Visualització de contingut web

C3 — 01

ETIQUETATGES AMBIENTALS DE PRODUCTES


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Assegurar que l'edifici incorpora productes amb distintius voluntaris atorgats per certificadors independents que, o bé garanteixen el compliment de criteris per a reduir els impactes ambientals, o bé informen sobre els impactes ambientals del producte, cosa que fomenta la transparència en el mercat de productes de la construcció.

L'etiquetatge energètic de productes relacionats amb l'energia es regula en el Reglament (UE) 2017/1369, del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2017, pel qual s'estableix un marc per a l'etiquetatge energètic i es deroga la Directiva 2010/30/UE. Els etiquetatges ambientals voluntaris de productes que s'atorguen per certificadors independents es regulen en les normes UNE-EN ISO 14024, UNE-EN ISO 14025 i UNE-EN 15804.

En el contracte es podrà requerir el que desenvolupa la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

Els productes emprats en la construcció de l'edifici que representen almenys el 10 %(1) del PEM(2) hauran de disposar de l'etiqueta ambiental ISO tipus I, segons la norma UNE-EN ISO 14024, o l'etiqueta ambiental ISO tipus III/Declaració ambiental de producte (DAP), segons les normes UNE-EN ISO 14025 i UNE-EN 15804 o DAP sectorial verificada per la tercera part independent. En el cas de les declaracions ambientals de producte, s'acceptaran les DAP emeses conforme a les versions UNE-EN 15804:2012+A1:2014 i UNE-EN 15804:2012+A2:2020, ja que les dues versions conviuen i són aplicables.

En la documentació que caldrà entregar en la fase d'adjudicació s'haurà d'aportar una relació de productes emprats en la construcció de l'edifici que es proposen incloure amb etiquetatge ambiental, que quantifique la contribució proporcional d'aquests productes respecte al valor total del PEM. Així mateix, s'haurà d'especificar el tipus d'etiquetatge ambiental dels productes.

En el projecte s'haurà d'incorporar aquesta informació amb el detall suficient.


(1)    Percentatge orientatiu, que el podrà modificar l'òrgan proponent del contracte.

(2)    Els productes amb etiquetatges ambientals han de suposar una quantitat suficient en els elements de l'edifici.

 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació.

En particular, es revisarà la relació de productes de l'edifici que es proposen incloure amb etiquetatge ambiental, així com la quantificació de la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM. A més, s'haurà de revisar l'especificació relativa al tipus d'etiquetatge ambiental dels productes que s'hi proposa incorporar.


En fase de projecte

En el moment de la revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte es prescriu la incorporació de productes amb etiquetatge ambiental segons el que estableix la descripció de la mesura i el que s'ha verificat en la fase d'adjudicació. En concret s'haurà de verificar que el licitador inclou una relació de productes de l'edifici que s'inclouran amb etiquetatge ambiental, així com la quantificació de la contribució proporcional d'aquests productes respecte al valor total del PEM.

S'haurà de comprovar la justificació sobre productes amb etiquetatge ambiental en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals consten les partides corresponents.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres hauran de comprovar que s'han incorporat productes amb etiquetatge ambiental segons les especificacions que estableix el projecte.

Així mateix, s'haurà de comprovar que els productes amb etiquetatge ambiental es recullen en els diferents documents del seguiment, el control i el final de les obres. En particular, en els casos en què estiguen disponibles, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius al control de recepció de productes.

També s'haurà de comprovar que s'hi aporten albarans dels proveïdors de productes amb etiquetatge ambiental segons el que estableixen les normes UNE-EN ISO 14024 o UNE-EN 15804 que garantisca el compliment de les condicions que exigeix la descripció de la mesura.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Ordre PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de contractació pública ecològica de l'Administració general de l'Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025). Consultar
 • Reglament (UE) 2017/1369 del Parlament Europeu i del Consell de 4 de juliol de 2017 pel qual s'estableix un marc per a l'etiquetatge energètic i es deroga la Directiva 2010/30/UE, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè econòmic i social europeu i al Comitè de les regions. Una estratègia europea per al plàstic en una economia circular. COM/2018/028 final. Consultar
 • UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetes i declaracions ambientals. Declaracions ambientals tipus III. Principis i procediments.
 • UNE-EN ISO 14024:2018 Etiquetes i declaracions ambientals. Etiquetatge ambiental Tipus I. Principis i procediments. (ISO 14024:2018).
 • UNE-EN 15804:2012+A1:2014 Sostenibilitat en la construcció. Declaracions ambientals de producte. Regles de categoria de producte bàsiques per a productes de construcció.
 • UNE-EN 15804:2012+A2:2020 Sostenibilitat en la construcció. Declaracions ambientals de producte. Regles de categoria de producte bàsiques per a productes de construcció.
 • UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 Avaluació de la conformitat. Requisits per a organismes que certifiquen productes, processos i serveis. (ISO/IEC 17065:2012).

Informació d'interés
 • Etiquetatges ambientals tipus I (conforme a norma UNE-EN ISO 14024):
 • Marca AENOR N. Consultar
 • Marca AENOR N Sostenible. Consultar
 • Distintiu de garantia de qualitat ambiental. Consultar
 • Ecolabel. Consultar
 • Blue Angel. Consultar
 • Nordic Swan Consultar
 • NF Certification. Consultar
 • Milieukeur. Consultar
 • GlobalEPD. Consultar
 • Etiquetatges ambientals tipus III (declaracions ambientals de producte – DAP), conforme a les normes UNE-EN ISO i 14025 UNE-EN 15804: GlobalEPD.
 • DAPcons Consultar
 • Etiquetatges de productes amb material reciclat.
 • Certificació AENOR de la traçabilitat del plàstic reciclat i del contingut en plàstic reciclat, conforme a la norma UNE-EN 15343:2008 "Plàstics. Plàstics reciclats. Traçabilitat i avaluació de conformitat del reciclatge de plàstics i contingut en reciclatge". Consultar
 • Greencircle. Consultar
 • EPD SYSTEM Consultar
 • Possibles productes certificats amb etiquetatges ambientals: Tipus I, conforme a norma UNE-EN ISO 14024: pintures i vernissos, revestiments, mobiliari, productes d'àrid/cautxú/plàstic/vidre reciclat, productes aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat, productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua, bombes de calor, etc.
 • Tipus III / Declaracions ambientals de producte, conforme a norma UNE-EN 15804: ciments, morters, formigó, acer estructural, SATE, productes d'argila cuita, finestres, revestiments, aïllants tèrmics i acústics, impermeabilizants, panells solars tèrmics, etc.
 • Contingut de plàstic reciclat conforme a norma UNE-EN 15343:2008: canonades de sanejament PVC. Consultar
 • Productes amb material reciclat amb certificació Greencircle Consultar
 • Tipus d'etiquetatges ambientals. Consultar
 • ECO Platform (Associació internacional per al desenvolupament d'informació ambiental verificada de productes de construcció, en particular Declaracions Ambientals de Productes). Consultar
 • UNE-ENAC. Guia per a l'ús de les normes tècniques i l'acreditació en la contractació pública Consultar
 • Consultar