Visualització de contingut web

C1 — 06

ENVASOS REUTILITZABLES, RECICLATS I PRODUCTES A GRANEL


Tipus de contracte*

Serveis

Obres

Concessió d'obres

Subministraments


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars

Criteris d'adjudicació

Condició especial d'execució


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Reduir la producció de residus d'envasos dels productes de construcció i fomentar la reutilització dels envasos i els embalatges, el reciclatge i altres formes de valorització, per a evitar o reduir la seua eliminació.

La introducció en el mercat dels productes de construcció es regula en el Reglament (UE) núm. 305/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció.

La producció i la gestió dels residus de construcció i demolició està regulada pel Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer.

En el contracte es podrà requerir el que desenvolupa la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

S'hauran de dur a terme les pràctiques següents:

 • Els proveïdors dels productes de construcció hauran de recollir, per a reutilitzar-los o reciclar-los(1), els envasos o els embalatges de paper, cartó, plàstic o fusta, aptes per a ser valorats, amb què siga subministrat el producte; fins que els proveïdors els recullen, els envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes s'hauran de separar de la resta de residus; els palets de fusta per al transport de materials a l'obra i el seu moviment dins d'aquesta, es retornaran al proveïdor de materials per a assegurar-ne la reutilització, o bé es reutilitzaran en la mateixa obra com ara tarimes o taulers auxiliars (en el cas de palets en molt mal estat, igual que els que no admeten devolució pel proveïdor s'entregaran a un gestor de residus per a la seua valorització).
 • Els productes en elements de l'edifici que representen almenys el 20 % (2) del pressupost d'execució material (PEM) s'hauran de subministrar en envasos de paper, cartó, plàstic o fusta amb contingut de material reciclat.
 • Els formigons s'hauran de preparar en la central (3) i subministrar-se mitjançant camions formigonera, i els morters s'hauran de subministrar en forma premesclada en sec mitjançant sitges transportades directament a l'obra i emplenades periòdicament, si és necessari, mitjançant camions cisterna.

En la documentació que cal entregar en la fase d'adjudicació s'haurà d'aportar la informació següent:

 • Especificació que els proveïdors de productes de construcció recolliran, per a la seua reutilització o reciclatge, qualsevol envàs o embalatge amb què se subministre el producte i que fins que els proveïdors els recullen, els envasos de residus perillosos se separaran de la resta de residus.
 • Especificació que els palets de fusta es retornaran als proveïdors per a la seua reutilització, o bé es reutilitzaran en la mateixa obra; si no admeten devolució o estan deteriorats, es gestionaran com a residu.
 • Una relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes subministrats en envasos amb contingut de material reciclat, que quantifique la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM.
 • Especificació que els formigons i els morters es prepararan en la central.

En el projecte s'incorporarà la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'hi inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient.


(1) Si el proveïdor de productes disposa de condicions logístiques per a la reutilització o el reciclatge.

(2) Aquest valor és orientatiu i es podrà modificar.

(3) Segons la Instrucció de formigó estructural EHE, el formigó estructural preparat s'haurà de fabricar en una central que no pertanga a les instal·lacions pròpies de l'obra i que estiga inscrita en el Registre industrial, segons el títol 4t de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i el Reial Decret 559/2010, de 7 de maig.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació. En particular, s'haurà de revisar la inclusió del següent:

 • L'especificació que els proveïdors de productes de construcció recolliran, per a reutilitzar-lo o reciclar-lo, qualsevol envàs o embalatge amb què se subministre el producte fins que els proveïdors el recullen, i que els envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes se separaran de la resta de residus fins que els proveïdors els recullen.
 • L'especificació que els palets de fusta es retornaran als proveïdors per a reutilitzar-los, es reutilitzaran en la mateixa obra o, en el cas de deterioració o que no s'admeta la devolució d'aquests, seran gestionats com un residu
 • La relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes subministrats en envasos amb contingut de material reciclat, així com la quantificació de la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM.
 • L'especificació que els formigons i els morters es prepararan en la central.


En fase de projecte

En el moment de la revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte haurà de comprovar que en el projecte s'inclou el següent, segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i verificat en la fase d'adjudicació:

 • La prescripció de l'aportació de document acreditatiu segons el qual els proveïdors de productes de construcció recolliran, per a reutilitzar-lo o reciclar-lo, qualsevol envàs o embalatge amb què se subministren el producte i els palets de fusta es retornaran als proveïdors per a reutilitzar-los, es reutilitzaran en la mateixa obra o, en el cas de deterioració o que no s'admeta la devolució d'aquests, també seran gestionats com un residu.
 • La prescripció que els envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes se separaran de la resta de residus fins que els proveïdors els recullen.
 • Una relació d'elements de l'edifici que es proposa executar amb productes subministrats en envasos amb contingut de material reciclat, així com la quantificació de la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM.
 • Una relació d'elements que es proposa executar amb productes subministrats en envasos amb contingut de material reciclat, que quantifique la contribució proporcional d'aquests elements respecte al valor total del PEM.
 • La prescripció que els formigons i els morters es prepararan en la central.

S'haurà de comprovar la inclusió de les condicions esmentades anteriorment en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals consten les partides corresponents.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte, o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue, i la direcció facultativa de les obres comprovaran que s'ha efectuat la recollida d'envasos o embalatge pels proveïdors de productes de construcció, la separació de la resta de residus dels envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes fins que els proveïdors els recullen, la reutilització dels palets d'obra, així com que els elements de l'edifici que s'especifiquen s'han executat amb productes subministrats en envasos amb material reciclat, i que els formigons i els morters s'han subministrat preparats en la central segons les especificacions que estableix el projecte.

S'haurà de verificar que l'ús del formigons i morters preparats està recollit en els diferents documents del seguiment, el control i el final de les obres. En particular, en els casos en què estiguen disponibles, s'haurà de comprovar en els impresos del Llibre de gestió de qualitat d'obra pertinents relatius a:

 • Control de recepció de productes (imprés 3 Productes per a paviments interiors i exteriors, imprés 4 Morters d'obra de paleta, imprés 6 Control documental i experimental del formigó segons EHE-08, imprés 7 Control al 100 % de la resistència, imprés 8 Control indirecte de la resistència, imprés 9 Decisions derivades del control de la resistència del formigó).
 • Control d'execució (impresos 14, 15, 16, 17 i 18: Cimentació superficial, Cimentació profunda, Murs de soterrani, Murs i pilars in situ, Bigues i forjats, impresos 16, 19 i 25: Estructura de fàbrica, Tancament exterior, Envans).

També es comprovarà en el Llibre de gestió de qualitat d'obra que els formigons i morters preparats s'han recepcionat segons el procediment desenvolupat en l'Annex I de la present guia.

També s'haurà de comprovar en la documentació final d'obra que s'aporta:

 • Un certificat subscrit pels subministradors de productes de construcció en el qual conste que han recollit qualsevol envàs o embalatge per a reutilitzar-lo o reciclar-lo.
 • Un certificat subscrit pel director d'execució de l'obra en el qual conste que els residus dels envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes s'han separat de la resta de residus fins que els proveïdors els recullen.
 • Un certificat subscrit pel director d'execució de l'obra en el qual conste que els palets de fusta s'han retornat als proveïdors perquè es reutilitzen, s'han reutilitzat en la mateixa obra o s'han gestionat com a residus per un gestor autoritzat.
 • Un certificat subscrit pel director d'execució de l'obra en el qual conste que els elements que proposa el projecte s'han executat amb productes subministrats en envasos amb contingut de material reciclat;
 • Una declaració del subministrador del producte en la qual conste que els formigons i els morters s'han preparat en central.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
 • Ordre PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de contractació pública ecològica de l'Administració general Consultar
 • Reial Decret 105/2008 d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició. Consultar
 • Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos. Consultar
 • Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i l'execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos. Consultar
 • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Consultar
 • UNE-CR 13504:2001 Envasos embalatges. Valorització de material. Criteris per a un contingut mínim de material reciclat.
 • UNE-EN 13440:2003. Envasos i embalatges. Taxa de reciclatge. Definició i mètode de càlcul.
 • UNE-EN 13437:2004 Envasos i embalatges i reciclatge de material. Criteris per als mètodes de reciclatge. Descripció dels processos de reciclatge i diagrames de flux.
 • UNE-EN 13430:2005 Envasos i embalatges. Requisits per a envasos i embalatges recuperables mitjançant reciclatge de materials.
 • UNE-CEN/TR 13688:2008 IN Envasos i embalatges. Reciclatge de materials. Informe sobre els requisits dels materials i les substàncies per a previndre impediments continus al reciclatge.

Informació d'interés
 • Manual de minimització i gestió de residus en les obres de construcció i demolició. Programa "Life". Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC. Consultar
 • Document bàsic 10 PRL-RCD del codi tècnic de prevenció en obra civil de la Fundació Laboral de la Construcció. Consultar