Visualització de contingut web

C1 — 06

ENVASOS REUTILITZABLES, RECICLATS I PRODUCTES A GRANEL


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir la producció de residus d'envasos dels productes de construcció i fomentar la reutilització dels envasos i embalatges, el reciclatge i altres formes de valorització, per a evitar o reduir la seua eliminació en els edificis de nova construcció i els edificis existents.

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció.

La producció i gestió dels residus de construcció i demolició està regulada pel Reial decret 105/2008, d'1 de febrer.

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

S'hauran de dur a terme les següents pràctiques:

 • Els proveïdors dels productes de construcció hauran d'arreplegar, per a la seua reutilització o reciclatge,1 els envasos o embalatges de paper, cartó, plàstic o fusta, aptes per a ser valorats, amb el qual siga subministrat el producte; fins a la seua recollida pels proveïdors, els envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles se separaran de la resta de residus; els palets de fusta per al transport de materials a l'obra i el seu moviment dins d'ella, es retornaran al proveïdor de materials per a assegurar la seua reutilització, o bé es reutilitzaran en la pròpia obra com a tarimes o taulers auxiliars (en el cas de palets en molt mal estat, igual que aquells que no admeten devolució pel proveïdor es lliuraran a un gestor de residus per a la seua valorització).

 • Els productes en elements de l'edifici que representen almenys el 20%2 del pressupost d'execució material (PEM) se subministraran en envasos de paper, cartó, plàstic o fusta amb contingut de material reciclat.

 • Els formigons seran preparats en central3 i subministrats mitjançant camions formigonera, i els morters seran subministrats en forma premesclada en sec mitjançant sitges transportades directament a l'obra i emplenats periòdicament, si és necessari, mitjançant camions cisterna.

Justificació de la mesura
En la documentació a entregar s'aportarà la següent informació:

 • Especificació que els proveïdors de productes de construcció recolliran, per a la seua reutilització o reciclatge, qualsevol envàs o embalatge amb el qual siga subministrat el producte i que fins a la seua recollida pels proveïdors, els envasos de residus perillosos se separaran de la resta de residus.

 • Especificació que els palets de fusta es retornaran als proveïdors per a la seua reutilització, o bé es reutilitzaran en la pròpia obra; si no admeten devolució o estan deteriorats, es gestionaran com a residu.

 • Una relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes subministrats en envasos amb contingut de material reciclat, quantificant la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM.

 • Especificació que els formigons i morters seran preparats en central.


1. Si el proveïdor de productes disposa de condicions logístiques per a la reutilització o reciclatge.

2. Aquest percentatge és orientatiu, podent ser modificat.

3. Segons el Codi Estructural es denominarà formigó preparat a aquell que es fabrica en una central (que no pertany a les instal·lacions pròpies de l'obra) inscrita en el Registre Industrial segons el títol 4t de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria i el Reial decret 697/1995 de 28 d'abril.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, es revisarà la inclusió del següent:

 • L'especificació que els proveïdors de productes de construcció arreplegaran, per a la seua reutilització o reciclatge, qualsevol envàs o embalatge amb el qual siga subministrat el producte fins a la seua recollida pels proveïdors, i que els envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles se separaran de la resta de residus fins a la seua recollida pels proveïdors.

 • L'especificació que els palets de fusta es retornaran als proveïdors per a la seua reutilització, es reutilitzaran en la pròpia obra o, en el cas de deterioració o que no s'admeta la seua devolució, seran gestionats com un residu.

 • La relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes subministrats en envasos amb contingut de material reciclat, així com la quantificació de la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM.

 • L'especificació que els formigons i els morters seran preparats en central.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en el projecte s'inclou el següent, segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i verificat en la fase d'adjudicació:

 • La prescripció de l'aportació de document acreditatiu segons el qual els proveïdors de productes de construcció arreplegaran, per a la seua reutilització o reciclatge, qualsevol envàs o embalatge amb el qual siga subministrat el producte i els palets de fusta es retornaran als proveïdors per a la seua reutilització, es reutilitzarà en la pròpia obra o, en el cas de deterioració o que no s'admeta la seua devolució, també seran gestionats com un residu.

 • La prescripció que els envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles se separaran de la resta de residus fins a la seua recollida pels proveïdors.

 • Una relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes subministrats en envasos amb contingut de material reciclat, així com la quantificació de la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM.

 • Una relació d'elements que es proposa executar amb productes subministrats en envasos amb contingut de material reciclat, quantificant la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM.

 • La prescripció que els formigons i els morters seran preparats en central.

Es comprovarà la inclusió de les condicions esmentades anteriorment en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals consten les partides corresponents.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que s'ha efectuat la recollida d'envasos o embalatge pels proveïdors de productes de construcció, la separació de la resta de residus dels envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles fins a la seua recollida pels proveïdors, la reutilització dels palets d'obra, així com que els elements de l'edifici que s'especifiquen s'han executat amb productes subministrats en envasos amb material reciclat, i que els formigons i morters ha sigut subministrats preparats en central segons les especificacions establides en projecte.

Es verificarà que l'ús de formigons i morters preparats està recollit en els diferents documents del seguiment, control i final de les obres. En particular, es comprovarà en els apartats corresponents a les famílies de productes, unitats d'obra i instal·lacions que consten en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes (productes per a paviments interiors i exteriors, morters d'obra de paleta i adhesius ceràmics, productes per a l'execució de l'estructura de formigó);

 • Control d'execució (fonamentació superficial, murs de soterrani, estructura de fàbrica, murs i pilars in situ, bigues i forjats, façanes, barandat).

També es comprovarà en el Llibre de Gestió de Qualitat d'Obra que els formigons i morters preparats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia.

A més, es comprovarà en la documentació final d'obra que s'aporta:

 • Un certificat subscrit pels subministradors de productes de construcció en el qual conste que han arreplegat per a la seua reutilització o reciclatge, qualsevol envàs o embalatge.

 • Un certificat subscrit pel director d'execució de l'obra en el qual conste que els residus dels envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles s'han separat de la resta de residus fins a la seua recollida pels proveïdors.

 • Un certificat subscrit pel director d'execució de l'obra en el qual conste que els palets de fusta s'han retornat als proveïdors per a la seua reutilització, s'han reutilitzat en la pròpia obra o s'han gestionat com a residus per un gestor autoritzat.

 • Un certificat subscrit pel director d'execució de l'obra en el qual conste que els elements proposats en projecte s'han executat amb productes subministrats en envasos amb contingut de material reciclat.

 • Una declaració del subministrador del producte en la qual conste que els formigons i els morters han sigut preparats en central.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
 • Ordre PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de Contractació Pública Ecològica de l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025), i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Reial decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats , i les seues modificacions i correccions. Text consolidat. Consultar
 • UNEIX-CR 13504:2001 Envasos i embalatges. Valorització de material. Criteris per a un contingut mínim de material reciclat.
 • UNE-EN 13440:2003. Envasos i embalatges. Taxa de reciclatge. Definició i mètode de càlcul.
 • UNE-EN 13437:2004 Envasos i embalatges i reciclatge de material. Criteris per als mètodes de reciclatge. Descripció dels processos de reciclatge i diagrames de flux.
 • UNE-EN 13430:2005 Envasos i embalatges. Requisits per a envasos i embalatges recuperables mitjançant reciclatge de materials.
 • UNEIX-CEN/TR 13688:2008 IN Envasos i embalatges. Reciclatge de materials. Informe sobre els requisits dels materials i substàncies per a prevenir impediments continus al reciclatge.

Informació d'interés
 • Manual de minimització i gestió de residus en les obres de construcció i demolició. Programa Life. Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC. Consultar
 • Document bàsic 10 PRL-RCD del codi tècnic de prevenció en obra civil. Prevenció de Riscos Laborals en Gestió de residus. Consultar