Visualització de contingut web

A—09

ESPÈCIES VEGETALS EFICIENTS


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars 

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir el consum d'aigua durant la fase de manteniment de les zones verdes dels edificis de nova construcció i els edificis existents.
 
Les espècies vegetals invasores es regulen en el Decret 213/2009, de 20 de novembre, del Consell, pel qual s'aproven mesures per al control d'espècies exòtiques invasores a la Comunitat Valenciana.
 
Pel que fa a l'estalvi d'aigua, en el contracte es podrà requerir el que es desenvolupa en la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.

Descripció

La màxima superfície possible de les zones verdes de l'edifici s'haurà d'enjardinar amb espècies vegetals eficients per a l'estalvi d'aigua segons les condicions de cultiu locals com ara acidesa del sòl, mitjana de pluja, interval de temperatures al llarg de l'any, etc. A més, les espècies vegetals eficients no hauran de ser invasores. En l'annex II d'aquesta guia s'especifiquen espècies de baix requeriment hídric i no invasores per a la Comunitat Valenciana.

Justificació de la mesura

En la documentació que cal lliurar s'haurà d'aportar una llista de totes les espècies vegetals eficients per a l'estalvi d'aigua i no invasores que es proposa incorporar, amb especificació de la superfície total de zones verdes (en m2), i la superfície de zones verdes amb espècies vegetals eficients per a l'estalvi d'aigua en relació amb la superfície total de zones verdes (en %).

 


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes, haurà de comprovar la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular s'hauran de revisar les espècies vegetals eficients per a l'estalvi d'aigua i no invasores que es proposa incorporar, així com la superfície total de zones verdes (en m2), i la superfície de zones verdes amb espècies vegetals eficients per a l'estalvi d'aigua i no invasores en relació amb la superfície total de zones verdes  (en %).


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a ser aprovat, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que en el projecte es prescriu la incorporació de zones verdes amb espècies de plantes adequades segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i es verifica en la fase d'adjudicació, de manera que queden les espècies vegetals eficients per a l'estalvi d'aigua i no invasores, així com la superfície ocupada per aquestes, prou definides en el projecte.

En el cas d'incorporar altres espècies diferents de les incloses en l'annex II d'aquesta guia, s'haurà de justificar que són eficients per a l'estalvi d'aigua i no invasores mitjançant referències a documents públics.

S'haurà de comprovar el percentatge prescrit de zones verdes amb espècies vegetals eficients per a l'estalvi d'aigua i no invasores en els diferents documents del projecte en els quals consten les partides corresponents (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost).

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.
 
En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

S'haurà de comprovar que el percentatge de zones verdes executat amb espècies de plantes eficients per a l'estalvi d'aigua i no invasores s'ha realitzat segons les especificacions que estableix el projecte.

S'haurà de verificar que la solució de la superfície de zones verdes amb espècies de plantes eficients per a l'estalvi d'aigua està recollida en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres en els quals es desenvolupe la urbanització de la parcel·la. En particular,es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra relatius a:

-        Control de recepció de productes; 

-        Control d'execució.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).

 


Informació complementària

Normes de referència
  • Ordre PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de Contractació Pública Ecològica de l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025). Consultar
  • Decret 213/2009, de 20 de novembre, del Consell, pel qual s'aproven mesures per al control d'espècies exòtiques invasores en la Comunitat Valenciana, i les seues modificacions. Text consolidat. Consultar

Informació d'interés
  • Jardinería mediterránea III. Catálogo de plantas. Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Consultar
  • Arbres autòctons de la península Ibèrica amb fitxa de propietats. Consultar
  • Publicació del FUNDEM (Fundació Enrique Montoliu) amb fitxes d'espècies autòctones de la Comunitat Valenciana. Consultar
  • Guia de disseny urbà en zones mediterrànies per a mitigar l'efecte illa de calor. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori; IVE. 1ª edició, setembre 2018. Consultar