Visualització de contingut web

Els contractes de serveis i obres d'edificació

La LCSP posa especial èmfasi en la inclusió de criteris de caràcter mediambiental de manera transversal en els contractes del sector públic. 
 
No obstant això, no s'ha de perdre de vista que la consecució d'objectius mediambientals en l'edificació sempre ha de tindre en compte els principis bàsics de la contractació pública: igualtat, no discriminació, lliure concurrència i transparència.
 
A més, la deguda proporcionalitat de les prescripcions tècniques, els criteris de solvència, criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució amb el contracte a executar, determinaran el resultat de l'aplicació d'aquesta Guia, com un mitjà per a la consecució dels objectius de la contractació pública ecològica i socialment responsable no restrictiva.
 
Finalment, l'aplicació de les mesures mediambientals presumeix tindre en consideració la realitat dels pressupostos d'execució material del mercat de la construcció i en aquest cas concret, els preus de l'edificació sostenible.
 
En els apartats següents es duu a terme una anàlisi d'aquelles fases del procediment de contractació en les quals escau la incorporació d'aquests criteris.
 

4.1. Preparació i adjudicació del contracte

A. Objecte del contracte

Tant la normativa europea com l'estatal advoquen per la inclusió de manera transversal de consideracions de tipus social i ambiental. En aquest sentit acullen la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (V. gr. STJUE de 17 de setembre de 2002, Assumpte C-513/99, Concordia Bus Finland)  caracteritzada per la flexibilització dels requisits per a integrar i impulsar les clàusules assenyalades.

En tot cas i com indica la LCSP, aquest tipus de clàusules han d'estar relacionades amb l'objecte del contracte, no ser directament o indirectament discriminatòries, ser compatibles amb el dret de la Unió Europea, i han d'indicar-se en l'anunci de licitació i en els plecs.
 
En relació amb les mesures de caràcter mediambiental, els articles 1, 28, 35 i 99 de la LCSP, regulen l'objecte, finalitat i contingut mínim dels contractes, i estableixen el següent:
 

«Article 1. Objecte i finalitat.

(…)
3. En tota contractació pública s'incorporaran de manera transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals, sempre que guarden relació amb l'objecte del contracte, en la convicció que la seua inclusió proporciona una millor relació qualitat-preu en la prestació contractual, així com una major i millor eficiència en la utilització dels fons públics. Igualment es facilitarà l'accés a la contractació pública de les petites i mitjanes empreses, així com de les empreses d'economia social.

Article 28. Necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació.

(…)
2. Les entitats del sector públic vetlaran per l'eficiència i el manteniment dels termes acordats en l'execució dels processos de contractació pública, afavoriran l'agilitació de tràmits, i valoraran la incorporació de consideracions socials, mediambientals i d'innovació com a aspectes positius en els procediments de contractació pública (…).

Article 35. Contingut mínim del contracte.

(…)
1. Els documents en els quals es formalitzen els contractes que establisquen les entitats del sector públic, llevat que ja es troben recollides en els plecs, hauran d'incloure, necessàriament, els següents esments:
(…)
c) Definició de l'objecte i tipus del contracte, tenint en compte en la definició de l'objecte les consideracions socials, ambientals i d'innovació.

Article 99. Objecte del contracte.

1. L'objecte dels contractes del sector públic haurà de ser determinat. El mateix es podrà definir en atenció a les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, sense tancar l'objecte del contracte a una solució única. Especialment, es definiran d'aquesta manera en aquells contractes en els quals s'estime que poden incorporar-se innovacions tecnològiques, socials o ambientals que milloren l'eficiència i sostenibilitat dels béns, obres o serveis que es contracten.»

B. Plecs de clàusules administratives particulars

En funció de la finalitat perseguida, l'òrgan de contractació té la potestat per a decidir la inclusió de clàusules mediambientals en diferents àmbits del procés de contractació. Poden introduir-se com a requisits de solvència en la fase de selecció del contractista, com a criteris d'adjudicació del contracte i, en aquest cas, ha de justificar-se, la vinculació amb l'objecte del contracte, en virtut de l'article 116 de la LCSP, o com a condició especial d'execució, en virtut de l'article 202 LCSP.
 
És possible destacar, dins dels plecs de condicions administratives particulars, la possibilitat d'establir un règim de penalitats respecte de l'incompliment de les clàusules mediambientals incloses en el contracte. I en aquest cas podran establir-se, per a reforçar el seu compliment, com a condicions essencials del contracte.
 

El marc normatiu de referència el constitueix fonamentalment l'article 122 de la LCSP, respecte als plecs de clàusules administratives del contracte que, en relació amb les característiques de la prestació de caràcter mediambiental, assenyala el següent:

«Article 122. Plecs de clàusules administratives particulars.

(…)
2. En els plecs de clàusules administratives particulars s'inclouran els criteris de solvència i adjudicació del contracte; les consideracions socials, laborals i ambientals que com a criteris de solvència, d'adjudicació o com a condicions especials d'execució s'establisquen; (…).
3. Els plecs de clàusules administratives particulars podran establir penalitats, conforme al previngut en l'apartat 1 de l'article 192, per als casos d'incompliment o de compliment defectuós de la prestació que n'afecten les característiques, especialment quan s'hagen tingut en compte per a definir els criteris d'adjudicació, o atribuir a la puntual observança d'aquestes característiques el caràcter d'obligació contractual essencial, als efectes assenyalats en la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. Així mateix, per als casos d'incompliment del previngut en els articles 130 i 201».

C. Solvència i adscripció de mitjans

Els requisits o criteris de solvència corresponen amb característiques de l'empresa, i aquests han d'estar vinculats a l'objecte del contracte i ser proporcionals a aquest, evitant així restriccions innecessàries que dificulten l'accés a les licitacions.
 
En el cas de contractes de complexitat tècnica, com els de construcció, normalment cal esperar que la qualitat de determinats perfils professionals o llocs dels licitadors puga afectar de manera significativa l'execució del contracte. Alguns dels perfils professionals que són determinants en l'execució dels contractes de servei per a la redacció dels projectes i direcció de les obres, i dels contractes d'obra, són per exemple els directors del projecte, l'equip de dissenyadors, els consultors especialitzats, els caps d'obra, els encarregats de l'obra, etc.
 
Per aqueix motiu, en els plecs caldrà especificar que el licitador es comprometa a dedicar a l'execució del contracte els perfils professionals que es consideren determinants, en funció de l'objecte de contracte. Serà necessari definir les competències o experiència que hagen de posseir els citats perfils professionals o llocs. El licitador, en l'oferta o en la sol·licitud de participació, haurà d'indicar els noms i la qualificació professional del personal responsable d'executar la prestació, conforme a les competències o experiència indicada.
 
Cal tindre en compte que la qualificació i experiència del personal adscrit al contracte només podria ser considerada com a criteri d'adjudicació si estiguera vinculada a l'objecte del contracte, sempre que la qualitat d'aquest personal puga afectar de manera significativa a la millor execució del contracte, tal com indica l'article 145 de la LCSP.
 

Respecte dels i de les professionals o responsables que intervenen en el procés d'edificació, la legislació de contractes del sector públic contempla figures com l'autor/a del projecte, director/a facultatiu/va de l'obra o el/la responsable del contracte en la fase d'execució. Amb major profunditat, la Llei 38/1999, de 5 de novembre d'ordenació de l'edificació, defineix detalladament, en el seu article 1.3, quines són totes aquestes persones o agents, i quines són les obligacions de cadascun. Per tant, serà convenient que en les clàusules del contracte es recullen les funcions i obligacions de cadascun dels citats agents, assumint tant el recollit en la legislació de contractes com en la Llei d'ordenació de l'edificació, i qualsevol altra consideració que es considere oportuna en funció de les característiques del contracte.

Segons l'exposat, els criteris de solvència referits a l'organització, qualificació i experiència del personal que executarà el contracte, també poden ser un mitjà eficaç per a garantir la correcta implantació de mesures mediambientals. Aquests es podran valorar tant des del punt de vista dels perfils professionals d'empreses amb experiència en aquest àmbit o per la pràctica en l'ús de productes o components ambientals. A tall d'exemple, podrien incloure's entre altres possibles, els criteris següents:

 • Criteris de selecció del contractista per estar vinculats directament al propi objecte del contracte, com la projecció d'un edifici bioclimàtic.
 • Criteris que facen referència a l'experiència de les empreses segons les necessitats mediambientals derivades específicament de la ubicació de l'obra plantejada, com per exemple la construcció d'un edifici en zones especialment sensibles des del punt de vista mediambiental.
Finalment, i respecte de les normes de gestió mediambiental regulades en l'article 94 de la LCSP, és necessari assenyalar la seua capacitat per a acreditar el compliment de les condicions de solvència tècnica o professional, fins i tot en contractes no subjectes a regulació harmonitzada, tal com indica l'expedient 28/2015 «Criteris de solvència i certificats mediambientals en els contractes no subjectes a regulació harmonitzada» emès per la Junta consultiva de contractació pública de l'Estat  (resolt després de l'aprovació de LCSP de 2017).
 
En virtut de l'exposat en els articles 74, 76, 84, 88, 90 i 94 de la LCSP respecte a la solvència que han d'acreditar les empreses que pretenguen establir un contracte amb el sector públic en relació amb les mesures de caràcter mediambiental, és preceptiu recordar els aspectes següents: 
 

«Article 75. Integració de la solvència amb mitjans externs.

(…)
4. En el cas dels contractes d'obres, els contractes de serveis, o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el context d'un contracte de subministrament, els poders adjudicadors podran exigir que determinades parts o treballs, en atenció a la seua especial naturalesa, siguen executades directament pel propi licitador; o, en el cas d'una oferta presentada per una unió d'empresaris, per un participant en aquesta, sempre que així s'haja previst en el corresponent plec amb indicació dels treballs als quals es referisca.

Article 76. Concreció de les condicions de solvència.

1. En els contractes d'obres, de serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, així com en els contractes de subministrament que incloguen serveis o treballs de col·locació i instal·lació, podrà exigir-se a les persones jurídiques que especifiquen, en l'oferta o en la sol·licitud de participació, els noms i la qualificació professional del personal responsable d'executar la prestació.
2. Els òrgans de contractació podran exigir als candidats o licitadors, fent-ho constar en els plecs, que a més d'acreditar la seua solvència o, si escau, classificació, es comprometen de dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a això. Aquests compromisos s'integraran en el contracte, i els plecs o el document contractual haurà d'atribuir-los el caràcter d'obligacions essencials als efectes previstos en l'article 211 (respecte a les causes de resolució dels contractes), o establir penalitats, conforme a l'assenyalat en l'article 192.2, per al cas que s'incomplisquen per l'adjudicatari.
En el cas de contractes en què, atesa la seua complexitat tècnica, siga determinant la concreció dels mitjans personals o materials necessaris per a l'execució del contracte, els òrgans de contractació exigiran el compromís a què es refereix el paràgraf anterior.
3. L'adscripció dels mitjans personals o materials com a requisits de solvència addicionals a la classificació del contractista haurà de ser raonable, justificada i proporcional a l'entitat i característiques del contracte, de manera que no limite la participació de les empreses en la licitació.

Article 88. Solvència tècnica en els contractes d'obres.

1. En els contractes d'obres, la solvència tècnica de l'empresari haurà de ser acreditada per un o diversos dels mitjans següents, a elecció de l'òrgan de contractació:
(…)
d) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar en executar el contracte.

Article 90. Solvència tècnica o professional en els contractes de serveis.

1. En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciar-se tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa haurà d'acreditar-se, segons l'objecte del contracte, per un o diversos dels mitjans següents, a elecció de l'òrgan de contractació:
(…)
e) Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en particular, del/de la responsable o responsables de l'execució del contracte així com dels tècnics encarregats directament d'aquesta, sempre que no s'avaluen com un criteri d'adjudicació.
f) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar en executar el contracte.
h) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent quan li siga requerida pels serveis dependents de l'òrgan de contractació.
i) Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit de subcontractar.
2. En l'anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment, i en els plecs del contracte, s'especificaran els mitjans, entre els recollits en aquest article, admesos per a l'acreditació de la solvència tècnica dels empresaris que opten a l'adjudicació del contracte, amb indicació expressa, en el seu cas, dels valors mínims exigits per a cadascun i, en els casos en què resulte d'aplicació, amb especificació de les titulacions acadèmiques o professionals, dels mitjans d'estudi i investigació, dels controls de qualitat, dels certificats de capacitat tècnica, de la maquinària, equips i instal·lacions, i dels certificats de gestió mediambiental exigits.

Article 94. Acreditació del compliment de les normes de gestió mediambiental.

1. En els contractes subjectes a una regulació harmonitzada, quan els òrgans de contractació exigisquen com a mitjà per a acreditar la solvència tècnica o professional la presentació de certificats expedits per organismes independents, que acrediten que el licitador compleix determinades normes de gestió mediambiental, faran referència al sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS) de la Unió Europea, o a altres sistemes de gestió mediambiental reconeguts de conformitat amb l'article 45 del Reglament (CE) núm. 1221/2009, de 25 de novembre de 2009, o a altres normes de gestió mediambiental basades en les normes europees o internacionals pertinents d'organismes acreditats.
2. Els òrgans de contractació reconeixeran els certificats equivalents expedits per organismes establits en qualsevol estat membre de la Unió Europea, i també acceptaran altres proves de mesures equivalents de gestió mediambiental que presente el licitador i, en particular, una descripció de les mesures de gestió mediambiental executades, sempre que el licitador demostre que aquestes mesures són equivalents a les exigides conformement al sistema o norma de gestió mediambiental aplicable.»

D. Prohibicions de contractar

En relació amb els criteris de selecció del contractista, hem de fer referència a les prohibicions de contractar que regeixen respecte d'empreses que hagen estat condemnades, mitjançant sentència ferma, per delictes relatius a la protecció del medi ambient, o sancionades amb caràcter ferm per infracció molt greu en matèria mediambiental de conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent, en virtut dels apartats a) i b) de l'article 71 de la LCSP.
 
Serà la legislació específica en matèria mediambiental la que tipificarà el règim sancionador aplicable, com per exemple la normativa en matèria de prevenció, qualitat i control ambiental; d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge; d'ordenació de l'edificació, entre altres.
 
En l'àmbit penal els delictes contra l'ordenació del medi ambient seran els assenyalats en l'article 325 i següents del Codi Penal. 
 

En virtut de l'exposat en els articles 71, apartats a) i b) de la LCSP, en relació amb les mesures de caràcter mediambiental, és preceptiu recordar els aspectes següents:

Article 71.

1. No podran contractar amb les entitats previstes en l'article 3 de la present llei amb els efectes establits en l'article 73, les persones en què concórrega alguna de les circumstàncies següents:

a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma (…) per delictes relatius a l'ordenació del territori i l'urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient, o a la pena d'inhabilitació especial per a l'exercici de professió, ofici, indústria o comerç. La prohibició de contractar aconseguirà les persones jurídiques que siguen declarades penalment responsables, i a aquelles els administradors o els representants de les quals, ho siguen de fet o de dret, vigent el seu càrrec o representació i fins al seu cessament, es trobaren en la situació esmentada en aquest apartat.

b) Haver estat sancionades amb caràcter ferm (…) per infracció molt greu en matèria mediambiental, de conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent, o per infracció molt greu en matèria laboral o social, d'acord amb el que es disposa en el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, així com per la infracció greu prevista en l'article 22.2 del citat text. 

E. Plecs de prescripcions tècniques particulars

L'administració té un paper rellevant en l'impuls de la sostenibilitat ambiental en l'edificació. En aquest sentit, ha de prendre la iniciativa a l'hora de decidir quines són les mesures de caràcter mediambiental que han de ser incloses entre les prescripcions de disseny, fins i tot quan la redacció del projecte es duga a terme per tercers.

De conformitat amb l'article 124 de la LCSP, els plecs de prescripcions tècniques particulars regeixen la realització de la prestació i defineixen les seues qualitats i les seues condicions socials i ambientals, de conformitat amb els requisits de cada contracte.

Tal com s'ha exposat, un dels objectius de la llei és la consecució d'obres, subministraments i serveis de gran qualitat, concretament mitjançant la inclusió d'aspectes qualitatius, mediambientals i innovadors vinculats a l'objecte del contracte. En el cas concret de l'obtenció d'edificis sostenibles, té especial importància la definició de les prescripcions tècniques particulars que afecten el disseny de l'edifici i l'execució de l'obra.

El disseny de qualsevol edificació de l'administració, siga nova o existent, pot ser objecte d'un contracte de serveis per a la redacció del projecte tècnic, o pot ser abordat amb mitjans propis de l'administració.

Per a aconseguir l'objectiu, és necessari que entre les prescripcions que definisquen el disseny dels edificis es recullen, en funció de la mena d'edificació, el major nombre possible de mesures de caràcter mediambiental, a través de la seua incorporació en el projecte tècnic que regeix l'execució del contracte d'obra. La principal finalitat de les fitxes que recull aquesta Guia Verda és, precisament, aprofundir i servir d'exemple per a la inclusió d'aquestes prescripcions tècniques mediambientals.

Cal apuntar que la directiva 2014/24/UE sobre contractació pública, estableix que les especificacions tècniques elaborades pels compradors públics han de permetre l'obertura de la contractació pública a la competència, així com la consecució dels objectius de sostenibilitat. Per tant, en redactar les especificacions tècniques ha d'evitar-se que aquestes limiten artificialment la competència, mitjançant requisits que afavorisquen un determinat operador econòmic, reproduint característiques clau dels subministraments, serveis o obres que habitualment ofereix aquest operador.

D'altra banda, l'article 127 de la LCSP contempla les «etiquetes», que pel que fa a aquesta Guia, es refereixen principalment a l'acreditació de requisits de tipus mediambiental d'obres, subministraments i serveis.

És important recordar, respecte als informes de prova o certificació com a mitjà de prova del compliment de les prescripcions tècniques exigides, tal com diu la directiva 2014/24/UE, de contractació pública, i l'article 128 de la LCSP, que quan un operador econòmic no tinga accés als règims de registre de gestió mediambiental o no tinga la possibilitat d'obtindre'ls en els terminis pertinents, se li ha de permetre presentar una descripció de les mesures de gestió mediambiental executades, sempre que l'operador econòmic de què es tracte demostre que aquestes mesures garanteixen el mateix nivell de protecció mediambiental que les mesures exigides a l'efecte de la gestió mediambiental.

En virtut de l'exposat en els articles 124, 126 i 127 de la LCSP, respecte als plecs de prescripcions tècniques del contracte, i en relació amb les característiques de la prestació de caràcter mediambiental a incorporar en aquests, cal recordar el següent:

«Article 124. Plec de prescripcions tècniques particulars.

L'òrgan de contractació aprovarà amb anterioritat a l'autorització de la despesa o conjuntament amb ella, i sempre abans de la licitació del contracte, o de no existir aquesta, abans de la seua adjudicació, els plecs i documents que continguen les prescripcions tècniques particulars que hagen de regir la realització de la prestació i en definisquen les qualitats, les seues condicions socials i ambientals, de conformitat amb els requisits que per a cada contracte estableix la present llei, i només podran ser modificats amb posterioritat per error material, de fet o aritmètic. En un altre cas, la modificació del plec comportarà la retroacció d'actuacions».
(…)

Article 126. Regles per a l'establiment de prescripcions tècniques.

(…)
4. Sempre que l'objecte del contracte afecte o puga afectar el medi ambient, les prescripcions tècniques es definiran aplicant criteris de sostenibilitat i protecció ambiental, d'acord amb les definicions i principis regulats en els articles 3 i 4, respectivament, de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

Article 127. Etiquetes.

1. A l'efecte d'aquesta llei, s'entendrà per «etiqueta»: qualsevol document, certificat o acreditació que confirme que les obres, productes, serveis, processos o procediments de què es tracte compleixen determinats requisits.
2. Quan els òrgans de contractació tinguen la intenció d'adquirir obres, subministraments o serveis amb característiques específiques de tipus mediambiental, social o un altre, podran exigir, en les prescripcions tècniques, en els criteris d'adjudicació o en les condicions d'execució del contracte, una etiqueta específica com a mitjà de prova que les obres, els serveis o els subministraments compleixen les característiques exigides, etiquetes de tipus social o mediambiental, com aquelles relacionades amb l'agricultura o la ramaderia ecològiques, el comerç just, la igualtat de gènere, o les que garanteixen el compliment de les convencions fonamentals de l'Organització Internacional del Treball, sempre que es complisquen totes les condicions següents:
a) Que els requisits exigits per a l'obtenció de l'etiqueta es referisquen únicament a criteris vinculats a l'objecte del contracte i siguen adequats per a definir les característiques de les obres, els subministraments o els serveis que constituïsquen aquest objecte.
b) Que els requisits exigits per a l'obtenció de l'etiqueta es basen en criteris verificables objectivament i que no resulten discriminatoris.
c) Que les etiquetes s'adopten conformement a un procediment obert i transparent en el qual puguen participar totes les parts concernides, com ara organismes governamentals, els consumidors, els interlocutors socials, els fabricants, els distribuïdors i les organitzacions no governamentals.
d) Que les etiquetes siguen accessibles a totes les parts interessades.
e) Que els requisits exigits per a l'obtenció de l'etiqueta hagen estat fixats per un tercer sobre el qual l'empresari no puga exercir una influència decisiva.
f) Que les referències a les etiquetes no restringisquen la innovació.
(…)»

F. Criteris d'adjudicació

Les característiques mediambientals poden ser tingudes en compte com a criteris d'adjudicació, tal com ja s'ha comentat adés, diferenciant-los dels criteris de solvència.

Aquestes característiques, vinculades amb l'objecte del contracte, han de permetre millor execució del contracte en funció de paràmetres de sostenibilitat, qualitat, innovació, amb l'objectiu últim d'avaluar la millor relació qualitat-preu.

La inclusió de criteris d'adjudicació basats en característiques mediambientals, addicionals a les prescripcions legals mínimes, permetran reforçar la sostenibilitat en l'execució del contracte com, per exemple, la incorporació d'aixeteria sanitària eficient, etc.

Així mateix, és possible prendre en consideració, com a criteri d'adjudicació, determinats perfils professionals ambientals sempre que facen referència al personal encarregat de l'execució del contracte, i que afecte significativament la seua execució. Tot això ha estat assenyalat en els expedients 108/18 i 129/2019, de la Junta consultiva de contractació pública de l'Estat, respecte a la valoració de l'experiència del personal com a criteri d'adjudicació.

Quan en els plecs s'establisquen per l'òrgan de contractació criteris qualitatius referits a aspectes mediambientals, haurà d'incloure's en tot cas una pluralitat de criteris d'adjudicació, conformement a criteris econòmics i qualitatius. En tot cas, la incorporació d'aquests criteris no ha de vulnerar els principis relatius a la lliure competència i a la llibertat d'accés a les licitacions.

En virtut de l'exposat en els articles 145 i 146 de la LCSP respecte als criteris d'adjudicació dels contractes, i en relació amb les mesures de caràcter mediambiental a incorporar-hi, cal recordar el següent:

«Article 145. Requisits i classes de criteris d'adjudicació del contracte.

1. L'adjudicació dels contractes es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
(…)
2. La millor relació qualitat-preu s'avaluarà conformement a criteris econòmics i qualitatius. Els criteris qualitatius que establisca l'òrgan de contractació per a avaluar la millor relació qualitat-preu podran incloure aspectes mediambientals o socials, vinculats a l'objecte del contracte en la forma establida en l'apartat 6 d'aquest article, que podran ser, entre altres, els següents:
1º. La qualitat, inclòs el valor tècnic, les característiques estètiques i funcionals, l'accessibilitat, el disseny universal o disseny per a totes les persones usuàries, les característiques socials, mediambientals i innovadores, i la comercialització i les seues condicions.
Les característiques mediambientals podran referir-se, entre altres, a:
 • La reducció del nivell d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
 • A l'ús de mesures d'estalvi i eficiència energètica.
 • A la utilització d'energia provinents de fonts renovables durant l'execució del contracte.
 • Al manteniment o millora dels recursos naturals que puguen veure's afectats per l'execució del contracte.
  (…)
2º. L'organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que vaja a executar-lo, sempre que la qualitat d'aquest personal puga afectar de manera significativa la seua millor execució».
(…)
3.L'aplicació de més d'un criteri d'adjudicació escaurà, en tot cas, en l'adjudicació dels contractes següents:
(…)
h)Contractes l'execució dels quals puga tindre un impacte significatiu en el medi ambient, en l'adjudicació del qual es valoraran condicions ambientals mesurables, com ara el menor impacte ambiental, l'estalvi i l'ús eficient de l'aigua i l'energia i dels materials, el cost ambiental del cicle de vida, els procediments i mètodes de producció ecològics, la generació i gestió de residus, o l'ús de materials reciclats o reutilitzats o de materials ecològics.
(…)
5. Els criteris a què es refereix l'apartat 1, que han de servir de base per a l'adjudicació del contracte, s'establiran en els plecs de clàusules administratives particulars o en el document descriptiu, i hauran de figurar en l'anunci que servisca de convocatòria de la licitació, havent de complir els requisits següents:
a) En tot cas estaran vinculats a l'objecte del contracte, en el sentit expressat en l'apartat següent d'aquest article.
b) Hauran de ser formulats de manera objectiva, amb ple respecte als principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat, i no conferiran a l'òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada.
c) Hauran de garantir la possibilitat que les ofertes siguen avaluades en condicions de competència efectiva, i aniran acompanyats d'especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la informació facilitada pels licitadors, amb la finalitat d'avaluar la mesura com les ofertes compleixen els criteris d'adjudicació. En cas de dubte, haurà de comprovar-se de manera efectiva l'exactitud de la informació i les proves facilitades pels licitadors».

4.2. Execució del contracte

A. Condicions especials d'execució

Tal com assenyala la directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, la finalitat de les condicions especials d'execució del contracte és establir requisits específics relatius a la mateixa execució del contracte, en tot cas, vinculats amb l'objecte del contracte. 
 
Entre les condicions d'execució d'un contracte relatives a les consideracions mediambientals poden figurar, per exemple, el lliurament, l'embalatge i l'eliminació de productes, i, pel que fa als contractes d'obres i serveis, la minimització dels residus i l'eficiència energètica.
 
Aquest tipus de condicions especials d'execució poden servir per a incorporar en l'execució del contracte mesures que milloren la resposta en matèria mediambiental. Tant en els contractes de servei de redacció de projectes com en els contractes d'obres, aquestes condicions s'incorporaran al plec de clàusules administratives particulars, i les seues especificacions tècniques s'integraran en els plecs de prescripcions tècniques particulars.
 
L'article 202 de la LCSP, respecte a les condicions especials d'execució dels contractes, i en relació amb les mesures de caràcter mediambiental a incorporar-hi, estableix el següent:
 
«Article 202. Condicions especials d'execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d'un altre ordre.
 
1. Els òrgans de contractació podran establir condicions especials en relació amb l'execució del contracte, sempre que estiguen vinculades a l'objecte del contracte, en el sentit de l'article 145, no siguen directament o indirectament discriminatòries, siguen compatibles amb el dret de la Unió Europea i s'indiquen en l'anunci de licitació i en els plecs.
En tot cas, serà obligatori l'establiment en el plec de clàusules administratives particulars d'almenys una de les condicions especials d'execució entre les que enumera l'apartat següent.
(…)
2. Aquestes condicions d'execució podran referir-se, especialment, a consideracions econòmiques, relacionades amb la innovació, de tipus mediambiental o de tipus social.
En particular, es podran establir, entre altres, consideracions de tipus mediambiental que perseguisquen:
 • La reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, contribuint així d'acomplir l'objectiu que estableix l'article 88 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible.
 • El manteniment o millora dels valors mediambientals que puguen veure's afectats per l'execució del contracte.
 • Una gestió més sostenible de l'aigua.
 • El foment de l'ús de les energies renovables.
 • La promoció del reciclatge de productes i l'ús d'envasos reutilitzables.
 • L'impuls del lliurament de productes a granel i la producció ecològica.
  (…)

B. Penalitats i obligacions essencials del contracte

A l'efecte de reforçar el compliment de les mesures mediambientals establides en el contracte, podrà establir-se un règim de penalitats que graduarà i sancionarà els incompliments relatius a aquesta matèria. Aquestes penalitats es podran establir en qualsevol de les fases del contracte, bé com a prohibició de contractar, com a criteri de solvència o com a condició especial d'execució, entre altres, i imposaran fins i tot a aquestes característiques la condició d'obligacions essencials del contracte que podran donar-ne lloc a la seua resolució.

Article 71. Prohibicions de contractar.

2. A més de les previstes en l'apartat anterior, són circumstàncies que impediran als empresaris contractar amb les entitats compreses en l'article 3 de la present llei, en les condicions establides en l'article 73, les següents:
c) Haver incomplit les clàusules que són essencials en el contracte, incloent-hi les condicions especials d'execució establides, d'acord amb l'assenyalat en l'article 202, quan aquest incompliment haguera estat definit en els plecs o en el contracte com a infracció greu, concorrent dol, culpa o negligència en l'empresari, i sempre que haja donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.
(…)

Article 76. Concreció de les condicions de solvència.

(…)
2. Els òrgans de contractació podran exigir als candidats o licitadors, fent-ho constar en els plecs, que a més d'acreditar la seua solvència o, si escau, classificació, es comprometen de dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a això. Aquests compromisos s'integraran en el contracte, i els plecs o el document contractual hauran d'atribuir-los el caràcter d'obligacions essencials als efectes previstos en l'article 211, o establir-hi penalitats, conforme a l'assenyalat en l'article 192.2 per al cas que s'incomplisquen per l'adjudicatari.
En el cas de contractes en què, atesa la seua complexitat tècnica, siga determinant la concreció dels mitjans personals o materials necessaris per a l'execució del contracte, els òrgans de contractació exigiran el compromís a què es refereix el paràgraf anterior.
(…)

Article 202.

(…)
3. Els plecs podran establir penalitats, conforme al que es preveu en l'apartat 1 de l'article 192, per al cas d'incompliment d'aquestes condicions especials d'execució, o atribuir-los el caràcter d'obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats en la lletra f) de l'article 211. Quan l'incompliment d'aquestes condicions no es tipifique com a causa de resolució del contracte, aquest podrà ser considerat en els plecs, en els termes que s'establisquen reglamentàriament, com a infracció greu als efectes establits en la lletra c) de l'apartat 2 de l'article 71.
4. Totes les condicions especials d'execució que formen part del contracte seran exigides igualment a tots els subcontractistes que en participen de la seua execució.»