Visualització de contingut web

Estructura de les fitxes

Per a cadascuna de les mesures de caràcter mediambiental s'ha dissenyat una fitxa en la qual s'exposa la informació de forma sistematitzada conforme als apartats que s'estableixen a continuació.

OBJECTIU

S'indiquen quins són els objectius fonamentals que es busca aconseguir amb la mesura i si aquesta es pot aplicar a edificis de nova construcció i/o a edificis existents. Per a una millor comprensió, en algunes mesures s'inclouen definicions sobre termes als quals es fa referència en la descripció de la mesura. A més, si hi ha regulació relacionada, s'esmenta la principal referència normativa, a partir de la qual s'introdueix una exigència superior en la descripció de la mesura. Pel que fa a l'adopció de la mesura, s'assenyala que l'òrgan proponent del contracte podrà requerir la mesura sempre que estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.

DESCRIPCIÓ

Es fa la descripció general de la mesura, la qual supera el que s'estableix en la normativa vigent bé perquè estableix un estàndard de qualitat superior o bé perquè amplia l'àmbit d'aplicació. En el cas de seleccionar la mesura, es podrà incloure en el plec de clàusules administratives particulars o de prescripcions tècniques particulars del contracte segons el caràcter d'aquesta. El text haurà de particularitzar-se per al cas concret de la infraestructura objecte del contracte, segons el tipus de contracte, la fase del procediment i el tipus d'obra. Així, cal assenyalar que les quantitats o els percentatges indicats en moltes mesures tenen un caràcter orientatiu. Es podran modificar a l'alça o a la baixa en la mesura que s'incloga en el plec de contractació, sempre que queden dins dels límits establits en la normativa vigent d'aplicació. 

JUSTIFICACIÓ DE LA MESURA

Es detalla com és la documentació necessària a entregar per a justificar el compliment de mesura en la fase d'adjudicació del contracte, en la fase de redacció del projecte i, en algunes mesures, en la fase d'execució de l'obra.

TIPUS DE CONTRACTE

S'indiquen el tipus o els tipus de contracte per als quals es considera que la mesura és adequada. En la fitxa únicament s'inclouen aquells tipus de contractes per als quals és possible l'aplicació de la mesura.

  • Serveis
  • Obres
  • Concessió d'obres
  • Subministraments

FASE DEL PROCEDIMENT

S'indiquen la fase o les fases del procediment en les quals la mesura es pot utilitzar. En la fitxa únicament s'inclouen aquelles fases del procediment en les quals es pot incorporar la mesura. En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, caldrà valorar en quina fase del procediment de les que s'especifiquen és més adequat aplicar aquesta mesura mediambiental.
 
  • Prescripció tècnica particular (La seua aplicació es detalla en l'apartat 4.3) 
  • Solvència tècnica (La seua aplicació es detalla en l'apartat 4.4) 
  • Adscripció de mitjans personals (La seua aplicació es detalla en l'apartat 4.4) 
  • Criteri d'adjudicació (La seua aplicació es detalla en l'apartat 4.5) 
  • Condició especial d'execució (La seua aplicació es detalla en l'apartat 4.6) 

VERIFICACIÓ

S'estableix el procediment per a verificar el compliment de la mesura que s'incorpore, tant en la fase d' adjudicació com en la projecte i en la d'execució d'obra. 
En FASE DE PROJECTE s'especifiquen els documents del projecte en què es pot comprovar la inclusió de cada mesura. 
En FASE D'EXECUCIÓ d'obra es concreten els documents del seguiment, control i final de les obres en què es pot comprovar l'execució sobre la base de les condicions establides en la descripció de la mesura.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA

Es recullen possibles referències, enllaços sobre normativa (a la versió consolidada), i si escau, l'organisme o entitat al qual sol·licitar assessorament. Inclou, a més, un altre tipus d'informació que pot ser d'interés per a l'òrgan proponent del contracte o unitat encarregada del seguiment i execució d'aquest contracte. També s'inclouen referències a altres fitxes de la guia que aborden mesures mediambientals relacionades: les mesures no són estanques en relació amb la temàtica en qüestió, per la qual cosa hi ha interaccions entre si. En la taula 1 es proporciona un quadre resum amb les mesures enumerades.
Finalment, cal recordar que la guia es redacta com un document viu que requereix revisions i modificacions constants, les quals poden no afectar tot el document de manera simultània. Per a donar a conéixer la data en la qual cada fitxa s'ha actualitzat, s'especifica aquesta a peu de pàgina.