Visualització de contingut web

C2 — 02

EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS


Tipus de contracte*

Serveis


Fase del procediment**

Plec de prescripcions tècniques particulars 

Criteris d'adjudicació


* La present mesura pot ser incorporada en els tipus de contracte especificats.

** En funció de les particularitats i de l'abast de l'objecte del contracte, serà necessari valorar en quina fase del procediment de les exposades és més adequada aplicar la present mesura mediambiental.


Descarregar fitxa


Dubtes o suggeriments?

Si tens algun dubte o suggeriment que ens permeta millorar el contingut d'aquesta fitxa o del portal, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres accedint al nostre formulari.

Objectiu

Fomentar la separació de residus ordinaris generats en els edificis de nova construcció per a facilitar el seu reciclatge.

L'emmagatzematge de residus a l'interior dels edificis es regula en la secció HS 2 Recollida i evacuació de residus del document bàsic Salubritat del CTE.

La gestió dels residus es regula en la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

En el contracte es podrà requerir el desenvolupat en la descripció de la present mesura, sempre que la mesura estiga vinculada a l'objecte del contracte i guarde proporció amb l'abast i els objectius d'aquest.


Descripció

En edificis de nova construcció d'ús diferent al residencial habitatge, i en els espais comuns d'edificis de nova construcció d'ús residencial habitatge, es proporcionaran espai amb contenidors i papereres per al depòsit separat dels materials reciclables i dels productes al final de la seua vida útil per part dels ocupants , inclosos, en el seu cas, els residus perillosos qualificats en l'Annex I de la Llei 7/2022.

La dimensió de l'espai, o espais, de recollida de residus, es basarà en el nivell probable d'ocupació de l'edifici; aquest espai haurà d'albergar un nombre suficient de contenidors i papereres, de manera que es maximitze el reciclatge i, al mateix temps, es gestionen les deixalles residuals. Els contenidors i papereres permetran la separació dels residus ordinaris en, almenys, les fraccions de matèria orgànica, envasos lleugers, paper/cartó i varis.

En edificis d'ús diferent al residencial que pogueren ser susceptibles de generar residus perillosos, l'espai de recollida d'aquests haurà d'estar protegit de la intempèrie i dotat de sistemes de retenció d'abocaments i vessaments. Els residus perillosos s'envasaran en recipients o envasos etiquetats de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 7/2022 i el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell.

 

Justificació de la mesura

En la documentació a lliurar s'especificaran els espais previstos per a la recollida dels residus generats i les seues característiques tècniques, en el cas d'edificis que pogueren ser susceptibles de generar residus perillosos.

En el projecte s'incorporarà la justificació de l'exposat en el paràgraf anterior i s'inclourà el desenvolupament de les solucions amb el detall suficient. En particular es proporcionaran plànols de l'edifici que mostren els espais dissenyats on situar contenidors i papereres per a la separació i la recollida dels residus, així com les hipòtesis utilitzades per a estimar la provisió d'aquests espais. En el cas d'edificis que pogueren ser susceptibles de generar residus perillosos, a més de l'anterior, es descriuran les seues característiques tècniques concorde a la legislació mediambiental vigent.


Verificació

En fase d'adjudicació

L'òrgan al qual corresponga realitzar l'avaluació de les ofertes, comprovarà la justificació de la mesura en la documentació aportada en la fase d'adjudicació.

En particular, es revisarà en els plànols de l'edifici l'espai, o espais, amb contenidors i papereres per a la separació i la recollida dels residus, així com les hipòtesis per a estimar la provisió d'aquests espais. En el cas d'edificis que pogueren ser susceptibles de generar residus perillosos, a més de l'anterior, es revisaran les característiques tècniques dels espais d'emmagatzematge per a verificar que són concordes a la legislació mediambiental vigent.


En fase de projecte

En el moment de revisió del projecte prèviament a la seua aprovació, la unitat encarregada del seguiment de l'execució del contracte i l'oficina de supervisió de projectes comprovaran que en els plànols de l'edifici figuren l'espai o espais amb contenidors i papereres per a la separació i la recollida dels residus, segons el que s'estableix en la descripció de la mesura i verificat en la fase d'adjudicació.

Es comprovarà la inclusió de les condicions esmentades anteriorment en els diferents documents del projecte (memòria, plec de condicions, mesuraments i pressupost) en els quals consten les partides corresponents.

A més, l'oficina de supervisió de projectes, segons les seues funcions, verificarà que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resulten d'aplicació en la part del projecte afectada per la mesura mediambiental.

En el cas que es produïsquen modificacions durant l'execució de les obres, es comprovarà que en el projecte modificat s'inclou la justificació del compliment de la mesura.


En fase d'execució de l'obra

El responsable del contracte o organisme tècnic de l'administració en qui delegue i la direcció facultativa de les obres comprovaran que s'ha dotat un espai dins de l'edifici o de l'estructura d'aquest per a facilitar la separació dels materials reciclables i dels productes al final de la seua vida útil per part dels ocupants, dotat de contenidors i papereres suficients, segons l'especificat en el projecte.

Es verificarà que els espais amb contenidors i papereres per al depòsit de residus estan arreplegats en els diferents documents del seguiment, control de les obres i certificat final de les obres.

A causa de les possibles interaccions amb altres mesures es recomana revisar l'exposat en les fitxes corresponents a les mesures relacionades amb la temàtica (veure apartat «Mesures relacionades»).


Informació complementària

Normes de referència
  • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Text consolidat Consultar
  • Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i deroguen les Directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006. Text consolidat Consultar
  • Ordre PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de contractació pública ecològica de l'Administració general de l'Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025). Consultar
  • Secció HS 2 Recollida i evacuació de residus. Document bàsic HS Salubritat del CTE. Consultar
  • Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives. Consultar

Informació d'interés
  • Quantitat de residus urbans arreplegats classificats per tipus de residu, període i comunitats autònomes. Institut Nacional d'Estadística. 2020. Consultar