control de producció a la fàbrica i la documentació de lliurament; així mateix, hi haurà indicacions sobre l'organització de verificació de tercers durant la fase de construcció.

S'haurà de comprovar la justificació sobre el formigó reciclat en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els elements de l'edifici que s'especifiquen.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte, o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue, i la direcció facultativa de les obres comprovaran que els elements de l'edifici que s'hi especifiquen s'han executat amb formigó reciclat segons les especificacions que estableix el projecte.

S'haurà de verificar que l'ús del formigó reciclat està recollit en els diferents documents del seguiment, el control i el final de les obres. En particular, en els casos en què estiguen disponibles, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes (impresos 2, Control documental i experimental del formigó segons EHE-08).
 • Control d'execució (impresos 14, Fonamentació superficial; 15, Fonamentació profunda; 16, Murs de soterrani; 17, Murs i pilars in situ i 18, Bigues i forjats).
 • Control d'execució d'elements no estructurals.

També es comprovarà en la documentació final d'obra que el formigó reciclat disposa de marcatge CE i declaració de prestacions pertinents per a l'ús o usos declarats i, si escau, documentació dels subministraments, distintiu de qualitat, etiquetatge ambiental, o informe d'assajos realitzats per un laboratori o una entitat de control (en l'Annex I de la present guia es desenvolupa el procediment de recepció de productes).

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE, del Consell. Consultar
 • Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció de formigó estructural (EHE-08). Consultar
 • UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Àrids per a formigó.
 • UNE-EN 206:2013+A1:2018 Formigó. Especificacions, prestacions, producció i conformitat

Informació d'interés