Visualització de contingut web

C2 — 02

EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars 

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar la separació de residus ordinaris generats en els edificis per a facilitar el reciclatge d'aquests.

L'emmagatzematge de residus a l'interior dels edificis es regula en la secció HS 2 "Recollida i evacuació de residus" del document bàsic Salubritat del CTE.

En el contracte es podrà requerir el que desenvolupa la descripció d'aquesta mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

En edificis de nova construcció d'ús diferent del residencial habitatge, i en els espais comuns d'edificis de nova construcció d'ús residencial habitatge, s'haurà de proporcionar un espai d'emmagatzematge dedicat dins de l'edifici o de l'estructura d'aquest per a facilitar la separació dels materials reciclables dels productes que estan al final de la seua vida útil per part dels ocupants.

La dimensió de l'espai o espais de recollida de residus i les seues característiques tècniques (en el cas d'edificis d'ús diferent del residencial que puguen ser susceptibles de generar residus perillosos) es basarà en el nivell probable d'ocupació de l'edifici; aquest espai haurà d'albergar un nombre suficient de contenidors de manera que es maximitze el reciclatge i, al mateix temps, es gestionen les deixalles residuals. Els contenidors permetran la separació dels residus ordinaris en, almenys, les fraccions de matèria orgànica, envasos lleugers, paper/cartó i varis.

En la documentació que caldrà entregar en la fase d'adjudicació s'hauran d'especificar els espais previstos per a la recollida dels residus generats i les seues característiques tècniques, en el cas d'edificis que puguen ser susceptibles de generar residus perillosos.

En el projecte s'haurà d'incorporar la justificació del que s'ha exposat en el paràgraf anterior i s'hi haurà d'incloure el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient. En particular, es proporcionaran plànols de l'edifici que mostren els espais dissenyats per a la separació i la recollida dels residus, així com les hipòtesis utilitzades per a estimar la provisió d'aquests espais. En el cas d'edificis que puguen ser susceptibles de generar residus perillosos, a més de l'anterior, s'hauran de descriure les seues característiques tècniques concorde a la legislació mediambiental vigent.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga fer l'avaluació de les ofertes haurà de comprovar la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació.

En particular, es revisarà en els plànols de l'edifici l'espai o espais dissenyats per a la separació i la recollida dels residus, així com les hipòtesis per a estimar la provisió d'aquests espais. En el cas d'edificis que puguen ser susceptibles de generar residus perillosos, a més de l'anterior, s'hauran de revisar les característiques tècniques dels espais d'emmagatzematge per a verificar que són concordes a la legislació mediambiental vigent.


En fase de projecte

En el moment de revisar el projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte comprovarà que en els plànols de l'edifici figuren l'espai o espais dissenyats per a la separació i la recollida dels residus, segons el que estableix la descripció de la mesura i el que es verifica en la fase d'adjudicació.

S'haurà de comprovar la inclusió de les condicions esmentades anteriorment en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals consten les partides corresponents.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, haurà de verificar que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica que resulte aplicable en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, s'haurà de comprovar que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte, o l'organisme tècnic de l'administració en qui delegue, i la direcció facultativa de les obres comprovaran que s'ha dotat un espai d'emmagatzematge dedicat dins de l'edifici o de l'estructura d'aquest per a facilitar la separació dels materials reciclables i dels productes al final de la seua vida útil per part dels ocupants, dotat de contenidors suficients, segons el que especifica el projecte.

S'haurà de verificar que l'espai per a emmagatzemar residus està recollit en els diferents documents del seguiment, control de les obres i certificat final de les obres.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat "Mesures relacionades").


Informació complementària

Normes de referència
  • Ordre PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de contractació pública ecològica de l'Administració general de l'Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025). Consultar
  • Secció HS 2 Recollida i evacuació de residus. Document bàsic HS Salubritat del CTE. Consultar
  • Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives. Consultar

Informació d'interés
  • Cantidad de residuos urbanos recogidos clasificados por tipo de residuo, periodo y comunidades autónomas. Institut Nacional d'Estadística. Consultar